I "Primair staan recreatie endienstweriêning" Holtens nieuwsblad FEEST IN DUKERHOEK Het is zover "lm Weissen Rössl" BURGERLIJKE STAND HOLTENS NIEUWSBLAD j IImbm Hik PI w°°np'aa,s: I officier SRAEL OP FLE HOLTENS NIEUWSBLAD onnementsprijs f27.75 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 25 juni 1981 - 33e jaargang - nr. 26 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 D. J. Mondeel Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Stichtingsbestuur: W. H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05490-16666 -Tit*fl*65WEG UOLTEH Advertentié-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot 's dinsdags 12.00 uur ie zomer voor de zestiende maal, wordt i»r de samenwerkende kerken in Holten; hervormde kerk, de gereformeerde kerk de katholieke kerk, gedurende zeven ien recreatie geboden in en om de re- atietent op „De Borkeld". De heren J.H. i Engbrink, hoofd van de Christelijke ere school en T. Aarsen, leraar wis kunde aan de Scholengemeenschap vroe gen we naar hun belevenissen en ervarin gen, opgedaan de afgelopen jaren met deze vorm van recreatie, afgestemd op zowel gezinnen als jongeren als bejaarden, die gedurende deze periode van het jaar va kantie plegep te houden in de ruim 1000 zomerhuisjes gesitueerd op „De Borkeld". U ontvangteen fraaieParker-Jotter ballpoint féf'a, als u een jtrSi/ nieuwe abonnee opgeef t. Gebruik deze Naam: Adres: Fr rn rn$1 Geeft op als abonnee Ba JBlga Jg 11 Wv|j op het Holtens Nieuwsblad Dhr,/mevr.; I voor het opgeven van een Adres: I nieuwe abonnee. Inzenden aan: Woonplaats. UI Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half j# Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. JpL Inschede. Op de valreep van de openingsavond donderdag 25 juni van het eerste spel van „lm IVeissen Rössl" nog even een kort bericht ter herinnering. Van circa kwart voor acht tot kwart over elf zal genoten kunnen worden van muziek en spel. HMV verzorgt het ope ningsconcert, tot half negen. Tussen de beide bedrij ven door zal de Tiroler Kapel zorgen voor een Oosten rijks sfeertje en wel van 9.15 tot 9.30 en van 10.15 tot 10.30. Het openluchtspel zal duren tot ongeveer 11.15. We rekenen op mooi weer en op uw aller komst! Gratis entree. Geboren: Ricardo zv L.J. Heusink- veld en A.C. Schipper; Karin dv H. Aanstoot en J.B. Paalman (geb. te Deventer); Maarten Christiaan zv G.J. Paalman en G. Verveda (geb. te Deventer). Ondertrouwd: A. Kers, oud 21 jaar, Holten en B.H. Vorkink, oud 20 jaar, Holten. Overleden: H. Rietberg, oud 100 jaar, Holten; S.VV. Schutte-Messie Mulders, oud 75 jaar. Holten; J.M. Herder-Ruiter, oud 87 jaar. Holten; J. Heiting, oud 78 jaar, Holten (overl. te Deventer). Op vrijdag 19 juni is tijdens een militaire plechtigheid in de mari nekazerne te Savaneta (Aruba- Ned. Antillen) als reserve tweede luitenant der Koninklijke Marine beëdigd H. Heyda uit Holten (Schepenenstraat 10) Luitenant Heyda doet op Aruba dienst als peletons-commandant bij de Ned. Infanteriecompagnie. Met Heyda werden door commandant Luitenant-kolonel M.H. Heineman als officier beëdigd B.J. Lievegoed, R.R. Lopez en W.R. v.d. Lelie. ist voor deze groep mensen, niet gesloten bij het campinggebeu- is het dat wij de zomermaan- het één en ander op touw zet- vertelt de heer Engbrink. Te- kijkend naar de beginjaren, ct dat oorspronkelijk werd uit- aan van vier vakantieweken, ir dit bleek al snel niet meer te tdhaven, zowel vakantiemensen vrijwilligers waren enthousiast besloten werd dan ook het va- ïtieprogramma uit te breiden zeven weken. Zeven weken, irin tenminste 16 mensen aktief ig zijn met het begeleiden van verschillende programma's. in januari wordt begonnen met samenstelling van de verschil de aktiviteiten", vertelt de heer rsen. „Vanaf die periode komt de tale) groep vrijwilligers plus de nmissiegroep, bestaande uit ivrouw De Wit-Dorr, mevrouw oen, mevrouw - Ter Harmsel inningmeesteresse) en de heren an, Haan, van Engbrink en Aar- i, regelmatig bijeen om de ver tillende onderdelen met elkaar bespreken. Zo'n zomerpro- imma bestaat meestal uit ver- ïillende themaweken, per week irdt ingespeeld op een bepaald geven. Dat kan te maken hebben pt muziek, of bijvoorbeeld de na tuur, vakantie, „vrij zijn", licht, of een evangelisch gebeuren". „We waken zeer bewust voor een overhellen naar de godsdienstige kant", zegt de heer Van Engbrink. „Je maakt dan meer stuk dan dat j e goed maakt. De verhouding is glo baal 50/50 evangelisatie, recreatie met in de praktij k eerder een doors laan naar de recreatieve zijde. Ik denk ook dat dat de kracht is van de positieve resultaten die ge boekt worden". Het aantal bezoe kers lag vorig jaar op de 5000. Pastoraal medewer kers „Om toch ook die mensen die be hoefte hebben aan meer (kerkelijke of maatschappelijke) begeleiding de gelegenheid te kunnen geven hiermee voor de dag te komen zijn sinds twee seizoenen pastoraal medewerkers ingeschakeld. Zij zijn gedurende de volle zeven weken beschikbaar om in te springen daar waar om gevraagd wordt. Dit jaar zijn dat Wim Beldman, afgestu deerd aan de Bijbelschool in Zeist, Margriet Hijweegen, Godsdienstle rares aan de Scholengemeenschap en Mieke Groen, studente Theolo gie in Groningen. Zij functioneren als een soort voorpost voor de ver schillende kerken. Maar zoals ge- Van 18 juni tot en met 16 augustus 1981 kunt u op i Flevohof Israël leren kennen door: De grote tentoonstelling „Een volk en zijn land". Een permanente diashow en 2 maal per dag een film Een maquette van kibboets Kinereth, die de ontwik keling van deze kibboets laat zien vanaf de stich ting (60 jaar geleden) tot nu toe. Een hoogtepunt is de Haifa Stedelijk Studenten Volksdansgroep, die voor u optreedt op 28 juli, 1 en 2 augustus. Dit alles en nog meer informatie over Israël is te nden in het unieke recreatiepark bij het Veluwe- eer en wordt georganiseerd door: De Ambassade van Israël Het Israëlisch Nationaal Verkeersbureau El Al, Israël Airlines steld, evangelisatie staat niet bo venaan, primair gaat het tijdens de vakantieweken om een stukje dienstverlening in de vorm van re creatie". Programma Commissie en vrijwilligers zoeken jaarlijks naar een zo optimaal mo gelijk programma, waarbij steeds v/eer de onderdelen van vooraf gaande jaren onder de loep geno men worden. Zo gebeurt het bij voorbeeld dat verschillende aktivi teiten, gewoon wegens jaarlijks succes steeds weer terug te vinden zijn in een zomerprogramma. Dat zijn bijvoorbeeld de Kindermor gens, de Pick-Nicks en de speur tochten en niet te vergeten de Twentse koffietafel. „Oorspronkelijk werden drie pro gramma's per dag georganiseerd", vertelt de heer Van Engbrink". Al sinds enkele jaren zijn we terugge gaan naar twee. Dat kunnen dan zowel ochtend als middag als avondaktiviteiten zijn. Dit systeem functioneert prima. De vrijwilligers in leeftijd variërend van 18 tot hooguit 25 jaar zouden met drie onderdelen per dag belast worden. Financiën Bij het zien en horen van de vele aktiviteiten die ondernomen wor den en de nu voor het eerst dit seizoen in gebruik genomen spik splinternieuwe tent, rijst al gauw de vraag: „Hoe moet dit gefinan cierd worden!". Het antwoord is eigenlijk voor de hand liggend: De gezamenlijke kerken, dus de ge meente Holten. Per jaar wordt 4500 gulden beschikbaar gesteld. Pro gramma en begroting worden hier op afgestemd. De nieuwe tent, met afmetingen van acht bij zestien me ter herbergt 150 zitplaatsen. Nieuw is ook de kiosk van acht bij zes meter, met een prima ruimte voor ontvangst, een gedeelte voor de bibliotheek en een aantal kasten voor het opbergen van spelmate riaal. Gedurende de wintermaanden wordt deze kiosk gebruikt voor de opslag van de stoelen en tafels wanneer de tent weer afgebroken wordU Om nu de geldelijke be slommeringen in andere banen te kunnen leiden is inmiddels een Stichting in wording van de grond gekomen. Deze zal in de toekomst de onroerende goederen onder haar beheer nemen en behartigen. De statuten zijn er, rest nog de invul ling van de verschillende functies binnen de Stichting, die een scha kel zal zijn tussen commissie en kerken. Open Huis Om de Holtense bevolking in de gelegenheid te stellen het nieuwe onderkomen te bekijken is zater dag 4 juli vanaf half drie een Open Huis georganiseerd, (zie platte grond). Zondag 28 juni wordt de tent echter al voor het eerst in gebruik geno men tijdens een kerkdienst gege ven door ds. Fonds. Het verdere programma van de Interkerkelijke recreatietent zal wekelijks in Hol tens Nieuwsblad gepubliceerd worden. Toekomstvisie? Zestien seizoenen Interkerkelijke aktiviteiten, dat is niet niks, erva ringen opgedaan en veranderingen toegepast, maar hoe zal het er in de toekomst uit gaan zien? Tja, ideaal zou het natuurlijk zijn als we op twee plaatsen in Holten iets derge lijks zouden kunnen ondernemen, maar dat is financieel onmogelijk. Dan is het zo, dat we met het re creatieprogramma iets voor de gasten doen, maar we zouden mis schien ook wel meer voor de „ei gen" mensen kunnen organiseren", allemaal toekomstmuziek? Waar schijnlijk wel stelt de heer Van Engbrink. „Natuurlijk in de positieve zin van het woord want we rijn ontzettend blij op deze basis, nu met een nieuw onderkomen en een nieuwe kiosk van start te kunnen gaan. Een uit- breiding van de periode bijvoor beeld met een programma lopend van pinksteren toit september zou misschien voor de toekomst niet uit te sluiten rijn. We sleutelen zo onderling natuurlijk aan diverse ideeën", aldus de heren Van Eng brink en Aarsen. In ieder geval staat de tent er weer, klaar om de diverse zomergasten op „De Borkeld" te kunnen ont vangen. Het jaarlijkse school- en volks feest in Dijkerhoek wordt dit jaar gehouden op woensdag 8 juli. Het feest wordt dinsdagavond 7 juli ingezet met een grote feestavond in zaal „Het Bonte Paard" met medewerking van het Dijkerhoeks Amateur Toneel „D.A.T." met de presentatie van de revue „Dats leuke leut" en dat betekent (vol gens traditie) gen paar uur gezel ligheid en plezier. De feestavond begint om half acht. Zaal open: 7.00 uur. Woensdagmorgen 8 juli is het feest voor de schooljeugd (vertrek op tocht vanaf de school om half ne gen) in de feestweide (spelletjes) en in zaal „Het Bonte Paard" (gooche laar, heerlijke feestbroodjes etc.). Einde van het kinderfeest plm. 1.00 uur. 's Middags worden in de feestweide (vanaf 1.00 uur) volksspelen ge houden o.a. fietsen met hindernis sen, stoelendans, trekkerrijden, bromfietsrace met hindemissen, blaastrappen, vogelschieten, schieten op personele en vrije baan etc. Woensdagavond om plm. 7.30 uur demonstratie door de ponyclub van de Bergruiters. Beide avonden is er gelegenheid om te dansen. Vrijdagavond 10 juli (aanvang 8.00 uur) de tweede opvoering van de revue „Dat's leuke leut" door het Dijkerhoeks Amateur Toneel, (zie advertentie).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1