Meer differentiatie bij fusie O LM-scholen Leerlingen Lil geslaagd Oudste inwoner overleden I0LTENS NIEUWSBLAD HOL JEN AREN HET SS WEER ZO VER s ORIËNTERINGSRIT HOLTENS NIEUWSBLAD waar GAAN WIJ HEEN IN 'l I I Aandachtig worden onderling de cijferlijsten bekeken. vrouw Nijenhuis-Meerman, huis houdelijke dienst een bos bloemen aan voor de prettige tijd die men al met al zeker gehad heeft. De heer Groenewegen kreeg een cheque aangeboden. Melkexamens. Op deze avond werden zoals eerder vermeld in de krant van vorige week tevens de diploma's uitge reikt behorende bij het examen Machinaal Melken in Doorloop-, melksysteem en het Machinaal Melken in de Rij PI A3. De namen van alle geslaagden werden al ver meld. De genodigden tijdens de diploma-uitreiking waren uiter aard de ouders van de leerligen, de besturen van de verschillende OLM afdelingen, en van de afdeling Plattelandsvrouwen, de beide di recteuren van de Middelbare Landbouwscholen uit Raalte en Hengelo, directeur, oud-directeur en adjunctdirecteur van de Noord- enbarg en de commissie van advies van de Noordenbarg. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot 's dinsdags 12.00 uur In de ouderdom van ruim 100 jaar is dinsdag over leden de oudste ingeze tene van Holten de heer Hendrius Rietberg, Broekweg 24. Rietberg werd geboren in de buurtschap Beuseberg op 27 februari 1881 en woonde sinds zijn trouw dag in 1906 op de boerde rij Broekweg 24 in het Holterbroek. De overle dene was van 1918 tot 1943 lid van de gemeente raad voor de C.H.U. en wethouder van 1922-1930. De begrafenis zal zater dag 20 juni om 1.00 uur plaats hebben op de Nieuwe Algemene Be graafplaats. De M.A.C. „De Holterberg" organi seert op zondag 21 juni de vierde oriënteringsrit in dit seizoen. De deelnemers kunnen starten in de sportklasse A en klasse B (tour) De rit, over plm. 40 kilometer, wordt door de clubleden W. Klein Vel- derman en J. Rensen uitgezet bin nen de gemeente Holten. De eerste deelnemer start om 2.00 uur bij het clubhuis „De Biester". Statio nstraat, waar vanaf 1.30 uur kan worden ingeschreven. De finish is bij café-rest. „Vosman". Het MAC- bestuur stelt voor deze rit weer een aantal mooie prijzen beschikbaar. Zaterdag 20 juni a.s. vanaf 10.00 uur 's morgens houdt de supportersvereniging van H.M.V. haar traditio nele rommelmarkt op het industrieterrein in „De Haar" en wel bij A. Müller en Zn. Int. Transport. U bent van harte welkom op deze markt, waar alles voor weinig geld te koop is. Het batig saldo komt zoals gewoonlijk ten goede aan H.M.V., denk maar eens aan de kosten van de 3 avonden openluchtspel „lm Weissen RössP' op de Smidsbelt. Kom, zie en koop, wij wachten op Uü 10LTENS NIEUWSBLAD nnementsprijs f27.75 per jaar. Losse nummers 60 cent. Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 18 juni 1981 - 33e jaargang - nr. 25- Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 D- J. Mondeel Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Stichtingsbestuur: W. H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05490-16666 Lagere Agrarische School. Voor de leerlingen van bijvoorbeeld de MAVO geldt een betere onder grond betreffende de buitenlandse talen voor leerlingen met voorop leiding Lagere Agrarische School betekent het beter onderlegd zijn in de Agrarische vakken", zegt de heer Groenewegen. Na de diploma-uitreiking door de heer Groenewegen kregen verschil lende sprekers het woord. Als eer ste de heer Reilink, met uiteraard felicitaties voor alle leerlingen en de heer Groenewegen en zijn staf. leerlingen haalden diploma's 3 achttien leerlingen van de Lagere Agrarische School Gaarden" kregen op maandag 15 juni huneinddiploma lereikt van directeur de heer J. Groenewegen. Voorzitter l de commissie van advies de heer. H. Beilink uit Bathmen nde de bijeenkomst in Holten Vosman, met de woorden het bestuur van de O LM met ingang van 1 augustus 1982 Mover te gaan tot een fusie tussen de Noordenbarg school voor algemeen vormend- en beroepsoriënterend onderwijs van de OLM en de Gaarden, eveneens onderdeel van de OLM. Met de fusie zal het lesrooster veranderd worden in die zin dat nieuwe vakken zullen worden toegevoegd. Huis houdkundige en Textiele werkvorming zijn onderdelen die leerlingen van de beide scholen kunnen volgen, evenals het vak Algemene Techniek. De leerlingen kunnen op deze manier over de beide scholen verdeeld worden. ,fecteur Groenewegen kon alle achttien leerlingen feliciteren met het behaalde diploma. heer Groenewegen geeft aan dat I stijgende belangstelling voor Agrarische School merkbaar is. It zou toegeschreven kunnen rden aan het meer bewust wor- i» voor natuur en milieu. In vrij andere sectoren van het be- fsleven heerst momenteel een e werkloosheid, vandaar mis- ien ook de toenemende inte- zijnde fusie tussen de beide OLM- duidelijk, zowel vanuit de MA- scholen betekent meer differentia- VO/HAVO als wel vanuit de basis tie over en weer", zegt de heer Groenewegen. De heer v.d. Brink namens de afde ling OLM in de regio vond het een hoopvol gegeven dat verreweg de meerderheid door ging studeren. „Het zal in de toekomst steeds be langrijker worden dat boeren een:. goed woordje mee kunnen spreken, op die manier zullen we een groep kunnen vormen waar wel degelijk rekening mee gehouden moet wor den. Een goed geargumenteerd verhaal kunnen brengen vanuit de groep boeren zal minder gauw op tegenstand stuiten", aldus de heer v.d. Brink. Jan Koldewee, van de Plattelands Jongeren Gemeenschap Overijssel de P.J.G.O. gaf uitleg over het rei len en zeilen van een dergelijke organisatie. Aktiviteiten op het gebied van sport, reserve, discus sies, films, het organiseren van een boeldag en een landdag voor alle afdelingen waren zoal de onder werpen die hij de jongeren voor schotelde. Hij doelde met zijn be toog vooral op het bewust worden van de positie van de jonge agra riër. „Het is echt belangrijk, niet altijd thuis te blijven, maar probe ren mee te denken met je omge ving". Een aantal geslaagde leer lingen boden mevrouw A. Vis- Zuidgeest, lerares Engels, me vrouw Verbraken-Philipoom, ad ministratief medewerkster en me- Het totaal aantal leerlingen op de L.A.S. ;,De Gaarden" bedraagt 100. Van de geslaagde leerlingen gaat verreweg het grootste deel door studeren. Vijftien leerlingen gaan fse voor het „boer worden". De naar de Middelbare Landbouw- httien leerlingen die nu, na vier scholen in Hengelo, Raalte of irhun diploma in handen krijgen Zutphen. Eindexamen werd ge il voor 100 procent afkomstig uit daan op B- of C niveau, in de vak- jagrarische sector. De ontwikke- ken Nederlands Engels, Wiskunde, (gis inmiddels zo, dat in de eerste Handelskennis, Akker- Weide- as al 25 procent niet uit deze hoek bouw, Dierenhouderij en Hand- fomstig is. Een goede ontwikke- vaardigheid. „De belangstelling Ig vinden wij: De op handen voor deze tak van onderwijs groeit U ontvangteeri fraaieParker-Jotter ballpoint als u een nieuwe abonnee opgeeft. Naam Adres Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad voor het opgeven van een Adres: nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. Enschede. Woonplaats: 18 juni: Koopavond van 19 tot 21 uur. 19 juni: Warenmarkt in het centrum (Kerkstraat) van 14 tot 18 uur. 20 juni: Rommelmarkt org. Supportersvereniging Holtense Muziek Vereniging. Aanvang van 10 tot 16 uur. Op het plein van Garage Müller, Keizersweg. 20 juni: Midzomemachtfeest met een live optreden in de Jeugdsoos „De Schure", Beusebergerweg 27. Aanvang plm. 22 uur. 21 juni: Oriënteringsrit voor auto's en motoren door Motor en Auto Club „De Holterberg". Start om 14 uur bij clubhuis „De Biester", Stationsstraat 10. 23 juni: Avondwandelvierdaagse door de Christelijke Bond „Sport en Natuur" (CBSN). Ie avond, start bij Chr. Lagere Schooi „De Schakel", Schoolstraat 1. Starttijden tussen 18 en 19 uur. Afstanden 5,10 en 15 km. Inschrijving in „De Haarschool", Ab Jansenstraat 30 en Chr. School „Het Kompas", Hoffestraat 41. 24 juni: Fietstocht onder leiding, vertrek vanaf VW-kantoor om 14 uur. Van te voren melden. Pauze in boerenherberg. - 24 juni: 2e avond Wandelvierdaagse. Start vanaf de Kolschool. Holterenkstraat 10. Start tussen 18 en 19 uur. Afstanden 5 en 15 km. Inschrijving zie 23 juni. 25 juni: Operette „lm Weissen Rössl". org. Holtense Muziekvereniging Chr. Ontspanningsclub, Ontspan ningsclub Holten. Aanvang 20 uur op het Smidsbelt (centrum). 25 juni: Koopavond van 19 tot 21 uur. 25 juni: 3e avond Wandelvierdaagse. Start vanaf Sportcomplex „Meermanskamp", Valkenweg 4. Start tussen 18 en 19 uur. Afstanden 5 en 15 km. Inschrijving zie 23 juni. 26 juni: Warenmarkt in centrum (Kerkstraat). 26 juni: 4e avond Wandelvierdaagse. Start vanaf Sporthal „Mossink", Keizersweg 22. Starttijden tussen 18 en 19 uur. Afstanden 5 en 15 km. De wandelaars worden binnengehaald door de Holtense Muziekvereni ging, vanaf het bejaardenhuis „Diessenplas", Vrijheidslaan 1. Inschr. zie 23 juni. 27 juni: Wielerronde van Holten, voor nieuwelingen, amateurs en liefhebbers (alleen voor leden Konin klijke Nederlandse Wielrijders Unie) Org. IJsclub „De Noordpool". Plaats Kolcomplex U-vlees, Pannebak- kersstraat 1. Dikke bandenrace voor de schooljeugd begint om 12.30 uur. 14 uur liefhebbers (alleen KNWU-leden); 15.30 uur liefhebbers A (alleen KNWU-leden); 18 uur nieuwelingen (alleen KNWU-leden); 19 uur amateurs (alleen KNWU-leden). Sponsor: OAD (Overijsselse Autobus Diensten). 27 juni: Standwerkersshow en uitvindingsgala bij Jeugdsoos „De Schure", Beusebergerweg 27. 29 juni t.m. 3 juli: Avondfietsvierdaagse org. Wielervereniging „Holten". Start vanaf 18.30 tot 19.30 uur op het plein bij Sporthal „Mossink". Keizersweg 24. Afs. 30 km. Deelname voor alle leeftijden. 30 juni: Avondfietsvierdaagse. zie 29 juni. 1 juli: Fietstocht onder leiding, vertrek vanaf VW-kantoor om 14 uur. Van tevoren opgeven. Pauze in een boerenherberg. 1 juli: Avondfietsvierdaagse. zie 29 juni. 2 juli: Koopavond van 19 tot 21 uur. 2 juli: Avondfietsvierdaagse. zie 29 juni. 2 juli: Koningsschieten. terrein aan de Marl^eloseweg. Aanvang 19 uur. 3 juli: Warenmarkt in het centrum (Kerkstraat). 3 juli: Avondfietsvierdaagse. zie 29 juni.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1