JAAR VERGADERING ANWB AFDELING OVERIJSSEL GESLAAGD JAARFEEST C.J.V. „IMMANUEL" gemeente holten H.M.V. KRIMPT BESTUUR IN gemeente holten a P.v.d.A ORGANISEERT OPENBARE VERGADERING GROTE PAASVERWERPING IN CAFE JANSEN Interregionale verkeersquiz veilig verkeer groot succes Uittreksel uit de besluitenlijst van de vergadering van B. en W. d.d. 31 maart 1981 Verordening bescherming bodem- en grondwater Overijssel Uitloting obligatielening Spreekuur burgemeester Gemeentelijk openluchtzwembad „Twenhaarsveld" Voorverkoop seizoenabonnementen Zwemlessen Het jaarfeest van de CJV „Immanuël" te Dijkerhoek, dat donderdag 2 en vrijdag 3 april j.l. in gebouw Bethame gehouden werd, mag zondermeer geslaagd genoemd worden. Na een openingswoord door de tweede voorzit ster Bea v/d Brink gaf secretaris Henk Janssen een verslag van de aktiviteiten van het afgelopen jaar. De CJV mag terug zien op een goed geslaagd jaar, waarbij het ledental is gestegen tot 46. Toneel Het hoogtepunt van de avond was wel het blijspel „Drie meisjes ge vraagd" van Anke Wildonck. Het verhaal speelt zich af rond de fami lie Schuddevreugd. Deze bestaat uit vader Victor Schuddevreugd (Herman Nikkels), een van een voudige dorpsjongen tot zaken man opgewerkte zakenman die het vaak niet eens is met zijn vrouw Eveline Schuddevreugd (Anke Rensen), een wat kippige vrouw die De toneelgroep van de Dijkerhoekse C.J.V. „Immanuël" de touwtjes graag in handen wil hebben. De rollen waren verder als volgt verdeeld: Tinus, het tuinmeisje, Anja Sluiter; Reneetje, het dienstmeisje, Thea Luggenhorst; Ingrid, de secreta resse, Erna Broekhuis, Adelheid, de gezelschapsdame, Ineke Bos man; Barend, neef van mevrouw, Wim Rensen; Emanuël: Johan Rechterschot; Adriaan: Henk Ha verslag; Julius: Bert Boode. De Supportersvereniging van de Sportvereniging ,Jiolten" houdt op dinsdag, 14 april, vanaf 's avonds acht uur, een verwerping in café Jansen in de Dorps straat, met aantrekkelijke prijzen, die vooral met de Paasdagen goed van pas komen. De opbrengst is om. bestemd voor de begeleiding van het jeugdvoetbal, maar ook de andere afdelingen, Maandagavond (13 april a.s.) or ganiseert de afdeling Holten van de Partij van de Arbeid een open bare vergadering welke zal wor den gehouden in hotel Vosman. Aanvang 8 uur. Spreekster die avond zal zijn het P.v.d.A. Tweede Kamerlid Mevr. Ineke Haas-Berger uit Leek (Gro ningen) Mevr. Haas-Berger is met name specialiste op de gebieden van het naturalisatiebeleid, Justitie en houdt zich uiteraard ook bezig met vragen rond abortus en emancipa tie. Belangstellenden zijn van harte welkom. zoals handbal, atlethiek, schaken en de voetbal afdelingen zullen ervan pro fiteren. In de .onlangs ge houden ledenvergadering heeft het bestuur verant woording afgelegd van haar beleid over het afgelopen jaar en bleek uit het verslag van de penningmeester, dat getracht moet worden de kas weer aan te vullen in ver band met dat jaar toege kende financiële bijdragen. Het doet dan ook graag een beroep op alle supporters van de verschillende afde lingen van de S.V. ,fiólten" een steentje bij te dragen door op dinsdagavond ih café Jansen een kansje te wagen. „De ANWB is er voorstander van dat in bepaalde natuur- en recrea tiegebieden wordt gestreefd naar een beperking van het gemotori seerd verkeer. Een Overijsselse werkgroep, waarin de ANWB was vertegenwoordigd, kwam in 1980 met een ontwerp-provinciale ver ordering om het gemotoriseerde verkeer op zandwegen in de pro vincie te kunnen beperken. Invoer- i ing van een dergelijke verordering zal betekenen dat de „wildgroei" aan maatregelen, die worden toe gepast om het verkeer in het bui tengebied te reguleren, aanbanden wordt gelegd. Zo'n verordering mag echter een snelle realisatie van structurele maatregelen niet in de weg staan", aldus ir. F.H. van der Linde van Sprankhuizen, voorzit ter van de ANWB, die de vrijdag 27 maart jl. in Hotel Restaurant „De Zwaan" in Delden gehouden jaar vergadering van de afdeling Over ijssel van de ANWB voorzat. Tijdens de vergadering werd een bewijs van erkentelijkheid voor het gedurende 40 jaar vervullen van een consulfunctie uitgereikt aan mr. S. Willinge Gratama uit Zwolle. De heren H. J. Helthuis uit Ootmar- sum en G.C. Thomas te Ommen, ontvingen een dergelijk bewijs voor het 25 Jaar vervullen van een con sulfunctie. De vergadering stemde bij accla matie in met de voordracht voor de benoeming van de heren mr. Enklaar uit Holten en H.F. Zwartz uit Enschede tot respectievelijke afdelings consul en plaatsvervan gend afdelingsconsul. Tijdens de vorige week dinsdag in hotel Vosman gehouden jaarver gadering van H.M.V. waren er 4 bestuursleden aftredend, n.l. W. Goorman en D. Markvoort wegens werkzaamheden elders, M. Vor- kink op eigen vei zoek niet her kiesbaar en G. Voordes herkies baar. Op voorstel van het bestuur werd besloten om het bestuur met 2 per sonen in te krimpen om sneller de nodige beslissingen te kunnen ne men. G. Voordes werd by akklama- tie herbenoemd, terwyi de nu nog openstaande plaats opgevuld gaat worden door T. Krooshof. Het be stuur ziet er nu als volgt uit: Voor zitter Joh. Meyer, secr. Gü. Voor des, penningm. R. Kuiper, be stuursleden H. Oolbekkink, J. Pin- kert, W. Pinkert en mevr. T. Kroos hof. Na het behandelen van de notulen en het jaarverslag, wat in boek vorm was uitgereikt, kon de pen ningmeester berichten dat er een klein batig saldo was. De begroting voor 1981 vertoonde een negatief saldo, hetgeen voor het bestuur in houdt dat ze de vinger goed aan de pols moeten houden. Tydens deze vergadering waren er ook een paar Jubilarissen nl. A. Pinkert, 25 jaar muzikant en L. Meinsma en Joh. v. Bruggen 25 jaar lid van de drum band, hetgeen inhoudt dat deze twee heren vanaf de oprichting van de drumband lid zyn geweest. Aktiviteiten 1981 Na de mededeling dat de muzikan ten in 1980 25 keer het uniform Van links naar rechts Arie Pinkert, Johan van Bruggen, Johan Meyer (voorzitter) en Lieuwe Meinsma. hadden aangehad konden ze vol gende data alvast noteren: 24-4 lompenaktie dorp, 25-4 serenade, 15-5 show Hanzespelen Deventer, 22-5 lompenaktie buitengebieden, 23-5 muziekexamens, 6-67 drum band naar konkoers Zeist, mede werking aan voetbalwedstrijd, 8-6 mars en showconcours (Meer manskamp) 27-6 boeldag, Mars- wedstrijden Gorssel, 25-6, 4 en 9-7 lm Weissen Rössl, 8-7 school- en volksfeest Dykerhoek. U ziet dat er voor de muzikanten van uitrusten nog lang geen sprake is. Verder de vergadering volgend, zien we nog een aantal wensen nl.: Nieuwe uniformen voor de majo rettes, nieuwe aanwas voor alle on derdelen, met name orkest, drum band en majorettes en een lang gekoesterde wens: Vaste vaandeld rager. Na een dankwoord sloot de voorzit ter deze zeer goed bezochte verga dering en wenste allen een wel thuis. Op maandag 6 april 1981 is in zaal „Vosman" de 10de interregionale verkeersquiz van veilig verkeer Nederland gehouden. De organisa tie was in handen van de afdeling Holten. Na het schrifteiyke ge deelte stond de afdeling Goor bo venaan, wat ook nog na het eerste mondelinge gedeelte het geval was. Voordat de quiz met het tweede mondelinge gedeelte werd ver volgd, werd in de pauze de tyd gevuld met een zeer gevarieerd programma van het Tiroler orkest, bestaande uit leden van de Hol- tense Muziekvereniging. De quiz werd gewonnen door de afdeling Diepenheim met 576 punten. De prijzen, de burgemeester Smitbo kaal voor de winnaar, werden uit- gereikt door burgemeester Mr. W.L.F.C. Ridder van Rappard van Holten. De heer J.H. van Engbrink, voorzit ter van de afd. Holten WN sprak in z'n slotwoord van een zeer ge slaagde avond en dankte allen die hieraan medewerking verleenden. De uitslag: 1. Diepenheim 576 p. 2. Goor 558 p. 3. Markelo 535 p. 4. Enter 530 p. 5. Westerhaar 528 p. 6. Ryssen 522 p. 7. Holten 312 p. Het Holtense team was tijdens de verkeersquiz minder succesvol. 1. aan het bestuur van de O.I»M. vergunning verleend voor het plaatsen van een 2-klassige school bij Oranjestraat 54; 2. aan de heer B.J. Bood* vergunning verleend voor het kappen van 5 inlandse eiken bij Okkenbroekseweg 4; 3. aan Gebr. Botachora vergunning verleend voor het kappen van een houtopslag/houtwal nabij Oude Stationsweg 10; 4. aan de Ponyclub „d* B*rgrult*rt]ea toestemming verleend voor het houden van een pony-concours op 28 mei a.s. 5. aan de Vereniging van het aangespannen paard „de BergrIJdera" medewerking toegezegd voor het houden van een koetsenritop14juni 1981; 6. aan Enkco Holten b.v. vergunning verleend voor het vergroten van het vleesverwerkend bedrijf aan de Kerkhofsweg met een expeditie ruimte. U kunt zich voor het inwinnen van informatie over de zaak zelf, dan wel over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift in verbinding stellen met de afdeling Algemene Zaken ter Gemeentesecretarie. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat met ingang van 13 april 1981 gedurende een maand ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage ligt een afschrift van het bij gedeputeerde staten van Overijssel ingediend verzoek met daarbij overgelegde bescheiden van de heer J.G. Prins, Helhuizerweg 16 te Holten, om ontheffing ingevolge de Verordening bescherming bodem en grondwater Overijssel voor een opslag van mest en mestafval op een perceel grond aan de Panoramaweg te Holten. Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijke bezwaren indienen bij hun college. Holten, 9 april 1981. Burgemeester en wethouders voornoemd, W.L.F.C. van Rappard, burgemeester. G.H. Langenbarg, secretaris. Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter openbare kennis, dat in een op 14 april 1981 te 9.00 uur te houden openbare vergadering van hun college zullen worden uitgeloot 2 obligaties van de per 1 mei 1952 gesloten obligatielening, groot f 60.000.- De burgemeester is verhinderd maandag 13 april a.s. zijn wekelijks spreekuur te houden. Tevens wordt de aandacht er op gevestigd, dat de burgemeester met ingang van 20 april wekelijks spreekuur houdt op maandag van 10.00 tot 11.00 uur. Vanaf zaterdag 2 mei a.s. weer dagelijks geopend tot plm. 20 september Zaterdag 2 mei en zondag 3 mei GRATIS TOEGANG. OPENINGSTIJDEN zaterdag 09.00-18.00 uur zondag 13.00-18.00 uur maandag t/m vrijdag07.30-19.30 uur (eerste en laatste weken tot 18.30 uur, in het hoogseizoen tot 20.30 uur). Wanneer de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, kan van deze openingstijden worden afgeweken. Aanvragen (uitsluitend schriftelijk) tussen 6 en 23 april a.s. inleveren op het gemeentehuis of zenden aan Sportcommissie, Postbus 13, 7450 AA Holten. Het verdient aanbeveling gebruikte maken van op het gemeente huis gratis verkrijgbare aanvraagformulieren. Tijdig aangevraagde abonnementen kunnen worden afgehaald, tegen gelijktijdige betaling van de kosten, in het gemeentehuis op: 27 april: namen met beginletter A t/m F 28 april: namen met beginletter G t/m L 29 april: namen met beginletter M t/m S 1 mei: namen met beginletter T t/m Z Het gemeentehuis is voor dit doel op deze dagen geopend van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur. De abonnementen behoeven niet persoonlijkte worden afgehaald. Voor de niet tijdig afgehaalde abonnementen vervalt het recht op voorver kooptarief. TARIEVEN ABONNEMENTEN voorverkoop normaal INDIVIDUEEL abonnement: a. personen van 16 jaar en ouder 28,50 33,00 b. personen van 3 t/m 15 jaar en Pas-65 19,50 22,00 GEZINS abonnement: a. één der ouders 28,50 33,00 b. beide ouders 51,00 60,00 c. kinderen 16 jr. en ouder 19,50 22,00 (inwonend ongehuwd) 8,50 d. kinderen 3 t/m 15 jaar. 7,50 Het onder c en d vermelde tarief geldt alleen wanneer gelijktijdig ook voor tenminste één van de ouders een abonnement wordt aangevraagd. Voor kinderen beneden de leeftijd van 3 jaar is geen toegangsgeld verschuldigd. De zwemlessen voor de diploma's Aen B beginnen op 11 mei en worden iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 16.00 uur gege ven; bij voldoende belangstelling wordt ook een groep gevormd voor zwemles om plm. 7.40 uur 's morgens. De kosten bedragen f 20,- per periode van 3 weken (12 lessen), exclusief bewijs van toegang. Om te kunnen worden toegelaten tot zwemles moet men voor 1 oktober a.s. de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding. Aanmelding is mogelijk vanaf 27 april a.s. dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur aan de kassa van het zwembad (tel. 1655) en vanaf 2 mei binnen de openingstijden van het zwembed. Bij koud weer (beneden 15 graden) kan de opening worden uitgesteld of kan worden besloten dat slechts één bassin wordt verwarmd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 5