MIMING DORPSKERK (1ST 2,5 MILJOEN GULDEN Meer verkeer na aanleg E8 Hocus-pocus lachen maar" Dauwtrappers opgelet! HOLTENS NIEUWSBLAD Dijkerhoekse Plattelands vromen Alle kleine beetjes heipen, ook 26 mei PROBLEMEN KABINETS FORMATIE HOLTENS NIEUWSBLAD "via' «h 5M5 OLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-1356 Red. medewerker D. J. Mondeel Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Stichtingsbestuur: W. H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05490-16666 knnementsprijs 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 21 mei 1981 - 33e jaargang - nr. 21 De Smidsbelt, onderdeel van het Komplan Holten begint steeds- per vorm te krijgen. Met man en macht wordt dagelijks gewerkt h aan de realisatiedatum van 1 juli te kurihen voldoen. Al in 62 werd begonnen met de aankoop van de eerste panden, die in t kader van het komplan zouden moeten verdwijnen. De heer ak, directeur van gemeentewerken gaf in een gesprek het wel en ie aan van de vormgeving van het komplan. ,Een x-aantal komplannen hebben inmiddels de revue gepasseerd de afgelopen jaren maar zijn toch steeds weer blijven steken in n eerste ontwerpplan. De roep om een nieuw gemeentehuis, cen- aal gelegen in een dergelijk plan leek haalbaar en dominerend in t geheel. Pas zo'n acht jaar geleden werd die roep inderdaad danig krachtig dat een concreet plan kon worden ontworpen. Destijds werden in ver band met het komplan, ten aanzien van het verkeers- vrijer maken van de kom verkeerstellingen gehouden i waaruit bleek dat gemiddeld zes tot zevenduizend ver keersbewegingen per dag passeerden. Een aantal wat destijds al de norm te boven ging. Nu gaat het inmiddels om acht tot negenduizend éénheden (getallen vertaald door een verkeersburo) die gemiddeld per etmaal Holten doorkomen via de Dorps straat. Frapant gegeven hier bij is dat de eerste telling plaatsvond vóór de aanleg van de A1/E8, dus met an dere woorden, na de aanleg van deze weg komt er gezien de hogere frequentie overal qp de wegen in Nederland inmiddels alleen maar meer verkeer door Holten. Om nu Hr. T. Prak directeur gemeentewer ken de kom in de toekomst toch eventueel verkeersarm te maken is het van belang te weten waar deze mensen vandaam komen en ook wat hun reisdoel is. Even terug naar het begin, de Smidsbelt is dus planologisch ettelijke keren veranderd", aldus de heer Prak. Maar het komplan met als dorpshart de Smidsbelt begint nu gestalte te krijgen en eind volgend jaar hopen we deze totale fase afgesloten te hebben. Na de voltooiing van de Smids belt, rest nog als zijnde urgent, de Kerkstraat. Deze zal kwa breedte, uiterlijk een zodanige verandering ondergaan dat het een passend geheel wordt met het overige plan. De voorberei dingen hiertoe staan inmiddels op papier en datzelfde geldt voor de aansluitingswegen. De Smidsbelt zoals deze er straks uit zal gaan zien, met bloem bakken, zowel vaste als ver plaatsbare, een in de bestrating opgenomen schaakbord van 5 bij 5 meter, een bestrating die zal bestaan uit in banen gelegde keien volgens een bepaald stra mien, opgevuld met brokken stenen van verschillende groot tes en ook verschillend van kleur, met drempels, waar ach ter geen parkeermogelijkheden zullen komen, een pomp, hier en daar wat bomen en banken, en passende verlichting zal na reali satie (inclusief aanpassing van de Kerkstraat) inclusief de ver werving destijds van de panden, de opruiming, openbare werken als riolering, verharding enzo voorts rond de 2.5 miljoen gul den gaan kosten. „Alleen al met de aankoop van de opstallen was een bedrag van 1.5 miljoen gulden gemoeid. Het ging hierbij om 18 eigen dommen, met als belangrijkste in 1979 de panden van Brands en v.d. Maat. De verwachting van de gemeente was dat een bedrag van ruim 1 miljoen gul- Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot 's dinsdags 12.00 uur den via de 80 procentsregeling die het Rijk toekent op die pan den die voor sanering in aan merking dus in het kader van het komplan zouden moeten verdwijnen, dat dit bedrag terug zou vloeien in de gemeentekas. Het Rijk gaat echter te werk met een soort kwaliteitskaart, met eigen richtlijnen inzake een bijdrage. De verwachting dat het overgrote deel gesubsidieerd zou worden werd op deze wijze teruggevoerd tot hoog uit de helft van de panden", vertelt de heer Prak. „Vooruitlopend op de Smidsbelt werden in het licht van het komplan de Tuinstraat en Boskampstraat (in verband met de behoefte aan parkeerge legenheid) van nieuw wegdek voorzien met parkeermogelijkhe den voor zo'n 50 auto's. Rest straks nog de aanleg van een parkeerterrein aan de Larense weg, waar nogal wat bezwaar van omwonenden van komt. Niet geheel ten onrechte want vanuit het kantoor van de heer Prak is het uitzicht op de be wuste plek, met de vele vrucht bomen die er staan, een discus sie wel waard. De Smidsbelt met de aansluitingswegen zal straks verkeersarm zijn in die zin dat alleen toeleveringsbedrij ven de mogelijkheid zullen heb ben met de auto bij de winkels te komen. Rondom de kerk zal uiteraard de mogelijkheid in ver band met speciale diensten eet. tot vervoer per auto blijven. Vóór de drempels van de toe gangswegen zullen parkeerplaat sen worden aangelegd, uitslui tend voor kortparkeren. Dat geldt overigens straks voor de meeste parkeerplaatsen in de dorpskern. Als de verwachtingen uitkomen zal het eindelijk na ja ren heen en weer gepraat goed toeven zijn in het hart van Hol ten. Overzicht van de dorpskom zo als deze er (voor een deel) na 1 juli uitziet. Op de voorgrond de NH kerk met zijn toren, er tege nover het ontwerpplan voor het toekomstig gemeentehuis, op de Smidsbelt aangegeven de oude panden van Brands en v.d. Maat, de Dura flats en iets naar achter zichtbaar de parkeerter reinen aan de Tuinstraat. Het met stippellijnen gemarkeerde gedeelte geeft de huidige om- manteling van de dorpskern aan. i .-2» De Nieuw Heetense jongeren vereniging „Jovemi" organiseert )p Hemelvaartsdag (28 mei) een ietstocht, over een afstand van )lm. 65 kilometer voor jong en md, door de prachtige dreven ran het Sallandse. „Echte" dauwtrappers kruipen vroeg uit de veren en voor hen is de routekaart al vanaf vijf uur verkrijgbaar bij de start ca fé-rest. Vree Egberts te Nieuw Heeten waar ook de finish is. Fietsen goed voor u! Doe mee! U ontvangteer! fraaieParker-Jotter ballpoint alsueen nieuwe abonnee opgeeft Naam Adres voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half 1 jaar/per jaar. A Vijftig dames, leden van de Dijkerhoekse afdeling van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen maakten woensdag hun jaarlijks uitstapje. Het was stra lend weer en in de OAD-bus was de stemming van start af opperbest. In één ruk werd naar Rhenen gereden waar koffie werd gedronken uiteraard met appelgebak. Na een gezellig half uurtje werd doorgereden naar het mooie stadje in de Betuwe waar onder deskundige leiding het museum van de koninklijke marechaussee werd bezichtigd. De lunch werd gebruikt in de pyramide van Austerlitz. Verder werd nog een bezoek gebracht aan het kasteel Haarzuilen en Hilversum waar gelegenheid was om te winkelen. De finish was in café-rest. „Het Bonte Paard" I waar het diner zich heel goed liet smaken. Mevr. Kroon fun geerde als tafelpresidente en dankte o.a. de reiscommissie die alles weer op voortreffelijke wij- rra iiormfcrHp In de reeks van festiviteiten die de Rabobank heeft georgani seerd in verband met haar 75-jarig jubileum en heropening van het bankgebouw, was vorige week woensdag de jeugd aan de beurt. Hoewel het weer die middag een bezoek aan het zwembad uit lokte, waren er ruim 500 jongens en meisjes in de leeftijd van 4-14 jaar naar de sporthal gekomen en die hebben daar geen spijt van gekregen! De jeugdrevue van Peter Grooney bracht in een vlot tempo de ,JIocus-pocus, lachen maar" show, met liedjes, goocheltrucs, sket ches en wedstrijden. Met een kleurrijke bloemenshow werd het 2 uur durende programma afgesloten. Ter verkoeling kregen de kinderen in de pauze een flesje fris; bij de uitgang als herinnering aan Monique, Peter en Tonny een bal lpoint. Ja, zo luidt een veel gebruikt spreekwoord. Maar wat heeft dat te maken met de a.s. verkie zingen zult u zich wellicht afvra gen? Op 26 mei zijn alle stemge rechtigde Nederlanders; d.w.z. al le personen van 18 jaar en ou der, in de gelegenheid hun stem uit te brengen op een van de 26 partijen, die zich aangemeld hebben om zitting te nemen in de Tweede Kamer. Door alle maal een voorkeur uit te spre ken voor een partij helpen wij samen aan de totstandkoming van enige politieke duidelijkheid in ons land. Want iedere stem telt, ook die van u, al denkt u misschien wel wat doet mijn stem er nu toe, Stel u eens voor dat voor deze verkiezingen ie dereen zijn stem zou uit bren gen, dus ook die ..%a die dat gemiddeld niet doet (op komst, of beter „weg- blijf'-percentage noemen we dat). Dan zouden wij met recht kunnen zeggen dat het Neder landse volk gesproken heeft. Dan hebben wij duidelijk ge maakt aan welke partij wij ons vertrouwen geven. Vertrouwen dat die partij dan meehelpt een oplossing te vinden zoals u die ook voorstaat, voor de grote problemen waarvoor wij nu met ons allen staan. Dat die proble men er zijn weten en merken wij allemaal, dat ze opgelost moeten worden daarover zijn wij het ook eens. Laten we daarom duidelijk zijn en zeggen wat wij willen, jong en oud, vrouw en man, iedere stem heeft hetzelfde gewicht. Laat deze inspraakmo gelijkheid op 26 mei niet onbe nut voorbijgaan. Laat niet ande ren over u beslissen, maar stem zelf! Indien er op dinsdag 26 mei gestemd zal worden als de leer lingen van de Scholengemeen schap Holten op vrijdag 15 mei hebben gedaan zal ons land een moeizame kabinetsformatie te wachten staan. Er zijn 502 gel dige stemmen uitgebracht door de leerlingen vanaf de derde klas. Uitslag: WD 191; D'66 102; PvdA 81; PSP 41, CDA 40; PPR 25; CPN 7; DS'70 5; RVP 5; SGP 3; GPV 2. De zetelverdeling zou op grond hiervan de volgende zijn: WD 57; D'66 31; PvdA 24; PSP 12; CDA 12; PPR 7; CPN 2; DS'70 2; RVP 2; SGP 1; GPV 0. De huidige regeringscoalitie heeft het dus niet „gehaald" (sa men 69 zetels), terwijl een aan tal van 76 zetels voor de linkse partijen samen, ook heel erg magertjes is, waarbij het begrip links wel heel ruim genomen is: PvdA; D'66; PSP; PPR en CPN. Een vraag die op 26 mei niet gesteld wordt, maar wel aan de leerlingen is voorgelegd was de volgende: „Wie moet volgens jou Minister-President worden?" Hier is het een nek-aan-nek race tussen Wiegel en den Uyl geworden, waarbij de WD'er 123 stemmen verwierf en de so cialist 122, terwijl Van Agt en Terlouw op resp. 83 en 76 uit kwamen. De andere stemmen kwamen verspreid bij een groot aantal andere kandidaten te-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1