isselde van oofdredacde Uit het politierapport Al lil BIB» B7 mm 1 M ïl BLOEMSCHIKKEN IN HET PAALHUIS Aanlevering kopij Smidsbelt 37 HOLTENS NIEUWSBLAD nssssrssast De Holtense Boerendansers" dansten in Neustadt voor president Karsten illBI lil IA g A WÈk III Hi I I lila m ill I JfH m IV Ir I in Hill MM M Betrokkenheid Vanaf 1949 GEVONDEN EN VERLQREN lonnementsprijs einig ruchtbaarheid werd tot op heden gege- en aan de wisseling van hoofdredactie van het oltens Nieuwsblad, per 1 januari 1981. Vanaf ie datum werd de hoofdredactie toegewezen Kantoor an mevrouw Nan Vos-Heidema. Zij is inmid- els per 1 juli 1981 vast aangesteld bij Uitgever maatschappij Van der Loeff BV te Enschede, elke in samenwerking met de Stichting „Ho_l- Nieuwsblad" tot deze indiensttreding is deel werd benoemd tot re dactioneel medewerker. Inmiddels is door Holtens Nieuwsblad een kantoor in gebruik genomen aan de Smidsbelt 37. Deze hoofd redactie zal alle binnenko mende kopij voor Holtens Nieuwsblad gaan bewerken en klaar maken voor de zet terij in Almelo. Het redac tieadres aan de Kolweg 14 (de heer J. Wiggers) komt hiermee te vervallen! Alle kopij die door Holtena ren wordt aangeleverd, in clusief de sportberichten en uitslagen, moeten in de brievenbus aan de Smids belt worden gedeponeerd. De verschillende verenigin gen zullen nog schriftelijk op de hoogte worden ge steld. Om verwarring te voorko men is aan de buitenzijde van het pand een brieven bus geplaatst met het op schrift Holtens Nieuwsb.ad. De heer J. Wiggers blijft als redactioneel medewerker verbonden en neemt Kerk diensten, Medische Dien sten, Politieberichten, de Agenda en eventueel voor komende jubilea voor zijn rekening. Daarnaast zal hij zich blijven inzetten voor de voetbalclub Blauw Wit. De heer Mondeel blijft even eens redactioneel betrok ken bij Holtens Nieuwsblad. Het Stichtingsbestuur be staat momenteel uit de he ren D.J. Wansink, voorzit ter, H. Beijers (secretaris) G.H. Kers (penningmeester) H.J. Beltman, H. Klein Vel- derman en J. Wiggers. Het nieuwe bureau van Holtens Nieuwsblad (zie pijl). De heer J. Wiggers trad terug als hoofdredacteur, maar bleef en blijft op de achter grond werkzaam voor ver schillende onderdelen van Holtens Nieuwsblad Op woensdag 5 augustus ging op de Al bij de afslag Holten-Markelo een personenauto in vlammen op. Oor zaak lekkende benzineleiding. Er deden zich geen persoonlijke onge lukken voor. Bij de op 6 augustus in de Oranje straat gehouden snelheidscontrole werden 29 bestuurders bekeurd. Hoogste gemeten snelheid: 71 km. Op 8 augustus E.D., die het moeite kostte om z'n auto in het rechte spoort e houden, laten stoppen. Hij kreeg blaas- en bloedproeven en een rijverbod opgelegd van 8 uur. Op 9 aug. vond een aanrijding plaats tussen enkele fietsers en een bromfietser. Een van de fietsers raakte hierbij zodanig gewond dat hij, na eerste hulp, werd overge bracht naar het St. Geertruiden- ziekenhuis te Deventer. Het onge val had plaats ónder het tunneltje van het viaduct in de Dorpsstraat. De heer W. te Stad-Delden deed aangifte van diefstal van een foto koffer met inhoud en een cassette recorder uit z'n auto die op een parkeerplaats aan de Al stond ge parkeerd. In samenwerking met bloemiste rij „Marjo" organiseren de Schure jongeren vrijdagavond 14 augus tus vanaf acht uur een Bloemschi kavond. Het echtpaar Lammers zal een soort stoomcursus voor het maken van eenvoudige stukjes, met simpele middelen geven, waarbij iedereen welkom is Hol- tenaar of toerist. De kosten ver bonden aan de avond bedragen zes gulden, maar na afloop mogen de eigenhandig gemaakte stukjes mee naar huis, tent of caravan genomen worden. Tot ziens in 't Paalhuus. Per 1 januari 1981 is Nan Vos-Heidema benoemd tot hoofdredactrice van Hol tens Nieuwsblad. Adres: HOOFDREDACTIE: Smidsbelt 37, tel. 3803 Holtens Nieuwsblad ver scheen voor het eerst op 1 januari 1949 en initiatief nemers tot het uitgeven van het Nieuwsblad waren in die tijd: dé heren H.J. Beltman en H. Klein Velderman, die zitter), H. Beltman sr. (ad- de heren W. Beijers en J. ministrateur), W. Beijers Wiggers bereid vonden om (hoofdredacteur en tevens als hoofdredacteur respec- secretaris), J. Wiggers (re- tievelijk redacteur op te dacteur), D.J. Wansink (lid) treden. De heer Beijers was en H. Beltman jr., eveneens toen eerste ambtenaar op lid. De heer Beijers nam in de gemeentesecretarie, ter- 1973 afscheid als hoofdre- wijl de heer'Wiggers dienst dacteur, tijdens de viering deed als inspecteur buiten- van het 25 jarig bestaan van dienst en tevens als corres- de krant, maar bleef als se- pondent was verbonden aan cretaris van het Stichtings- dP Hoi- het Dagblad Trouw. Het al- bestuur aan het blad ver- lereerste bestuur van de bonden. Zijn functie als Neustadt dat 'S m0rgensvroeg Stichting Holtens Nieuws- hoofdredacteur werd over- werd bereikt. De dansers werden blad bestond uit de heren: genomen door de heef J. allemaal ondergebracht bij de be- H. Klein Velderman (voor- Wiggers. De heer Dick Mon- volking van deze stad tesamen met 680 andere buitenlandse dansers en danseressen o.a. uit Polen. Hon- garije. Zweden, Denemarken, Por- - tugal, Lichtenstein. Oostenrijk, w dagsmiddags wa5 er de openings ceremonie, die gadegeslagen werd Uontvanqteen fraaie Parker-Jotter ballpoint door meer dan 5.000 bezoekers <ue Z'li/'/?' de SroePen "i' de verschillende alsueen ySfcy nieuwe abonnee opgeeft. landen kwamen bewonderen. Za- terdagsavonds was er een con- ■MBMBMBWBOTiaaBMüMiMü tact/dansleeravond in een scho- I lengemeenschap, die bijzonder ge- J zellig was en door ging tot in de Naam: I kleine uurtjes. Zondags werkte he- Adres; laas het weer niet meer mee, het I regende de hele dag, zodat het co- Woonplaats: I mité de optocht afgelaste, wel werd Geeft op als abonnee er daarna opgetreden in een grote op het Holtens Nieuwsblad sporthal waar eveneens weer een I paar duizend bezoekers waren. Dhr./mevr.: Adres: j Tweede bezoek Woonplaats. lij 's Maandags kregen alle declne- Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V cfn b0°treis ""^h"den "P iaar/oer iaar JL de Oostzee, die erg mooi was. Het £m) weer was weer prima, tijdens deze I reis kreeg voorzitter Dick Plek- Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Neustadt is een stad in Sleeswijk/Holstein van ca. 15.000 inwoners die bij het verdrag van Straatsburg de titel „Europastadt" heeft meegekregen. In 1951 nam de heer H. Berkefeld hier het initiatief tot het organiseren van een Internationaal Trachtentreffen in deze havenplaats, waar in een loop van 30 jaar alle Europese landen aan moesten hebben meegewerkt, met het doel om Duitsland weer populair te maken in de overige landen in Europa. Dit jaar in 1981 waren er nog enkele landen die nog niet op dit in Duitsland zo populaire Trachtentreffen waren geweest, waaronder Nederland, Turkije, Portugal en Italië. Namens Nederland werden de Holtense Boeren dansers uitgenodigd, waaraan de Holtenaren graag ge volg gaven, er zou deelgenomen worden van 25 juli tot 30 juli 1981. kenpol van het comité te horen dat de dansers uit Holten erg populair waren geworden bij het publiek en of het mogelijk was komend wee kend terug te komen om dan te vens voor de Duitse president te dansen. Dit was natuurlijk een grote eer voor de Holtense dansgroep en na kort overleg in de groep werd beslo ten nogmaals te gaan. Dinsdags was er nog een optreden in Neus- tadt's Ziekenhuis voor de mensen die niet in staat waren de interna tionale folklore van dichtbij bij te wonen. Hier werd tesamen opge treden met Portugal, Lichtenstein, Engeland en Neustadt. Na dit op treden vertrokken de dansers voor de eerste keer thuiswaarts naar Holten. Vrijdag 31 juli 's avonds vertrokken ze voor de tweede keer naar Neustadt, 's nachts werd de havenplaats bereikt en na een korte nachtrust werd er zaterdag 1 augustus weer volop deelgenomen aan de festiviteiten. Officiële ontvangst *s Middags werd er allereerst een delegatie van de Holtense dans groep ten gemeentehuize ontvan gen door bondspresident Karsten, die een praatje maakte met alle leiders van de groepen en daarna met hen een toost uitbracht op het goede slagen van de Internationale Trachtentreffen van Neustadt. Daarna was er een grote optocht door de stad, met aansluitend een afscheidsceremonie waarbij de groepen eerst werden toegespro ken door de president. Bij het laat ste optreden van ca. 15 minuten werden de Holtemaren de lievelin gen van het publiek die zo in de ban raakten van o.a. de IJwals dat het één zingende klappende menigte werd op de tribunes. Daarna werd er nog „Smiet oe wief weg", de Duitse Polka en de „Berkelwals" gedanst en hierna bood voorzitter Dick Plekkenpol, voorzitter Harry Berkelfeld en burgemeester Birk- hoffner een wandbord van Holten aan en dankte het comité voor de uitnodiging. Voorzitter Berkefeld dankte de Holtense dansgroep voor de komst naar Neustadt en de mooie show die gepresenteerd was, en vroeg of de Holtenaren bij het volgend festival wederom Neder land wilden vertegenwoordigen en deze uitnodiging voor 1984 werd in dank door de dansers aanvaard. Hierna verlieten de dansers het po dium met de klapdans, maar de spöllemannen Ton Ekkelenkamp en Rob Sieverink strooiden nog muzikale „Tulpen uit Amsterdam" wat met een hartelijke ovatie werd beloond. Als afscheid was er een fakkeloptocht waaraan 750 dan sers en danseressen deelnamen. Een fantastisch schouwspel! Tij dens de afscheidsavond in de scho lengemeenschap, waren de leiders van de dansgroepen druk bezig contacten te leggen voor eventuele uitwisselingen. De Holtense Boe- rensansers lagen ook hier goed in de markt en kregen uitnodigingen uit o.a. Oostenrijk Portugal en De nemarken. Maar er werden natuur lijk ook enkele groepen uitgeno digd om naar Holten te komen, wat door de meeste groepen in dank werd aanvaard, zodat de Holtense bevolking in de komende jaren weer kan genieten van mooie fol klore, waaronder Oost-Europese Zondags werd voldaan de thuisreis voor de tweede keer gemaakt en 's avonds tegen 23.00 uur was Holten weer bereikt. Verloren: witte portemonnaie: mapje, pasfoto's; trainingsjack, rood blauwe streep en kraag (kin dermaat); oranje regenpak in een hoesje (jas teruggevonden); groene portemonnaie f3,65; zwarte por temonnaie f 35.;, witte letters erop; 2x f 25.-; bruine portemonnaie f 25.- en pasje; blauw regenjack, zijkant witte strepen; blauwe sportbroek (Adidas); konijn: wit met rode ogen; sleutelbos; oorbel (zilver): langwerpig; blauwe plastic regen jas; portefeuille inh.: rijbewijs, ken tekenbewijs e.d.; trouwring; fiet- spompje (chroomkleurig); pas poort; beschermkap 150x70 cm. 11/7, oranje; hondenriem: bruin grijs leer; bruine portemonnaie pim. f20.-; leesbril in zwart etui; gevlochten zilveren armband (breed); zilveren armbandje met naam: Wanda; groene knipporte- monnaie, klein mode, naam staat erin, pim. f 4,50; horloge zonder glas en armband; klein rood portemon- naietje pim. f35.-; witte damestas: fototoestel en klein portemon- naitje; sierduif; zwart jongenshor loge: merk Timex; 2 fietssleuteltjes „Mauta"; trainingsjack: rood met zwart en capuchon maat 50; fietss- leutel met elastieken banje; beige jongensjasje; bruine portemon naie: inh. pim. f 150.- en bankpasje; zwarte agenda; verz.plaatTBF807: autosleutels; horloge U.W.W.; leren etuitje met plaatje voor aut.benzi- netanken; blauw regenjack; zwarte leren jas met portemonnaie f 200.-; geruit kussentje; bankpas; licht bruine portemonnaie: bankpasje Amrobank, verzekeringsbewijs; Marokkaans portemonnaietje pim. f4.- en pasfoto's; opleidingsspeld bejaardenverzorging (blauwe on dergrond, witte bloem); sleutelbos met zwart leertje; rode portemon naie pim. f35.-, donorcodicil, tan- dartskaart; adressen boekje; huis sleutel, model „loper"; sandaaltje. 22, bruin, links; succesagenda, reisbiljet, pasje, girocheque; bruine hoge tas inh. thermoskan, mes. zakdoek; gouden schakelarmband met veiligheidssluiting; sleutelbos in bruin etui 3 a 4 sleutels; Duitse staander; kentekenplaten 12-MU- 18; zwarte portemonnaie, groot. f300.-, pasfoto, papier met ban- krek.nr.; zwarte portemonnaie, f22,50 en pasjes bank; Agu regen pak maat XS, paars, jas en broek in een zakje en Azaron en shag. Gevonden: armband, ingelegd met parelmoer; hond (vrl.) bruin-zwarte neus, oren; bruine beursvormige portemonnaie, inh. f100.-; tennis racket; vulpen, zwart-grijs; poes: j plastic tas, 2 gymschoenen en rode gymbroek; klein portemonnaietje: f 16,10 van zwart kunstleer; fietss- leutel; poesje: wit met iets bruin of zwart; klein bruin oud hondje (reu); sleutels wv 1 Yamaha; lichtblauw kinderjack van nylon; fototoestel (Konica C 35 nr. 287693); antiek dames hanghorloge: zilver met bloemen, wijzerplaat met romeinse cijfers; hond: zwart, Hazewind met zilveren ketting; fietstasje: zwart- rood geblokt; 3 girobetaalkaarten t.n.v. J. Keen, Doesburg; plastic i etui met gereedschap; zwarte kat; tas met portemonnaie e.d.; Duitse Staander: bruin; bruinl. porte monnaie f10.-, f5.-, 5 dubbeltjes, tankbonnetje Middelburg Shell: jas in gele tas; zwart sleuteletui 2 sleutels en f 110.-; 2 huissleutels met rondje nr. 4. OLTENS \f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent - - kb»?* MP*"'— Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema MEM |9H9B Hl MÊÊM MzèSêS frWM jij8*!»» MMr Kozakkenstraat tel. 05483-30 BêÊBw HB90' BH h |H wMjg/pr VÊM tel. 05490-16666 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 13 augustus 1981 - 33e jaargang - nr. 33

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1