Opleidings inrichting lAITEAlf yiEHUfCDI AH -=si m H 11 I fa Hl HII fall VW KI All HOLTENS NIEUWSBLAD I Opbrengst Astma fonds 1i Busstop Diessenplas HOLTENS NIEUWSBLAD roei Verandering publiek en eisenpakket 'I Vermindering motivatie Loevestijn Vernieuwing wagenpark Jubilarissen F.N.V. Vooral op verzoek van de heer Hekkers, taxi- ondernemer, heeft de Oad besloten om met in gang van de nieuwe dienstregeling zondag 31 mei een extra stop in te lassen bij de Diessen plas. De lijnbus komende uit de richting Almelo zal ieder uur via het be jaardencentrum Dies senplas rijden. Men hoopt hiermee tegemoet te komen aan een groot aantal wensen. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. VÖOGSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot 's dinsdags 12.00 uur 70.000 chauffeurs, waarvan 60.000 vrachtwagenchauffeurs en 10.000 buschauffeurs 25 procent Inmiddels in het bezit is van het diploma, (ongeacht de verplichting kwa leeftijd, want De onlangs gehouden huis aan huis kollekte voor het Nederlands Astma Fonds heeft in de gemeente Holten zen geweldig goede opbrengst opge leverd van niet minder dan f4.833.25. Het plaatselijk komité is alle goede gevers en koUektanten zeer erkentelijk. Komité N.A.F. Holten Herhaalde oproep FORUMAVOND TWEEDE KAMER Op maandag 11 mei a.s. organise ren de gezamenlijke Holtense poli tieke partijen een forumavond in het kader van de komende ook de ouderen geven zich veel- ^eede-Kamer-verkiezingen. Vier vuldig op om deel te kunnen forumleden van P.v.dA, CDA, nemen aan het examen). Een yvD en D'66 zullen na een korte diploma levert ongeveer 53 gul- ^d^g met elkaar en met de zaal den per maand bruto op. discussiëren. Deze zijn: F. Buur-^. Van meier, Tweede kamerlid voor de' die mensen die wettelijk ver- P.v.d.A. uit Hengelo., mr. J.R. van plicht zijn gesteld schat de heer der Toom, kandidaat-kamerlid Beek dat ongeveer de helft het voor het CDA, namens de recht- diploma al heeft behaald. „Inde streekse CDA-leden, uit Raams- nabije toekomst hangt een donkveer., mr. H.P. Talsma, be stuurslid van de Europese Liberaal-Democraten, oud bestuurslid van de WD, kandidaat-Eerste Kamerlid uit Epse (Gld.), mevr. F.H. v.d. Loo-de Steenwinkel, fractievoorzitter van de D'66-fractie in de gemeenteraad van Apeldoorn, kandidaat Tweede middels gesteld. Het behalen Kamerhd. De avond zal onder van het examen CCV hangt vol- voor2itterschap staan van mr. gens de heer Beek af van facto- WLFC Ridder van Rappard, ren als motivatie, opleidings- burgemeester van Holten. De ge- mogelijkheid (binnen het be- zamenbjke Holtense partijen reke- drijf) en vooral ook de mede- nen op een flinke belangstelling werking van het bedrijf Lijkt dit VQor deze belangrijke avond, aanwezig dan slaagt gemiddeld Plaats: zaal Vosman, aanvang: 80 tot 100 procent. 20 00 uur. derde (naast personen en goe derenvervoer) onderdeel in de lucht, het vervoer van gevaar lijke stoffen. Dit is in Nederland nog In behandeling, maar inter nationaal is de verplichting in- er verantwoordelijkheid van de huidige Oad- kteur de heer ir. J. G. J. ter Haar werd eind jaren ig een begin gemaakt met een ontwikkeling in het ringcargebeuren als onderdeel van de Oad, welke iddels is uitgegroeid tot een veelomvattend reuen- et binnen Europa. heer Ter Haar volgde midden jaren zestig zijn vader en maakte middels het stichten van een holding een de aan een van oudsher familie-bedrijf. Beginjaren rtig werd de Oad in het leven geroepen door drie ilies, te weten de familie Muller uit Holten en de ilies Ter Haar en Hodes. Door de heer Ter Haar rden beide families uit het bedrijf gekocht en de lding Oad n.v. was hiermee een feit; organisatorisch esplitst in Streekvervoer Midden-Overijssel, Busrei- en Gulliver flytours. Voor de verkoop van reizen heeft men in heel Nederland de beschikking over een 30-tal reisbureaus, in het Oosten van het land opererend onder de naam GLOBE, met vestigingen in Almelo, Borne, Dedemsvaart, Deventer, Enschede, Goor, H;ar- denberg, Hengelo, Nijverdal, Kaalte en natuurlijk de eigen standplaats Holten. In het Noorden werken deze reisbureaus onder de naam SLINGERIJ, in het Westen VAN HELDEN en in het Zuiden gaat het om de MOSA vestigingen. Daarnaast zijn er 1000 verkooppunten van ANRV-leden en alle Rabo-banken in Nederland (met 15% van de markt op reizengebied). De Oad die in 1965 ongeveer begon met het verhuren van tourbussen voor bijvoorbeeld schoolreisjes en bejaardenuitstapjes startte in 1967 pas goed met de organisatie van tourreizen door Europa. t ging in die beginfase om een zes -.ven reizen, naar de Benelux, tslanden Oostenrijk, met tus- de 500 en 600 passagiers. nog geen vijftien jaar verder -t het om 90 reizen met een pas- 'ersbestand van plusminus 65 -nd in het seizoen lopende van ril tot oktober. Inmiddels zijn lc, sinds twee jaar wintervakan- aan het programma toege- cgd, waarmee het seizoen ver- d is tot ongeveer tien maanden, "e begin is moeilijk vooral om- t eind jaren zestig de busreizen gliepen ten gunste van de vlie- eizen", vertelt de heer Ter Haar. 'e zijn van huisuit busmensen, et eigen chauffeurs en met de ganisatie zelf in handen. Ik denk at dat onze grote kracht is ge est en nog steeds is. Je kunt op e manier volledig zicht houden het totaalpakket en vrij snel grijpen waar dat mogelijk zou oeten". Vooral vanaf 1973 zijn we arlijks gegroeid met 50 tot 100 rocent. Momenteel zijn perma- ent 150 tourwagens en 50 lijndien- ten onderweg. Onder de chauf- urs is vaak sprake van een wisse- g van diensten, 's zomers naar de -urreizen en 's winters het lijn- :enstvervoer. Daarnaast huren we edurende de zomermaanden van "entraal Nederland, een organisa tie die konstant chauffeurs ter be schikking heeft, de aanvullende mensen om de piek aan te kunnen. Dat er sprake was van een fikse groei blijkt ook uit het aantal per soneelsleden, in 1965 60 mensen in dienst, en nu 350 vaste arbeids krachten. Ging het aanvankelijk om een wat ouder publiek wat intekende voor het reizen per bus, de laatste jaren is sprake van een mengeling van leeftijden, achtergronden en inte resses. Overeind is wei blijven staan dat nog steeds 40 procent boekt voor Oostenrijk Inmiddels speelt het kostenvraag- stuk ons aardig in de kaart, want in vergelijking met een trein of vlie greis komen we natuurlijk gunstig „Uit de bus". Nationale bekend heid is er eigenlijk pas goed de laatste vier jaar, via advertenties op radio en TV, Driekwart van de boekingen komt van buiten de provincie. Verder bespeuren we een kentering in de soort reizen, die men wenst te hebben. Vooral jon geren zijn steeds meer gesteld op een stuk eigen inbreng en initiatief tijdens vakantiereizen. De vraag naar bijvoorbeeld reizen met een educatief doel groeit, we zullen ons daar in de nabije toekomst steeds meer op gaan richten, evenals de opvang van inkomend buitenlands toerisme. Voor wat betreft de hui dige boekingen werd door de heer Ter Haar vastgesteld dat het om tenminste 75 procent vaste clien tèle gaat. OAD directeur Ir. J.GJ. ter Haar daarin ligt een groot deel van onze temidden van zijn pakketreizen, kracht". „We zijn busmensen van huis uit en U ontvangt een fraaie/^Parker-Jotter ballpoint alsueen /fak/ nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze Naam: Adres: De heer Ter Haar hééft zo zijn eigen mening over de teruggang in het streek vervoer, de lijndiensten. „De landelijke ophef van particulier streekvervoer heeft de motivatie bij het bedrijfsleven, behoorlijk doen teruglopen. Even tuele tekorten in deze sec tor worden door de over heid bijgepast. Toch is een lichte stijging van een paar procent per jaar weer merkbaar. De „ma gere" lijnen vxirden steeds slechter, maar de „goedbezette" lijnen steeds meer rendabel. Het Nederlands streekvervoer heeft zware verliezen ge leden. Opvijzeling ervan, waarbij in Nederland zo'n 9900 lijndienstchauf- feurs betrokken zijn, zou voldoende de moeite waard zijn", zo vindt de heer Ter Haar. „Lijndienst en tourgebeu- ren zou monotoon aan el kaar gebonden moeten zijn". De ontwikkeling ten aan zien van de toeristische markt stabiliseert en we zullen oog moeten hebben voor het binnenlands ge beuren", vindt de heer Ter Haar. „Inspelen op adviezen vanuit de overheid het binnenlands vakantieverkeer te bevorde ren is een moge lijkheid die niet altijd voeding heeft, gezien de blijvende belang stelling voor het buitenland Feest op Slot Loevestijn voor zo'n 550 Oad medewerkers plus echtgenoten en echtgenotes toen in de zomer van 1979 voor het eerst over één seizoen de 50.000ste boeking werd verricht. Men verscheen voor 95 procent in aangepaste kledij in grootmoederss tijl, in deze streek van het land nog volop intact zo bleek uit de prachtige kostuums. In 1980 werd een begin gemaakt met een drastische vernieuwing van het bestaande wagenpark. Dat jaar wer den 38 nieuwe bussen, gemaakt door carosseriebouwer BOVA uit Val- kenswaard, in overleg met het eigen wensenpakket afgeleverd. De lijn dienstbussen kosten rond de 200.000 gulden en een tourbus ongeveer 250.000 gulden. In 1981 werden op nieuw 16 bussen vernieuwd en de Vorig jaar werden 38 nieuwe bus sen geleverd aan OAD. Dit jaar waren dat er nog eens 16. Gemid deld kost een dergelijk type bus tus- seh de 200 en 250 duizend gulden Met name de lage instap is uniek! heer Ter Haar geeft aan dat geen 'bussen ouder dan vijf jaar meer in gebruik zijn. De bussen ontwikkeld ook in samenwerking met de Techni sche Hogeschool in Eindhoven zijn met name om de verlaagde vloer hoogte vrij uniek. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Naarr Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar. Tgdens de in hotel „Vosman" ge houden jaarvergadering van de afd. Holten Industriebond F.N.V. werden de heren A. Paalman en W. van Ommen gehuldigd in verband met hun 25 jaar lidmaatschap van het F.N.V. Districtsbestuurder Poortman sprak de jubilarissen toe en dankte ook de echtenotes voor het in de vakbond gestelde vertrouwen. In een gesprek met de heer C. van Geerestein, chef technische dienst van de OAD, al gedurende 17 jaar wordt nader de Op leidingsinrichting bin nen de OAD bekeken. Inspelend op de verplichting vanaf 1 januari 1981, waarop de verlengde vrijstelling van de di plomaplicht voor chauffeurs, geboren na 30 juni 1955 en werk zaam in het tourwagenvervoer, het ongeregeld vervoer en het groepsvervoer van personen af loopt, heeft het OAD zich ge- meld bij de minister van Sociale Zaken, en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te neinde zelf de opleiding tot het verplichte CCV-B diploma in handen te kunnen nemen. De heer Van Geerstein heeft zich met de organisatie en de oplei ding als zodanig belast en de eerste examendag (na de offi ciële inschrijving) was dinsdag 5 mei in Hotel Vosman. Twintig examenkandidaten gingen die 1 dag onder het mes van zes exa- Onder het toeziend oog van de hr. Geerestein, chef technische dienst Oad en de hr. Beek voorzitter van de examencommissie werden de vak diploma's chauffeur uitgereikt. minatoren. Het examen CCV (Contactcommissie Chauffeurs-vakbekwaamheid) is opgesplitst in rijvaardigheid, kennis verkeersvoorschriften, autotechnische kennis en vervoers- en administratieve kennis (laatste onderdeel be helst een algemeen gedeelte, plus een onderdeel afgestemd op beroepspersoenen vervoer of vrachtvervoer) afhankelijk van het beroep van de examinan dus. Het gaat om een uitslui tend mondeling examen, voor afgegaan aan een beoordeling, praktijkgericht door in dit geval de heer Geerestein. Voorzitter van de landelijk examencom missie de heer M.L.H. Beek geeft aan dat van de ongeveer I «wpiw ^^HootdrMaotna^ar^ö^THacrna Lementspnjs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting Holtens Nieuwsblad" Donderdag 7 mei 1981 - 33e jaargang - nr. iy.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1