JAITELIE UlEllUICDl Alt ^=3111 f -1 111 HI M IPS R HIV\K| 1111 Ill Li EN J IHEUVTJDLflKr SCHOLENGEMEENSCHAP HOLTEN UNIEK MET JEUGDONDERNEMING Drs. P. Bakker: Meer [wisselwerking tussen bedrijf en onderwijs VAN PAASKAARS TOT PAASVUUR Proficiat RABObank BEUSEBERGHAD GROOTSTE PAASVUUR inior kamer Verloren en gevonden Gastbedrijf HOLTENS NIEUWSBLAD m mm Hooidredactnce Nan Vos- Heidema onnsmentsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Hollens Nieuwsblad" I Donderdag 23 april 1981 - 33e jaargang - nr. 17 nmumurn.— esend in een project van Junior Kamer Twente werd ior drs. P. Bakker, rector van de Scholengemeenschap klten, op deze school de Jeugdonderneming geïntrodu- erd en door zowel leerlingen als leraren nader onder de ep genomen. Leerlingen uit het vierde, na de zomerva- intie vijfde jaar Atheneum zullen straks in september men met gastbedrijf de firma Njjhuis Russen toelever ingsindustrie b.v. zo'n jeugdonderneming gaan oprichten, met als doel het produceren van bepaalde produkten. Hoe dat er precies uit gaat zien is een nog volledig open vraag. Doel en opzet van de jeugdonderneming was voor de leerlingen vóór de introductiemiddag een onbekende ma terie. iwel het begrip Junior Kamer als ugdondememing klinkt de eeste mensen niet erg bekend in oren. In Nederland is het ook ig niet zo'n bekend feit als het jvoorbeeld in Amerika is, de ondlegger in 1918 van de „Junior hamber of Commerce", voortge- omen uit de Kamer van Koop- andel. Het groeide uit tot een we- fldorganisatie van mensen uit erschillende takken van het be- jrijfsleven (niet ouder dan veertig aar) als voorbereiding op leiding- levende functies, door middel van iet gezamelijk ontwikkelen van rojecten. Nederland werd in 957 de eerste Juniorkamer geïn- talleerd in het Gemeentehuis van laandam. Inmiddels zijn er in Ne derland 65 Junior Kamers met jirca 2000 leden. Eén van hen is de afdeling Twente, die in combinatie met gastbedrijf Nyhuis plus leer lingen van het (straks) vijfde jaar Atheneum de jeugdonderneming op poten gaat zetten. De Neder lands Maatschappij voor Nijver heid en Handel zorgde voor het van de grond komen van de Jeugdon derneming in Nederland. Doelstel ling van de jeugdonderneming is hoofdzakelijk die leerlingen die 'economie en handelswetenschap- Verloren: Bruine portemonnee met ritssluiting, inh. plm. f50.-; duikers dameshorloge, merk An- i ere, zilverkleurig bandje; rode trui; wieldop; twee honden, een Drentse Patrijs, een zwart/witte hond. Gevonden: Quarts herenhorloge; bromfietssleutels; bruine langha rige tekkel; plastic tas (twee patro- nen op stof); rode sjaal; grijs/witte poes; rode valhelm; aftakas voor meststrooier. ling toch positief beïnvloed kunnen worden. Met name lawaai, vervui ling en arbeidsomstandigheden bleken door veel leerlingen nega tief beoordeeld, terwijl aan de an dere kant het bedrijfsleven van mening is dat het Middelbaar on derwijs mensen aflevert die nauwe lijks een brief zouden kunnen schrijven en te weinig met de hui dige moderne middelen vertrouwd zijn", aldus de heer Bakker. De produkten die uiteindelijk door de Jeugdonderneming gemaakt zullen worden zijn natuurlijk sterk afhankelijk van het gastbedrijf, in dit geval een bedrijf in de bouwnij- verheidsector. Door het bednjl werd gesteld dat men mogelijkhe den en ook accommodatie be schikbaar heeft (een werkplaats) waar zowel basis- als eindprodukt geheel uit hout vervaardigd moet worden. Tevens zal door het bedrijl gezorgd worden voor de nodige technischee begeleiding. Voor het gastbedrijf lijkt het best een leuke gelegenheid om eens van dichtbij mee te maken hoe de tamelijk kriti sche leerlingen denken over dèl bedrijf, met welke problemen ze te maken krijgen en hoe ze zelf hande len in hun „eigen" bedrijf. Gega randeerd dat dan de zo „brood" nodige wisselwerking op gang komt. Als straks op de Scholenge meenschap Holten. Het bedryl draaiende is gaan we zeker nog eens een kijkje nemen achter d€ schermen van de Jeugdondeme ming. pen in hun vakkenpakket hebben in kontact te brengen met het be drijfsleven. Het gaat dan om een éénjarig (één schooljaar) project, waardoor de eigenlijke produktie een vrij korte looptijd zal hebben. Hoofdzaak zijn de voorbereidin gen, zoals opzet van het bedrijf, verdeling van fucties, begeleiding door de begeleidingscommissie welke bestaat uit een aantal lera ren, problemen als eventueel liqui datie, maar ook directievoering, administratie en onderwerpen als inkoop, verkoop, marketing, fabri cage en natuurlijk de distributie van de gemaakte produkten. Pun ten die ook aan de orde komen bij het „echt" opzetten van een bedrijf. De Jeugdonderneming is dan ook een zo getrouw mogelijke naboot sing. Voor de uiteindelijk start van „het bedrijf' op de schoiengemeen- Volopbelangsteüingvande4ejaars „nieuwe" vorm van onderwijs c.q. atheneum-leerlingen voor deze bedrijfsvoering. schap officieel op 30 september moet een voorbereidend schema op tafel liggen. „Er bestaat te weinig wisselwer king, wederzijdse beïnvloeding tussen bedrijf en onderwijs", zegt drs. P. Bakker. „We hopen met een dergelijk project, wat zeker voor Holten een onvergelijkelijk karak ter heeft, die diepe kloof een beetje minder diep te kunnen maken. Het tamelijk negatieve beeld dat bij een flink percentage leerlingen leeft ten aanzien van „Het Bedrijfsleven" zou door regelrechte kennisma king, in ons geval met het gastbed rijf Nijhuis misschien een deel van die gevormde negatieve voorstel- Drs.P. Bakker geeft nadere tekst en ten aanzien van jeugdonderme- uitleg tijdens de introductiemiddag ming. Zoals van oudher in Lochem voor het Paasvuur hout naar de Paasberg wordt gebracht en in Denekamp naar de Paasweide, zo was het eerste Paasdag ook in Holten een gloedvolle Paasvie ring. Als we de boeken erop nas laan dan blijkt dat al indeeerste Christengemeenten het ontste ken van het vuur het hoogtepunt was van de Paasviering. In die tijd werd dan in de nacht van zaterdag op zondag om twaalf uur 's nachts de nieuwe Paas kaars ontstoken. Soms woog zo'n kaars meer dan honderd pond en kon dan ook de rest van het jaar tijdens de godsdienstoefe ningen branden. Dan werd ook het nieuwe vuur ontstoken. Drie voet hout werd aangedragen om daarna met een gewijde steen het vuur te „slaan". Ieder ont stak zijn kaars aan dit heilige vuur. Later kreeg men een stukje verkoold hout mee naar huis om te bewaren tot het volgende Paasvuur. Op de B ease berg ging dat anders daar sleepten jonge ren traditiegetrouw verbrande takken uit het vuur om elkaar met het verkoolde hout in te wrijven. Een typisch Holtens ge bruik? We komen er niet hele maal uit maar misschien dat één van de lezers beter op de hoogte is? Red. Ik had vrijdag of zaterdag zo graag willen komen, maar magere Hein heeft me in zijn armen genomen. Ik geloof dat ik me niet kan permitteren, lijn „twee" naar de Gaarden- straat te dirigeren. Ik wil allen zonder uitzondering felici teren, en complimenteren voor datgene u>at jullie wisten te presterenDe verhuizing in zo'n hort tijdsbestek, bezeten uivan ijver niets was jullie te gek. Ik heb alle fases van de I BÖ°fcHTr0-aif* aiflira UlSfS^ÏSB H !T"6 RABO meegemaakt, en ben daardoor zo verknocht aange- nflli I fyiri llfM^oL AÜ raakt.RiddervanRappardwistiedermalletoonaardente 1 roemen, één naam heb ik daarbij onvoldoende horen noe- men. U ontvangt een fraaie /J/f Parker-Jotter ballpoint Meneer van Wingerden,zonder enige aanmerking over uw u omvangt een Traan;/ ra h kunnen,zoU ikHenk Oolbekkink nog graag een vriendelijk als u een JËSiiA nieuwe abonnee opgeeft woord gunnen. Hij heeft zich toch jaren prima van zijn taak AmrW gekweten, en wordt in het „mijlpaalboekje een beetje vergeten. /éÊÊr I Ik ben niet zo'n makkelijke klant, vaak een sul, I Gebruik deze Z&r Naam: j ujant ik heb wat last van slijtage van het benul en dan het gedul en inzet van uw personeel, altijd vnende- I lijk, behulpzaam niets is hen teveel. I MNfiTHlskH Woonplaa,s: I De bouw is fantastisch,ook van binnen uniek, maar alsiker Pi mwLm Geeft op ais abonnee I zijnmoet danzoek ikmeziek. Gelukkig iser wel iemandom H op het Holtens Nieuwsblad uitleg te vragen, ben je moe kun je zitten, ze komen met j UI Dhr/mevr I koffie „aandragen" jl voor het opgeven z0>n bank en uw staf kunnen we ons gelukkig pnjzen, vaneen Adres: aan aUes gedacht verzekering, reizen. Moge de Rabobank 'inzetrderfaarv8 Woonplaats: U1 voortgaan op de ingeslagen wegen, daarvoor dit gedichtje isblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V C71 dddTVOOT TTlijn zegen. De „Boakenbouwers" uit de Beuseberg hebben CTenals in 1978 en 1979 aan de Evertjesweg in een perceel weiland van Aanstoot („Huusken") weer het grootstepaasvuur sebouwd en kregen naast de eerste pnjs van f voor de grootste brandstapel ook nog de „schoonheidsprijs van f 50.- meter hoogte uit het lood en deed ons denken aan de toren van Pisa. De Splo-ers kregen de vierde prijs en dat was f 60.-. De prijzen werden in hotel „Vosman" uitgereikt door de heer Wiggers die de bouwers gelukwenste met het behaalde re sultaat en tevens dank bracht voor het stipt nakomen van de ge maakte afspraak dat geen mecha nische hulpmiddelen gebruik mochten worden bij het opbouwen van de „boakens". Dat het ook zonder hijskranen etc. best moge lijk is om er iets moois van te ma ken is duidelijk gebleken. Per slot van rekening gaat het niet om de prijs maar om de herinnering aan het verleden levend te houden en dan is een boaken van 100 kubieke meter van even grote betekenis als een kolos van 1000 kuub of meer. Ook werd dank gebracht aan de zakenmensen en bedrijven die elk Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 N ijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot 's dinsdags 12.00 uur De tweede prijs van f 125.-was voor de Driehoekse boakenbouwers die wegens gebrek aan hout het bouw sel niet af konden maken. Ze kwa men tot een hoogte van vijf meter, met op die hoogte een middellijn van plm. 10 meter en dus een boa ken zonder spits. Ook de bouwers van de Paasvuurvereniging „De Noordenbarg" hadden hun boaken met zeer veel zorg opgebouwd en het was voorde keuringscommissie die bestond uit de heren W. Bijers, J.H. Heller, P.B. Muller en J. Wig gers een moeilijke opgave om tot een beslissing te komen betref fende de schoonheidsprijs. De Noordenbargers kregen de derde prijs van f90.-. Ook de Espelose- bouwers die een bouwplaats had den gevonden aan de Okkenbroek- seweg hadden erg hun best gedaan om er iets moois van te maken doch helaas de boaken raakte op plm. 6 voorjaar geld beschikbaar stellen voor de „boakens". Burgemeester van Rappard ont stak het vreugdevuur, dat in een mum van tijd vlam vatte en tot grote hoogte een laaiende massa werd. Vreugdevol werd er op de tonen van gezellige achtergrond muziek omheen gedanst. De koude tijdens deze eerste Paasavond werd door het vuur al gauw verdreven. En natuurlijk zwarte gezichten alom van voornamelijk jeugdige Holtenaren. Een prima traditie, die in deze vrij zakelijke samenleving in ere gehouden moet worden. De belangstelling was er zeker! Hetgrootste en mooiste Paasvuur in de Beuseberg werd onder enorme belangstelling in de fik gestoken door burgemeester mr. Van Rap pard.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1