I HOUTHAKKERSFEESTEN TERUG OP HET ZOMERPROGRAMMA HOLTENS NIEUWSBLAD PUZZELEN PER FIETS BURGERLIJKE STAND «er WAAR GAAN WIJ HEEN IN 10LTENS NIEUWSBLAD onnementsprijs f27.75 per jaar. Losse nummers 60 cent Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 J. Mondeel Verzetstraat 70, tel. 05483-2699" Stichtingsbestuur: W. H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05490-16666 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" I Donderdag 2 juli 1981 - 33e jaargang - nr. 27 MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENING ..MIDDEN-OVERIJSSEL Stichitng voor Maatschappelijke Dienstverlening „Midden- iveri jssel", gevestigd in Nijverdal geeft in haar jaarverslag over 1980, an, dat het gekenmerkt werd door spanningen en problemen, die zich oordeden als gevolg van bezuinigingen. Getracht werd met minder ch een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Al met al kan men rugzien op een jaar, waarin veel werk is verzet, ook nieuwe initiatie- en zijn ontplooid en zo goed mogelijk gestalte werd gegeven aan de lelstelling van de Stichting. Di|k«rho«k dt Wippsrt dig blijven. Het grote belang van met name taalonderwijs wordt hiermee nog eens nadrukkelijk on derstreept. Pas wanneer inderdaad de taal voldoende wordt geheerst zal men in staat zijn veel proble men zelfstandig op te lossen. Verschuivingen Het jaarverslag meldt verder aan zienlijke verschuivingen in het kliëntenbestand. Het afgelopen jaar ging het om 342 kliënten (Hol ten 37) en 36 zogenaamde korte kontakten, dit zijn kontakten van minder dan een uur, die in de informatie- en adviessfeer liggen. In het jaarverslag worden deze kontakten verder buite: eschou- wing gelaten. Terug naar de ver schuivingen in 1980 ten opzichte van voorgaande jaren. In 1976 wa ren dat 245 kontakten, in 1977 263 in 1978 255 in 1979 284 en zoals gesteld in 1980 342. Enerzijds, is dit volgens het jaar verslag het gevolg van het feit dat men beter is gaan registreren, an derzijds wordt de verhoging toege schreven aan het gegeven, dat men inderdaad vaker een beroep heeft gedaan op de Stichting. De groei procentueel ligt ten op zichte van 1978 op 34,3 procent. Uit het jaarverslag biijkt ook dat 42,5 procent van de mensen de weg op eigen initiatief vonden naar het Al gemeen Maatschappelijk erk. via de gezondheidszorg, 7.78 pro cent middels de maatschappelijke diensten, 4,8 procent waren privér- elaties en 7.78 via andere dan de aangegeven wegen. De grootste groep mensen die om hulp vragen varieert in leeftijd van 40 tot 50 jaar, op de voet gevolgd door de groep tussen dè 30 en de 40 jaar met 23,4 procent. De meest voorkomende problemen waren konkreet, huisvesting 18 procent, gezondheid 7 procent en inkomen 5 procent. Voor wat betreft relatieproblemen ging het in 12 procent van de geval len om problemen met de partner en eveneens 12 procent bij de rela tie ouders/kinderen. Acht procent gaf aan problemen te hebben bij het verwerken van bepaalde om standigheden. Hulpverlening geschiedde in het merendeel van de gevallen, mid dels begeleiding, al dan niet gep aard met andere vormen van hulp. Het weer was optimaal, de spelers rolvast, de Tiroler kapel een welkome afwisseling en sfeervasthouder en de reakties positief alom vanuit het toeschouwende pu bliek. Betere ingrediënten waren nauwelijks te verlan gen tijdens de eerste „lm Weissen Rössl" voorstelling op de Smidsbelt. Ruim 400 stoelen werden verhuurd, maar achteraf bleek méér belangstelling voor de zitplaatsen. De stoelen opgesteld in een pand van de BURA bleken niet voor een ieder goed zichtbaar, waardoor men in de veronderstelling was dat er niet meer zitplaatsen be schikbaar waren. Iets waarvan de organisatoren zeggen: „Volgende keer beter". Toch bleven veel belangstellen den ook buiten de afzetting kijken. Verreweg de meesten volgden het openluchtspel tot in het tweede bedrijf. De heer Voordes geeft aan dat hij tijdens de volgende voor stelling zaterdag 4 juli hoopt op eveneens warm weer en een tikkeltje bewolkte hemel. „De verlichting geeft een extra cachet aan het totaal". Geboren: Hendrik Hermannus zv H. Romp en A. Nijerees. Ondertrouwd: J.W.J. Paalman, oud 23 jaar, Holten en T. Korterink, oud 24 jaar, Lochem. Getrouwd: W.M. Reterink, oud 36 jaar, Rassen en H.G. Zwiers, oud 36 jaar, Holten, ik Overleden: W.G. Blits, oud 75 jaar, Holten. Woensdagavond (24/6) hebben de plattelandsvrouwen afd. Dijker- hoek een fietspuzzeltocht gereden. Het weer werkte mee en de 37 da mes kwamen dan ook droog aan de finish bij Het Bonte Paard. Tijdens de rit werden er vragen gesteld en men moest de cijfers en letters op sporen die rechts aan de kant van de weg waren verborgen. De uitslag: 1. mevr. G. Elmerink- Wagenvoort; 2. mevr. R. Nikkels van Schooten; 3. mevr. T. Wissink-Haverslag.De poedelprijs was voor mevr. J. Koops-Strijker. De prijzen werden uitgereikt door de presidente mevr. Kroon en zij bedankte ook de heren Baltes, Janssen en Roeterdink voor het prima slagen van de fietstocht. Het drietal kreeg een heerlijke worst. Tot slot wenste mevr. Kroon allen een prettige vakantie en tot ziens op de eerste afdelingsavond in september. Vorig jaar bleek het een gemis, de daaraan voorafgaande twee zo- 19.8 procent ging op aandrang van merseizoenen was het een succes een maatschappelijk werkster of en deze zomer gaat het weer gebeu- werker, 17,5 procent belandde er ren. De Holtense Handelsverem- ging heeft besloten om met een fiks aantal spontaan reagerende ver enigingen opnieuw de Houthak kersfeesten gedurende vier avon den nieuw leven in te blazen. HMV, de Hoolter Daansers, de Holtense Boerendansers en de Klepper iet gebied van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening omvat de l emeenten Hellendoom, Rijssen, Holten, Raalte, Heino en Wije,een gebied net circa 80.000 inwoners, waarvan ongeveer 47.000 belanghebbenden. De Stichting heeft tot doel, het „gewone" leven van een Neder- vooreien van behoeften aan alge- iandse gemeente. Zowel gastgezin- meen maatschappelijk werk, ge- nen als Vietnamezen werden door zinsverzorging, gezinshulp en an- de kerngroep begeleid. Opname dere vormen van maatschappelijke van een tweede groep Vietnamezen dienstverlening, gericht op een wordt wel overwogen, maar zal goed sociaal funktioneren van naar de mening van de Stichting mensen in de samenleving binnen pas over enige tijd mogelijk zijn. het werkgebied van de Stichting. Voorlopig, aldus het jaarverslag De Stichting is in 1973 opgericht, moeten alle betrokkenen de tijd door vier Stichtingen voor maat- hebben om weer tot zichzelf te ko- schappelijk werk en gezinsverzor- men, na deze intensieve betrok- ging en aangesloten bij de Centrale kenheid ten aanzien van proble- raad voor gezinsverzorging in men van een dergelijke omvang. De Utrecht. Het werkgebied beslaatde gemeente Heino heeft in hetzelfde gemeenten Hellendoom, Rijssen, verslagjaar 12 Vietnamezen opge- Holten, Raalte, Heino en Wijhe. De nomen voor definitieve huisves- bevolkingsgroep die bij deze Stich- ting. Ook hier was de Stichting in ting belang heeft bestaat uit circa nauwe samenwerking met de ge- 47.000 personen. Het gehele gebied meente en gastgezinnen betrokken omvat ongeveer 80.000 inwoners, bij de opvang van de vluchtelingen. In het jaarverslag werd onder meer Hoewel de eerste taken, zoals het aangehaald, het werk dat in de zoeken naar werk (via arbeidsbu- kemgroep vluchtelingenopvang in reaus, beroepsvoorlichters, enzo- Ilolten, dat in 1979 van start ging in voorts), het organiseren van taal- 1980 werd voortgezet. ol mensen, onderwijs, het creëren van studie- bootvluchtelingen uit Vietnam mogelijkheden en studiefinancie- werden met gastgezinnen in Holten ring inmiddels zijn afgerond, zal in kontakt gebracht, zodat ze weg- toch voortdurend een beroep op de wijs gemaakt konden worden in het Stichting in probleemsituaties no- Klumpkes zullen de vier feesta vonden met muziek en dans omlijs ten. Tevens staan de kraampjes van de Holtense Boerendansers en de Hoolter Daansers garant voor het inwendige van de mens, met poffertjes, pannekoeken, ijs, bier, limonade en een barbecue. Verder staat er een ouderwetse haringkar van Reinardus. De avonden staan gepland voor 7 en 14 juli en 11 en 18 augustus. Plaats van handeling de Smidsbelt, die tijdens de eerste twee avonden door de achtergrond van het decor van ,Jmm Weissen Rössl" extra sfeer zal geven in de kem van Holten. Deelnemers aan de houthakkersfeesten zijn; Car navalsvereniging, MAC, Wegres taurant Holten en de Campings Veneklaas, de Haspel, Lindenberg, ie Prins, de Poppe en Ideaal. Per deelnemer zullen zes mensen aan ie start verschijnen van de ver schillende onderdelen, te weten Houtkruien, Houtzagen, Paal klimmen en een Ski-baan. De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur. U ontvangt een fraaie Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: l!i Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V jaar/per jaar. Evenementen-agenda van 4 juli tlm 18 juli 1981 4 juli: Openluchtspel „lm Weissen Rössl" org. Holtense Muziekvereniging, Chr. Ontspanningsclub, Ontspan ningsclub Holten. Aanvang 20 uur op het Smidsbelt {centrum). 4 juliSchoonwaterfietstocht org. Zuiveringsschap West-Overijssel. Afst. 40 en 80 km. De start is tussen 9 en 14 uur. Startplaats Rest. „Vosman" Oranjestraat 38. 4 juli: Holterbergwandeltochten org. Chr. Bond Sport en Natuur" (CBSN). Start vanaf 8 uur bij café "De Biester", Stationsstraat 12. De afstanden zijn 10, 15, 25 en 40 km. 5 juli Schurelympische Spelen. Competitie van vele doespelen. Aanvang 14 uur in Jeugdsoos „De Schure" Beusebergweg 27. 7 juli Houthakkersfeesten op Smidsbelt (centrum) org. Holtense Handelsvereniging. Aanvang 19 uur. 9 juli koopavond van 19 tot 21 uur. 9 juli Openluchtspel „lm Weissen Rössl". zie 4 juli 10 juli Warenmarkt van 14 tot 18 uur. in het centrum (Kerkstraat). 14 juli Houthakkersfeesten op Smidsbelt (centrum). Als gasten optreden van de Tirolerkapel. Org. Hol tense Handelsvereniging. Aanvang 19 uur. 16 juli: Koopavond met tevens bazaravónd op Smids belt (centrum) van 19 tot 21 uur. 17 juli Warenmarkt van 14 tot 18 uur. in het centrum (Kerkstraat). Rondritten met paard en koets. Van 14 tot 17 uur. Vanaf het centrum. Er zijn 2 afstanden van plm. 30 min. over de Holterberg en Beuseberg. 18 juli Rondritten met paard en koets, zie 17 juli. 18 juli Folkloreshow op Smidsbelt(centrum), aanvang 17 tot 18.30 uur m.o. Boerenkapel, Buitenlandse dans groep en de Holtense Boerendansers. Uitgave WV Holten en Holtense Handelsvereniging. Inl.: WV kantoor tel. 05483-15 33. BAZARAVONDEN Veertien verenigingen hebben in middels al toegezegd mee te zullen werken, samen met de Holtense Handelsvereniging vier Bazara- vonden te organiseren. Dat zal ge beuren op de donderdagen 16 en 23 juli en 6 en 13 augustus. De Baza- ravonden zijn voor het publiek geen „kijk" maar „doe" avonden. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld; ping-pong spelen, ringwerpen, schieten in een schiettent, flessen beschilderen (door J. v.d. Knoop) een grabbelton en gelukskasten. Medewerkende verenigingen zijn: Ontbijtclub, Holtense Postzegel club, de tafeltennisvereniging, Hoolter Daansers, Holtense Boe rendansers, Mintonette, suppor ters club Muller/v.d. Bijl (zijspan- crosser) P.C. de Bergruiters, de L.R. de Bergruiters, het Holtens Ge mengd Koor, Holtens Mannen koor, Schietvereniging De Zaag molen en SV de Eendracht, RECHTSTREEKS RADIO-OOST De bazaravonden worden gehou den van 's avonds 19.00 tot 21.00 uur, met uitzondering van zes au gustus, op die datum namelijk zal Radio-Oost, rechtstreeks met een programma over Holten in de ether zijn, vanaf de Smidsbelt, tussen vijf en zes uur. Vanaf half vijf zullen er dagkraampjes en gegadigden aan wezig zijn om het luistergebeuren kracht bij te zetten. Disc-Jockey Peter Blancken zal diverse ge sprekken met dorpsbewoners aan knopen. Tussentijds zijn er optre dens van de boerendansgroepen. De uitzending vanaf Smidsbelt zal een vol uur in beslag gaan nemen. RONDRITTEN Nog een opmerkelijk onderdeel op de agenda van zomerevenementen zijn de rondritten met paard en koets in en om Holten, startend vanaf weer de Smidsbelt. Het gaat hierbij om twee afstanden, waarbij per wagen vier personen mee kun nen. Het geheel vindt plaats op de vrijdag- en zaterdagen 17 en 18 juli, 24 en 25 juli, 7 en 8 augustus en 14 en 15 augustus. Paarden en wagens zijn afkomstig van de Bergrijders. Al met al onderdelen, die hoogte punten genoemd kunnen worden voor de zomermaanden juli en au gustus. Opgemerkt kan nog wor den, dat voor het seizoen van vol gend jaar eind augustus/begin sep tember door desbetreffende orga nisatoren rond de tafel zal worden gezeten ten einde eerder dan dit jaar met een volledig programma te kunnen komen. A— Wegens ruimieteKori op ae voor pagina is het artikel over MAVO-dagopleiding verscho- 1 ven naar de volgende editie

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1