GOUDEN JUBILEUM MERMBI BOND PLMTELANDSÏROIIWEN 01IBL DENMARKT GOED BEZOCHT -OUDEN INSIGNE IPPERMAN I AANSTOOT MAANDAG 16 MAART SCHR1JFAV0ND HOLTENS NIEUWSBLAD AGENDA GEMEENTERAAD 16 MAART 1981 AMATEUR TONEEL DIJKERHOEK Zondagsschool- nieuws SKsÈï? HOLTENS NIEUWSBLAD BEJAARDENSOGIETEIT I Bartimeüs geeft koer en samenzangavond HOLTENS NIEUWSBLAD Red. medewerkers: J. Wiggers, Kolweg 14 tel. 05483-13 56 D.J - Mondeel, Verzetstraat 70 tel. 05483-26 99 Stichtingsbestuur: W.H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo tel. 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 12 maart 1981 - 33e jaargang - nr. 11 De heer Hendrik Jan Aanstoot, Witmoosweg4 (Borkeld) herdacht dezer dagen het feit dat hij 25 jaar geleden werd ingeschreven in het 1 ledenregister van het Chr. Natio naal Vakverbond (hout- en bouw- - bond). Het volledige bestuur van de afd. Holten ging dinsdagavond bij hem op bezoek om hem het gouden j insigne (met oorkonde) uit te rei- 1 ken voor 25 jaar lidmaatschap. De ^onderscheiding werd hem opge- speld door de voorzitter van de afd. 1 Holten de heer G. Kruimelaar die namens de afd. een geschenk in couvert aanbood. Aan mevr. D. Aanstoot-Kruimelaar werd een mooie plant aangeboden. Kruime laar was 19 jaar als opperman werkzaam bij de fa. Meerman, Kerkstraat. VX.n.r. mevrouw D. Aanstoot- Kruimelaar, de heer Aanstoot en de heer G. Kruimelaar. Op donderdag 19 maart viert de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in Overijssel haar vijftig jarig jubi leum. Bij de oprichting, in maart 1931 telde de provin- i ciale afdeling Overijssel van deze Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 46 leden. Tijdens de algemene le denvergadering in april worden weer nieuwe leden be groet, die weer een honderdtal volmaken. Na april 1980 zijn er 200 bijgekomen. Als 8000ste lid, werd mevrouw M.H.E. Scholten-Stoelinga uit Diepenveen ingeschreven. Uit een enquete, gehouden in Overijssel, bleek dat 65 procent van de leden geboren is in Overijssel en dat ruim 80 procent langer dan 10 jaar in deze provincie woont. 50-jarig jubileum Aktiviteiten rondom het 50-jarig jubileum vinden plaats in de Buitenso ciëteit in Zwolle. Voor een aantal evenementen heeft men een toegangs bewijs nodig. Kaarten zijn nodig voor de revue. Er zijn al meer dan 210G kaarten verkocht. Voor de morgen- en middagbijeenkomsten zijn geen kaarten meer te bestellen. Voor de ayondbyeenkomst nog wel, bij het secretariaat Groot Wezenland 29, tel 05200-12247 ter attentie van A. van Hoven. Handwerktentoonstelling Voor de handwerktentoonstelling In Hotel Wientjes kan men eventueel ter plaatse een entreebewijs kopen. Alle andere evenementen zijn zondei entreebewijs te bezoeken. a.De markt in zaal 2 waar plm.60 afdelingen vandeNBvP eigengemaakte produkten te koop aanbieden van 930- 22.00 uur. b. een tentoonstelling van het werk van de provinciale kommissies van de NBvP in Ov., in zaal 4 van 930-22.00 Jubileumnummer uur. c. een afwisselend programma met dia's en filmbeelden uit 50 jaar Bondswerk in zaal 10 van 10.00-22.00 uur. d. het agrarische werk in zaal 9 met twee poppenkastvoor stellingen per uur van 10.00-22.00 uur. e. zang van koortjes van afdelingen Zwollekerspel, Heino, Ommen, Giethoorn en Balkbrug in de hal en de grote zaal. Advertentie-adviseur: W. Frederiks Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 'Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3. tel. 1224 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's dinsdags 12.00 uur Na een pauze van enkele maanden houdt de plaatselijke Werkgroep van Amnesty International weer een schri jfavond voor de politieke gevangenen, op maandag, 16 maart, in café-restaurant Vosman. Vanaf acht uur 's avonds kan men daar terecht om een steentje bij te dragen voor de verbetering van het lot van hen die om hans gewe- tenswil worden gevangen gehou den en gemarteld. Het werk van Amnesty Internatio nal blijft nodig: nog steeds worden mensen gemarteld, om him mening opgesloten of ter dood gebracht. Om deze schendingen van mensen recht te bestrijden is veel geld no dig; voor onderzoek, het uitsturen van missies, voor het opzetten van een wereldwijd apparaat ten einde effectieve acties te kunnen uitvoe ren. De contributie bedraagt (voor zowel leden als donateurs) f 40.- per jaar. Voor minder draagkrachtigen geldt een minimum van f20.-. Al lijkt het werk van Amnesty soms ontmoedigend, omdat de resulta ten zo weinig zichtbaar worden, toch helpt het. Dat bleek o.m. dui delijk uit de uitzending van „Brandpunt" van de K.R.O. op za terdag, 21 februari, bij het bezoek van Paus Johannes Paulus aan de Filippijnen. President Marcos ver klaarde in een vraaggesprek, dat in zijn land geen politieke gevange nen zijn en dat er niet wordt gemar teld. Maar een priester vertelde in deze uitzending, dat het werk van Amnesty International helpt en dat daarmede in zijn land wel dege lijk rekening wordt gehouden. Re gelmatig verschijnen rapporten van deze organisatie waarin de onmenselijke behandeling van de politieke gevangenen aan de kaak wordt gesteld en vrijlating c.q. een betere behandeling wordt geëist. Het helpt en dat verwacht de Werkgroep ook van de schrijfavon- den, die zij organiseert, al worden de uitkomsten niet direct zicht baar. zy doet daarom nogmaals een dringend beroep op de ingeze tenen haar bij dit werk terzijde te staan. Luchtpostbrieven, voor beelden en schrijfgerei zijn aanwe- Aan alle ouders en kinderen. Wij willen even onder uw aandacht brengen, dat de aanvangstijd van zondagsschool vanaf zondag a.s. 15 maart is vastgesteld op 10.15 uur. Wij sluiten ons zoals gewoonlijk aan, aan de aanvangstijd van de 2e morgendienst in de Ned. HervKerk. Vanaf zondag verwach ten we alle kinderen dus weer om 10.15 uur. Het zondagsschoolpersoneel. hele dag beschikbaar zijn voor de verkoop van alle eigen gemaakte produkten. Afdelingen De afdelingen Holten, Dykerhoek en Espelo zullen op 19 maart ruimschoots vertegenwoordigd zijn. Holten met een ledental van 234 zal met een groep van plm. 50 dames vertegenwoordigd zijn, zy zullen met eigengemaakte arti kelen op de handwerktentoonstelling staan, zoals kus sens, kleedjes, truitjes en kinderkousjes. Ook eigen ge bakken producten In de vorm van cakes en appeltaarten zullen door hen aan de „vrouw" gebracht worden. Onge veer datzelfde geldt voor de groep Dijkerhoek, zy tellen 87 leden en van hen gaan 26 dames een bezoek brengen aan de festiviteiten in Zwolle. Ook zy staan op de handwerk tentoonstelling met veel eigen creaties. Een klein 40 kadootjes zyn inmiddels al binnen. Woensdag kunnen de eigengebakken produkten ingeleverd worden. Men ver wacht een tien tot vyftien cakes te kry gen voor de verkoop. De afdeiing Espelo, 71 leden gaat met 12 dames naar de viering. Ook hier geldt een plek op de handwerktentoon stelling in de T. Tuinzaal van Hotel Wientjes. Aanko mende maandag worden de eigen gemaakte produkten ingeleverd en pas dan kan de balans opgemaakt worden. Ook hier zal het gaan om poppen, haakwerk en eigen baksels. Per afdeling krygt men een tafel toegewezen, waarop de eigen vlag komt te staan. Zes dames zullen de Ter gelegenheid van de viering is een speciaal jubileumnummer uitgege ven „Gouden Bondskorrels". Tot ziens op 19 maart. Nieuwe presidente en twee nieuwe bestuursle den Direkt na het jubileum heeft de huidige presidente, mevr. L.J. van der Veen-Kampherbeek uit Kuinre, de maximale zittingsperiode van zes jaar er op zitten en zal zy haar funktie neerleggen. Tot nieuwe presidente is met algemene stemmen gekozen mevr. E.M. Dees-Polderman uit Bath men. Mevr. Dees is 39 jaar en is in Arnhem geboren. Zy heeft haar opleiding tot landbouw huishoudlerares genoten in Deventer. Mevr. Dees is 9 jaar lid van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. In haar woonplaats Bethmen heeft zy zitting in een VOS-werkgroep. (VOS: Vrouwen Oriënteren ach op de Samenleving) Ook maakt zy deel uit van een werkgroep Politieke Scholing voor vrouwen. Zy is nu bereid zich in te zetten voor het provinciale werk van de Bond. Als leden van het provinciaal bestuur zyn in februari gekozen: - als vertegenwoordigster voor het distrikt Twente mevr. R. Gast- Hemmink uit Almelo. - als vertegenwoordigster uit het distrikt Salland mevr. J.G. Bouwman-Nykamp uit Colmschate. Zy zullen in maart 1981 in funktie treden. 1. Notulen van de vergader ing van 16 februari 1981. 2. a. Ingekomen stukken b. Mededelingen. 3. Voorstel tot aankoop van grond met opstallen van de Diakonie der Her vormde Gemeente. 4. Voorstel tot het verlenen van een krediet t.b.v. ste- debouwkundige werk zaamheden. 5. Voorstel tot het verhar den van de Velddyk. 6. Voorstel tot het herbe- straten van het eerste ge deelte van de Kolweg en het vervangen van de ver lichting. 7. Voorstel tot het be stemmen tot openbare weg van een aantal wegen in het ruilverkavelingsge- bied. 8. Voorstel tot het verlenen van een krediet t.b.v. on derhoud van een wegwij zer. 9. Voorstel tot vervanging van waarschuwingsbor den ,3osbrandgevaar". 10. Voorstel tot uitbreiding van de distributienetten, elektriciteit en gas in de „Haar". 11. Voorstel tot uitbreiding en vernieuwing van de dis tributienetten van het energiebedrijf. 12. Voorstel tot vervanging van een hoogspannings kabel in de Beuseberger- weg. 13. Voorstel tot wijziging van de begroting 1981 van het energiebedrijf. 14. Beantwoording van eventueel ingekomen schriftelijke vragen. De Holtense Bejaardensociteit houdt dinsdagmiddag 17 maart in gebouw„Irene" haar maandeiy kse bijeenkomst De zanggroep „de Do-re-mi's" uit Bathmen zullen onder leiding van de heer Hofstede medewerking verlenen. Aanvang: 14.30 uur. Leden en gasten zyn har telijk welkom! Op de onlangs gehouden jaarver gadering heeft D.A.T. haar pro gramma voor dit jaar bekendge maakt. Het hoogtepunt zal onget wijfeld de revue zyn. Na lange pe riode van voorbereiding hebben de Dykerhoekse amateurs toch weer een revue op het programma, ge heel nieuw van opzet belooft het een spectaculair programma te worden. Helaas kan deze revue maar 2 keer uitgevoerd worden en wel op de vooravond van het school- en volksfeest te Dijkerhoek op 7 juli en op vrijdag 10 juli in „Het Bonte Paard". Er zullen dan ook alleen voor de uitvoering van 10 juli toegangskaarten beschikbaar zijn. Verder heeft DA.T. nog een jubi leumjaar. Op 20 november is het 20 jaar geleden dat enkele amateurs by ,,'t Bonte Paard" besloten een toneelclub op te richten. Daarvoor verzorgden deze amateurs al jaar- lyks een toneelavond voor de buurtvereniging Dykerhoek. Hier uit ontstond 20 november 1961 het: „Dykerhoek Amateur Toneel". Het plan is dit jubileum op zaterdag 21 november met leden en oud-leden te vieren. DAT. hoopt met haar revue een groot publiek een prettige en ont spannen avond te bezorgen. En vooral voor haar leden en mede werkers vele gezellige en goede re petitie avonden toegewenst waarby een goede samenwerking en volle inzet onontbeerlijk is. DA.T. een goed en succesvol jubi leumjaar toegewenst. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Op donderdagavond 19 maart geeft de Chr. Vereniging Barti- meüs een koor- en samenzanga- vond in de Gerei Kerk te Holten. Medewerking aan deze avond wordt verleend door het Holtens mannenkoor en het jeugdkoor Perspectief uit Holten. Bartimeüs belegt deze avond om meer bekendheid te geven van het werk, van de Vereniging. De Ver- I eniging Bartimeüs geeft onderwijs en verzorging aan blinde en slecht ziende kinderen in Zeist, maar ook aan kinderen en volwassenen die by hun blindheid of slechtziend heid meerdere handicaps onder- Gebruik deze Naam: Adres: Hflll Woonplaats: vinden; deze verzorging vindt n»r B B Hm I I plaats op het centrum Bartimeüs- Ütti I Iml onJlt HoitPnc im"p njwchiari I *ia5e te Doom. Op deze avond zal op het Holtens Nieuwsblad f een medewerker van het Stichting veor het opgeven Dhr./mevr.: I steunfonds Bartimeüs een kort vaneen Adres- 1 woord sPreken over het werk van nieuwe abonnee. |li de chr Vereniging Bartimeüs. Inzenden aan: Woonplaats: l|J Aanvang van de avond om 20 uur. Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V fuistin<ii)'jaarvandeS®handicap- Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. ten rekent men op veel belangstel- Enschede. OWQ üng voor deze avond. Ondanks de wat minder gunstige weersomstandigheden bestond er vrijdag 6 maart goede belangstel ling voor de eerste warenmarkt sei zoen 1981, die als gevolg van ver traging in het uitbreiden van par keerruimte tussen de Bosch- kampsstraat en de Larenseweg niet in de Tuinstraat, maar evenals twee jaar geleden weer in de Kerk straat werd gehouden. De markt kooplieden waren met het ver plaatsen zeer content Het was te merken aan de omzet zo vernamen wij van meerderen van hen. Het is in de Kerkstraat veel gezelliger en de sfeer is hier totaal anders. De markt wordt vrijdagmiddag van plm. half drie tot 6.00 uur tot en met oktober gehouden. Wanneer de parkeerruimte in de Tuinstraat be schikbaar is, en de kramen dichter by elkaar kunnen staan, zal de markt weer in de Tuinstraat wor den gehouden. Zoals wij onlangs reeds meedeelden ligt het in de bedoeling om begin mei de waren markt op Smidsbelt te houden. Sfeervol straatbeeld eerste seizoen- markt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1