„NIET BIJBLIJVEN BETEKENT TERUGGANG WjNKEUlj ZakendoeN gemeentel holten SCHILDERWEDSTRIJD smbo (HEM) Y gemeente holten JAARLIJKS UITSTAPJE Politieke forumavond en open huis til wx^irr mm H11 HOLTENS NIEUWSBLAD Dames- en heren kniptechnieken steeds dichter bij eikaar \rr _j IIIIHË UITTREKSEL UIT DE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN B. EN W: D.D. 11 MEI 1981 SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDER STEGEMAN OPHALEN HUISVUIL TOEPASSING ARTIKEL 19 W.R.0. JUNK0 ARTIKEL 50, LID 8 WONINGWET. VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 21 MEI 1981 -PAG. 5 Het aantal kapperszaken in Nederland liep de afgelopen tien jaar terug met bijna 2000 vestigingen. Waren er in 1970 nog 10.490 kapperszaken, in 1981 zijn dat er 8.543. Een fikse terugloop inder daad, maar gemeten naar het cijfer van 1977 dat lag op 8.299 is er toch weer sprake van een kleine groei in deze branche. Het zijn getallen die we onlangs doorkregen van kapper Wander Drent (31) die (en dat was de aanleiding tot een interview) een twee-jarige opleiding Trainers licentie afsloot met een diploma. Van de 12 kappers die examen deden slaagden er zeven. De TAKON, Technisch Artistieke Kappersorganisatie Nederland met een totaal aantal leden door heel Nederland van 2000 met 35 standplaatsen, waaronder Eindhoven, Amsterdam, Alkmaar, Goes, Apeldoorn en Enschede wil met het geven van gerichte landelijk afgestemde cursussen een bepaalde éénheid in het kappersvak waarborgen. Het gaat daarbij om 15 tot 18 avonden per seizoen, (september tot april) waarbij men één maal per 14 dagen bijeen komt. Er mag dan sprake zijn geweest van een stagneren in de kap persbranche, (zo'n beetje gemeten vanaf de Beatle-periode) Wander Drent heeft zich daar nooit iets van aangetrokken en stapte juist in die jaren echt in het kappersvak, het herenkappersvak wel te verstaan. Samen met zijn vader Wander sr. heeft hij inmiddels een modem verbouwde herensalon en waar ooit, begin jaren vijftig scheren hoofdzaak was en knippen bijzaak is nu gezien de fikse veranderingen die met name het herenkappen heeft ondergaan, dit knippen uitgegroeid tot een waar stukje professionisme. Eigenlijk zit Wander jr. al van af zijn veertiende jaar actief in het vak, niet bij zijn vader, maar zoals hij dat zelf stelt eerst „onder vreemden". Vijf jaar in Almelo en twee jaar in Doetinchem, dus zo'n zeven jaar is hij op pad geweest voordat de basis voldoende bleek om te rug in Holten bij vader in de zaak te stappen. „Drie jaar heb je in de eerste plaas nodig om het vak ook qua theorie meester te worden, daarbij is het van belang om eerst een paar bazen te hebben, waarvan je stuk voor stuk leert en waar door je zelf een eigen manier van knippen ontwikkelt. Je leert op die ma nier ook beter zelfstandig te werken. Was er landelijk gezien een groei waarneembaar vanaf 1977, kapsalon Drent kreeg een kleine acht jaar geleden te ma ken met een geleidelijke opbloei en het was dan ook in die tijd dat de eerste verbouwing aan de orde kwam. Wel bleef men nog tot vier jaar geleden werken met z'n tweeën". Pas in 1977 werd een derde man aangetrokken en sinds vorig jaar werken we met z'n vieren. Ikzelf, mijn vader en de beide meisjes Erna en Har- ma". Creatief beroep De nadruk van het vak ligt bij Wander duidelijk op de cre atieve aspecten. „Iemand met een wilde haardos zien binnen komen en er samen met de klant iets goeds van maken, dat geeft een geweldige stimulans om de schaar er in te zetten en ermee aan het werk te gaan. Per klant verschilt je techniek, afhankelijk van het model en vooral ook haartype. Het is een geweldig afwisselend beroep, waar je me en dan niet al te letterlijk gezien 's nachts voor mag wakker maken!" Wander Drent is een specifiek herenkapper, maar de laatste tijd knipt ook hij, gelijk de lan delijke tendens steeds meer meisjes en dames. Procentueel ligt dat ongeveer op 70/30. „De techniek is voor beide vormen te leren, maar het creatieve vlak heb je of heb je niet". Wander behaalde in 1976 het Overijssels kampioenschap. Bij de nationale kampioenschappen voor heren kappers in Rotterdam behoorde hij gedurende drie jaar ('74, '75 en '76) tot de eerste tien van Nederland. Dan heeft hij gedu rende tien jaar aan verschillende wedstrijden meegedaan en vijf jaar in de nationale selectie ge zeten. „Dat gaat op een bepaald moment te veel van je tijd ver gen, want om volkomen up to date te blijven en hard te trai nen voor wedstrijden heb je klant en kapper. Het gezin Drent, bestaande uit Wander, zijn vrouw Willy (steun en toe verlaat zeker ook betreffende de voorbereidende werkzaamheden van boekhoudkundig werk en wat te denken van het bijna da gelijks wassen van de kappers- Op maandag 11 mei hebben begun stigd door stralend weer de dames van de Hervormde Vrouwengroep uit Dijkerhoek met enkele gasten hun jaarlijks reisje gemaakt. Om 8.00 uur vertrokken ze per Havi-tours richting Deventer via Apeldoorn, Vaassen werd de tocht voortgezet naar 't Harde waar kof fie werd gedronken in het Protes tant Militair Tehuis. Nadat het een en ander was verteld over de op vang van de militairen volgde een rondleiding. De reis ging hiema naar Harderwijk, voor een rond vaart op het Veluwemeer. Door de Flevopolder reed de bus door de Noord-Oost Polder naar Emmeloord waar de dames gele genheid kregen om te winkelen. Om half drie vertrokken ze via Kampen naar Zwolle waar een rondrit door de stad werd gemaakt. Daarna werd het Provincie Huis bezichtigd. Ook hier werd een kop koffie gedronken. Nadat een klankbeeld was vertoond werd de vergaderzaal en de exposities in de hallen bekeken. De laatste pleis terplaats was hotel restaurant „De Haarlerberg" in Haarle waar een heerlijk diner stond te wachten. schorten) en de drie kinderen Mark-Wander, Anniek en Wieger zal gezien de grote belangstel ling voor het kappersvak, van oudsher, in Holten waarschijnlijk nog lang van zich doen spreken! minstens drie oefenavonden per week nodig", vertelt hij. „Met een eigen kapperszaak is dat nauwelijks te doen. Met de onlangs behaalde Trai ners licentie is hij bevoegd les sen te geven aan de verschil lende technische clubs in Neder land. Voor de toekomst ziet hij een steeds sterkere samenhang tussen het dames- en herenkap persvak. Technieken komen dichter bij elkaar. „De opleidin gen zullen elkaar steeds meer overlappen, wardoor uiteindelijk een gezamenlijk lesprogramma zal kunnen worden samenge steld". Niet bij blijven betekent teruggang, de klanten worden steeds kritischer en dat is erg prettig, op die manier ontstaat er een beter samenspel tussen Bij het ter perse gaan van het Holtens Nieuwsblad valt nog niet te zeggen of de burger vader en de heren gemeente raadsleden in een stofvrije De Schure plaats kunnen vinden om hun politieke standpunten ten toon te spreiden aan het publiek. Met een beetje impro viseren zullen de heren onder voorzitterschap van burgemees ter van Rappard en het publiek heus wel een plaatsje kunnen vinden binnen De Schure. Met het oog op de verkiezin gen die 26 mei aanstaande plaatsvinden, leek het de vrijwil ligers van De Schure een goede zaak, plaatselijke „politici"!? een praatje te houden over lande lijke politieke aangelegenheden. Dit praatje duurt een kleine 10 (tien) minuten, waarin een drie tal onderwerpen besproken zul len worden. Als alle forumleden hun zegje gezegd hebben volgt er een korte adempauze, waarna het publiek de gelegenheid krijgt vragen te stellen aan de forumleden. De paasei-schilderwedstrijd, die de AC-restaurants omstreeks pasen hielden is een leuk suc ces geworden. Tussen 13 en 20 april leverden een groot aantal kinderen bij één van de vele vestigingen van het AC-concern één door hen versierd of be schilderd paasei in. Eind april was bekend wie de hoofdprijswinnaars waren en welke kinderen voor één van de andere dertig prijzen per vesti ging in aanmerking kwamen. Er werden aan hen cassettebandjes en kinderlangspeelplaten uitge reikt. Ook waren er nog een aantal extra-prijzen en de lan delijke hoofdprijs was een reis naar Florida per K.L.M. De twee kinderen die bij AC-restaurant Holten de eerste prijs wonnen, een cassetterecor der, waren de tienjarige Bertil Huitink uit Holten en de zes-ja rige GarJijn Kraaynaat uit Al melo die bovendien nog een ex tra-prijs, een rondvlucht boven Nederland won. Verder was er nog een extra-prijs voor Ray mond Hofs uit Holten en Maijet Roelofs uit Nijverdal. Zij moch ten met hun vriendjes een dagje kok spelen in het wegrestaurant aan de E8/A1. Op woensdag 6 mei werden beide kinderen, die elk vier an dere kinderen hadden meege bracht, ontvangen door de assis tent-bedrijfsleider van het AC-restaurant, de heer A. Kers. Eerst werd het hele bedrijf be zichtigd. In de keuken keken de kinderen verbaasd naar de grote pannen soep en ook de afwas guig wel heel anders dan bij moeder thuis. De heer Kers ver telde de kinderen dat alle etens resten niet weggegooid worden, maar dat de buurman, die een boerenbedrijf heeft, deze dage lijks komt ophalen en ze aan zijn dieren voert. Nadat er iets gedronken was en de prijswin naars voor de fotograaf gepo seerd hadden, gingen de kinde ren, gekleed in kokskleding aan slag in de keuken. Eerst werd door elk van hen een huzarensa lade gemaakt, die ze na afloop mee naar huis mochten nemen. Nadat van alle lekkere dingen was gesnoept en de rommel op geruimd, pelden de kinderen een groot aantal hardgekookte eie ren. Daama werd nog een man darijnen cocktail gemaakt. Er volgde een klein dineetje en te gen een uur of zes werden de tien koksmaatjes weer opge haald door hun ouders. Uw gastheer is voorzitter van het fo rum de heer Ridder van Rap pard, forumleden zijn de heren H. Koster (PPR raadslid in Hel- lendoom), A. Moeliker (PvdA), H. J. Robers (WD), J. Warrink en H. Westerik (CDA). Na dat het politiek gebeuren in Ne derland weer uitvoerig onder de loep is genomen, leggen de ver bouwers van De Schure de laat ste hand aan hun zware klus. Vanaf het paasweekend zijn ze druk geweest om de zaak een functioneler en representatiever aanblik te geven. Vele handen maken licht is een bekend ge zegde, helaas is dat vele een beetje weinig geweest, maar a la, veel lof is er voor de mensen die haast elke avond hun tijd en energie in dit karwei hebben gestoken. Zaterdagavond 23 mei vanaf ongeveer half negen (20.30 uur) gaat de poort van De Schure weer open alwaar je in een fleu rige garderobe je jas e.d. kwijt kunt. De nog steeds hevig kra kende deur geeft toegang tot De Schure, waar je nu eens niet te gen de ruggen van een aantal dames/heren aankijkt maar ge woon door kunt lopen. Want wat is er gebeurd, de hele bar is anders ingedeeld zodat er meer ruimte bij de ingangwe stoppen ermee, het lijkt ons veel beter dat u zelf maar eens een kijKje neemt in De Schure. Za terdagavond zijn we geopend voor alle bezoekers, vrienden, kennissen, familieleden, vereni gingen, noem maar op, dus ei genlijk voor iedereen. Zondags is er open huis, dan kunt u vanaf half drie (2.30 uur) terecht tot 's avonds 12 uur. Mocht het weer van dien aard zijn dat u met het hele gezin een ritje door de Beuzeberg maakt met de fiets, bromfiets, auto of gewoon een lekkere wandeling gaat maken, kom even binnen wippen, de koffie en thee staan klaar. De vrijwilligers van De Schure zijn best bereid voor degenen die nog nooit binnen zijn geweest een korte uitleg te geven. Veel luisterplezier op de politieke fo rumavond op vrijdag a.s. acht uur en tot ziens in de ver bouwde De Schure. Oe Joncheerelaan 50 7441 Nijverdal Telefoon: 05486 aan de heer H. den Herder, bouwvergunning verleend voor het bouwen van een garage bij het pand Motieweg 17. U kunt zich voor het inwinnen van informatie over de zaak zelf, dan wel over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift in verbinding stellen met de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. De burgemeester en wethouder Stegeman zijn verhinderd om op 25 mei a.s. spreekuur te houden. Het huisvuil van donderdag 28 mei a.s. (Hemelvaartsdag) wordt opge haald op woensdagmorgen 27 mei. De bewoners aan de donderda groute worden verzocht het huisvuil reeds om 7.30 uur aan de straat te zetten. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat door de heer H. Slijkhuis, Raalterweg 52 te Holten, een aanvraag om bouwver gunning is ingediend voor het bouwen van een ligboxenstal op het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectie E nr2773, plaatselijk gemerkt Raalterweg 52. Het ingediende bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan „buitengebied", omdat gebouwd zal worden op minder dan 50 meter uit de as van de Raalterweg. Aangezien het ingediende bouwplan niet in strijd is met een in voorberei ding zijnde herziening van het bestemmingsplan buitengebied bestaat het voornemen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van dit plan en derhalve de gevraagde bouwvergunning te verlenen mettoepssing van artikel 50, lid 8 van de Woningwet. Een ieder wordt hierbij in de gelegenheid gesteld gedurende 14 dagen, te rekenen met ingang van 25 mei 1981, schriftelijke bezwaren tegen toepassing van bovenvermelde wetsartikelen ten behoeve van het onderhavige bouwplan van de heer Slijkhuis bij ons college in te dienen. De bouw- en situatiebetekeningen alsmede een uittreksel uit het be stemmingsplan buitengebied en het ontwerp van een gedeeltelijke herziening van genoemd bestemmingsplan liggen gedurende bovenge noemde termijn van 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling alge mene zaken, voor een ieder ter inzage. Holten, 20 mei 1981 Burgemeester en wethouders voornoemd, W. L. F. C. van Rappard, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris De burgemeester van Holten brengt ingevolge artikel I 8 der kieswet ter openbare kennis, dat op dinsdag 26 mei 1981 van des morgens acht tot des avonds zeven uur de stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zal plaats hebben. Hij wijst op het bepaalde in artikel 128 van het wetboek van strafrecht: Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. De burgemeester voornoemd. De stembureaus voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn gevestigd aan de volgende adres sen: stemdistrict 1lokaal kleuterschool aan de Tuinstraat stemdistrict 2: kerkzaal bejaardencentrum Dïessenpias stemdistrict 3: lokaal school „de Noordenbarg", Oranjestraat stemdistrict 4: lokaal gebouw „Bethanië", Maatmansweg (Dijkerhoek) stemdistrict 5: lokaal kleuterschool aan de Kozakkenstraat stemdistrict 6: lokaal kleuterschool aan de Nagelhoutstraat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 5