ONTWIKKELING SOCIAAL CULTUREEL WERK HOLTEN EN OMGEVING holtens NIEUWSBLAD 0 SS=d I VOORJAARSPERIKELEN H.M.V. Gezellige avond □ijkerhoekse ,Schutterij" TOEZEGGING VAN BEROEP m WBÊm Veiling boerderij H. J. Mobers op raadsvergadering: „Prijsopbouw grond warrige boel BANKEN GELUK OP MET KOOPAVOND BURGERLIJKE STAND HOLTENS NIEUWSBLAD Maranatha- samenkomst Invullen belastingformulier HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema Tel. 05720-27 86* Red. medewerkers: J. Wiggers, Kolweg 14 tel. 05483-13 56 D.J. Mondeel, Verzetstraat 70 tel. 05483-26 99 Stichtingsbestuur: W.H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo tel. 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 19 maart 1981 - 33e jaargang - nr. 12 In een aantal interviews met mensen die van oudsher, maar ook in de huidige vorm van de Stichting sociaal en cultureel werk werkzaam waren, zijn of nog zijn willen we de komende weken in Holtens Nieuwsblad een stukje ontwikkeling aangeven van de groei, de mogelijkheden en de verschillende onderdelen van de Stichting. Per verhaal zal een bepaald facet nader bekeken en toege licht worden. Het leek ons, in samenwerking en overleg met de Stichtingeen goede gedachte op deze manier meer duidelijkheid te kunnen geven aan het functioneren van het „totaal". Oprichting Spitsafbijter en graag bereid het één en ander over verleden en ont staan van de Stichting te vertellen medeoprichter Kees van Brug gen (42), vanaf zijn zestiende jaar aktief in het jeugdwerk. „Eind ja ren zestig is het idee zo'n beetje geboren", vertelthij, „om te komen tot köordinatie van de verschil lende vormen van jeugdwerk in Holtea Er waren drie stromingen, geschoeid op evangelische leest die we graag onder één noemer wilden brengea Er was een Christelijk Jongeren Verbond, een Gerefor meerd Jongeren Verbond en een Hervormde Jongeren Vereniging, elk met een eigen struktuur. De heer A.H. van Pijpea jeugdwer kadviseur van de provinciale Her vormde Kerk, werd gevraagd om begeleiding, om te komen tot een voor een ieder aanvaardbare vorm van samenwerking. Ook de heer Kruimelaar (gereformeerde kerk) werd bereid gevonden en met hem een aantal mensen uit de Gerefor meerde en Hervormde hoek (jeugd- en jongerenwerk) samen rond de tafel te gaan zitten en zodoende tot een algemeen stuk jeugdwerk te komen; een werkgroep was opge richt!". Uitgangspunten. Uitgangspunten tijdens deze ge sprekken waren de verschillende vormen van jeugd- en jongeren werk die opgezet zouden kunnen worden, elk met een ander doel. De Dykerhoekse Schietvereniging .De Zaagmolen" hield in café-rest. ,Het Bonte Paard" haar jaarlijkse eestavond waarvoor voor het eerst ook de jeugdleden waren uitgeno digd. Als speciale gast was aanwe- goochelaar-spiritist Julius Zandberg die enkele aanwezigen aardig zijn wil wist op te leggen. Van zijn goocheltrucs deed hij ie dereen verbaasd staan. De avond tverd verder gevuld met leuke spel- etjes en bingo waarmee mooie pry- en waren te winnen. Ook was er relcgenheid voor het maken van en dansje. Namens het bestuur prak voorzitter Rensen een harte- ijk woord van dank tot de hJi. tfarkvoort, Nikkels, W. en J.W. Stevens by wie de organisatie weer In prima handen was. Kees van Bruggen, geestelijke vader van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Holten en omgeving. Ten eerste de vrije jeugdvorming, groepen jongeren die in vereni gingsverband sapien komen en zich aansluiten bij een provinciale of landelijke organisatie. Het gaat hierbij om een vaste verenigings- avond en een vooraf vastgesteld programma. Tweede mogelijkheid was een vorm van open jeugdwerk, niet zozeer in vast verenigingsver band maar met een sociëteitska rakter, waarbij het programma on dergeschikt is aan de contacten onderling. Derde uitgangspunt was Op 14 maart 1981 werd T.H.M. 't H. uit Nieuw Heeten aangehouden. Het bleek dat hij te veel aan Bac chus geofferd had en tevens was izijn pers.auto niet geheel in orde. Op 15 maart vond een aanrijding plaats op de hoek Burg. v.d. Borch straat Koninginnelaan. De heer S. reed over deBurg. v.d. Borchstraat, komende vanuit het dorp, rijdend in de richting Raalterweg. Uit de Koninginnelaan kwam de heer J die linksaf wilde slaan, het dorp in. Hij merkte S. te laat op en een botsing was het gevolg. Er was al leen materiële schade. Tevens wil de politie graag aan dacht voor het volgende: Het is verboden om tijdens de wekelijkse markt zich met fiets of bromfiets op het marktterrein te begeven. Evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar hierop streng toezicht wor den gehouden. U ontvangt een fraaie/jWParker- Jotter ballpoint als u een nieuwe abonnee opgeeft te kiezen voor club- en buurthuis- werk/vanuit een speciaal daarvoor ingericht gebouw en gericht om zowel jongeren als ouderen en beide leeftijdsgroepen die leiding en/of begeleiding willen in bijvoor beeld vrije tijdsbesteding, verbete ring van de leefsituatie, het stimu leren van vormingsaktiviteiten en zovoorts. De werkgroep, bestaande uit, zoals al genoemd de heer A.H. van Pijpen de heer D.J. Kruime laar, A. Westerik, J.H. van Eng- brink, J.W. Fonhof; J.F. Sijtsema, P. Lugtigheid en Kees van Brug gen, nodigde een dertigtal (repre sentatief voor de Holtense bevol king) mensen uit tot het deelnemen aan een bespreking in Hotel Vos man, over de mogelijkheden die er waren ten aanzien van het jeugd werk in Holten. „Het Club- en buurtwerk, gericht op de hele ge meenschap en het werk is van een Stichting werd zowel door de werk groep als door de plaatselijke ge nodigden als meest essentieel voor Holten aangegeven. Een éénmalige bijeenkomst leek voldoende. Er werd een voorlopig bestuur geko zen en in oktober 1971, om precies te zijn op 27 oktober werd de Stich ting voor cultureel en sociaal werk Holten opgericht, onder het toe ziend oog van notaris Pluimers uit Markelo". Stichting Ruim drie maanden later, in fe bruari 1972 begint de Stichting haar eerste aktiviteiten in een hou ten noodlokaaltje aan de Hoffe- straat Het ging om een eerste aan zet tot peuterspeelwerk en kinder- klubs, tevens werd eenstagaire van de Sociale Akademie aangetrok ken. (Christien Kouwenburg) bege leid door de heer en mevrouw Van Pijpea Men voldeed met de opzet aan voorwaarden om in aanmer king te komen voor subsidie, zoals een redelijke accommodatie, het in dienst hebben van een beroeps kracht en een begroting die meer dan 5000 gulden per jaar inhield. Een Stichting sociaal cultureel werk voor de bevolking van Holten tussen de pakweg 8 en 88 jaar was realiteit Omdat de hele jeugdpro blematiek aanleiding is geweest de Stichting in het leven te roepen zal deze gerichtheid grote prioriteit moeten blijvenhebben, zo luidt één van de doelstellingea In maart 1972 kiest de Stichting een defini tief bestuur, samen met de Hol tense bevolking. Er is een hearing hiervoor gepland op 13 maart. Men kiest voor een onafhankelijke voor zitter de heer F. de Wit De statuten geven aan dat één derde van het bestuur moet bestaan uit jongeren (beneden de 25 jaar) één derde uit ouders van jonge kinderen en één derde uit belangstellenden. Voor de diverse aspecten van het werk zullen werkgroepen gevormd wor- dea Leden van-de werkgroepen zullen voor minstens de helft direct betrokken .zijn. Minstens éénmaal per jaar zal een openbare algemene vergadering gehouden worden, toegankelijk voor de gehele bevol king. Onderdelen die tot op de dag van vandaag nog geldea In de zelfde maand maart wordt een in- zamelingsaktie gehouden, die 3500 Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 v Enschede. Geboren: Susan dv J. Meulenbelt en G.A. Kissing; Angelique dv J.A. Karkdyk en H. Nieland; Reinder zv G.J. Vruggink en G. Woudenberg (geb. te Deventer). Overleden: G. Rosman, oud 86 jaar, Holten. Ondertrouwd: J. Harbers, oud 25 jaar, Holten en DJM. Beldman, oud 24 jaar, Holten. MrtSiïHtSI»- Advertentie-adviseur: W. Frederiks Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 'Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEER0 Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's dinsdags 12.00 uur gulden oplevert In april wordt kante meter, een positieve opstel- „Het Kolnus" aan de Hoffstraat ling, te groot is en de bouwprijs^te officieel geopend. De heer Herman Kampman wordt aangesteld als hoofdleider. ,fiet Paalhuus" Beusebergerweg lijdelijk" onderkomen Stichting sociaal cultureel werk? hoog. Men dringt er echter bij CRM op aan dat de behandelingen be spoedigd dienen te worden gewoon omdat de huidige beschikbare ruimten ongeschikt zijn. CRM geeft te kennen dat de gelden in de schatkist onvoldoende zijn om te kunnen voldoen aars de gestelde eisen (nieuwbouw). Het gemeente bestuur verzoekt CRM de aange wezen architect een onkostenver goeding te verlenen en na een be zoek aan Den Haag wordt dit in derdaad toegewezen. Geen nieuw bouw dus voorlopig en de kap- gen die ons het materiaal voor dit de brandbeveiliging en de elektri sche installatie ontoereikend zijn. De Stichting brengt dan ook op nieuw nieuwbouwplannen op tafel in februari 1980. De kosten worden voorgelegd aanB W en deze geeft te kennen dat voor nieuwbouw op korte termijn geen mogelijkheden zijn. Een open vraag hoe het De Stichting uiteindelijk in de toe komst zal vergaan! Kees van Brug- schuur, bij het Paalhuus wordt in de zomer van 11 dichtgebouwd en voorzien van een sociëteit voor tie ners. Eind 1979 blijkt na een fikse sneeuwval het dak van Het Paal huus volkomen lek en een inspectie van medewerkers van het bureau Gemeentewerken constateert dat artikel leverde is zelf vanaf zijn 19e lid geweest van het provinciaal be stuur van het CJV en gedurende tien j aar voorzitter. Sinds kort is hij opgenomen in het landelijk hoofd bestuur met een ledental van 4 miljoen. Nieuwbouw voor de Stich ting is volgens hem onontbeerlijk! „Het Paalhuus" „In het voorjaar van 1973 werd be sloten de sportvelden bouwrijp te maken. Een schuur bijgenaamd „de Look" en onderkomen van de jeugdsociëteit zou afgebroken moeten worden. Zij vielen, in tegenstelling tot wat zo velen den ken, niet onder de Stichting. De heer Van Pijpen kaartte de pro blematiek aan bij de heer Warrink en gezamenlijk werd gekozen voor een tussenoplossing „Het Paal huus" een oude boejderij die in het najaar van 1973 door de burge meester als tijdelijk onderkomen (ongeveer twee jaar) voorde Stich ting wordt beschouwd. De jeugd sociëteit mag er voor een deel ge bruik van maken, onder de naam „de Schure", afkomstig van de vo rige behuizing. Nieuwbouw? Al in maart 1974 vraagt de Stich ting in verband met een vrij explo sieve ontwikkeling om nieuwbouw. Er wordt een commissie benoemd, en een aantal architecten verklaart „Voor door de gemeente aan te kopen of te onteigenen zich bereid een voorlopig ontwerp percelen grond vinden wij de prijsopbouw zo langzamer- te maken. CRM geeft bij monde hand een warrige boel. Het geheel wekt de indruk alsof er met twee maten wordt gemeten". Zo ongeveer formu leerde het WD-raadslid HJ. Robers, tijdens de raads vergadering van j.l. maandagavond een kritische opmer king bij het voorstel van B en W tot aankoop van enkele percelen grond en de woning Aaltinksweg 7 van de Diakonie der Ned. Hervormde Gemeente alhier. Zoals bekend heeft de gemeente deze pond nodig voor het realiseren van het bedrijventerrein „De Haar H". Ds. D. Fisser(34 j.) te 01debert(Gr.) heeft een toezegging van beroep ontvangen van onze Herv. Ge meente te Holten, in de vacature ontstaan door het vertrek van ds. A.W. Berkhof naar Hoogland. Op, donderdag 26 maart as. komen ds. en mevr. Fisser naar Holten om met de Hervormde Gemeente ken nis te maken. Hierbij wordt u alleen hartelijk uitgenodigd om ds. en mevr. Fisser te begroeten. Aan vang 20.00 uur in gebouw„Irene". De kerkeraad van de Herv. Ge meente te Holten. Ten overstaan van notaris A.J. Westmaas te Markelo had maan dagavond in hotel „Vosman" ten verzoeke van de gemeente Holten de inzet plaats van het aan de Vry- heidslaan gelegen boerderijtje met omliggende grond groot ongeveer 7 are en 85 centiare. Het geheel werd door de heer Hm. Klein Velderman Sr. te Holten ingezet op f 87.000.-. De veiling zal plaats hebben in ho tel „Vosman" op maandag 23 maart 's avonds om 8.00 uur. Op zondag 22 maart wordt er In de Ned. Herv. Kerk te Bathmen weer een Maranatha-dienst gehouden. Sprekers zyn ds. Harkema en evangelist Smit, directeur van „Het Brandpunt" in Doom. Er zal aan deze dienst, die om 19.00 uur zal aanvangen, medewerking wor den verleend door het Jongeren koor en organist H.H. Kluin. Ge zamenlijk zullen liederen worden gezongen uit de bundel van Johan nes de Heer. Iedereen is hartelijk welkom! 59 van de heer Schaar man (inspec teur) aan dat nieuwbouw in Holten noodzakelijk en gewenst is. Al in september van dat jaar wordt grond gereserveerd circa 3500 vier kante meter in de nabijheid van de „Diessenplas". CRM deelt echter mee, dat de beschikbare grond, door B W gebracht op 4000 vier- voor aan verharde- en blijkbaar zelfs onverharde wegen en die prij sopbouw zei Robers op z'n minst vreemd te vinden. Overigens ging de gehele raad zonder hoofdelijke stemming met het voorstel tot grondaankoop akkoord. Gelijk met de invoering van de wekelijkse koop avond in Holten zullen ook de banken hun „koop avond" verschuiven van de vrijdag naar de donderdag. Vanaf twee april zal de RABO bank „doorlopend" geopend zijn, tot half acht, terwijl de NMB, AMRO en de ABN donderdags, geopend zullen zijn, over dag tot vier uur en 's avonds tussen 18.00 uur en 19.30 uur. Enige uitzondering op de regel is de Bondsspaar bank. Deze zal in verband met zijn latere middagslui ting (17.30 uur) 's avonds om 18.30 uur open gaan voor het publiek, tot 19.30 uur. Tevens werd besloten ge durende drie weken; (19 maart, 26 maart en -2 april) in het Holtens Nieuwsblad gezamelijk te adverteren, in verband met deze nieuwe openingstijden. De bedoeling van de banken is positief bij te dragen tot een éénheid onderling on der de Holtense midden stand. Naam: g Adres: g mumaaa Dhr./mevr.: I Wat heeft H.M.V. nu te ma- hier en daar er weer wat die eind juni weer gehouden AH ken met de voorjaarsperike- nieuws komen en met de zal worden. Alles wordt op- .1. lén van de Holtense huis- spullen die plaats moeten gehaald! Belt u even: Jaap woonplaats: Ml vrouw. Natuurlijk h^el veel! maken weten de leden van Bluemink, Bessinkpas- Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V de supportersvereniging straat 17, tel. 16 93 of Hend- jaar/perjaar. JL Want tydens de op komst best raad want niets is te rik Jan Pinkert, Pastorie- IN zijnde schoonmaak moet zo gek voor de rommelmarkt straat 20, tel. .34 89 De opmerking van Robers werd gemaakt vanuit de volgende histo rische achtergrond: Wanneer de gemeente in vroeger tijden grond aankocht dan werd de prijsopbouw in hoge mate bepaald door de vraag of deze grond al dan niet aan een verharde weg gelegen was. Wan neer dit het geval was dan werd aan de verharde weg gelegen grond tot een bepaalde breedte getaxeerd voor een hogere waarde van voor grond welke niet- of aan een onver harde weg gelegen was. Het toe kennen van die hogere waarde was ook wel terecht omdat in die tijden vaak ook baatbelasting werd gehe ven voor het verharden van wegen in het zgn. „buitengebied". Echter, vanaf het moment dat de baatbe lasting werd afgeschaft werd voor aankoop en onteigening van gron den ook de zgn. „strokentheorie" verlaten.-Vanaf dat moment stelde men zich nl. op het standpunt dat het niet redelijk is een hogere Ook dit jaar wil de FNV haar leden waarde toe te kennen aan partiku- weer behulpzaam zijn bij het invul- liere grond* welke gelegen is aan lsn van de formulieren voor de In- wegen welke met gemeenschaps- komstenbelasting 1980. De invula- gelden zijn verhard. Zo bezien werd vond is voor Holten gepland op de aan te kopen grond langs de donderdag 26 maart a.s. in hotel Aaltinksweg dan ook terecht op die „Vosman", basis getaxeerd. De opmerking van De leden die gebruik wensen te Robers was dan ook niet zozeer maken van de geboden service bedoeld voor deze grond maar voor het nieuwe bestemmingsplan Beu- seberg. In die onteigeningsproce dure heeft de rechter, op het punt van de onteigeningswaarde, blijk baar die „strokentheorie" weer toegepast. Dus weer hogere waarde worden verzocht contact op te ne men met één van de onderstaande leden. De gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd, K. Reitsema, tel. 28 06, J. Calkho- ven, tel. 33 51. J. Foks, tel 3119, G. Lunenborg, tel. 35 44.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1