OOPAVOND HOLTEN VANAF ONDERDAG TWEE APRIL SCHOLENGEMEENSCHAP HOLTEN: VAKCOMPliTERKLNDE CENTRAAL HOUTENS NIEUWSBLAD Zes maart begint de markt weer BURGEMEESTER VAN RAPPARD: „GOED GEORGANISEERDE AKTIES BEPALEN REGIONALE AANTREKKINGSKRACHT" 6 Ouderavond openbare kleuterschool Tuinstraat H0LTENS NIEUWSBLAD INS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema Tel. 05720-27 85 Red. medewerkers: J. Wiggers, Kolweg 14 tel. 05483-13 56 D.J. Mondeel, Verzetstraat 70 tel. 05483-26 53 Stichtingsbestuur: W.H. Beijers, secret or Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo tel. 05490-1 66 06 Abonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Hoitens Kieuwsblad" Donderdag 26 februari 1981 - 33e jaargang - nr. 9 vereniging niet per definitie lid maatschap van het KNOV hoeft te betekenen. „Met is daar uiteraard volledig vrij in", aldus de heer v.d. Maat. Momenteel is het zo, dat van de 95 leden van de Handelsvereni ging er een kleine dertig lid zijn van het KNOV. Een stemming onder de aanwezige leden van de Han delsvereniging Holten, was donderdag 19 februari bepa lend voor het van start doen gaan van de wekelijkse koopavond in Holten. Van de 48 aanwezigen kozen 29 leden voor een koopavond op donderdag, 16 stemden voor de vrijdagavond en drie lieten zich onbetuigd. Een uitslag, die gezien de goede opkomst tijdens de vergader ing als definitief werd aanvaard. Enkele positieve argu menten betreffende de donderdagavond waren bijvoor beeld het feit dat deze koopavond reeds vroeger was vastgesteld bij de gemeente en het gegeven dat men immers maar één keer zijn geld uit kan geven, met andere woorden een koopavond vóór de vrijdagmarkt werd gunstig gevonden. De koopavond is 's avonds van zeven uur tot negen uur en er is een sluitingstijd van zes tot zeven uur. De banken in Holten zijn ten gunste van htm kliénten de vrijdagavond open en of deze hun „koop avond" verplaatsen naar de donderdag valt te bezien. Samen realiseren Burgemeester Van Rappard legde In zyn verhaal ten aanzien van het totale winkelgebeuren in Holten, sterk de nadruk op het „samen spannen". in de goede zin van het woord van de Holtense midden stand voor wat betreft het organi seren van akties, tijdens de koop avonden, maar zeker ook daarbui ten. „Meer eensgezind naar buiten treden en een goede formule weten te vinden voor begrippen als servi ce, kwaliteit en specialiteit", aldus de burgemeester. „De zuigkracht Het voltallige bestuur met de „nieuwe", ,pude" voorzitter vA. Maat. van omliggende plaatsen moet niet onderschat, maar zeker ook niet overschat worden. Er zijn voor de middenstand in Holten, misschien door gedeeltelijk verleggen van uitgangspunten legio mogelijkhe den. Het is daarbij vooral zaak, tijdig op signalen in te spelen. Mid dels goed georganiseerde akties, die een „begrip" moeten worden, zal zeker de regionale aantrek kingskracht groter worden. Bij voorbeeld de evenementencom missie, vanuit het verenigingsle ven, plus de Holtense Handelsver eniging zullen projecten waar schijnlijk tegen geringe kosten kunnen „promoten", zo stelde bur gemeester. Parkeerproblemen? Ten aanzien van de parkeerpro- blematiek, welke door de plaatse lijke middenstand als zijnde vrtf aanzienlijk wordt uitgelegd, ant woordde de burgemeester, dat het totaal aantal parkeerplaatsen, bij voorbeeld binnen een straal van een kleine driehonderd meter bo ven de verwachtingen uitkomt. Na een telling Is gebleken, dat binnen een straal van 120 meter 127 par keerplaatsen beschikbaar zijn, binnen een straal van 180 meter zijn dat er 298 en binnen een straal van 280 meter zijn dat er 516. De wens om van de Smidsbelt een parkeer plaats te maken achtte hij dan ook ongegrond. „Dit zou slechts een aantal van tussen de 50 en 60 par keerplaatsen opleveren, terwijl het plein een veel meer functionele functie kan hebben. Er zal wel een parkeerregeling voor de dorpskom komen, ter bevordering van het kort parkeren". Aktiviteiten Om straks wekelijks de „Donder dagavond koopavond" extra onder de aandacht te brengen is een soort van paraplu ontwikkeld, bedoeld Gebruik deze Computerkunde en -apparatuur stonden volop in de belangstelling. Op vrijdag 6 maart zal in de Tuin- Als alles volgens de plannen ver- r straat de eerste warenmarkt sei- loopt zal de weekmarkt met ingang U ontvangt een fraaieX/^ Pamer-JOtter ballpoint zoen igsi/82 worden gehouden, van vrijdag l mei worden ver- t t. t*. Ruim dertig kooplieden-die voor plaatst naar de Smidsbelt. QISUGBn tllQUWB QuOnPBQ OpQBBTt. het merendeel ook al aanweizg Mn mmm warcn °Pde eerste warenmarkt op 1""™'"'"'""''™""""^"" mej i97i hebben te kennen gegeven ook dit seizoen weer een Naam: standplaats te zullen innemen. Adres: I In de Tuinstraat Is het Woonplaats: I straatwjwegenbouwbedrijf Klein I Horstman sinds enkele weken be- Geeft op als abonnee zig met het aanleggen van een par- op het Hoitens Nieuwsblad kcerterTein tussen de Bosch. Ondertrouwd: WRensen, oud 23 Dhr./mevr,: I kampsstraat en de Larenseweg Jaar. Holten en G Zomer, oud 24 waardoor het mogelijk word tornde jaar'ZwoIle- ,1. kramen dichter bij elkaar te plaat. Overleden: H M Kemper-Spikker. Woonplaats: VI scn-De werkzaamheden stagneren oud83jaar,Holten;EPrins,oud76 H 7zij bet.-'t t1 et abonnementsgeld per half V echterdoorde vorstcnwaarschijn- jaar. Holten tovert, te Deventer); Hik kan over het terrein de eerste mej. J O Ulfman. oud 76 jaar. Hol- O markt nog niet worden berehit:!.. t IrIter- Tijdens de „Open Huis" avond, vrijdag 20 februari stond het vak comr 'erkunde centraal bij veel (nieuwe) leerlingen en hun ouders, tijdens de rondgang door de loka len van de scholengemeenschap. Het was voor de tweede maal dat een dergelijk gebeuren werd geor ganiseerd. Vorig jaar in een meer beperkte opzet, gericht op de on derdelen, handenarbeid, muziek cn een paar exacte vakken, zoals scheikunde. Met andere woorden juist die vakken waren gekozen waar men iets gerichts van kon laten zien. Dit jaar ging het om een ruime toelichting met betrekking tot alle vakken. Per lokaal waren docenten aanwezig om de nodige informatie te geven. Hier werd vo lop gebruik van gemaakt. Het was een komen en gaan van belangstel lende toekomstige leerlingen en hun ouders. De school telt 53 loka len, 1400 leerlingen en 80 leerkrach ten. Veertig procent van de leerlin gen is afkomstig uit Holten en 60 procent uit de omgeving (Bath- men, Markelo, Goor, Nijverdal). De „Open Huis" avond was speciaal gericht op de komende schoolver laters en natuurlijk ook dc hoofden van de verschillende scholen. COMPUTERKUNDE Computerkunde wordt in de derde klas gegeven, gedurende 20 lessen. De bedoeling is de leerlingen ver trouwd te maken met wat een computer doet, het leren omgaan met de apparatuur en het leren programmeren. In de toekomst zal het een verplicht vak worden voor iedere derde klasser. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Hoitens Nieuwsblad Antwoordnurr.rr-r r Advertentie-adviseur: W. Frederiks Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's dinsdags 12.00 uur In de kleuterschool werd de jaar lijkse ouderavond gehouden, onder leiding van de voorzitster mevr. Sandmann die allen hartelijk wel kom heette. In de samenstelling van de oudcr- commissie komt dit jaar geen ver andering aangezien de minister van Onderwijs maatregelen neemt om tot één basisschool te komen voor leerlingefi van 4 tot 12 jarigen. Er is reeds een gezamenlijke oudcr- commissie vergadering gehouden en gestreefd wordt om in de herfst een gezamenlijke ouderavond te houden. Mej. Boode heeft haar vaste aan stelling verkregen met ingang van het nieuwe schooljaar 80/81. De voorzitster gaf een korte toelich ting over de \v: rh-vih*en V U' l van de Onderwijsbegeleidings dienst. De hoofdleidster mej. Gor- kink deelde mee dat er goede vor deringen zijn met het schoolwerk plan van de gezamenlijke scholen. In het nieuwe schooljaar zal een voorlichtingsavond gchouci en worden over de nieuwe werkwijzen. Binnenkort zullen de kinderen een plantje mee naar huis krijgen c:n te verzorgen voor de tentoonstelling op 1 juli a.s. Voor die datum is ook weer een bazar gepland. Mej. Gor- dink vertoonde een filmpje over de bouw van het klimhuis. In de pauze werd een verloting gehouden van door de kinderen meegebrachte prijzen. Na dc pauze vertoonde de heer B. Doering een pracht'-? c" serie over de natuur rc II: h V al racial c n r- r als overkoepeling van de verschil lende wekelijkse donderdagkoop jes. Per week nieuwe aanbiedingen op deze wijze gepubliceerd. Overige reklame-aktiviteiten worden el ders In de krant geplaatst. Voorzitterswisseling KNOV en preventie Andere onderwerpen tijdens de le denvergadering waren natuurlijk in de eerste plaats de voorzitters wisseling. De heer J.A. v.d. Maat nam de voorzittershamer weer op, terwijl de heer Maats zijn plaats in het bestuur weer inneemt. De heer v.d. Maat merkte op blij te zyn met vier nieuwe ondernemers, te weten de heren Bazuin, Zwolsman, Zan ting en Stam. Tevens werd het po sitieve verloop van de afgelopen Sint-Nicolaasaktie vermeld. HU dankte de heer Maats voor de tUde- lijke waarneming van het voorzit tersschap. KNOV Het Koninklijk Nederlands Onder- nemersverbond was vertegen woordigd door de heer A.C. van den Brink, regionaal consulent uit Nij verdal. De mening van het bestuur van de Holtense Handelsvereni ging is, dat lidmaatschap van deze Het bestuur heeft wel elke ondernemer geadviseerd, par ticulier lid te worden van het KNOV. Nu men in grote getalen aanwezig was vond de heer Van den Brink het nuttig te polsen, wie als ondernemer belangstelling had voor het KNOV, hy zou dan in een later stadium een voorlichtings avond willen voorstellen. Een kleine twintig mensen gaven ge hoor. Preventie Gezien de toename van het aantal winkeldiefstallen ls het van belang, aldus de voorzitter, een meer uni forme regeling te treffen voor wat betreft aanpak en aangifte van diefstallen. Men reageerde positief op de vraag of het misschien nuttig zou zyn een deskundige uit te nodigen tijdens een volgende byeenkomst, los van de gebruikelijke ledenvergadering.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1