WELZIJN KAN NIET GEDICTEERD WORDEN Lustrum OL en Kleuterschool Holtens gemengd koor bestaat vijftig jaar VOOR HET LEGER HE/LS rfULI tNh NltUWbBLAU 'ststïssstzz mm. HOLTENS NIEUWSBLAD BURGERLIJKE STAND Jaarvergadering F.N. V. GEMEENTERAADSVERGADERING Feestprogramma Geschiedenis HOLTENS NIEUWSBLA Hootdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-1356 Red. medewerker D.J. Mondeel Verzetstraat 70. tel. 05483-2699 Stichtingsbestuur: W. H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7. Almelo, tel. 05490-16666 bonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 14 mei 1981 - 33e jaargang - nr. 20 en gedecentraliseerd welzijnsbeleid; een nieuw wel- jnsbeleid, waarbij een coördinatie ervan werd opgedra- >n aan de minister van CRM. Wethouder J. Warrink, van ielzijnszaken heeft daar zo zijn eigen ideeën over voor at betreft de realisatie ervan in Holten. Financieel zal ct voor Holten niet zo verschrikkelijk veel consequenties ebben, maar in het licht van de puur menselijke relaties reest de heer Warrink toch een vorm van meer afstand loeten nemen ten aanzien van de (puin*) vrijwilligerss- ler die juist in een kleine gemeenschap zo positief tot iting komt. Begin jaren zeventig begon het allemaal zo'n èetje op gang te komen. In die jaren werd steeds meer estalte gegeven door de overheid aan een meer profes- lonele aanpak van het welzijnsbeleid, in ieder geval de rens eraan voorafgaand begon vorm te krijgen. Met de kreet „Op weg naar een nieuw welzijnsbeleid", in de vorm van een kaderwet en rijksbijdrageregelingen inplaats van subsidies lijken veranderingen er door te gaan komen, althans een ontwikkeling in de gewenste richting lijkt er te zijn. De heer Warrink, die onlangs in een bijeenkomst van Gemeentebelang zijn visie ten aanzien van welzijn naar voren bracht zegt in beginsel akkoord te gaan met de nieuwe wetgeving, maar geeft ten aanzien van een vrij nauwkeurige beschrijving, die CRM handhaaft voor wat betreft het kunnen verlenen van bijdragen aan dat in die zin decentralisatie een vorm van betutteling zou kunnen betekenen. De vrijheid om een bepaald toegezegd gedrag te kunnen besteden gaat dan in de praktijk vooraf aan een reeks van gegronde redenen en bepalingen vanuit de overheid gesteld! RM zou volgens de heer Warrink p deze manier toch nog een te rote vinger in de pap hebben voor fat betreft het besteden van de jelzijnsgelden. Voorheen vrijwilli- jjrswerk (en nog) zou dan mis- chien vertaald moeten worden laar professionele arbeidskrach- en, iets wat juist in een kleine jemeenschap het saamhorig- jeidsgevoel negatief zou kunnen jeïnvloeden, iets wat zeker de heer j/arrink niet erg „lekker" zit. Van jaar ook zijn twijfels ten aanzien jan een nieuw decentralisatiebe- jeid. Per gemeente zal het bijdra- jebedrag voor welzijnszaken af hankelijk zijn van de aktiviteiten lie er zijn betreffende welzijn. Bij Recentralisatie dreigen die ge- neenten die erg veel initiatief ont dooid hebben in het verleden, dan ■de boot" in te gaan. Het vastges pelde bedrag per gemeente ligt na- ielijk rond de 70-80.000 gulden, aardoor gemeenten die nauwe- ijks initiatief hebben getoond er een maar beter op worden. Voor Holten geldt een bedrag van 18 voor een zelfde bedrag, waarschijn- gulden per inwoner en zoals gesteld lijk door het moeten verantwoor- zal men er niet verschrikkelijk op den ervan, minder een beroep op achteruit gaan; wel is het zo, dat vrijwilligers zal mogen worden ge daan. Conclusie: met hetzelfde geld zullen minder aktiviteiten kunnen worden ontwikkeld. Vandaar ook de twijfel bij de heer Warrink of decentralisatie in het welzijnsbe leid wel functioneel zal zijn. Op deze manier zou het een gekoördi- neerd geleid worden door be roepsmatige krachten. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de Stich ting Muziekschool Holten-Rijssen, hoofdzakelijk geleid door werkstu denten, dus voor hen die lid zijn een financieel goed aanvaardbare zaak, vandaar de grote animo voor een dergelijk gebeuren. Met be roepskrachten zou het een kost bare aangelegenheid worden, met als consequentie verhoging van contributie en misschien vermin dering van leden, etc. Een voordeel van het nieuwe welzijnsbeleid zou kunnen zijn, het kritischer bekij ken van het budget, hogere kosten, maar misschien een betere kwali teit op sommige vlakken. „Het is natuurlijk maar net waar je voor kiest, kwaliteit en geringe kosten kunnen ook erg goed samengaan. De overheid is wat dat betreft niet per definitie op de juiste weg". Sinds enkele jaren zijn er in Neder land elf proefgebieden, met 23 ge meenten die experimenteren met gedecentraliseerd welzijnsbeleid in zijn totaliteit. Het onderwerp ka derwet zou hierbij een richtlijn moeten zijn en geen vaststaand program. Een gemeente als Holten kent een veelheid van samenwer- Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot 's dinsdags 12.00 uur jGeboren: Emiel Gerardus Johan nes zv G.J. Snippert en H.E.M. Peppenbroek. Overleden: H. Bosman, oud 89 jaar, Holten (overl. te Deventer); F.W. ter Keurs, oud 69 jaar. Holten; A.T. jPaule-Gijsbers, oud 73 jaar, Holten. ■Gehuwd: G.D.E. Tuitert, oud 23 jaar. Holten en T.W.F. Boode, oud 21 jaar, Holten; D. J. Bieleman, oud 24 jaar, Raai te en J. Nikkels, oud 23 iaar. Holten; J. Ulfman, oud 32 jaar, Bolsward en C.Y. Dijkhoff, oud 28 ijaar, Bolsward. toen drie leerkachten. De geschie denis van de o.l. Kolschool begint in augustus 1966 met tijdelijke ves tiging in noodlokalen aan de Dorpsstraat. De Kolschool begon daar met 66 leerlingen en drie leer krachten, nl. de inmiddels gepen sioneerde mej. Wolters, mevr. Broere-Bos en met de heer H. Wilpshaar als schoolhoofd. In 1968 werd aan de Holterenkstraat de huidige o.l. Kolschool feestelijk geopend, in 1972 gevolgd door de permanente kleuterschool. Blijk baar heeft het gemeentebestuur van Holten in onderwijszaken toen reeds een vooruitziende blik gehad want in 1983 zal van deze twee eenheid één school gedistilleerd worden. Door daling van het aantal leerlingen in de laatste jaren is het aantal leerkrachten van de kleu terschool gedaald naar twee, ter wijl het aantal van de lagere school is teruggebracht van tien naar acht. In de nabije toekomst is in Holten ook geen direkte stijging in leerlingenaantal te verwachten. Zo zullen over 4 jaren 86 in het jaar 1980 geboren baby's de thans 7 Holtense basisscholen gaan bevol ken en dat betekent gemiddeld slechts 12 leerlingen per school. De Hervormde Vrouwengroep „Dijkerhoek" houdt op dinsdag 26 mei (Verkiezingsdag) van 's mor gens 8.00 u. tot 's middags 4.30 uur in het gebouw „Bethanië" in Dij kerhoek weer een inzameling van kleding, schoeisel en speelgoed. Met het ingeleverde - dat in goede staat verkeert - kan het „Leger" heel veel mensen en kinderen een groot plezier doen. Evenals voor gaande jaren willen de vrouwen v/eer graag rekenen de medewer king van zeer velen. kingsvormen, vaak een afweging die steunt op de vraag vanuit de bevolking. Een strikt doorgevoerde vorm van welzijn bedrijven zou misschien aan zijn doel voorbij schieten. Een te professionele aan pak zou volgens de heer Warrink en waarschijnlijk terecht in zijn func tie niet optimaal zijn. Het prefere ren van het algemeen belang, de betrokkenheid van bevolking en ook de signalen vanuit deze hoek zijn onontbeerlijk voor het voeren van welke vorm van welzijnsbeleid dan ook! Het goed kunnen relativeren en graag bezig zijn met mensen is van onschatbare waarde bij het kunnen aanvoelen van problemen betref fende Welzijn". En verder.... welzijn is een zo rekbaar begrip dat hier voor nauwelijks een definitie be staat. Ieder mens zal het als zoda nig op zijn eigen manier moeten kunnen invullen. Het enige wat je als gemeente kunt doen is inhaken op de verschillende behoeften van mensen om zich wel te voelen. Lukt dat, dan ben je een heel eind op de goede weg! De afdeling Holten van de F.N.V. houdt op dinsdag, 19 mei, haar jaarvergadering, die op 13 april jl niet kon doorgaan. Aan de orde komen de jaarverslagen, de verkie zing van een nieuw bestuur en de ledenwerfactie. In verband met dit laatste zijn ook niet-leden van harte welkom. De bijeenkomst wordt gehouden in café-restaurant Vosman en begint om 19.30 uur. Verwezen wordt naar de oproep elders in dit nummer. 6. Voorstel tot overdracht onder houd van voortuinen in de Haar aan de bewoners. 7. Voorstel tot het schoonmaken van een gedeelte riolering in di verse wegen op de Kol. 8. Voorstel tot het aanbrengen van slijtlagen op diverse wegen. 9. Voorstel tot vervanging van een motorzaag en rugmaaier. Maandagavond (18 mei) a.s. komen de leden van de ge meenteraad om 19.30 uur ten gemeentehuize in openbare vergadering bij leen ter behandeling van de volgende agenda: 1. Notulen van de vergadering van 21 april 1981 (worden nagezonden). 2. a. Ingekomen stukken.; b. Mede- 'delingen. 10. Voorstel tot het treffen van [3. Voorstel tot verkoop van bouw- energiebesparende voorzieningen i terrein in de Haar aan diverse per- aan de centrale verwarmingsinstal- voor leerlingen begon het sonen. latie van het gemeentehuis. schoolfeest 's morgens met een se- 4. Voorstel tot verkoop van bouw- li. Voorstel tot restauratie van de individuele spelletjes, zoals I terreinen in de Haar aan N.V. molen in Dijkerhoek, spijkerslaan, doelschieten, sjoelen, i Grondbedrijf van de N.V. Bouw- 12. Voorstel tot het verlenen van kegelen, etc. waarbij onderling fonds Nederlandse Gemeenten. subsidie t.b.v. de peuterspeelzaal sportief' werd gestreden om het 5. Voorstel tot vaststelling van Dijkerhoek. hoogste aantal punten. De feest- huurprijzen van aangekochte per- 13. Beantwoording van eventueel vreugde werd tussendoor extra celen in het dorp. ingekomen schriftelijke vragen. verhoogd met een ranja- en ijstrak- tatie. Daarnaast werden de leerlin- gen van de kleuterschool nog eens LI fill TCliP AIIEI llAfODI A H verwend met een feestelijke rondrit volgde tussen de middag een ge- U ontvangt een fraaie pF Parker-Jotter ballpoint >v.. patat met gehakt en appelmoes en a/s U een/a me uwe abonnee opgeeft. heerlijke vruchtenyoghurt als toe- wmm mmimB tje, zorgzaam toebereid door de Ikoks van ons Holtens bejaarden centrum „Diessenplas". Tijdens Naam: I het middagprogramma brachten J „Tom en Jerry" en „De dikke en de s: I dunne" in een aantal dolkomische Woonplaats films de lachspieren van de school- Geef. op als abonnee ie"gd hf °°riiJk ta beweging, ter- op he, Hol,ens Nieuwsblad I df 'eertaigen van de kleuter- school en klas 1 en 2 bezig werden Dhr./mevr I gehouden door de clowneske goo- chelaar Henk Reitsema en een I poppekast, gepresenteerd door het Woonplaats: IU onderwijzend personeel van de Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V £*euterschool. ,'i' iaar JL Na ontvangst met koffie begon 's Chjb avonds vanaf acht uur eenzelfde feestelijk spelprogramma voor de iJL,.:;- Met een daverend schoolfeest voor leerlingen, personeel en ouders vierde de openbare lagere Kolschool en kleu terschool vorige week vrijdag tot laat in de avond haar vijftien-jarig bestaan. „Leve de Kolschool" stond te lezen op een prachtige ereboog waarmee de toegang tot de speelplaats die dag werd gemarkeerd terwijl de school rondom feestelijk was versierd met één lange slinger van rood-wit-blauwe vlaggetjes. Ter gelegenheid van het derde lustrum had de Kolschool aan het normale lespro gramma die dag uiteraard schoon het lak en werd door ouderkommissie personeel en vrijwilligers geen moeite en mogelijkheid onbenut gelaten om deze mijpaal met een daverend schoolfeest te maken tot een ware feestdag die nog lang in ieders herinnering zal voortduren. Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. ouders van de Kolschool- leerlingen, opgezet volgens een soort kermisidee, kompleet met „Rad van Avontuur" en een grote verloting voor en grote verloting voor bestrijding van de kosten. Verder een doorlopende diavoor stelling met beelden uit de historie van de Kolschool en uiteraard een gezellige bar. Bepaald lastig waren voor velen de spelletjes waarin de ouders aan de hand van jeugdfoto's het onderwijzend personeel moest trachten te herkennen alsmede het raden van het totale gewicht van het personeel. Omstreeks half negen werd het spelprogramma onderbroken met een korte openingstoespraak door het schoolhoofd dhr. H, Wilpshaar die hierin o.m. een kort overzicht gaf van de nu 15-jarige geschiede nis van de Kolschool. De Kolkleu- terschool begon in april 1966 als zelfstandige school, met mevr. Wit tenberg (toen nog juffrouw Geers) als hoofdleidster. Voordien vormde deze kleuterschool een depen dance van de openbare kleuter school aan de Tuinstraat. Reeds in april 1966 was de kleuterschool zo danig gegroeid dat een tweede leid ster benoemd kon worden en wel mej. M. Moerman (Mevr. de Graaff). Vervolgens werd in 1970 de huidige kleuterschool geopend en telde Het Holtens Gemengd Koor" (H.G.K.) hoopt op donderdag 21 mei in de Ned. Herv. Kerk te herdenken dat 50 jaar geleden het koor werd opgericht. Het „gou den" koor geeft ter gele genheid van dit jubileum op die dag 's avonds om 8.00 uur een concert waaraan medewerking zal worden verleend door de in binnen- en buitenland zeer bekende vocalgroep „Twente zan gers" uit Rijssen. „H.G.K." heeft in de loop der jaren op tal van concoursen in de hoogste sfdeling vele eerste prijzen met lof van de jury behaald en dus mag worden verwacht dat het pro gramma dat op 21 mei zal worden uitgevoerd op hoog peil zal staan. „De Twente zangers" hebben sinds de oprichting op 30 juni 1965 een grote reputatie opgebouwd niet al leen in Nederland maar o.a. ook in Duitsland .waar het ensemble re gelmatig optreedt. De laatste jaren maakten de 16 mannen en dirigent Henny Slettenhaar te Nijverdal elke zomer een 3-daagse concer treis naar Duitsland waar ze een grote belangstelling trekken. In september a.s. zullen concerten worden gegeven in de Duitse Stein- furt en Bendorf. In dit najaar zal er een 2de grammo foonplaat uitkomen van de zan gers. De opname zal plaats hebben De „Twente zangers" met in hun midden dirigent Henny Sletten haar. half juni a.s. Het programma dat donderdagavond zal worden uitge voerd is zeer gevarieerd „H.G.K." zingt onder directie van de heer Kotkamp o.a. „Wacht auf, ihr schónen Vögellein", „Ave Verum" van Mozart en „Hirtenchor" van F. Schubert. „De Twente zangers zullen o.a. ten gehore brengen „Daar was een wuf die spon", „Mama 'k wil 'n man hè" „This little light of mine" en „Lily of the valley" A1 met al een programma dat de belangstelling verdient van een groot aantal bezoekers.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1