Kindervakantieweek in teken van het circus VRIJWILLIGERS ZUN WELKOM! [laas Jan Mulder in KomeravondcoHeert Diploma uitreiking dagschool voor volwassenen 5F m I HOLTENS NIEUWSBLAD WAAR GAAN WIJ HÊEN IN MOLTEN) NIEUWSBLAD m. w.güjs Kolweg 14, tel. 05483-1356 43. J. Mondeel Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Stichtingsbestuur: W. H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05490-16666 lonnementsprijs f 27.75 per jaar. Losse nummers 60 cent. Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 16 juli 1981 - 33e jaargang - nr. 29 Voor de achtste achtereenvolgende maal wordt mr de Schure Jongeren de inmiddels beroemd ge- orden „Kindervakantieweek" op poten gezet. Een xderneming die jaarlijks door zo'n 200 dit jaar plus inus 300) kinderen tot de leeftijd van dertien jaar ordt ervaren als een fantastische happening. Dit ar valt de „Kinderweek" in de week van 20 tot en et 24 juli. Organisator Herman Kampman plus een fikse roep vrijwilligers zijn eigenlijk al vanaf februari be- g met het maktfn van globale programmaonderde- eiding gevraagd! ,We hebben op dit moment icht ik 35 mensen die (geheel ro-deo) hun medewerking als ider/ster hebben aangeboden, st nog ongeveer vijf mensen e nodig zijn voor onderdelen s: Huishoudelijke Dienst, Tech- sche Dienst en Groepsleiding; ensen vanaf 16 jaar zijn meer an welkom!" IRCUS! De kinderen die mee willen oen aan de vakantieweek ge en zich op voor een volledige eek en dagelijks doet dus de- ilfde groep kinderen mee aan verschillende aktiviteiten. et opgeven kan de komende eek gebeuren, terwijl via de erschillende Holtense basis- :holen formulieren hiervoor orden uitgereikt. Verder is op- ave mogelijk aan „Het Paal- uus", van 's morgens 10.00 uur ot 's middags 16.00 uur. Op woensdagmiddag kan men te recht bij het „Kolnus". Voor de eerste maal worden ook kinde ren vanuit Dijkerhoek in de ge legenheid gesteld zich op te ge ven. „Een fijn gegeven", aldus Herman Kampman. „Deze zomer staat de „Kindervakanticweek" in het teken van Circus. Twee grote en twee kleine huifkarren zijn werkelijk van top (de huif) tot teen (de kar) volledig door vrijwilligers gemaakt. We wa ren aanwezig toen een groep mensen bezig was het ijzer voor de huiven te buigen (om de wa terput) en de vlaggen en span doeken in het teken van Circus te beschilderen. De vele frames werden gelast in een werkelijk verzengende hitte en ook het tentdoek werd eigenhandig aan elkaar genaaid. Alleen een vol ledige inzet van gemiddeld acht mensen per dag kan een derge lijk gebeuren prima gestalte ge ven dachten wij". Die inzet ook len, het plannen van aktiviteiten. het werven van lei ding (vrijwilligers) en uiteindelijk het gestalte doen krijgen van het totaal. „In mei vinden de eerste „echte" vergaderingen plaats en vanaf die maand ook wordt heel wat werk verzet om de „Kindervakantieweek", middels goede voorbereidingen tot een bijna optimaal gebeuren te doen zijn. Plus minus 40 man/vrouw, leiding is nodig om per groep, bestaande uit zeven a acht kinderen, alles goed te kunnen doen verlopen", vertelt Herman Kampman. Op uitnodiging van Orgelk- ing „Vox Humana" zal de zeer jekende musicus Klaas Jan Mulder op woensdagavond 22 juli as. een orgelbespeling ge ven op het orgel in de Gerefor- neerde kerk „de Kandelaar" te Holten. Klaas Jan Mulder werd in in Hardinxveld geboren, Waar hij reeds op zeer jeugdige leeftijd aangesteld werd als or ganist in de kerkdiensten waarin zijn vader voorging als predi kant. Zijn opleiding ontving hij aan de conservatoria te Zwolle en Amsterdam o.l.v. Jacob Bijs ter en Jan Odé. Door het feit dat hij „cum laude", met een aantekening voor virtuositeit slaagde, ontving hij een van de toen weinig beschikbare beurzen om in het buitenland zijn studie af te ronden. Zijn vakbekwaam heid blijkt wel uit het feit dat hij reeds meerdere concerttour nees naar het buitenland achter de rug heeft o.a. naar Canada en Amerika. Verder is Klaas Jan Mulder dirigent van de beide Chr. Mannenkoren „Door Een dracht Verbonden" te Kampen en „de Lofzang" te Heerde, die bij een gezamenlijk optreden zo'n dikke 300 mannen op de planken brengen. Tevens is hij de leider van de Oratoriumver eniging „Immanuel" te Kampen. Al deze gaven zijn in de loop der jaren vastgelegd op een on voorstelbare hoeveelheid lang speelplaten, waarvan er twee in goud aan hem werden overhan digd. Het programma is zeer aan trekkelijk samengesteld met o.a. werken van Bach, Handel, Wi- dor, Guilmant en een tweetal van zijn beroemde improvisaties. Leuk is overigens nog om te weten dat het publiek in „de Kandelaar" de organist in al zijn doen en laten kan zien, zo dat het deze keer geen geheim zinnig gebeuren ergens hoog in de kerk is. De aanvang van de ze avond is 20.00 uur en de toe gang is f5.-. De verzoeknummers voor het concert op 29 juli door Peter Ei lander. organist, en Hans van de Maten, trompettist, eveneens in de „Kandelaar" kunnen inge diend worden bij: Orgelkring „Vox Humana, de Wimpel 13, 3904 PD te Veenendaal, en uiter lijk op het concert van 22 juli. Tot ziens in „de Kandelaar". heeft de voorgaande jaren de doorslag gegeven tot succes van deze „Kindervakantieweken", een begrip voor Holtense kinde ren. Denk maar eens aan het thema van vorig jaar: Indianen! Ook toen ging men er vanuit, dat men allemaal samen, ver antwoordelijk was voor het welslagen van de „Indianen- week" en zonder supper-opper- hoofd werd door iedereen mee gedacht en meegewerkt. Ook toen werd gebruik gemaakt van twee zelfgemaakte huifkarren, om de kinderen te kunnen ver voeren. Dat idee was een dus danig succes dat ook deze zo merweek huifkarren worden ge bruikt, maar zoals al aangekon digd geen twee, maar vier! De leiding blijft per gedu rende de hele week bij dezelfde groep kinderen, terwijl gepro beerd wordt de kinderen zoveel mogelijk bij het gebeuren te be trekken. Zoals gesteld, een week in het teken van Circus, dat houdt in dat alle meedoende kinderen verkleed zullen verschijnen, verkleed bijvoorbeeld als (dat ligt altijd het meest voor de hand) clown, of misschien als dierentemmer of trapezeman-of vrouw, noem maar op. Alles wordt overgelaten aan de eigen ideeën omtrend een circus. Per kind wordt voor de hele week een bijdrage gevraagd van 10 gulden. De uitstapjes worden verdeeld per leeftijdsgroep en hebben over het algemeen te maken met de natuur, dieren, sport en spel en de donderdag is uitgetrokken om initiatieven van de kinderen zelf te kunnen realiseren. Weer onderverdeeld per groep. De laatste dag, de vrijdag staat een soort optocht gepland, compleet met vlaggen en spandoeken naar(mis schien de Smidsbelt?) Ter af sluiting van de week een Kin dercircus „Tarentelle" in de grote tent op Kalfstermans- weide, waar ook (andere) kinde ren en hun ouders uit Holten kunnen komen kijken. Vanaf half drie, voor 2.50 gulden is men welkom! Als 't regent? Tja, wat te doen als de weergoden alles let terlijk in het water doen val len? Nou gewoon, zorgen voor een goed opgezet „regenpro gramma", zegt Herman Kamp man. En hoe dat eruit zal gaan zien? „Gedurende de vakantie week heeft de sporthal ons toe gezegd voor verschillende akti viteiten tot onze beschikking te staan. Uiteraard is het niet de bedoeling het programma in zijn totaliteit dan naar de spor thal te verschuiven. Ons ideaal is een onderkomen in de vorm van bijvoorbeeld een flinke tent, maar of dat financieel haalbaar is lijkt erg onzeker", stelt Herman. „Wel is het zo, dat uiteraard rekening gehou den wordt met uitwijkmogelijk heden en alternatieve spelletjes, geënt op het weertype. Gedacht wordt daarbij natuurlijk aan sportieve aktiviteiten binnen, misschien een sprookjesdag voor de kleinsten en een rovers dag voor de oudere kinderen, zo zijn er natuurlijk meer moge lijkheden. Vaste onderdelen blij ven voor binnen zowel als bui ten; sport, spel en kreativiteit. Het kindercircus Ta rantella, een jeugdcir- cus uit Kloosterzande, bestaande uit circa 60 kinderen zal ongetwij feld een hoogtepunt en tev.ens afsluiting zijn van de vakantiekinder- week. Er zijn onder andere Slangenmeisjes, Clowns, Akrobaten, Majoretten, Rolschaat- sers/sters, Mini-akroba- ten en Fietsers op één wiel. Dat is de afslui ting van de week voor de kinderen, maar... te doen gebruikelijk is er diezelfde vrijdag een afscheid voor de groep vrijwilligers, waarvan gezegd moet worden dat zonder hen een dergelijk festijn wel vergeten kan wor den!!! Dus ook dit keer weer een toepasselijk onderwerp gezocht. Van hen wordt ver wacht zich die avond plus minus half acht te verzamelen bij Het Paalhuus, om van daaruit te vertrekken voor een wandel-puz- zeltocht, (ja jullie heb ben het goed gelezen), met als hoogtepunt een bezoek aan de „Oud heidskamer" in Hellen- doornü! Wij wensen zowel kinderen als leiding veel genoegen met de „Vakantiekinderweek". Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel, 16 65 tot's dinsdags 12.00 uur Diplomauitreiking „ModerMAVO" met aan 't eind een leuk schetsje Kirt' 4 a m ncr—a «n «n mAF&nx, r. juli: Rondritten met Uil! TVflJ^ SUIP EiA/QRI AH paard en koets. Van 14- nULI klau IMICU>VVODLHU 17 uur vanaf het centrum. Er zijn 2 afstanden van je/? r, l. n plm. 30 min. Er is een rit U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint naar HoUerberg en de als u een nieuwe abonnee opgeeft. Tslul^Folklore-show op Smidsbelt (centrum), aan- I vang 17-18.30 uur m.o. Naam, J Boerenkapel, Buiten- mI landse dansgroep en de Adres: I Holtense Boerendansers. woonplaats:20-24 juli: Kindervakan- I tieweek voor de Holtense Geeft op als abonnee op het Holtens Meowsbiad 1 jeugd van 6 tot 12 jaar. J Nadere gegevens worden Dhr/mevr: n0g bekendgemaakt. Adres: I 23 juli: Koopavond met lil tevens bazaravond op 4/ Smidsbelt (centrum) mmv Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V Holtense Muziekvereni- jaar/perjaar. £0; ging van 19-21 uur. I 24 juli: Warenmarkt in Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. liet centrum. (Kerkstraat) van 14-18 uur. 24 juli: Rondritten met paard en koets. Zie 18 ju li 24 juli: Kindercircus Ta rantellain de feesttent op Kalfstermansweide, aanvang 14.00 uur. org. Jeugdsoos „De Schure". 24 juli: Holtense Popgroe penpresentatie in de Jeugdsoos „De Schure Beusebergerweg 27, aan vang 21.00 uur. 24 juli Hm 27 juli F eest- week org. dansgroep „De Hóólter Daansers". 24 juli 20.00 uur: Bal voor gehuwden in de feesttent op Kalfstermans weide 25 juli 20.00 uur: Beat- avond mmv. Vitessein de feesttent op Kalfster mansweide. 27 juli 18.30 uur: Boer en- dansgroep „De Hóólter Daansers" en kindergroep „De Klepperklumpkes" in de feesttent op Kalf ster - weide. 19.30 uur: Verkiezing Dorpsfeestkoningin 1981. 20.30 uur: Groot Hofbal in de feesttent op Kalf stermansweide mmv Dan- sorkest „Baggus". 10-16 uur: Creatiefbeurs in de feesttent Kalfstermans weide. Uitgave VVV Holten en Holtense Handelsvereni ging. Inl.: VVV kantoor tel. 05483-15 33. Maandag 13 juli had de Dag-Mavo voor Volwasse nen haar eerste eindavond. Deze avond stond in het te ken van de diploma uitreiking. Aan vijf kandi daten werd een volledig Mavo-diploma uitgereikt. Een zesde kandidaat had gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deelcerti ficaten te behalen aan drie scholengemeenschappen in de regio. Voor het eerst werd hier door inwisselen van deelcertificaten een diploma verkregen. Negen andere dames behaalden deelcertificaten voor Ne derlands, Engels, Handel, Geschiedenis en Biologie. Enige tijd geleden werden de namen van deze ge slaagden al in ons blad ge publiceerd. Nadat de rector van de Scholen gemeenschap „Midden-I Jssel" (eerder Deventer Avondscholen Gemeenschap), de heer J. Westhof de avond had geopend, voerden achtereenvolgens de burgemeester van Holten. Mr. W.L.F.C. Ridder van Rappard, de conrector de heer H.H. Ekkel en een van de echtgeno ten van de geslaagden Dr. Ir. A.J. Bogers het woord. Bovenge noemde sprekers belichtten allen op hun eigen wijze deze vorm van onderwijs. Hierna reikte mevrouw Kok de diploma's en deelcertifica ten uit. Kursisten uit een ander leeijaar brachten op komische wijze in een zelfgeschreven éénak- ter „Naar school" hun ervaringen naar voren. Het stukje speelde in een koffieshop waar Marie (van „Marie wordt wijzer") toch wel wat informatie over „de skoêle" wilde, terwijl de eigenaresse van de bar op de sociale functie van zulke gele genheden wees. Mevrouw J. Koops-Strijker las een gedicht voor. De rector sprak een slot woord. Hierna volgde een gezellig informeel samenzijn. De rector van de Scholengemeenschap Holten Drs. P. Bakker had voor deze avond de aula van de school beschikbaar gesteld. Van de redactie Wegens vakantie van onze hoofdredactrice mevr. N. Vos-Heidema verzoeken wij onze berichtgevers om de co py voor het nummer van donderdag 23 juli a.s. te be zorgen bij onze redactionele medewerkers J. Wiggers. Kol weg 14, tel. 13 56 of D. Mon deel, Verzetstraat 70, tel. 26 99. Stichting Holtens Nieuws blad.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1