JEUGD VAN MAC KRIJGT VOORLOPIG CROSSTERREIN RECREATIE-SUBSIDIE TERDISCUSSIE Sportcommissie: TIJDENS KOOPAVOND GROTERE AANKOPEN HOLTENS NIEUWSBLAD Jaarfeest CJV De Vriendenschaar Indringend verhaal jeugd in nood .DERDE BOOMPLAftJTDAG VOOR HOLTEN Film: Begroting vooraf Kadervorming VVV Nieuws W: Klucht HOLTENS NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD Hootdredactrice Nan vos-Meidema. Tel. 05720-27 86 Red. medewerkers: J. Wiggers, Kolweg 14 tel. 05483-13 56 D.J. Mondeel, Verzetstraat 70 tel. 05483-26 99 Stichtingsbestuur: W.H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo tel 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 9 april 1981 - 33e jaargang - nr. 15 Het zoveelste „hete hangijzer" werd tijdens de vergader ing van de Sportcommissie afgelopen maandag als zijnde positief .hamerstuk" geaccepteerd. Het toekomstig hoofdvoetbalveld van Blauw-Wit zal als alles gaat vol gens de wens van de Sportcommissie tot voorlopig cross- gebied voor de in Holten e.o. woonachtige jeugdleden van M.A.C. De Holterberg tot en met de leeftijd van 17 jaar gaan fungeren. Dit laatste is één van de negen voorwaar den die men stelt voor het gebruik van het veld aan de Larenseweg. Eerder werd door 14 omwonenden een bezwaarschrift Ingediend on der andere in verband met even tuele geluidsoverlast. Inmiddels I zijn echter metingen verricht en men is met de bewoners overeen gekomen dat crossen onder be paalde voorwaarden mogelijk moet worden gemaakt. Deze voor afgaande beperkingen zijn bij voorbeeld, dat het totaal aantal in bedrijf zynde- brommers niet meer dan 15 mag zijn, de brommers mo gen geen grotere cylinderinhoud hebben dan 80 cc en geen hogere geluidsproductie dan 105 decibel. In het vorige nummer van Holtens Nieuwsblad is wegens plaatsge brek een deel van het verslag van de film „Jeugd onder dak" niet geplaatst. Gezien het vervolg op deze film donderdag 9 april willen we dit stukje alsnog opnemen. Het verhaal in de film is in feite overbekend By het 14 jarige meisje Connie thuis is moeder overspan nen, vader is in deze gespannen situatie in feite onmachtig en broer Hans is reeds het huis uitgelopen. Na de zoveelste ruzie loopt moeder uiteindeiyk weg, vader kan de si tuatie totaal niet meer aan, gezins hulp is niet mogeiyk en dus moet Connie maar voor een tydje naar een kindertehuis. Voor Connie is dit het begin waarop het begrip „Thuis" steeds verder van haar af komt te staan tot het ulteindeiyk helemaal niet meer biykt te bestaan. Van de buren is weinig te merken. De politie kan hier niets doen maar waarschuwt het maatschappelijk werk. Connie's voogd doet zyn uit- erste best maar heeft nog 40 andere kinderen waar hy de zorg voor draagt. In het kindertehuis geraakt Connie in een totaal andere leefwereld, met eigen gewoontes en gebruiken. Connie's lotgenoten hebben elk zelf zo hun eigen problemea Enerzyds geeft dat wel verbondenheid maar het schept ook tegenstellingen. De leiding meent het goed maar kan de kinderen niet bieden wat zy zoe- kea Door de „deskundigen" wordtdruk gepraat en vergaderd over oplos singen en deze „expert" uit ver schillende disciplines vliegen el kaar zowat in de haren. Intussen wacht Connie af en pro beert vertrouwen te putten uit de beloftes die haar worden gedaan. Intussen voelt haar vader zich al lang bultengeslotea De situatie is duldeiyk. Connie heeft behoefte aan Restwarmte" die haar vader haar niet meer kan bieden. Een pleeggezin is de oplos sing, maar is het ook Connie's op lossing??? Het eerste pleeggezin Dubios leeft in een situatie die wel erg ver van haar af staat, doch tydens een sin terklaasfeest ontmoet zy het echt paar De Boer. Het ïykt te klik- kea De centrales voor Pleeggezinnen stellen zich tot taak om aspirant pleegouders voor te lichten, te wer ven en deze adressen beschikbaar te stellen aan de organisaties op het gebied van de Jeugdzorg. Op zoek dus naar mensen die bereid zyn een beetje in te schikken, wat zorg aandacht en gewone mense lijke warmte te geven aan kinderen die hun zekerheid en houvast drei gen te verhezen. Donderdag 9 april a.s.ls erin gebouw „Irene" om20.00 uur een vervolg op deze film. „Jeugd onder Dak" de Centrale voor Pleeggezinnen en Huisves ting. Jongeren geeft dan (vrybiy- vend) alle verdere informatie over de pleegzorg. Belangstellenden zyn dan opnieuw van harte welkom. Dan is het zo, dat het terrein afge bakend moet zijn, zodat het buiten de aangegeven uren redely kerwijze niet toegankehjk is voor crossers. Op het terrein mag alleen gecros- sed worden op woensdagen en za terdagen tussen twee en vyf uur en gedurende deze uren moet M.A.C. De Holterberg de zorg dragen voor toezicht van tenminste één volwas sene. Een toevoeging aan de Ujst van voorwaarden werd maandag tydens de vergadering gemaakt in verband met het indienen van een bezwaarschrift van twee directe omwonenden Met name de heer Oplaat, waar men zoals metingen aldaar uitwezen, boven de norm van 42 decibel uitkwam, maakte alsnog bezwaar tegen de komst van een crossveld. Evenals de heer Ludwig. Voorzitter de heer Ruste- biel gaf echter te kennen de beide families bezocht te hebben en een aantal zaken heeft proberen te weerleggen Toch bleek men niet direct bereid over te gaan tot aan vaarding van het standpunt van de Sportcommissie. Besloten werd gezien de moeihjke situatie waarin de crossende jeugd momenteel verkeert en ter bescherming van de eigen Holtense natuur; aspecten die om oplossing vragen, om aan het aantal voorwaarden een ne gende toe te voegen in die zin dat een geluidswal opgeworpen zal worden. Het gaat dan om een tyde- Ujke wal, die de overtollige deci bels, zeker by het huis van de heer Oplaat weg zal moeten werken. De vergunning tot crossen zal gelden tot uiterlijk 1 april 1983, of wanneer eerder een aanvang wordt gemaakt tot de aanleg van het voetbalveld. Wanneer aan al deze voorwaarden geen gevolg wordt gegeven, zal in nader overleg met de buurtbewo ners en de Sportcommissie door het gemeentebestuur kunnen wor den besloten de vergunning in te trekken danwel te herzien. Geza menlijk was men het er echter over eens de jeugdcrossers niet langer in de kou te kunnen laten staan. Een ander moeiiyk te verwerken punt was een voorstel met betrek king tot het verzoek van ponyclub De Bergruitertjes om subsidie in de kosten van de in 1980 georgani seerde samengestelde wedstrijd. Tweede vraag vanuit deze pony club was het verzoek tot plaatsing van een toiletgebouwtje of -wagen op het terrein van de ruitersport. Ingaande op deze voorstellen merkte de heer Rustebiel op, dat vooraf een üjst van prioriteiten op gesteld en ingestuurd had moeten worden evenals dit het geval was geweest by de Bergrijders. De in de vergaderzaal aanwezige „Bergrui tertjes" merkten op niet van deze gang van zaken op de hoogte te zijn gesteld. De samenwerking tussen de beide ruiterverenigingen lijkt daardoor niet optimaal. Voorzitter Rustebiel vond het dan ook het meest zinvol in eerste instantie met de beide clubs rond de tafel te gaan zitten. Daarby stelde hy nadrukke- ïyk dat „kijk"aktiviteiten, door verenigingen georganiseerd, niet voor subsidie in aanmerking ko men. De voorzitter maakte een duidelijk onderscheid tussen door hem genoemde „kyk" en „doe" ak- tiviteiten. „Ten aanzien van pas sieve recreatie zal een hardere op stelling gelden? Slotconclusie is wel dat die verenigingen die niet kunnen voldoen aan de criteria worden buiten gesloten. Dit merkte de heer Westerik op en deze vond dan ook dat men het niet moet koppelen aan de tak van sport. Aldus werd besloten! Voor wat betreft „De Bergruitertjes", deze krijgen opnieuw een uitnodi ging om hun grieven ten aanzien van wederzyds onbegrip op tafel te leggen. Om tot een redelijke verdeling van de subsidiepot te komen merkte de Positieve reakties, als een gezellige drukte en goede verkoopresultaten zeker voor wat betreft de grotere aankopen waren te horen van ver schillende Holtense middenstan ders na afloop van de eerste koop avond donderdag twee april. De eerste aanzet kan een succes ge noemd worden, mede door de ver schillende rechtstreekse adverten ties. Men ging duldeiyk koopjesge- richt op pad. Gesignaleerd werd ook dat juist die mensen die anders U ontvangt een fraaieParker-Jotter ballpoint als u een jÉb/T nieuwe abonnee opgeeft. Adres -K ;ty,. vs if* -)yi voor het opgeven van een I nieuwe abonnee. Inzenden aan: I Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Woonplaats: i Zeven zesde klassen, met een to taal van 199 kinderen, en 2000 bo men en struiken, waren de ingre diënten voor de boomplantdag Dhr./mevr,: maandag 6 april. De kinderen waren afkomstig van I scholen uit Espelo, Dykerhoek en voor Holten de Haarschool, Kom pas, Kolschool en de Schakel. Al J twee maal was deze boomplantdag uitgesteld in verband met de Adres: Woonplaats: |i Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half 1 jaar/perjaar. J slechte weersomstandigheden. De grond bleef te drassig. Ruim voor deze belevenis werden de kinderen middels lesmateriaal en folders gemotiveerd en enthousiast ver scheen men dan ook met de beno digde scheppen. Onder andere werden populieren, duindoorn, Ujs- terbes, hazelnoot en eik geplant. Een zogenaamd gemengd bos, dat zoals burgemeester Van Rappard opmerkte een afscheiding tussen wonen en werken zal creëren. Eén van de eerste houtwallen is hier mee een feit. Het was voor de derde maal dat een dergeiyk festyn in Holten plaats vond De heer A. Ge- rritsma, medewerker jeugd, natuur en milieu reikte enkele" stickers en posters uit. Hierna konden de kin deren die popelend stonden te wachten aan de slag. Ter herinne ring aan deze dag kregen de verte genwoordigers van de zeven scho len een vaantje aangeboden Op een traktor met aanhanger werden de verschillende kinderen van en naar school gebracht. heer Luesink op dat die verenigin gen die subsidie aanvragen en al aangevraagd hebben een voorlo pige begroting in zouden moeten dienen, waardoor een beter inzicht van het geheel wordt verkregen. Het subsidiebedrag kan dan beter binnen het aantal aktiviteiten ver deeld worden en een vereniging weet vooraf of subsidie ja dan nee wordt toegekend. Men kan daar dan by de organisatie rekening mee houden. De heer Westerik merkte op prioriteiten te moeten stellen aan de lijst van aanvragen. Afkomstig uit een andere pot is de subsidie verleend wordt aan leden van verenigingen die aan kader vorming doen. Tot dusver is hier in het verleden weinig geld mee ge- In overleg tussen VW en Handels vereniging wil men trachten voor het a.s. zomerseizoen te komen tot de uitgifte van een „Evenementen-agenda". Via een advertentie elders in dit blad vraagt men de hulp van de verenigingen, om indien deze wat organiseren, dit op te geven aan het VW-kantoor. De plannen zijn momenteel als volgt, na 15 april wordt er een een voudige agenda uitgegeven, deze wordt tevens bij de aanvragen in gesloten. Tevens zal in het seizoen 4 maal een gedrukte agenda ver schijnen, deze wordt aan alle zaken en bedrijven toegezonden. Gaarne zien zij de opgave van de verenigingen tegemoet voor 15 april a.s. met opgave van datum alsmede plaats en aanvangstijd met beknopte omschrijving. VW Holten moeid geweest, maar de tijd ïykt rijp een meer beleidsuitgangspunt vast te stellen voor wat betreft deze vorming. Elk geval zal afzonderiyk bekeken dienen te worden, waarbij door de Sportcommissie de aanbe veling is gedaan 50 procent van de cursuskosten te vergoeden exclu sief boeken, materiaal en reiskos ten tot een bedrag van 300 gulden. De vereniging betaalt de andere 50 procent. Het college van B W werd als zodanig geadviseerd. Een tamelijk boeiende Sportcommis- sievergadering waarbij over en weer werd geïnterrumpeerd, maar waarbij men elkaar steeds weer wist te vinden. op de valreep zo vlak voor slui- tingstyd binnen „vielen" nu de tyd aan zichzelf hadden en uitgebrei der hun keuze konden maken. Vooral de grotere gezinsaankopen werden gedaan. Ook de banken reageerden op deze eerste koop avond positief. De donderdag gaf voor hen iets meer drukte, waar door de vrijdag een wat rustiger verloop had. Dit bracht een pret tige verschuiving teweeg. ff Vrijdag 3 en zaterdag 4 april vierde de plaatselijke afd. van het Chr. Jongeren Verbond in gebouw „Irene" voor de 34ste keer haar jaarfeest dat werd geopend door de voorzitter Jaap Blijleven. Hy sprak en kort welkomstwoord en dankte de donateurs en ere leden voor hun financiële onmis bare steun en ging na het gezamen lijk zingen van Lied 323 en schrift lezing (Romeinen 3:21-30) voor in gebed. Uit het jaarverslag, voorge dragen door Ingrid Wibbelink bleek o.m. dat de afdeling het afge lopen seizoen op vele terreinen ac tief is geweest. Het eerste deel van de avond werd verzorgd door de jongste CJV-groepen met leuke schetsjes „Hulp in de winkel ge vraagd", „De vakman", „Kraaienis zilver" en een „Artiestenshow". Het hoogtepunt van het pro gramma bestond uit opvoering van de klucht „De verloofde van mijn vrouw" van Otto Zwartz en Geog Lengbah door de CJV- seniorengroep. Aan de zeer ge waardeerde presentatie die vele malen met een verdiend applaus werd beloond werkten mee: Hella (Anny Vorkink) de vrouw van huis arts Schippers (Jan Schooien), Oom Charly (Johan Brinks), Tante Cathy (Jantina Aanstoot), zoon Toby (Johan Schooien), Henk van Emmerik (Arnold Groteboer), Ma- thilde, huishoudster (Albertha Groteboer), Fransje (Rita Vor kink), Janus Kwaadvlieg (Tonny Schutte) en Henk Markvoort (politie-agent). De regie was bij Jaap Blijleven in goede handen. Souffleur Bert Aanstoot, grime kapper Wander Drent, geluid Dirk Stoevenbeld en Jan Beunk. De meubels waren beschikbaar ge steld door de fa. Wonnink. Het zeer geslaagde jaarfeest waarvoor beide avonden veel belangstelling be stond werd besloten met het zingen van het CJV-Bondslied en dankge bed. Zaterdagmiddag werd de klucht opgevoerd voor de Holtense bejaarden. Ook zy genoten volop en brachten de tonelisten gul ap plaus. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot 's dinsdags 12.00 uur Uit het politierapport Op 2 april deed mevr. H.P. de G.-S. j te Delden aangifte van diefstal van een handtas uit haar auto die op de dagcamping stond geparkeerd. Te- ruggekeerd van een wandeling vanj plm. een halfuur ontdekte ze dat de tas met diverse bank- en giro be scheiden was gestolen. Mevrouw's vreugde was groot toen de tas met inhoud enkele dagen later werd ge vonden aan de Oude Deventerweg te Haarle.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1