Dorpsfeest 1981 *ositief experiment van Gemeente en woningbouwvereniging V.O.S.- CURSUSi HOLTENS NIEUWSBLAD i~~ i HOLTENS NIEUWSBLAD I POP EnK um B Woonplaats: I OLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema - tel. 05720-2786 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 D. J. Mondeel Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Stichtingsbestuur: W. H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05490-16666 lonnementsprijs f 27.75 per jaar. Losse nummers 60 cent. Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 23 juli 1981 - 33e jaargang - nr. 30 IEUWE WONINGEN MOGELIJKHEDEN VOOR "x/X mom LLEENSTAANDEN EN OPOLLEDIGE GEZINNEN kis alles gaat volgens de planning en zo ziet het er nog steeds aar uit, zullen maandag 27 juli op één dag alle 34 yioning-wetiooningen aan de Keizersweg en Reilinksweg oor woningbouwvereniging „Onze Woning" opgeleverd orden. Het gaat in totaal om 34 woningen verdeeld over 31 fats en drie ééngezinswoningen. De huren variëren van |27,6fl voor de kleinste woningen, een flat met één slaapka- 1ner, tot 508.75, voor een ééngezinswoning met drie slaap kamers, de huurprijzen zijn voorlopig vastgesteld en exclu sief 20 gulden servicekosten in de vorm van bijkomende. kosten voor zaken als een glasverzekering, huur betreffende de warmwaterinstallatie en het centraal antennesysteem. Toen acht jaar geleden, in 1973 de laatste huurwoningen (woning- wetwoningen) in het plan De Haar werden gebouwd, leek dat, voorlopig althans, het laatste project woningwetwoningen voor Holten te zijn. Jonge mensen werden ten gevolge daarvan eigenlijk min of meer gedwongen Holten te verlaten. Vergrijzing zou daardoor gemakkelijk zijn intrede kunnen doen, waar de gemeenschap weinig mee gebaat zou zijn. „De jeugd zou zeker in aanmerking moeten komen voor onderdak", aldus de heer Pronk, hoofd Sociale Zaken en tevens secretaris van de commissie Woonruimte Zaken, een commissie die maandelijks op de eerste dinsdag van de maand bij elkaar komt. In de commissie zitten een aantal leden, van de verschillende politieke partijen, plus de portefeuil lehouder de heer J. Warrink. „Politiek staat hierbij uiteraard niet centraal", zegt de heer Pronk. Leden van deze commissie zijn: mevrouw M.G. Eggink-Ten Velde, de heer J. Beldman (voorzitter), de heer J.W. ten Berge, de heer J. Calkhoven en zoals gezegd de heer J. Warrink (als portefeuillehouder). Vanaf één oktober heeft de commissie in deze vorm zitting en tot ieders voldoening. De commissie heeft een uur zittimr. waarin per „geval" positief (ten opzichte van de mensen die met de problemen zitten) naar de mensen toe geadviseerd wordt. Prioriteiten iTen aanzien van het stellen van fcrioriteiten voor wat betreft het ■uitzetten van huurwoningen in het plan dat inmiddels bijna gereali seerd lijkt, zijn een aantal richtlij nen door de gemeente en de huur- Icommissie zorgvuldig in acht ge nomen. De heer Pronk geeft aan pat een aantal argumenten sterk jde boventoon voerden dat waren bijvoorbeeld de doorstromingsmo- feelijkheden, het kleiner willen wo men, de beschikking moeten heb ben over een sociale of economi sche binding met Holten, de belan gen van alleenstaanden en onvol ledige gezinnen en dan natuurlijk de verschillende medische gronden die voorop gesteld kunnen worden, of bijvoorbeeld het vraagstuk in woning, allemaal punten die van belang waren bij de verdeling van de beschikbare 34 flats en éénge zinswoningen. „Bij die uiteinde lijke verdeling is getracht een zo groot mogelijke mengelmoes van toekomstige bewoners te realise ren", aldus de heer Pronk. ..Zowel gezien leeftijd, als burgerlijke staat". Gezamelijk denken we daar aardig in geslaagd te zijn. Deze verdeling heeft tijdens een tussen tijdse vergadering van de commis sie plaatsgevonden. Tijdens een vergadering van B. en W. op 12 mei zijn 29 adviezen uitgebracht, waar van 27 geaccepteerd. Negen juni werden de overige zeven toegezegd, waarvan twee niet geaccepteerd. Op zeven juli werden de laatste twee woningen verzegd! De inmid dels toegezegde 34 woningen lijken volgens de lijst woningzoekenden in Holten, voor een deel bijzonder goed tegemoet te komen aan de huidige verwachtingen van een groot deel van de mensen die een huis zoeken. Steeds meer wordt namelijk gevraagd om uijv'CCf- beeld een kleinere woning, geen bejaardenwoning, want men wil dan toch liever zelfstandig blijven, maar ook een woning voor die men sen die graag samen willen gaan wonen. Holten kon aan dergelijke vragen tot voorheen nauwelijks voldoen, maar met dit project lij ken dergelijke groeperingen uit de problemen te komen". Voor wat betreft het al dan niet gehuwd gaan samen wonen, stelt de heer Pronk, dat niet een overheidsinstantie moet bepalen wanneer mensen de huwbare leeftijd bereikt hebben, maar dat de desbetreffende zelf moet kunnen bepalen wanneer hij of zij wil gaan samenwonen of even tueel trouwen. Met andere woorden ook voor deze groep, meestal jon geren moet de mogelijkheid er vol gens de heer Pronk zijn zich be hoorlijk te kunnen huisvesten. Voorkeurswoningen Vanuit het ministerie geldt een re geling dat tien procent van de ge reed gekomen 34 woningen be schikbaar gesteld moeten worden voor zogenaamde voorkeurswo ningen. Dat wil zeggen dat men vanuit Den Haag in dit geval drie woningen toegezegd heeft aan twee achtergebleven Vietnamezen, waarvan er één werk heeft gezocht en de tweede zijn studie afmaakt aan de Scholengemeenschap. De derde woning bleef nog dubieus, maar blijft achter de hand voor een eventuele probleemsituatie. „Door de bouw van deze woningen zijn acht woningen vrijgekomen, welke inmiddels alweer zijn toegewezen", zo stelt de heer Pronk. „De druk lijkt althans nu, een beetje van de ketel voor wat betreft ^e woning nood in Holten. Al met al is het verhuur van de toch duurdere huurwoningen vlot verlopen en het experiment kan als zodanig ge slaagd worden genoemd. Dit alles zou ertoe kunnen leiden dat het gemeentebestuur plus „Onze Wo ning" opnieuw aan deze categorie mensen mogelijkheden in de toe komst zou kunnen bieden. Dit lijkt zeker niet uitgesloten", aldus de heer Pronk. iet jaarlijks Dorpsfeest, dit jaar voor de 27ste keer, zal vorden gehouden van dinsdag 28 tot en met vrijdag 31 iuli. Het feest start reeds maandagavond 27 juli met de verkiezing van de Dorpskoningin 1981 in „Kalfster- nans weide", die zal worden gekroond door de aftredende .majesteit" Mandy Pietersz. Na dit ceremonieel is er een root kroningsbal dat in de grote feesttent m.m.v. het lekende dansorkest „The Baggus". Het voorprogramma anvang 18.30 uur zal worden verzorgd door de Boeren- dansgroep „De Hóólter Daansers" en de kinderdansgroep ,De Klepperklumpkes" Opening- Dorpsfeest. De officiële opening van het Dorps feest zal dinsdagmiddag om 14.30 juur plaats hebben op het nieuwe dorpsplein „Smidsbelt" door bur gemeester mr. W.L.F.G. ridder van Rappard terwijl dan tevens de dorpspomp die door de Rabo-Bank Holten t.g.v. het 75-jarig bestaan aan de gemeente werd aangeboden Voor u met vakantie gaat willen we u nog even herinneren aan de cur sus. Vrouwen Oriënteren zich in de Samenleving. By voldoende deel name start in september weer een cursus van 12 wekelijkse bijeen komsten, waar gepraat wordt over de vrouw in deze snel veranderde maatschappij. Opgave en inlichtingen bij de werkgroepleden: Trudy Koelemay, tel. 2957; Janneke Metsemakers, tel. 3197; Bep Oosterling, tel. 1716; Mini Rijlink, tel. 1705; Jannie Riet berg, tel. 1634; Fenny van der Wijk, tel. 2462. officieel in gebruik zal worden ge nomen o.a. in aanwezigheid van de maandagavond door de zomergas ten gekozen Dorpskoningin, 's Avonds is er in de grote feesttent vanaf 20.00 uur een Veronica- drive-in-show. Kleinveemarkt en boeldag Woensdag 29 juli is er vanaf 10.00 uur op het marktterrein „Kalf- stermansweide" een heel gezellige kleinveemarkt met boeldag en her leeft de historie in het marktcafé van Tonnie en Betsie. 's Avonds om 19.00 uur springt het licht op groen en barst het geweld los op het ter rein aan de Beusebergerweg waar de MAC. „De Holterberg" de jaar lijkse autocross organiseert. De deelnemerslijst bevat meer dan 100 „coureurs" en het zal traditiege trouw weer een spektakel worden boordevol spanning en sensatie met stof of...modder. Na afloop is er in zaal „Vosman" prijsuitreiking met aansluitend een groot „auto- crossbal". Boerenbrulfte In de grote tent begint woensdaga vond om plm. 20.00 uur de boeren brulfte met medewerking van „Hóólter Dóónsers" en de „Klep perklumpkes". De bruidsstoet, met in de eerste kleedwagen het bruid spaar Dieks Lambooy en Dika Vos- sebeld met de ouders van „beide kanten" en in de 2de wagen de getuigen zal om plm 7.00 uur ver trekken vanaf garage Rouwen- horst in de Oranjestraat. Er zal 2 keer worden „gemeut" bij Tieke Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijvcrdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot 's dinsdags 12.00 uur van 2éns in de Oranjestraat en bij gebr. Wansink in de Dorpsstraat. Dieks en Dika zullen in de tent „in de echt worden verbonden" door burgemeeester Berend Willem Dapper en gemeentesecr. Jan van Liezen. Feest voor de jeugd Donderdagmiddag is het feest voor de jeugd dat begint om half twee met een ballonwedstrijd' in „Kalf- stermansweide" met aansluitend om plm. 14.30 uur in de tent een paar uurtjes dol plezier en span ning met goochelaar mister Sjarlie en de poppenkast van Jan en Ka trijn. Jennekesmarkt Het Dorpsfeest zal vrijdagavond om plm. half tien worden besloten met de traditionele „Jennekes markt" rond de oude dorpstoren. Alle attracties (autoscoter, draai- teruit) op zaterdag 1 augustus om molen, schietsalon etc. etc. op het 13.30 uur in „Kalfstermansweide" feestterrein in het dorpscentrum touwtrekwedstrijden om het kam- zijn dagelijks geopend vanaf 14.00 pioenschap van Holten, uur. Touwtrekken Op het terrein aan de Beuseberg strijden de autocrossers woendagavond vanaf 7.00 uur om de prijzen en de premies. In het kader van het dorpsfeest organiseert de Touwtrekvereni ging „OKAI" (Onze kracht is Ach- Bij foto C: Mans Scheperboer en Jenneken Elshof waren dinsdag 22 juli een jaar getrouwd...Zij hebt dr neet wat van e' heul'n EVENEMENTEN-AGENDA VAN 25 JULI T.M. 31 JULI 1981. 24 juli t.m. 27 juli Feestweek org. Boerendansgroep „De Hóólter Daansers". 24 juli 20.00 uur: Bal voor gehuwden in de feesttent op Kalfstermansweide. 25 juli 20.00 uur: Beatavond m.m.v. „Vitesse" in de feest- tent op Kalfstermansweide. 27 juli 10 tot 16.00 uur: Creatiefbeurs in de feesttent op Kalfstermansweide. 18.30 uur: Boerendansgroep „De Hóólter Daansers" en kindergroep „De Klepperklumpkes" in de feesttent op Kalfstermansweide. 19.30 uur: Verkiezing Dorpsfeestkoninging 1981. op Kalf stermansweide. 20.30 uur: Groot hofbal in de feesttent op Kalfstermans weide m.m.v. dansorkest „Baggus". DORPSFEEST MET LUNAPARK ORG. HOLTENSE HANDELSVERENIGING. 28 juli 14.30 uur: Officiële opening Dorpsfeest 1981 (Kerk straat). 20.00 uur: Veronica-Drive-In-Show in de feesttent op Kalfstermansweide. 29 juli 10.00 uur: Kleinveemarkt met boeldag op Kalfster mansweide. 19.00 uur: Autocross org. Motor- en Autoclub „De Holter berg". Terrein: Beusebergerweg. 19.00 uur: Start rondrit bruidsstoet vanaf Kalfstermans weide. 20.00 uur: Boerenbruiloft in de feesttent op Kalfstermans weide. 30 juli 13.30 uur: Ballonwedstrjjd voor de jeugd op Kalf stermansweide. 14.30 uur: Goocheltrucs en poppenkast voor de kinderen in de feesttent op Kalfstermansweide. 19.00 tot 21.00 uur: Koopavond met tevens bazaravond. 31 juli 14.00 tot 18.00 uur: Warenmarkt in het centrum (Kerkstraat). 21.00 uur: Jennekesmarkt rond de dorpstoren. Uitgave VW Holten en Holtense Handelsvereniging. Inl.: VW kantoor tel. 05483-15 33. jr Bij foto A: Mandy Pietersz zal spanning af wie door de vakantie maandagavond aftreden als 'jasten als haar opvolgster zal wor- Dorpskoningin. Holten wacht vol den gekozen. U ontvangt een fraaie Parker- Jotter ballpoint a/s u eennieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze Naam: I Adres: |lir*1§^lll lilJ Geeft op als abonnee vl op het Holtens Nieuwsblad I voor het opgeven Dhr./mevr.: van een Adres: I nieuwe abonnee. Inzenden aan: Woonplaats: (|l I Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V Antwoordnummer 97 jaar/per jaar, J« Enschede. CÖC

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1