19 jaar openluchtspel ophieuw Op de planken a Aan onze abonnees Avondfietevienlaagse Zondagsschool nieuws Holtens Mannenkoor komt met nniek kwartetspel van Holten. i INZAMELING PRIMA GESLAAGD HOLTENS NIEUWSBLAD BIJEENKOMST HOLTEN tonnementsprijs f27.75 per jaar. Losse nummers 60 cent openluchtspel GEVONDEN N ENVEB10BEN I HOLTENS NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-1356 OJ. Mondeel Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Stichtingsbestuur: W. H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05490-16666 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 11 juni 1981 - 33e jaargang - nr. 24 'IM WEM ROSSI/'TERUG M WEGGEWEEST! aarschijnlijk nog deze week en anders toch op zeer korte rmijn zal begonnen worden met de opbouw van het cor, passend bij de openluchtuitvoering „lm Weissen issl", in de kom van het dorp, De Smidsbelt. Organisator M.V., onder supervisie van de heer F.G. Voordes heeft in menwerking met de supportersvereniging HMV de uwtjes in handen genomen en al vóór 31 januari van dit ar toegezegd het bekende openluchtspel dat voor het atst 19 jaar geleden in Holten ten tonele werd gevoerd, opnieuw op de planken te zullen zetten. De twee Holtense amateurtoneelverenigingen OCH en COC leverden res pectievelijk 6 en 9 medewerkers en Gerard Veneman zal een rol van gastspeler-begeleider vertolken. Al met al zullen 16 spelers gedurende drie maal drie kwartier straks drie maal het openluchtspel spelen en wel op donderdag 25 juni, zaterdag 4 juli en donderdag 9 juli. Holtense schilder Anton Stukker kreeg de opdracht het decor te verzorgen. Zo zag het decor van „lm Weissen RössV'er 19 jaar geleden uit lerste instantie werd voor de oering van „lm Weissen Rössl" acht aan het sportcomplex, ar de teerheid van de velden t toch een te groot risico, van- ir dat besloten werd (half janua- voor de „alternatieve" plek de lidsbelt. Een betere opening zou e als Holtenaar van dit dorp- ein niet durven wensen. Zoals teld, H.M.V. organiseert het to il, met de supportersvereniging zij zijn het dan ook die voor de ïzikale omlijsting zorgen, zowel ór de uitvoering als tijdens de azes. Naast het decor, dat onge- ir een podium gaat krijgen van tot 12 meter, met een diepte van 5 meter, zal een muziektent gebouwd worden. De beide .m.v.-supportersver. h.m.v. ga bouwwerken blijven staan tot na de stalen stijger, bekleed met hech- bouwvakvakantie. thout. Bewust werd gekozen voor Het materiaal van het decor is drie data nog vóór de (grote) va- weersbestendig, het bestaat uit een kantieperiode omdat dan ook Hol- tenaren voor een groot deel in de gelegenheid zijn te komen kijken. „Veel „eigen" mensen zijn in deze periode nog thuis", aldus de heer Voordes. De dorpsstraat zal tijdens de opvoeringen worden afgesloten voor verkeer. Het openluchtspel zal gratis te beluisteren zijn en voor de echte liefhebbers zijn ongeveer 1000 stoelen beschikbaar, voor twee gulden vijftig per stoel. Verder zijn er 3000 programmaboekjes in de maak, 1000 per avond, welke verkocht zullen gaan worden voor de prijs van één gulden. De totale kosten van de drie uitvoeringen zijn begroot op 11.500 gulden. Vijf sponsors afkomstig uit het Hol tense zakenleven hebben zich ga rant gesteld voor de kosten. „Alle medewerkers treden belangeloos op en de doelstelling van het ge beuren is zuiver een stukje promo ten van Holten" zegt de heer Voor des. Vanaf 26 januari al zijn de rollen verdeeld en vanaf die datum ook was de groep de afgelopen pe riode eerst gedurende één maal per week, maar vanaf 1 juni zelfs twee maal per week bijeen in het oefen zaaltje van H.M.V. om te repeteren. In het voorwoord van het pro grammaboekje geeft burgemeester van Rappard aan inderdaad het initiatief van H.M.V. een soort van opening te vinden voor het spik splinternieuwe plein Srpidsbelt! De heer Voordes benadrukt in zijn woorden nog eens de fantastische spontane medewerking van de me dewerkers, vanaf de eerste minuut dat het idee werd geboren. Zeker drie mensen uit de groep spelers hebben 19 jaar geleden ook mee gewerkt, te weten Jan Ooster kamp, Marie Meinsma-Kooy en Jan Hol terman. Ook Jan Stam heeft zijn rol eerder vertolkt. De komende periode zal er voor de Holtenaren al een aardig kijkspel op de Smidsbelt opleveren, wan neer begonnen gaat worden met de opbouw van het geheel. Veel timmer- en schilderwerk zal nog nodig zijn voordat het decor in ge bruik genomen kan worden. Dan ook wordt een stukje Oostenrijk in Holten waarneembaar. Ook het randgebeuren tijdens de spelen zal verzorgd worden door H.M.V., zo sullen er bijvoorbeeld tal van kraampjes komen, waardoor een gezellige sfeer geschapen zal wor den. We durven dan ook gerust te stellen: Tot ziens op Smidsbelt! U1J! Op grond van de gestegen kosten heeft de minister van Economisch Zaken toestemming verleend de abonnementprijs met ingang van 1 juli 1981 aan te passen en te verhogen met 0.05 cent per exemplaar. De abonnementsprijs komt hierdoor op 27.75 per jaar. Van de abonnees, die een machtiging hebben ver strekt tot automatische afschrijving van het abon nementsgeld van bank- of girorekening, zullen wij gaarne aannemen, dat zij ermee accoord gaan, dat bij de eerstvolgende afschrijving de nieuwe abonne mentsprijs wordt aangehouden. Administratie Holtens Nieuwsblad Bewerking: Rosita Peters. Muziek: Ralph Benatzky, Robert Stolz en Robert Gilbert. Rolverdeling: Josefa Vogelhuber, Vogelhuber, waardin van „Het Witte Paard" Leo Brandmeyer, oberkellner Wilhelm Giesecke, fabrikant Ottilie, zfjn dochter Charlotte, zijn zuster Walter Hinzelmann, professor Klaartje, zijn dochter Mr. Otto Siedler, advocaat Arthur Sülzheimer Bach, een bedelaar Resi, zijn dochter Kracher, boswachter Kathe, brievenbestelster Frans, Kellner Mitzi, kamermeisje Piccolo Decorontwerp Decoruitvoering Souffleur Grimeur Regisseur Frida Drent-Oosterkamp Johan Stukker Jan Oosterkamp Helma Beldman Marie Meinsma-Kooy Jan Holterman Ria Tro mop-Prins Jan Stam Diederik Bosschers Gerard Veneman Ria Jurjens Diederik Kruimelaar Jannie Rietman-Jansen Jan Schooien Jannie Kruithof Jan Aanstoot Anton Stukker Voordes Johan Rietman J. Oosterkamp - E. Zandvliet Erik Zandvliet Muzikale begeleiding H.M.V. onder leiding van Henny Fransen. De inzameling van kleding, schoei sel en speelgoed, die door de Her vormde Vrouwengroep te Dijker- hoek op dinsdag 26 mei (Tweede Kamerverkiezingen) in gebouw „Bethanië" werd gehouden is weer een volledig succes geworden. Dank zij de spontane medewerking van de bevolking konden 170 volle zakken worden afgedragen aan het Leger des Heils dat allen die kle ding enz. schonken en de Her vormde Vrouwengroep heel harte lijk dank zegt. Gevonden: Sport shirt, blauw/wit; 1 groen/beige jack; portemonnee, met bankbiljet motief erop, inh. plm. f7.-; fototoestel van het merk Post KB (met zwarte draagtas); LCD quartz herenhorloge, met „Commodoor", zilver kleurigband- je; blauwe plastic boodschappen tas; bruine knipportemonnee; jong poesje, kleur bruin/grijs/wit ge streept; bruin leren shagtuut met zware Van Nelle; leren portemon nee, met sleutels. Verloren: Knippoortemonnee, inh. plm. f100.-; bruinachtige porte monnee (make-uptasje model) inh. plm. f40.-; damesbrü met groene koker; zilveren hanger met zilveren hoefijzer en zilveren paardenhoofd; zwarte leren bal; sleutel met oranje label; zwart leren hoesje met ten minste 3 leren sleutels, inh. plm. f 15.-. De avondfietsvierdaagse zal dit jaar gehouden wor den op maandag 29 juni, dinsdag de 30ste en woens dag, donderdag en vrijdag, 1,2 en 3 juli. De data voor inschrijving zijn respectievelijk woensdag 24 en donderdag 25 juni en geen juli zoals foutief op de aanplakbiljeten staat afgedrukt. De inschrijftijd ligt tussen half acht en half negen. Plaats is sporthal 't Mossink. Tijdens de inschrijfdata is het inschrijfgeld 5 gulden, later bedragen de kosten 6 gulden per persoon. De afstanden zijn per avond ongeveer 25 kilometer (dus geen 30). Gestart zal worden tussen half zeven en half acht, bij sporthal 't Mossink. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN larenseweg 3, tel. 12 24 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot 's dinsdags 12.00 uur Aan de ouders, Zoals u wellicht al in het Holtens Nieuwsblad hebt gelezen, is dokter Schaeffner, zendingarts van de Ned. Herv. Kerk, werkzaam in Ghana, voor een paar weken met verlof in Nederland. Wij vinden het erg fijn, dat hij zondag a.s. 14 juni bij ons op Zondagsschool in de Dopsschool, over zijn werk in Ghana wil vertellen aan de hand van dia's. Komt u met de kinderen mee deze zondag, zodat we er met elkaar van kunnen genieten en U er met de kinderen nog eens over kunt na praten? Tot zondag dus allemaal. Het Zondagsschoolpersoneel. Inpiaats van de gebruikelijk acties zoals de verkoop van loten, balpoints, stickers, lucifers, oliebollen, koek e.d. komt het Holtens Mannenkoor met iets totaal anders n.l. een fotokwartetspel van onze mooie gemeen te. Het spel van 36 kaarten (9 serie's van vier) met foto's van boerderijen, oude gebouwen, dorpsgezichten etc. kan worden uitgegeven dankzij de medewerking van de Holtense bedrijven O AD, MengUnie.Enckoen Twen- trac. Ook hebben bedrijven uit de toeristische sector een steentje bijgedragen. Op donderdagavond 11 juni (heden) start de huis aan huisverkoop, eerst in het dorp en naaste omgeving en de daarop volgende week in de buitengebieden. Het keu rig verzorgde kwartetspel gaat f6- kosten. De kaarten zijn voorzien van tekens zodat ook kleine kinderen er mee kunnen spelen. Het spel is zodanig samengesteld dat het niet alleen aantrekkelijk is als spel maar ook om gewoon in bezit te hebben om de leuke foto-serie van Holten, en is ook uitermate geschikt om cadeau te geven of familieleden en kennissen buiten Holten, waar ook ter wereld, er mee te verrassen. In elk gezin een kwartetspel van Holten! 't Zou geweldig zijn! U ontvangteer! fraaie//^?'Parker- Jotter ballpoint GEMEENTERAAD als u een jZéjk/ nieuwe abonnee opgeeft. Maandagavond, 15 juni a.s. komen de leden van de ge- omsmeenteraad om half acht ten gemeentehuize in openbare I vergadering bijeen, ter behandeling van de volgende I Gebruik deze Naam:I agenda: fër - l. Notulen van de vergadering van 18 mei 1981. i .jyu.-.-v sptv F! I 2. a. Ingekomen stukken.; b. Mededelingen. IIsèII P-1^ li Woonplaats: I 3. Voorstel tot verkoop van bouwterrein in „de Haar". flair y H iilkli Geeft op als abonnee 4- Voorstel tot vaststelling van de huur van het pand Smidsbelt 37 I fQjijl, ill] fill op het Holtens Nieuwsblad 5-Voorstel tot huurverhoging van gemeentewoningen en panden per 1 juli B voor het opqeven Dhr./mevr6. Voorstel tot aankoop van een vrachtauto t.b.v. gemeentewerken. Bvan een Adres I 7- Voorstel tot uitbreiding van openbare verlichting. nieuwe abonnee. L i 8- Voorstel tot het verlenen van ontslag aan de gemeente-artsen. inzenden aan Woonplaats: iSJ 9. Voorstel tot verhoging van de presentiegelden voor leden en plaatsver- Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V vangende leden van stembureaus I Antwoordnummer 97 jaar/per jaar A Voorstel tot vaststelling van de slotwyzigmg van de gewone en de Enschede HT kapitaaldienst van de begroting 1980. 11. Beantwoording van eventueel ingekomen schriftelijke vragen. 1

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1