VERNIEUWDE RABD-BANK: DOELTREFFEND EN Zaterdag 21 februari Schure-cabaret Oudste inwoner bijna honderd jaar. Maandag 23 februari: verhuizing verbouwd pand Gaardenstraat M B H B H W i wöH V V W W ra® Film: Herfstsonate J.S. De Schure HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema HOLTENS NIEUWSBLAD I H H AWW Si WH 111 BBag B^U MS BkI' HPS IPfvPl Kozakkenstraat 5. tel. 05483-30 22 Abonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Donderdag 19 februari 1981 - 33e jaargang - nr. 8 Levensloop 5 van de entree, de gemoderniseerde kogelvrije balie, compleet met „snelkas" Dat vrijwilligers van jeugd- sociëteit De Schure aktief zijn hoeft eigenlijk geen be toog, al jarenlang bewijzen zij dit al door het met regel maat van de klok ontplooien van aktiviteiten voor jonge ren boven de 16 jaar. Deze aktiviteiten krijgen de aan dacht via pers, affiches of gewoon door mond-tot-mond reklame. Zeer uiteenlopende bezigheden zijn het, een kleine greep: films, foruma vonden. liveoptredens, sportwedstrijdeneetfestij nen, de grootste organisatie van de Schure, de Schuredag en nog veel meer. Het Schu- recabaret is er ook zo eentje. Dat de vrijwilligers van de Schure inventief zijn bewijzen zij elk jaar weer opnieuw met een optreden van het kleurrijke gezelschap, het Schurecabaret. Dit arbeidsinten sieve spektakel trekt altijd een volle bak onder de dikke balken van de Schure. Al jarenlang han teert het Schurecabaret de succes formule van het wekenlang voorbe reiden, teksten schrijven, sketches bedenken, regelmatig repeteren, teksten herzien, decors ontwerpen en schilderen, research en het eva lueren tijdens de generale repeti ties. Op de avond van het optreden van het Schurecabaret komt er dan als vanzelfsprekend een ademloos en puntgaaf werkstuk op de plan ken. De kroon op vele maanden hard werken. Een diepe indruk achterlatend bij het talrijke pu bliek, die verbijsterd toekeken. Na het optreden werd de inhoud van het cabaret nog eens uitvoerig be sproken tussen de spelers en het publiek, als er niet uitgekomen werd ging de diskussie in de navol gende weken verder. Onderwerpen zoals abortus, emancipatie, huis vesting, één Europa, discriminatie, atheïsme, sociale misstanden, derde wereld en andere maatschappij-kritische zaken vonden gretig' aftrek. Deze onder werpen sloegen altijd vreselijk goed aan bij het Schure-publiek, dit was dan ook de succes-formule van het Schurecabaret. Er werd een boodschap gebracht, wereld verbeterend, met een blik op de toekomst. Het publiek heeft ook bij deze keuze een zeer voorname rol gespeeld, voornamelijk doordat zij zeer spontaan participeerden in de optredens. Zij schroomden niet om ongeremd hun bijdrage te leveren aan het welslagen van het cabaret. Even terzake' Oorspronkelijk lag het in de bedoeling een geheel an der programma in elkaar te draaien, kortom: af te stappen van de succesformule van voorgaande jaren zoals hierboven beschreven. Helaas! De leverancier!s) van de teksten, sketches zagen geen brood in andere facetten van het cabaret. Het voornaamste doel van het Schurecabaret is het op gang bren gen van een brede maatschappe lijke diskussie. te beginnen in de Schure. Dus de humor de wereld uit, te beginnen in het Schurecaba ret. Er wordtdus nietgelachen. Het programma zal zaterdagavond can ook van zeer korte duur zijn, onge veer 45 minuten, daar wij een uur willen uittrekken voor de diskussie tussen het Schurecabaret en het publiek over de onderwerpen die de revue gepasseerd zijn. Zaterdagavond 21 februari zijn jullie van harte wel kom in J.S. de Schure, één tip: het spektakel begint om negen uur (21.00 uur), het kan nog weieens vol worden, zorg dus dat je op tijd bent en van een plaats verzekerd bent. Veel ple zier met het enige echte Schurecabaret en tot ziens in J.S. de Schure. Voor de liefhebbers van speelfilms is er komend weekend twee maal de gele genheid, vrijdagavond en zondagmiddag, te genieten van de voortreffelijke film de Herstsonate (Ingrid Be rgman, Liv Ullman). Deze film is geregisseerd door de overbekende regisseur In- gmar Bergman, die ook re gelmatig met zijn produk- ties op de t.v. verschijnt. De film speelt rondom een meisje. Eva genaamd, dochter van een be roemd concertpianiste. Eva is be vriend met een jonge knaap, waar van zij zwanger raakt. De moeder van Eva wil onder geen enkel be ding dat het kind het levenslicht aanschouwt. Het kind zal geabor teerd moeten worden, dit gebeurt helaas. Deze onderbreking van de zwangerschap betekent ook het einde van de verhouding tussen Eva en haar vriend. Enkele jaren Hendrikus ging in Holten naar school, de eerste klassen het hele jaar en later alleen in de winter want in 't Voorjaar en zomers moest hij de koeien ..hoeden" omdat toen het prikkeldraad nog niet was uit gevonden en een afrastering rond de weide ontbrak Hij ging tot z'n 13de jaar naar school en paste de laatste 2 schooljaren ook op de koeien van de familie Scheperboer die een cafe met boerderij hadden op Smidsbelt Als 18-jange had hij de keuze om als boerenknecht te gaan werken voor f 65 - per jaar (met kost en inwoning of) of wat anders té doen. Boerenknecht voor f65.- per jaar leek Hendrikus niet wat en hij kwam door bemiddeling van caféhouder Kalfsterman van 't Stationskoffiehuis in dienst bij stalhouderij Wilmink in Hengelo voor f 100.- per jaar plus kost en inwoning en fooien, zo'n zestig gul den per jaar Na twee jaar in „Hen gel" te hebben gewerkt werd hij soldaat bij dezgn. „Vesting" (zwaar geschut) in Utrecht soldij 35 cent per weeki Na het vervullen van z'n militaire plichten was hij 2 jaar paardeknecht by de familie Hol- Advertentie-adviseur: W. Frederiks Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's dinsdags 12.00 uur later huwt Eva een dominee, zij neemt haar ziekelijke zuster in huis. Dit brengt uiteraard span ningen met zich mee. ze stapelen zich nog meer op wanneer de moe der van Eva ook nog deel gaat uitmaken van dit gezelschap De problemen hopen zich zo op dat moeder de deur wordt uitgezet. Eva komt na deze daad tot bezinning, zoekt door middel van een brief opnieuw contact met haar moeder. Hoe zich dat verder allemaal uit spint zul je zelf maar moeten gaan kijken op vrijdagvond 20 februari half tien (21.30 uur) en zondagmid dag (2.30 uur). Veel filmplezier en tot ziens in J.S. de Schure Na tien maanden tijdelijk, maar toch wel gastvrij onder komen aan de Keizersweg, gaat de RABO bank aan staande maandag, precies volgens planning, terug naar het (eigen) pand aan de Gaardenstraat. De interne ver huizing is op 21 en 22 februari en in verband hiermee is de bank dan ook vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten. VERNIEUWING Het gebouw is zowel uiterlijk als innerlijk ingrijpend veranderd. Het buitenaanzicht is voor de meeste Holte naren inmiddels al een tamelijk vertrouwd gegeven, maar het interieur blijft toch gissen geblazen, voor op een enkeling na, die wel een kijkje is komen nemen. Van die vernieuwing en verandering, valt vooral o de sfeer in het gebouw die zowel efficiëntie als vertrouwelijkheid uitademt. De hele accommodatie is duidelijk gericht op de vertrouwenspositie die bankklienten veelal prefere ren. Daarnaast is voor die groep die uitsluitend geld komt opnemen rekening gehouden om via een zogenaamde snelkas een zo snel mogelijke afwerking te waarborgen. Hiervoor zijn twee inprinters opgesteld, waarbij vol doende uitleg wordt gegeven, zuiver voor priverekeni gen en rekeningen-courant. In de 20 jaar. die de RABO bank in Holten achter zich heeft, is nog n zo'n drastische ingreep verricht als deze. Begonnen werd destijds op e oppervlakte van 175 vierkante meter, later verbouwd (1970) tot 4 vierkante meter, terwijl nu een oppervlakte van 650 vierkante me' beschikbaar is, alles op de begane grond, met uitsluiting van de kantii De entree, die een marktplein suggereert komt na een soort hellii geleidelijk oplopend en automatische deuren. De verschillende om 1 „plein" gesitueerde balies bieden mogelijkheden voor fmancierings: ken. verzekeringen, bij- en overschrijvingen, spaarrekeningen en e belangrijk aandeel vormt de afdeling reizen en buitenlands geld. I personeelsbestand was al in 1979, met het oog op „de toekomst" met1 mensen uitgebreid en komt hiermee op 25. Na een ruime inwerkperiode volgt in de maand april de officiële fees lijke opening. Dan ook zal tevens het 75 jarigriestaan van de RABOba in Holten en het feit dat men gezamenlijk een bedrag van 100 miljc gebalansd heeft gevierd worden. Middels een soort „Open Huis" zal rr dan kennis kunnen maken met diverse bankonderdelen, waar je klient tegen over kunt komen te staan. In april dus een feesteli. opening met erg veel aktiviteiten. waarover tegen die tijd nader geïnfor meerd zal worden. De directie dankt bij deze haar kliënten voor de grote mate van begrip voor de verbouwingssituatie Verschillende balies sfeervol gen- plein. Op de achtergrond een ge- voeren van een vertrouwelijk ge meerd rondom een soort markt- deeltehjk omsloten ruimte, voor hel sprek Volgende week hoopt Hendrikus Rietberg. Broekweg 24 (Holterbrock 24) zijn honderdste verjaardag te vieren. Hij werd geboren op 27 februari 1881 in de buurtschap Beuseberg (Langstraat) en was de derde zoon van het echtpaar Jan Rietberg en Harmina Koopman. Hendrikus heeft een zuster, de wed. Rensen-Rietberg in Espelo die onlangs 90 jaar is gewor den, de overleden broers bereikten de leeftijd van 89 en 92 jaar. Opa Rietberg draagt het verleden nog levendig met zich mee en was daardoor voor onze redactionele medewerker een rijke bron van informatie wat het verleden betref t wat niet wil zeggen dat de bijna honderdjarige geer, interesse voor het heden meer heeft. Een paar jaar geleden maakte hij nog elke dag bij gunstige weersomstandigheden, een fietstochtje door de omgeving die hem zo lief en dierbaar is. maar als gevolg van een ernstige ziekte gaat dat nu niet meer. Het laatste jaar werden ook het gehoor en het gezichtsvermogen minder maar hij is desondanks toch een man met een opgewekt karakter gebleven. Hij geniet een goede gezondheid en was hef vorige jaar voor de eerste keer pas écht ziek. terman (Liezen) waar hij f 100 - - f 150.- per jaar verdiende plus kost en inwoning en ook nog wel 's een extraatje. In 1906 trad Hendrikus in het huwelijk met Egberdina Ay- tink die als enige dochter op de boerderij niet gemist kon worden dus dat betekende „introuWen". Enkele jaren later nam hij de boer derij over die z'n schoonvader Lammert Aytir.k rond 1890 had ge kocht voor vijftienhonderd gulden (in die tijd een kapitaaltje!!). De boerderij werd bij de bevrijding van Holten april 1945 evenals bijna alle boerderijen in de omgeving ver woest en een aantal jaren na de herbouw overgedragen aan zoon Gerrit Jan die het bedrijf inmiddels weer heeft overgedaan aan z'n zoon Hendrik. Ook de achterkleinzoon Gerrit (17) gaaf. op de Middelbare Landbouwschool in Hengelo en wie weet wordt hij de vierde eigenaar van het erve Brook Lammert", Hobby's De grootste liefhebberij ging ook in z'n ieugd al uit naar paarden en dat is gebleven tot de dag van heden. De krant lezen deed hij graag en het ene boek na het andere werd „ver slonden". Ook boeken waaruit je wat kon leren. Politieke gebeurte nissen zowel plaatselijk als lande lijk hadden z'n volle interesse maar omdat hij nog geen belasting be taalde mocht hij in de politiek niet meespelen. Toen dit bij wetswijzi ging in 1918 veranderde werd hij door de CH U -kandidaat gesteld De vier geslachten RietbergOpa Rietberg, zoon Gerrit Jan (73/. kleinzoon Henk i45i en achterklein zoon Gerrit (17). Deventer-Enschede meegemaakt, de eerste auto. opkomst Van me chanisatie en kunstmest en hij had als eerste „gewone" jongen, na de dokter, de dominee, de veehande laren en ..leu dee goot kunn'n doon" een fiets. Op zijn honderdste verjaardag kan men opa Rietberg van 3 00-5 00 uur feliciteren in café-rest „Het Bonte Paard" in Dijkerhoek waar hij dan vele fami lieleden, vrienden en bekenden hoopt te ontmoeten. bij de gemeenteraadsverkiezingen en met voorkeurstemmen gekozen. Hij had 25 jaar zitting ir. de raad en was 8 jaar wethouder. Tijdens zijn wethoudersperiode (1922-1930) werden de Dorperdijk. de Borkeld- seweg en de Beusebergerweg ver hard Het bestraten werd gegund aan Jan Krekel te Holten die hier mee de eerste steen legde voor het wegenbouwbedrijf Krekel en Zn Rietberg was vele jaren voorzitter van de C.H U afd. Holten, waarvan hij later als ere-iid werd benoemd een onderscheiding die door het CDA werd overgenomen. Hij heeft de hele geschiedenis rond het aan leggen van de spoorbaan

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1