Uitslag vakantierit Koningin Wiiiemina Fonds start jaarlijkse collecte i I Zilveren paar In old-timer naar het feest. Expositie in A.C. Holten 'CHUREDAG '81-29 AUGUSTUS KOLTENS NIEUWSBLAD Kennismaking Ds.ll.-J. ANTWOORD OP "GLOBAAL" OVER ZUID-AFRIKA matste "houthakkersfeest" prachtig geslaagd OLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Ncn Vos-Heidem* tel. 05720-2786 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483- 05483 J. Wigge?? Red. medewerker Kolweg 14, tel. 05483-2699 DJ. Mondeel Verzetstr. 70, tel tel 05483-2699 Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7, tel. 05490-16666 ibarmementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Koltens Nieuwsblad" Donderdag 20 augustus 1981 - 33e jaargang - nr. 34 I I Barrelhouse grote „klapper", Schuredag '81. ga de succesvolle Schuredagen i voorgaande jaren is het jeugd- fcciëteit „De Schure" te Holten fonieuw gelukt een prima open- achtconcert, met klinkende na- |ien uit de Nederpopscene, te or- niseren op zaterdag 29 augustus |981. Lancee, Mark Foggo The lecret Meeting, R.K. Veulpoepers i.V. en Barrelhouse geven vanaf lie (15.00) uur volledige optredens p het uitstekend verzorgde terrein i deSchure. De Schuredag is een Igionaal popgebeuren zonder Jnige pretenties, georganiseerd loor een grote groep enthousiaste Jrijwilligers die pop-minnend Bost-Nederland (voor een zacht jrijsje) van de top-acts die ons land [erbergt willen laten genieten. ncee heeft de zware taak om de Ichuredag te openen. Deze snel lekend geraakte groep onder lei- ling van Ferdy Lancee, heeft na wisselingen in de bezetting een ware gedaanteverwisseling onder- jaan. De samenstelling is momen teel als volgt: Ferdy Lancee - gitaar i lead vocals, Joe Heuser - key boards, Jos v.d. Dries - slagwerk, Iteveh WienjUs - bas. Na de succes volle debuut-langspeler welke be kroond werd met een Edison, is de tweede opgenomen begin dit jaar en wordt dezer dagen de nieuwe single „Fire Burning" in de platen zaken verwacht. Ook in muzikaal opzicht heeft Lancee veranderin gen ondergaan, van muziek met invloeden van 10 CC en Tod Rundgren is het een swingende roek-band geworden die alle ingre diënten in zich heeft een flitsend begin aan de Schuredag te geven. Na Lancee het fenomeen Mark Foggo in gezelschap van zijn Se creet Meeting, wel haast een begrip op de vaderlandse concertpodia. Mark Foggo met energieke, soms swingende en rockende muziek voorzien van ijzersterke teksten gebracht op z'n eigen gebruikelijke cynische wijze. The Secreet Mee ting een band die de SKA inbreng van Foggo hebben weten te genie ten in een vorm getiteld „Skunk". De bezetting is als volgt: Mark Foggo - gitaar en lead-vocals, Koos Comelissen - gitaar, Mick Green - bas en Aijen Kamminga op drums. De optredens van Lancee en Mark Foggo S/M zullen het publiek zeker hongerig en dorstig maken, voor de inwendige mens is ook dit jaar weer uitstekend gezorgd. Korte pauzes tussen de optredens door zullen er voor zorgen dat het publiek zich geen moment kan gaan vervelen. Tegen zevenen is het de beurt aan het dertien (13) muzikanten tellend gezelschap de R.K. Veulpoepers b.v. die een frisse wind laten waaien over het giganti sche podium van de Schure. De Poepers zijn al zo'n dikke vyf jaar bezig, reizen stad en land af om op hun eigen wijze luister bij te zetten op de meest uiteenlopende bijeen komsten. Veelzijdig zjjn ze zeker: folk, pop, rock, reggae niets wordt geschuwd, muzikanten die het pu bliek een swingend optreden willen verzorgen. Muziek voorzien van een politiek/maatschappij-kritisch tintje kan zo veelzijdig zijn doordat de RKVPBV is voortgekomen uit een akoestische folk-groep en een symfonische roek-groep. Eén ding is zeker er zal genoeg te zien en te horen zijn bjj de R.K. Veulpoepers B.V. Ja en dan de grote klapper van de Schuredag "81 Barrelhouse. Een I/oor het vierde en laatste „Hou- ihakkersfeest" in het vakantiesei zoen dat dinsdagavond plaats had pp het dorpsplein „Smidsbelt" be lfond ondanks de wat minder gun stige weersomstandigheden veel Jbelangstellirig en de zomergasten ftvaren weer in grote getale pre sent. Aan de wedstrijd die bestaat [uit de onderdelen: houtkruien, [houtzagen, skibaan en paalklim- nen namen vier ploegen deel. De ■beker die voor de winnende ploeg ■beschikbaar werd gesteld werd levenals de vorige week gewonnen ■door het team van camping „De BHolterberg". ■De ploeg bestond uit campinghou der Willy Veneklaas, Eddo Gerrit- Ise, Almelo, Harrie Terpstra, Oos- Itermeer, Karei van Norel, Deventer Jen Bart van Beek uit Oss. De ploeg behaalde 14 van de maximaal 16 te behalen punten. De strijd om de J bovenste plaats werd pas op het laatste onderdeel (paalklimmen) beslist. „De Holterberg" en de Jjeugdploeg van de Holtense Mid- denstand stonden toen beide op 10 I punten. Harrie Terpstra uit het Friese Oostermeer was bij het paalklimmen 5 seconden eerder boven dan Dirk Jan Schuppert en die vijf seconden waren voldoende voor de le prijs. Het jeugdteam dat bestond uit Johan Bos, Herman ten Velde, Dirk Jan Schuppert en Herman Maats werd tweede met totaal 13 punten. De derde plaats was met 8 punten voor het team van A.C. Wegrestaurant „Holten". De ploeg bestond uit Anton Kampman, Joop Schintz, Henk Dijkhuis, Yvonne Steenhuizen, Hennie Deijk, Rob Lomans, Tonnie Grobben en Anton Kers (coach). De 4-mansploeg van bar-dancing „De Waag" die totaal onvoorbereid in de piste verscheen omdat een opgegeven ploeg verstek liet gaan speelde in het spektakel maar een bescheiden rol en moest met 5 pun ten en de laatste plaats genoegen nemen. De ploeg die bestond uit Jan Kolkman, André Wissink, Pe ter en Gerard Koetsier kreeg moed met een stevig applaus beloond. De voorzitter van de Holtense Han delsvereniging Albert van de Maat .reikte de beker uit aan de coach van de winnende ploeg Eddo Ge- rritse. Alle deelnemers aan de wed strijd kregen als herinnering een prachtig vaantje. Van de Maat sprak een woord van dank tot de Holtense Muziekvereniging, de „Holtense Boerendansers" de „Hóólter Déénsers" met jeugd groep „De Klepperklumpkes" die dit vakantieseizoen meewerkten aan de „Houthakkersfeesten" en tot speaker Jan Luesink die drie seizoenen op de hem eigen wijze via de geluidsinstallatie van de firma Van Bruggen een reportage gaf van het verloop van de wedstrijd en de immense inspanning die de deel nemers zich moeten getroosten om de finish binnen een redelijke tijd te halen óf na 9 moeten zwoegen te worden afgefloten. Van de Maat betreurde het dat Luesink als re porter gaat stoppen. Hij deed z'n dankwoord vergezeld gaan van een attentie. De „Houthakkersfeesten" zijn ook dit seizoen weer bijzonder goed geslaagd en door de vakan tiegasten buitengewoon gewaar deerd en er is dan ook alle reden voor om er een volgend seizoen mee door te gaan zo besloot de heer v.d. Maat. Het zilveren bruidspaar School- en-Leunk bij de old-timer voor hun woning in de Weverstraat keihard werkende band, die al ja ren aan de weg heeft getimmerd en eindelijk die erkenning heeft ge kregen waarop ze recht hadden. Barrelhouse, een band die zich niet in een bepaald hokje laat drukken. Vertrokken vanuit de blues, met invloeden vanuit rockn' roll en boogie bewegen ze zich ergens tus sen de ruime grenzen van de pop muziek. Al snel na de oprichting begin 1974 kreeg Barrelhouse een overvolle concertagenda af te wer ken. Het eigen geluid wordt gro tendeels bepaald door zangeres Ti neke Schoemaker, tevens heeft zij het grootste aandeel in de levering van de teksten. Geassisteerd door de gebroeders Guus en John La- porte op gitaar, piano - Hans van Dam, Jan Willem Sligting - bas en tevens producer van de band en tenslotte de motor Bob Dros op drums. De zesde langspeler „Got to get together" is met veel gejuich ontvangen en het ziet er uit dat Barrelhouse nog maar een stap verwijderd is van de erkenning op de buitenlandse podia. Er is geen twjjfel mogelijk. Barrelhouse staat garant voor een prima afsluiting van de Schuredag "81. De toe gangsprijzen voor de Schuredag "81 zijn in de voorverkoop één tientje (10.-) en op het Schureter- rein f15.-. Kaarten zijn verkrijg baar bij de volgende V.V.V.- kantoren: Holten. Rijssen, Nijver- dal, Almelo, Lochem, Deventer en Platenzaken: Platent Deventer en Pop-Eye Hengelo! Uiteraard ook bij J.S. de Schure, Beusebergerweg 27 te Holten (05483-2755). De Schure is te bereiken via de be wegwijzering aan de diverse in valswegen van de gemeente Hol ten. De bezoekers die met het openbaar vervoer willen komen hebben de mogelijkheid vanaf het N.S. station met een speciale bus lijn van de OAD, dit vervoer is geheel gratis, de Schure te berei ken. Deze gratis-service zorgt er voor dat de bezoekers die met het denbaar vervoer komen, van en naar de Schuredag worden ver voerd. Hopend dat de weergoden geen roet in het pop-eten gooien, zijn de Nederpop-liefhebbers van harte welkom op de Schuredag "81 met Lancee, Mark Foggo Secret Meeting. R.K. Veulpoepers B.V. en Barrelhouse op zaterdag 29 augus tus vanaf 15.00 uur tot midder nacht. Revue in Dijkerhoek Het Dijkerhoeks Amateurto neel „D.A.T." dat ter gelegen heid van het jaarlijkse schooi en volksfeest begin juli twee keer een bomvolle zaal trok bij de presentatie van de revue „Dats Leuke Leut" zal op veler verzoek nog twee uitvoeringen geven op vrijdag 11 en zaterdag 12 september in de grote zaal van „Het Bonte Paard". Twee avonden boordevol gezonde humor en plezier die ongetwij feld weer veel belangstelling zullen trekken. De vakantierit telde 44 deelnemers, die dit keer als moeilijkheidsgraad het „op tijd rijden" hadden. Dat dit inderdaad moeilijk is blijkt uit de uitslag. Sportpark Meermans kamp was de finish, waar voorzitter D.J. Schooien de prijswinnaars be kend maakte. Onder de vakantie gangers waren dat als nummer één H. Zwager uit Leeuwarden met 7 strafpunten, tweede werd W.B. Sij- tema uit N. Bargum met acht straf punten. Derde en vierde werden respectievelijk W. Top uit Doerum met 11 strafpunten en J. Duiven voorde uit Lisse met het onforthinr lijk aantal van 13 strafpunten. On der de niet-vakantiegangers ein digde W. Klein Vel derman uit HoE ten als eerste met twee strafpun ten, evenals J. AJ. Oude Nijhuls uit Bomerbroek eveneens met slechts twee strafpunten. J. ten Hove uit Bentelo eindigde als derde met drie strafpunten. Vierde werd de Holte- naar H. Oolbekkink, vijfde J.D. Vincent eveneens uit Holten-en op de zesde plaats de Rijssenaar W. Bongers met zes strafpunten. Op maandag 24 augustus a.s. gaat de traditionele grote jaarlijkse kol- lekte van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding weer van start. Het KWF heeft genoeg enthou siasme, onder de duizenden be stuursleden en kontaktpersonen in de 1500 plaatselijke afdelingen die het KWF verspreid over geheel Ne derland telt. Genoeg inspiratie on der die duizenden vrijwilligers, die de afgelopen maanden zeer veel organisatorisch voorbereidend werk hebben verricht om deze kol- lekte van start te kunnen laten gaan. Is zo'n kollekte nog wel nodig? Ja zeker! Het KWF heeft redenen genoeg. Er zijn nog genoeg projecten die moe ten worden gefinancierd. In 1979 bedroegen de totaal ont vangsten van het KWF bijna 25 miljoen gulden. Een derde deel daarvan wordt maar liefst gevormd door de totaal opbrengst van de kollekte! Verwacht wordt echter voor 1981 een totaalbedrag van f39 miljoen te moeten uitkeren ter financiering van projecten op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, voor- U ontvangteer1 fraaie Naam: Adres nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad De heer Dirk Jan Schooien en Gerritje Schoolen-Leunk, uit de Weverss traat die op zaterdag ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk recep tieerden in café-rest. „Het Bonte Paard" in Dijkerhoek werden in een old-timer Peugeot bouwjaar 1929 thuis afgehaald en reden geëscorteerd door een groot aantal auto's, motoren, een zijspanner en brommers D_ bestuurd door leden (senioren en junioren) van de MA.C. „De Holter- rarKer-JOiierDaiipoini j^g» naar de feestzaal in Diekerhoek. Het parcours dat door clubleden was uitgezet liep via de Vonderschotten in het Neerdorp, waar het zilveren echtpaar enkele jaren heeft gewoond en hier werd de Peugeot door de oud-buren „gemeut" en kon de reis pas worden voortgezet nadat een „neutje" was geschonken. De erg gezellige rit eindigde bij „Het Bonte Paard" waar velen hun gelukwensen kwamen aanbieden. 's Avonds kwam de „MAC" feliciteren en werd aan de zilveren bruidegom die 15 jaar lid/bestuurslid (12 jaar voorzitter) is geweest van de club een holle hamer met een dito steel van plm. 11/2 meter en een doorsnee van 6 centimeter aangeboden waarin het cadeau zat dat bestond uit stuivers, dubbeltjes, kwartjes en guldens. De munten waren in een soort kleef pasta „verpakt" en het heeft vele, vele uren gekost om ze schoon te krijgen en het juiste bedrag vast te stellen waarvoor door de „MAC" nog een extraatje in 't vooruitzicht was gesteld. Echt monnikenwerk om het voor elkaar te krijgen. Chef-monteur Dirk Jan had liever gehad dat ze het cadeau in afgewerkte olie of andere vettige smurrie hadden gestopt. Met een paar liter benzine zou het karwei dan snel geklaard zijn maar dat hadden de „schenkers" ook wel door. Nu kostte het bijna een hele dag maar dat „maakt niks oet aj mar wille hebt" en dat heeft het zilveren paar ook aan deze klus wel gehad. Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar. zorg, begeleiding en voorlichting. Daarnaast heeft het KWF aanzien lijke verplichtingen op zich geno men, onder andere ten aanzien van het wetenschappelijk programma van het Nederlands Kanker Insti tuut in Amsterdam (dat het Re search Laboratorium en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis om vat), van het Rotterdamsch Radio-Therapeutisch Instituut en van wetenschappelijke projecten, die worden uitgevoerd in verschil lende kankerinstituten en kanker centra in Nederland. De subsidië ring van wetenschappelijk onder zoek vindt plaats via financiële steun aan wetenschappelijke pro jecten, die een gemiddelde looptijd hebben van vier jaar. Dit betekent in feite dat vele tien tallen miljoenen guldens al op pa pier, zijn toegezegd ter financiering van deze langlopende projecten. Om dit mogelijk te maken en om te voorkomen dat deze uiterst be langrijke onderzoekingen plotse ling - wegens geldgebrek - zouden moeten worden stopgezet heeft het KWF speciale reserves gevormd van waaruit de financiering van deze projecten gegarandeerd kan worden. De strijd moet kunnen doorgaan. Het KWF heeft dus genoeg argu menten om U ervan te overtuigen dat die strijd niet tevergeefs is. Bijna 40% van alle kankerpatiën ten geneest thans. Elk jaar kunnen meer kankerpatiënten, dank zij de medische vooruitgang, terugkeren bij hun gezin. Toch blijft het een feit dat van elke vier landgenoten er één overlijdt aan de gevolgen van kanker. Daarom.„het KWF heeft redenen genoeg om U te vragen dit jaar - ondanks moeilijke tijden - méér'te geven dan vorig jaar. Om te helpen bij de kankerbestrij ding. Waar nooit geld genoeg voor js. U mag best weten dat het KA^F daarom zorgen genoeg heeft. Daarom, geef; daar kén en mag u niet omheen. Geef genoeg! Op vrijdag 28 augustus 1981 om 20.30 uur is er in gebouw Irene gelegenheid met ome nieuwe predikant ds. H.J. Ekker en zijn vrouw kennis te maken. Van harte nodigt wijkraad Zuid u uit aanwe zig te zijn. Wij hopen voorde, en mevrouw Ekker op veel belangstelling en een fijne avond. Wijkraad Zuid (Men verzocht ons plaatsing van het volgende) Vorige week donderdag werd het juninummer van „Globaal" dat aan „Zuid-Afrika" gewijd is, in onze gemeente verspreid. Als antwoord op het indringend getuigenis dat van dit nummer van „Globaal" uitgaat, besloot de diaconie der Hervormde Gemeente f 500.- be schikbaar te stellen Het Holtens Fonds voor Int. Hulpver lening besloot voor dit doel f 250.- beschikbaar te stellen. Samen be sloten de Hervormde diaconie en Commissie Werelddiaconaatomöe gemeenteleden op te roepen omi zich in dezen ook niet onbetuigd té laten en spontaan een bijdrage tot hulp en steun te storten op giro 875587 van de RABO-bank te Hol ten ten gunste van rel.nummer 328550210 t.n.v. „WerelddiaCo^ naat" met vermelding „Zuid- Afrika". Laat deze noodkreet óók bij U niet langs dovemansoren verklinken! Het plaatselijk comité HOLTEN - De Nijverdalse schilder Dick Gabel expo seert op uitnodiging van A.C. Restaurant Holten t.m. 22 september a.s. zijn schilderijen. Dick Gabel woont al weer zeven jaar in Nijverdal en geeft les bij de Stichting Welzijn Ouderen (S.W.O.) in zijn woon- plaats. Zijn optimisme weerspiegelt zich op zijn veelal kleurrijke doeken, die hij tegen een zeer lage prijs aanbiedt. Ook wat vorm betreft is hij een realist en een zeer gevoelig artiest. Het is zijn bedoeling dat elk schilderij een zonnige en levendige indruk maakt en zodoende een sierraad is aan de wand en dat is in deze woelige tijd een pluspunt en een verademing! Het is daarom stellig de moeite waard deze expositie te komenbezichtigen. Wanneer u dit met de schilder zelf wilt doen, dan is hij telefonisch te bereiken onder nummer 05486-16694 en wil hij u met genoegen ver gezellen. Toegang vrij. Openingstijden: 07.00 t.m. 22.00, ma. t.m. zo. Prijzen: f 60.- t.m. f 450.-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1