Dorpskoningin I kraamvisite I I Ij ZIT HOLTEN VOL? Behoudender en selectiever geld nitgeven 'ijftig jaar getrouwd I0LTENS NIEUWSBLAD oeiend concert in .De Kandelaar9 BURGERLIJKE STAND -4 HOLTENS NIEUWSBLAD Sü lOLTENS nieuwsblad innementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema" tel. 05720-2786 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-2699 D.J. Mondeel Verzetstr. 70, tel. tel. 05483-2699 I Stichtingsbestuur:- W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7, tel. 05490-16666 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 6 augustus 1981 - 33e jaargang - nr. 32 Op de foto van links naar rechts: de heer J. Wiggers, kraamverzorgster Tiny Wiggers DeventerDorpskoningin Marti, mevr. Tromop-Nijkamp met Arjan, de heer Tro- mop met zoontje Matthijs. Marti Pluygers, die maandagavond 27 juli door de vakantiegasten tot „Dorpskonin gin 1981" werd gekozen ging vrijdagmid dag op bezoek bij de familie Beldman, VixSeboxsestraat 31 waar op donderdag 30 juli 's morgens even voor 5.00 uur Alfred werd geboren en bij de fam. Tromop in de Noordenbergstraat 6 waar op vrijdag 31 juli 's morgens om 8 minuten over 7 Arjan het levenslicht aanschouwde. Het bezoek werd door de ouders zeer op prijs gesteld en ze waren verrast door de bloemen en een geschenkbon die werden aangeboden. Op foto van links naar rechts: Rian Bel dman, kraamverzorgster Gerry Voskes fWe- sepe) de heer H. J. Beltman, Dorpskoningin Marti, mevr. Beldman met Alfred, Gerben en Dirk Jan Beldman en de heer G. Beldman. het concert dat woensdaga- (29/7) in „De Kandelaar" I gegeven door de onlangs aan Zwols Conservatorium afge- eerde Peter Eilander en de ipettist Henk van der Maten and een redelijke belangstel- De jonge organist opende met inleidende koraalbewerking ,Wat de toekomst brengen je" en verried hierin zeer dui- jk de perfecte scholing van de organist, die studeerde op het ie Schnitger-orgel in een kerk wolle. h danket alle Gott" van J.S. p, gearrangeerd voor trompet jrgel, kreeg van de trompettist duidelijke cantus firmus, rbij de toon niveau had, met wat zwakke intonatie van het register. larm Dich mein, O Herre Gott", van Bach kreeg een gewijde voordacht, terwijl de toccata in F-dur bewondering afdwong door de. perfecte pedaaltechniek. In berde werken werden de manualen in de snelle passages exact en ge lijkmatig vertolkt. De aanslag van een electronisch Johannus-orgel vereist een totaal andere aanpak, waarbij de techniek van de musicus vergevorderd moet zijn, een voor waarde waaraan Eilander ruim schoots voldeed. De Trumpet Voluntary (trompet en orgel) yan J. Stanley, die des mor gens nog klonk door de monumen tale Sint Paul's Cathedraal in Lon den t.g.v. het huwelijk van Prins Charles en Lady Diana, betekende een feest der herkenning. De soli werden door Hans levendig ge speeld met een enkele verkeerd geïntoneerde hoge noot, doch in totaliteit zeker verdienstelijk en, een ruim voldoende. Handels Andante en allegro uit concerto in F-dur (De Koekoek en de Nachtegaal) één der verzoek nummers, kreeg een transparant beeld in het zuivere gekwinkeleer. De contrasten bleven aan de zuin ige kant maar een electronisch or gel biedt niet de mogelijkheden qua klank en kleur van een pijpor gel. Een topper van de avond (eveneens gespeeld op verzoek) was S. Adams bekende „The Holy City" („De Hei lige Stad") met een omspeelde me lodie van de trompet, melodieus en zangrijk vertolkt. Het gebed en het Wiegelied van A. Guilmant kreeg kenmerken van de Franse orgelmuziek, uiteraard werd de zweltrede veel gebruikt en de toon kreeg vibratie door de (electronische) tremulant. Een per fect staalte van aanpassingsver mogen demonstreerde Peter in „Toccata in F-dur (uit Symfonie 5) van C.M. Widor. Het klankbeeld had niet het effect van het vier klaviers Schnitger-orgel maar technisch bleef er niets te wensen over. De improvisatie van Eilander over „God save the Queen" overgaande in „Rule Britannia" was een zeer gewaardeerde afsluiting van een boeiend en intens beluisterd con cert. De avond werd besloten met het gezamelijk zingen van het be kende geestelijke lied" „Wat de toekomst brengen moge, mij ge leidt des Heren hand". Je hoeft de dagbladen maar op te slaan en menige streek in Nederland lijkt „bol" te staan van goedgevulde cam pings, bungalows en pensions tijdens de drie bouwvak ken. Is dat nu ook werkelijk zo? En hoe zit dat eigenlijk in Holten? Verschillende evenementen tijdens het Dorps feest maar ook bijvoorbeeld de Samengestelde wedstrij den op de Zuurberg kregen een matige belangstelling van zoals we dat noemen „de zomergasten". Of zijn er misschien ook minder gasten dan vorig jaar tijdens de bouwvakvakantie? Om daar een beetje inzicht in te krijgen hebben een vijftal bungalowparkbeheerders/eigenaren hun gege vens ten aanzien van de bezetting van de huisjes respec tievelijk campings op tafel gelegd. Meer bij wijze van indicatie, dan als zijnde maatstafgevend voor een totaal beeld van het toerisme in Holten werden deze meningen opgetekend en ook met elkaar vergeleken. :t echtpaar J. M. Metzger (83) en A. Metzger-Slotman (77) essenplasstraat 15 herdacht woensdag 29 juli het feit dat elkaar 50 jaar geleden voor altijd trouw beloofden. Het uden paar recipieerden zaterdagavond 1 augustus in fe-restaurant „De Wielen" waar zeer velen kwamen iciteren. Burgemeester mr. W. L. F. C. Rider van Rappard fam het paar thuis gelukwensen. A Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot 's dinsdags 12.00 uur Behoudender Unaniem was men van mening dat er veel behoudender werd geboekt. Die mensen die gewend waren drie weken in Holten door te brengen zijn grotendeels teruggestapt op een boeking van twee wéken, ter wijl de groep toeristen die in het verleden geregeld voor twee weken een bungalow of huisje besprak dit tijdens deze vakantie terugge bracht heeft tot één week. Een boe king van drie weken komt nauwe lijks meer voor. „Je merkt aan het hele gedragspatroon van de vakan tiegangers dat men duidelijk min der te besteden heeft", aldus de heer Baard (Twenhaarsveld) „Vo rig jaar tijdens de bouwvak zaten we nog voor 100 procent vol, nu voor 80 procent. De meeste vraag is er voor de voordeliger bungalows op ons terrein. De vernieuwing en ook uitbreiding van Twenhaars veld heeft niet volledig aan zijn verwachtingen voldaan, van de 144 bungalows gaat het nu om 90 vrij luxe uitvoeringen. Juist deze cata- gorie is deze zomer erg moeilijk Vol te krijgen", aldus de heer Baard. „Hoop voor de toekomst heb ik zeker wel. De verwachtingen zijn ook in de rest van Nederland en dan denk ik zelf aan een viertal jaren, waarschijnlijk best weer hoopge vend te noemen. Men is dan in zijn algemeenheid ingesteld op een wat lager niveau van leven en bezuinigt niet bij uitstek op de vakantiepe riode. Zijn meining wordt zeker ge deeld door de heer Heyden, van De Haspel. „We zitten ieder jaar tij dens de bouwvak vol, dit jaar voor het eerst hebben we duidelijk een mindere bezetting. We zitten naar onze mening kwa prijzen in de gun stige sector, maar nu al staat vast, dat we over het hele jaar tenminste vier boekingsweken tekort ko men". Het gaat bij De Haspel om 22 huisjes op een terrein van zes hec tare, dus de opzet is erg ruim. „Daar ligt het zeker niet aan. De na- boekingen dit j aar zijn ook tamelij k slecht en zoals het er nu voorstaat lijkt de zaak na drie weken bouw vak als een kaartenhuis in elkaar te storten". De heer Heyden geeft wel aan dat zijn gasten erg bij de dorp- saktiviteiten betrokken zijn. Met name de Houthakkersfeesten en de uitvoeringen van lm Weissen Rössl zijn erg goed aangeslagen. De akti- viteiten die je als parkbeheerder organiseert geeft hij aan als minder belangrijk. „We hebben nog nooit op dat vlak zoveel mogelijkheden geboden als dit jaar, maar men is meer geënt op het dorpsgebeuren. De vaste gasten geven te kennen dat op dat vlak Holten prima in de lift zit. Selektiever De heer v.d. Valk van De Prins geeft aan voor 100 procent vol te zitten. Tijdens een terugblik blijkt dan van drie tot tien juli zowel de aan gesloten camping als de huisjes voor 50 procent bezet waren. Van 10 tot 17 juli was 90 procent van de huisjes en 60 procent van de cam ping bezet, van 17 tot 24 juli de huisjes vol en de camping voor 70 cent en verder alles vol tot 29 au- Bouwv akant ie in Nederland, zit al les eigenlijk ivel.zo vol? gustus. De meeste gasten komen uit het Noorden (Friesland en Gro ningen) en Noord-Holland. „Wel kun je merken dat men minder geld besteedt en vooral selektiever geld uitgeeft. Het is duidelijk minder druk in de kantine dan voorgaande jaren. Onze kracht ht is, zo ervaren wij dat de organisatie van even ementen, als klaverjasavonden, barbecueavonden een dropping, spelletjes, bingo- en discoavonden, voor zowel de jeugd als de ouderen. Circa 70 procent van de gasten komt al voor het vierde, vijfde en Noorden, Zeeland en uit het Wes ten. De heer van Lindenberg geeft aan dat het organiseren van gezel lige avonden bij zijn gasten erg in trek is. Er is sprake van een bingo, barbecue, klaverjassen en kussen gevechten. Even buiten Holten, maar wel met gasten die voor een groot deel ge richt zijn op Holten ligt de Salland- hoeve. „De 89 bungalows zitten voor 100 procent vol, maar de cam ping met 175 staanplaatsen nog maar sinds kort. Dat is voorgaande jaren wel eens beter geweest. Met U ontvangt een fraaie Gebruik deze Naam Adres Woonplaats Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: voor het opgeven Woonplaats: van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per hall jaar/per jaar. zesde jaar. Het gaat op De Prins om 57 bungalows en 200 kampeer plaatsen. Ook de heer van Linden- berg van Lindenberg, geeft het po sitieve geluid van „We zitten lekker vol". Het voorseizoen was goed en het hoogseizoen loopt lekker. We juichen nog niet voordat de rest van het jaar, de herfst- en kerstva kantie achter de rug is. Als deze weken spaak zouden lopen kun je nog niet spreken van een goéd j aar. Veel gasten hebben op het laatste moment geboekt, waarschijnlijk omdat de weersvoorspellingen be ter werden. Het gaat bij ons om vier- en zespersoons huisjes, met betrekkelijk weinig comfort in de vorm van apparatuur. Die moge lijkheden zijn wel aanwezig maar dan moet extra betaald worden. Er staan 33 huisjes en er is een zwem bad op het terrein aanwezig. De meeste gasten komen uit het name voor de seizoenplaatsen is minder animo, men neemt tussen bijvoorbeeld de Pinkster- en de zomervakantie de tent of caravan -mee terug. De Pinksterdagen wa ren goed bezet, de rest van de zo mer matig. Ongeveer 10 procent van de gasten komt jaarlijks terug. Grote trekpleister voor ons is de Holterberg. Veel toeristische toch ten worden daar rondom georgani seerd. Ook de markt in Holten wordt door de vakantiegangers veel bezocht. Voor en door de kin deren wordt op het terrein aan dacht besteed aan verschillende spelen. Voor de één al met al een wat matige balans voor de ander iets minder ongunstig. Slotconslu- sie is wel dat de boekingen, vooral kwa tijdsduur teruglopen en dat men in de vakantiecentra het geld selektiever uitgeeft. Geboren; Overleden: Alfred z.v. G. Beldman en A. Sta- J.W. Markvoort, oud 56 jaar. Gors- man; Albert Jan z.v. F.L. Tromop sel; J.A. Lubbers, oud 71 jaar, Hol en G. Nijkamp; Gera Henrike d.v. ten; T.E. Verhagen-'t Hoen, oud 87 G. Kolkman en M. Bolink (geb. te jaar, Holten. Deventer).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1