MISTERY (PAAS) MAN OP STAP „AHeen goed centraal onderdak ontbreekt" lierenpension Wansink ipende zijn deuren HERMAN KAMPMAN: HOLTcNS NILUWddLAU ssrsr;: Pasen is keerpunt der tijden morgenrood Gods koninkrijk. Paasmaaltijd Zondagsschoolnieuws OiEftEnrension Ukinsmk Bs|E; Cursussen-clubs Als er in het verleden een gerichte aktiviteit georganiseerd werd dan sprak men over een club. In die zin, dat men vrij was in en uit te lopen en men zich ook niet van te voren op hoefde te geven. Het gingMaar- bij ook niet om een bepaald aantal avonden of middagen, maar zo'n club was er gewoon gedurende een heel seizoen. Toen enkele jaren ge leden een nieuw ingevoerde subsi dieregeling (volgens een jaarlijkse afkoopsom van 4 procent verho ging) van kracht werd, waardoor nauwelijks meer investeringen ge daan konden worden, kwamen wij als Stichting pas goed van de grond en hadden dus onvoldoende steun aan de 4 procents regeling. Dit lag anders voor sociaal cultureel werk dat al veel langer bestond. Ik kan me voorbeelden van andere ge meenten herinneren die ruim schoots uitkwamen met hun bud get. Wij begonnen nog maar net en „Wat zoekt gij de levenden bij de doden?" Lucas 24:5c Pasen is het feest van het radicaal nieuwe temidden van de verouderde werkelijkheid, het feest van het totaal andere midden in de doodgewone werkelijk heid. Pasen is het „nieuwe lied", dat allen omspoelt en geneest tot de vreugde die het „oude liedje" meer dan beu zijn. Het scheen immers, dat het leven van Jezus van Nazeret op één groot fiasco was uitgelopen: verra den door één van zijn volgelingen, verlaten door ai zijn discipelen, verworpen door zijn eigen volk, sterft Hij een ellendige slavendood aan het kruis. Trouwens, wat had je in deze wereld anders kunnen verwachten dan een trieste ondergang voor een mens, die de mensen méér liefhad dan zichzelf, die onvoorwaarde lijk de gerechtigheid diende en die zozeer de machten en machthebbers tegen de haren instreek. Zo'n mens kén toch niet blijven leven in deze wereld. Zo'n mens moet door! Dat is vanouds het oude liedje. En het scheen, dat God in Christus ons in dit opzicht ook niets nieuws te zeggen had. Zo schéén het! Maar het werd radicaal anders! De discipelen van Jezus hebben ons verteld: Hij is opgestaan! En met die geweldige boodschap „De gekruisigde leeft!" zijn zij de wereld ingegaan. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Christus' verrijzenis is het lichtend teken dat de dood en de duistere machten niet he t laatste woord hebben in ons leven niet en in deze wereld niet! Het oude liedje dat ons berusten doet in de macht van het kwaad en in de macht van de verkeerde gewoonten in ons persoonlijk leven, het oude liedje, dat ons berusten doet in de tyrannie van geweld, onrecht en van zogenaamde onvermijdelijkheden is uit Helemaal uit, tenzij wij de levende bij de doden blijven zoeken, omdat wij de boodschap van Pasen niet werkelijk geloven. Want wie de boodschap van Pasen niet gelooft die blijft ook zelf dood en ten dode opgeschreven. Maar dat behoeft niét! Want Christus is opgestaan uit de doden; daarom mogen wij opstaan tot een nieuw leven; daarom mogen wij volharden in de goede strijd des geloofs in ons persoonlijk leven en in deze wereld in de zeker heid, dat wij met de opgestane Heer meer dan over winnaars zullen zijn. Het nieuwe lied van zijn verrijze nis wil ons leven doorgloeien en genezen tot de vreugde van zijn dienst, die volmaakt vrijheid is. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht gaf mij een levend hart en nieuwe ogen, zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen Pasen 1981 C.C.A, dan gaat het soms om behoorlijke investeringen. Je gaat dan reorga niseren en prioriteiten stellen. Al gemeen bekend was dat voor het clubwerk een betere opzet gevon den moest. Dat kwam er dan ook en in plaats van clubs ging men over tot het geven van cursussen, gedu rende een aantal avonden. Wij konden dan van te voren, middels de opgave van cursisten bepalen wat de kosten zouden rijn. Dit bleek in veel gevallen zodanig dat men zichzelf kon bedruipen. De cursussen rijn voor de deelnemers een doel en voor ons een middel om samen iets op te zetten of om ge woon samen te rijn en te praten. Doelstelling van eerder georgani seerde clubs en de huidige cursus sen is daarmee hetzelfde gebleven. Voor wat betreft de cursussen is er momenteel een soort verschuiving aan de gang. Er is een ontwikke lingslijn aan te geven in de richting van de korte technocursussen, de belangstelling voor timmeren, tuinieren, autotechniek en nog meer technische richtingen neemt toe, terwijl aktiviteiten als weven, pottenbakken, wandkleden maken enzovoorts, duidelijk afnemen. Hierbij is het zo dat de meeste ideeën van uit de bevolking zelf komen en al naar gelang de be hoefte gaan wij iets voor de ver schillende groepen op poten zetten, waarbij het meestal de bedoeling is dat na verloop van tijd deze cursus min of meer zelfstandig gerund gaat worden. Wij blijven natuurlijk altijd op de achtergrond beschik baar voor benodigde adviezen of voor het oplossen van eventuele problemen. Goed samenspel Een probleem zo vlak na mijn aan stelling in Holten was de combina tie autochtone bevolking en de nieuwkomers van het wijk „de Haar". Men had de neiging zich wederzijds een tikkeltje af te zet ten. Door bewust aktiviteiten ge richt op het toen nieuwe woonge bied te plannen werd geprobeerd een goede samenwerking te krij gen. In de beginfase was het zo, dat nieuwe ideeën door de import wer den aangezwengeld, terwijl de Hol tenaren zelf druk waren in de wij ken en buurtverenigingen. Nu ligt dat procentueel verdeeld op 50-50. Er wordt steeds meer gecombi neerd. Wat daarbij opvalt is dat er in Holten, met de bevolking zo ont zettend veel mogelijk is. Mensen rijn altijd weer „warm" te krijgen voor vrijwilligerswerk en bedrijven en gemeente staan meteen klaar om hulp te bieden bij het organise ren van straatbedrijvigheden. Het enige wat belemmerend werkt is het vervelende probleem huisves ting. Daardoor worden we in heel veel dingen geremd, daarbij komt dat het jaarlijks bedrag dat uitge geven wordt aan de huur van zaal tjes een flinke hap op je begroting is". Een gebouw met een grote zaal voor films, koffieconcerten en to neeluitvoeringen plus een flinke ontmoetingsruimte en een aantal mogelijkheden voor het geven van cursussen staat nummer één op rijn prioriteitenlijst. Unieke omgeving „Wat er in een plaats als Holten gebeurt is eigenlijk uniek, de ruimte die je buiten ter beschik king hebt is zodanig grandioos, dat het buitengebeuren bij veel pro grammaonderdelen sterk betrok ken is. Als we daarnaast voor de binnenaktiviteiten meer mogelijk heden zouden hebben zou dat een bijna optimale werkwijze tot ge volg kunnen hebben", zegt Herman Kampman. Ook dit jaar zullen we in de vroege ochtendgloren van Pasen, weer richting bejaardencentrum „Dies- senplas" koersen. Om 7.15 uur ko men we samen by Irene, wajar je tevens een boeketje bloemen kunt kopen. Na ons bezoek aan de „Diessenplas" gaan we naar de eer ste morgendienst, waarna in „de Noordenbarg" de paasmaaltijd ge nuttigd zal worden. Opgave uiter lijk tot en met vrydag 17 april a.s. bij Johan Steunenberg, Larense- weg 23, tel. 1551 of by Henk Velt- kamp, tel. 1681. Tot ziens op eerste paasdag! Het Paascomité Jongens en meisjes dit jaar willen we evenals twee jaar geleden het Paasfeest vieren op tweede Paas dag 's morgens om tien uur. We nodigen hierbij ook jullie ouders van harte uit om samen met ons het feest van onze Opgestane Heer te vieren. We hopen dat veel ouders hieraan gehoor geven en we samen een fijne dienst hebben. Het Zondagsschoolpersoneel. OLTENS NIEUWSBLAD HootdreaactncëfTanvöwiëTdë! tel. 05720-2786 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Red. medewerker D.J. Mondeel Verzetstraat 70, tel. 05483-2699 Stichtingsbestuur: W. H Beijers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7. Almelo, tel. 05490-16686 ibonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad' Donderdag 16 april 1981 - 33e jaargang - nr. 16 Hen goede, ruime en vooral centraal gelegen huisvesting waar Holtenaren van klein tot groot en van verschillend jluimage in en uit kunnen lopen, hetzij voor het volgen van >,en gerichte cursus, anderszins zo maar gewoon voor de gezelligheid of voor het verkrijgen van informatie. Dit \egeven lijkt zo langzamerhand onontbeerlijk en staat dan \ok hoog in het vaandel van hoofdleider, tevens staflid van Stichting Sociaal Cultureel werk, de heer JJH. Kamp- ■an, beter bekend als Herman Kampman. lijzelf en medewerkster Yvonne Een gesprek met Herman Kamp- Groothuis zijn de beide vaste (be- man leverde de stof voor een derde f taalde) krachten van de Stichting, verhaal in deze serie. Hoofdtaak bij rijn aanstelling in kleuterwerk, tienerwerk en bij mei 1973 was het op poten zetten voorbeeld onderdelen als ballet van jeugd- en jongerenwerk. Op terwijl ik meer gericht ben op wer- grond hiervan was destijds ook j ken met volwassenen, de jongeren- subsidie toegekend. Inmiddels is I sociëteit en de begeleiding van sta- dit werk uitgebreid naar een veel j giaires. Stagiaires rijn er vanuit breder scala van groepen, aktivi- verschillende opleidingen. Het kan teiten en mogelijkheden. Tiener- en gaan om leerlingen van de sociale jongerenwerk blijft wel steeds de akademie, maar het rijn ook vaak meeste aandacht vragen en krijgt jongeren van de K.V./J.V. uit De- dat ook. De taken binnen de Stich- venter en K O uit Zwolle. Bege- ting rijn verdeeld tussen Yvonne en leiding kost veel tijd, maar houdt je mijzelf, wat betekent dat rij zich ook op de hoogte van veranderde meer bezighoudt met peuter- en theoretische kennis, zodoende leer je weer van elkaar. "Niet opbergen, maar verzorgen cn nmt vcrmenseliiken maar een persoonlijk contact hebben met dieren dat ajn optünaal Er2ljnzes hokken, maar essentiele punten wanneer je zoals Ineke Wansink, een de mogelijkheid is er ook voor deze dierenpension gaat runnen". Openingswoorden van de dieren om vry in een ruimte rond te voorzitter (al sinds tien jaar) van de kynologenclub Deven- i0pen. in deze ruimte in een soort ter e.O. de heer H. V.d. Harst. boomstam (krabplank) aanwezig. In de toekomst zal achter het pen- sion een soort speelruimte voor de „En wie zou daar beter geschikt (meer dan) de gestelde eisen van de dieren worden ingericht. Ineke voor zijn dan zyDe omgang met en Dierenbescherming. De hokken wansink, die voorzitster is van de h'fet aanvoelen van dieren is haar voor de honden zijn twee bij ander- Nederlandse Herdersclub kring volledig toevertrouwd". Lovende half (voorschrift is 1,5 bij één meter) Oost volgt ook nog een cursus asyl- woorden van de heer V.d. Harst en en voor de grotere soorten zijn er en diprenpension een vrij pittige niet ten onrechte. Het dierenpen- zelfs drie hokken van twee bij twee opiei(^ng met vakken als rassen- sion voldoet in alle oprichten aan meter. Het pension biedt plaats kennis en veel dierenanatomie. Buiten de kennis die ze van dieren heeft valt op hoe groot haar en thousiasme is wanneer ze over die- ren praat. De opzet van haar pen- I mi -rr&ir» AIIF"! ll AlOni A n sion zeker professioneel te noe- kensstal werd in drie maanden tijd omgebouwd tot magnifiek dieren- U ontvangteer! fraatey^^f Parker-Jotter ballpoint verblijf. „Mede dankzij mijn broer en aantal mensen die fantastisch nieuwe abonnee opgeeft. geholpen hebben, waurbndèr de heer v.d. Harst die eigenhandig de voederbakken op de verschillende hoogtes heeft gemonteerd. In die Naam- I zin bood deze Ineke een Pa- j| per-press aan in de vorm van een Adres: I bout en een moer. Veel belangstel- Woonplaats: lenden waren er tijdens de opening, I waaronder de heer Lammers, in- Geeft op als abonnee specteur van de Dierenbescher- op het Holtens Nieuwsblad in dit rayon. Ook WJ Dras vol Dhr./mevr.: I lof over de prima opstelling en inde- ling van het dierenpension. De ko- Adres: I mende vakantietijd zal een drukke Woonplaats: UJ tijd worden en wij wensen haar betaalt be, abonnententsgetd pet ha-V -«KS jaar per jaar. gevestigd is aan de Rijssenseweg als u een Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee* Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Als een soort verkapte „Paashaas" zal donderdag 16 maart tijdens de koopavond een „Mistery-man" op pad gaan. Een voor de Holtenaren niet geheel nieuwe beleving, want ook tijdens de Sint-Nicolaas pe riode was hier sprake van. De mis- tery-man, gaat tijdens deze koop avond verkleed als boertje met aan zijn arm een mandje, niet met eie ren, maar met enveloppen. Kris kras door het dorp zal hij te vinden zy'n en onderweg zal hij hier en daar enveloppen uitdelen, waarop men of tien eieren, of een waardebon krijgt. In ieder geval altijd prijs. Een prima groet van de Holtense middenstand om in deze vorm haar klanten Qjne paasdagen toe te wen sen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1