HOLTENS NIEUWSBLAD Cemmandowïsseling brandweer in teken van samenwerking en vrijwiiSigheid Kroamschudd'n in Jeugd- sociëteit De Schure JAN STAM: ARBEIDSVREUGDE EN DIENSTVERLENING STAAN VOOROP HOLTENS NIEUWSBLAD SR&S LEDENVERGADERING H0LTENSE HANDELSVERENIGING Verloren en gevonden HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema Tel. 05720-27 86 Red. medewerkers: J. Wiggers, Kolweg 14 tel. 05483-13 56 D.J. Mondeel, Verzetstraat 70 tel. 05483-26 99 Stichtingsbestuur- W.H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5.. tel. 05483-30 22 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo tel. 05490-1 66 66 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 12 februari 1981 - 33e jaargang - nr. 7 verhuizing, misschien in mei. Beide gaan volledig akkoord met de nieuwe situatie en hebben vol doende hobby's en liefhebberijen om ook in de toekomst hun tijd fijn door te brengen. Zowel het onder nemersechtpaar Jan en Carla Stam. als het echtpaar Haan zou den we veel geluk voor de komende tijd toe willen wensen! Advertentie-adviseur: VV. Frederiks Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's dinsdags 12.00 uur Jan Stam (29) een geboren Holtenaar opende vrijdag 6 februari, zijn (eigen) rijwielzaak. Burgemeester Ridder van Rappard was ter plekke om op originele manier, maar wel voor een f ietszaak eigen, de sleutel te overhandigen aan het echtpaar Stam. Door burgemeester van Rappard, die samen met zijn vrouw aanwezig was werd met een fiet- Haan zijn winkel overdeed aan Jan Stam, voor het eerst sinds ruim anderhalve eeuw geen familiebed rijf meer. Toch een heel positieve kijk op de zaak, vanuit het echt paar Haan. „Zelf ben ik als jongen T""1!!8" feP"? f?**?1? WW™**** te* bi^mijrf vader in de^e^ gegaan°Al snel eigende ik me een speciaal en u raadt het al, in de ballon bevond, zich de sleutel van de winkel. De openingsreceptie kon van start lie, de familie Haan. Mijn over gaan en erg veel mensen maakten grootvader. Sas Haan, geboren in van de gelegenheid gebruik om de 1779 had al interesse in hoefsmede- nieuwbakken eigenaar veel succes rij en reparatie, zo blijkt uit ver voor de toekomst toe te wensen. In schillende oude foto's. Hij leefde tot een persoonlijk gesprek met Jan 1854. Zijn zoon, mijn grootvader Stam blijkt al gauw de trots waar- borduurde door op deze lijn", ver- mee hij zijn bedrijf aan de vele telt Jan Haan. „Met als uithang- belangstellenden voorstelt. De winkel, voorheen eigenaar van het echtpaar Haan, is ongeveer 25 vier kante meter vergroot, waardoor het assortiment uitgebreid kon worden met meer accessoires en ook regenkleding. Vooral ten aan zien van fietsenverhuur, een uitge breider fietsassortiment en de ver koop van regenkleding zullen in de toekomst meer aktiviteiten ont plooid worden. Zijn vrouw Carla zal de administratie op zich nemen en soms, wanneer dat nodig mocht zijn in de winkel bijspringen. De vorige eigenaar, het echtpaar Haan verhuist komend voorjaar naar een nieuwe woning, momenteel in aan bouw achter de rijwielzaak, zodat Jan en Carla Stam met hun twee kinderen het huis behorende bij de winkel kunnen betrekken. Voor bord „Humber Cycles" werd de „rijwielzaak" met dit Engelse merk volledig erkend. Natuurlijk ging het in die tijd meer om een basis als smederij, hoefsmederij of loodgie ter. maar mijn vader, Hendrik Haan geboren in 1889 ging een flinke stap verder, door zich meer toe te spitsen op de verkoop van fietsen. Ook de reparatie ervan stond bij hem tamelijk hoog in het vaandel". HEDEN Terug naar het heden, waar Jan .hokje" toe, waar ik mijn hobby, het repareren van fietsen kon bot vieren We praten nog steeds over een tijd. waarin een goede Gzzelle fiets nog 60 gulden kostte en het arbeidsloon op rond de 17 cent per uur lag. Het bedrijf was nog steeds een rijwielzaak. annex hoefsmede rij, annex loodgietersbedrijfIn de loop der jaren, werd het steeds meer fietsenverkoop en steeds minder smederij. Tot 1960. toen de smederij definitief dicht ging en uitsluitend rijwielen, met daar naast een klein assortiment huis houdelijke artikelen, voornamelijk door mevrouw Haan verkocht wer den. November 1980 werd dit pak ket huishoudelijke waren uitver kocht, om de verbouwing voor nieuwe eigenaar Jan Stam moge lijk te maken. De heer Haan helpt nog drie dagen per week in de afde ling reparatie en mevrouw Haan bereidt zich in alle rust voor op de burgemeester symbolisch de scheidende commandant een groepsfoto aan. met het korps ge huld in nieuw uniform. Bij wijze van kritische kantteke ning opperde burgemeester van Rappard prijs te stellen ook in de toekomst op de eigen taak, de eigen meldkamer en het eigen bestuur, niet als provinciale maar als ge meentelijke zorg! Als alternatief voor de B.B.. die de komende jaren zal gaan verdwijnen zou. aldus de burgemeester met de know-how van een dergelijke organisatie een soort van alternatief gevonden moeten worden om vooral niet die mate van kennis, opgebouwd bij de B.B. in de loop der jaren, zo maar prijs te geven! Donderdag 19 februari vc..^t.ng betreft, de heer thoudt de Holtense Handels- JA.v.d. Maat, die voriq jaar raan: eDe m hereniging 's avonds vanaf zijn functie tijdelijk heeft half acht m caje „De Molen- neergelegd, is nu bereid dat belt" een algemene leden- voorzitterschap weer op zich vergadering. te nemen. Voorzitter H. In verband Maats blijft lid van het be- met het vrij uitgebreide pro- stuur. Met vermelding' van gramma die avond, met on- tenminste vijf handtekenin- dermeer onderwerpen als 9^n kunnen door de leden jaarverslag, verslag ka- tegenkandidaten naar vo- scommissie, verkiezing ka- ren worden gebracht, tot één aan: „De arbeidsvreugde moet voorop staan. We zijn een dienst verlenend bedrijf en in die zin moet je een hoogtepunt zien te berei ken". GESCHIEDENIS Tijdens zo'n opening realiseer je je eigenlijk, dat deze naamsverander ing (van Haan in Stam) de eerste is De wisseling van de commando post respectievelijk commando functie van de brandweer ge schiedde in Holten maandag 9 fe bruari in de raadszaal van het Ge meentehuis. onder grote belang stelling van commandanten, brandweermensen en politiemen sen van de verschillende omlig gende plaatsen en dorpen. Al met al meer een regionaal, dan een plaatselijk gebeuren, gezien in ten. De heer Prak is 17 jaar com mandant geweest en streeft met zijn aantal jaren net niet de heer Beyers voorbij, die commandant was van '37 tot '56, dus gedurende 19 jaar. SYMBOLISCH Symbolisch werd door de heer Prak de portofoon (draagbare radiozen- dontvanger) aan de heer W.J. Es- het licht van de vrij nauwe samen- huis, de nieuwe commandant over werking onderling. Geheel tegen de geleverd. De heer Eshuis was al verwachtingen in van scheidende gedurende 23 jaar lid van de vrijwil- commandant de heer T. Prak, lige brandweer. De zogenaamde bleek men in grote getale aanwezig commandants piper werd overge- om een blijk van waardering te geven ten aanzien van zijn functie dragen en hiermee was de installa tie een feit. Een tamelijk verant- in pak weg 180jaar. Op onze vraag scommissielld. een bestuurs- uur voor de aanvang van de als commandant van de gemeente- woordelijke taak voor de toekomst, aan de heer Haan hoe hij deze ver andering en vooral ook vernieu wing ondergaat kwam een zodanig positief antwoord, dat samenwer king in de toekomst behoorlijk ge waarborgd bleek. „Het gaat eigen lijk om een vrij legendarische fami- verkiezing en na de pauze vergadering een toespraak door burge meester Ridder van Rap pard, wordt men verzocht vooral tijdig aanwezig te zijn. Voor wat de bestuurs- lijke vrijwillige brandweer in Hol- aldus spreker, de heer Boekhorst. U ontvangteer! fraaie a/s u een Gebruik deze Naam Adres Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. I voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer S7 Enschede. De vrijwilligers van jeugdsociëteit ning aan het gezin waar Saripa deel der Gassing is van beroep visser, de Schure zijn al geruime tijd van uitmaakt te moeten beëindi- moeder huisvrouw en is druk met pleegouders van een kind in Indo- gen. De belangrijkste reden was de opvoeding van hun vierjarig nesië. Deze financiële adoptie van dat de ouders onvoldoende mede- dochtertje Dadi. Dit heugelijke feit een kind wordt geregeld via de u werking verleenden aan het berei- dat de Schure op een optimale waarschijnlijk wel bekende organi- ken van de doelstellingen zoals wijze kan zorgen voor Jamarang satie Foster Parents Plan! Deze deze zijn vastgesteld. Het F.P.P. moet uiteraard gevierd worden, stichting die over de gehele wereld heeft jeugdsociëteit De Schure van aktief is heeft diverse projekten in deze ontwikkelingen op de hoogte Zaterdagavond 14 februari vanaf handen waaronder ook dorpsge- gesteld en voorgesteld een ander half negen is er gelegenheid tot meenschappen in een deel van In- pleegkind aan te nemen. Dit heb- feliciteren, en kan er. zij het symbo- donesië genaamd Zuid-Sulawesi. ben we als vanzelfsprekend aange- lisch. 'geschud' worden. Een over- Ongeveer een jaar geleden kreeg de nomen en de nieuwste jonge telg in heerlijke krentenwegge kan op dit Schure een meisje, Saripa Yuseng de Schüregelederen is de 12-jarige feestje zeker niet ontbreken. Het aangewezen als pleegkind. Diverse Jamarang Gassing. Jamarang, een 'geboortekaartje' zal de bezoekers malen is er met het meisje, ouders, klein knaapje dat dit jaar voor het nog meer informatie over Jama- Dhr /mevr 1 de maatschaPPeliJk werker van het eerst naar de eerste klas van het rang verschaffen. Welke aktivitei- F P P gecorrespondeerd. Foto's en voortgezet onderwijs is gegaan zal ten de komende weken worden Adres: I ander materiaal werden daarbij evenals zijn ouders kunnen profite- ontplooid zult u nog uitvoerig kun- Woonplaats if I u^Sewisseld. Saripa heeft volop ren van de steun die mensen over nen gewaarworden. Een voorproef- 11 kunnen profiteren van de georga- heelde wereld geven aan het Foster je: 20 en 22 februari Film. 21 fe- niseerde medische en maatschap- Parents Plan. bruari Schure-Cabaret en 28 fe- pelijke projekten. Helaas heeft de De ouders en Jamarang verkeren bruari een live optreden van The begeleider besloten de hulpverle- allen in een goede gezondheid, va- Scene. Tot ziens in J.S. de Schure. Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar. Scheidende commandant de heer T. Prak hevelt onder het toeziend oog van burgemeester Van Rappard, zijn functie over aan de heer W.J. Eshuis. inspecteur van de Bosbrandweer. Hij hoopje tevens op een net zo goede verstandhouding, als met de scheidende commandant. De heer Eshuis. die te kennen gaf in eerste instantie over zijn commando schap na te willen denken, geeft nu aan zijn taak met vol vertrouwen tegemoet te zien. De heer Prak merkte op. de verschillende spre kers eer aan te moeten doen gezien de grote mate van medeleven en saamhorigheid in het verleden. Burgemeester van Rappard stelde met het oog op de toekomst dat de hulpverlening per definitie gere gionaliseerd dient te worden. Bij een optimaal functioneren van een vrijwillige brandweer, mag een keuring (toegespitst op de ko mende vier maanden) niet ontbre ken". aldus de burgemeester. „Consequenties en conclusies vol gen pas naderhand." Voorlopig wordt voortgebouwd op de goede sfeer, het goed materieel en mis schien straks de nieuwe unifor men? Bij wijze van kado bood de GEVONDEN: 2 vuisthandschoenen, bruin met bont; 2 autosleutels met letter A; sleutels met leertje, waaraan fietss- leuteltje; portefeuille^ f250- en aantal bankpasjes. VERLOREN: Zwarte portefeuille, inh. giro betaalkaarten. 2 paspoorten en au topapieren; Rabobankpasje; linker vuisthandschoen, nylon rood, blauw/zwarte streep; 2 sleutels aan een lerensleutelhanger (voetvorm); bruine portemonnee, inh. p.l.m. f 20 - plus girobetaalpas. AGENDA GEMEENTERAAD Maandagavond a.s. (16 februari) komen de leden van de gemeenteraad om half acht ten gemeente huize in openbare verga dering bijeen ter behande ling van de volgende agenda: 1Notulen vergadering 19 januari 1981. 2. aIngekomen stukken b. Mededelingen. 3. Voorstel tot aan- en verkoop van stroken grond aan de Kolweg. 4. Voorstel tot ruiling van grond aan de School straat-Rietmolenstraat met de heer W. Aaftink, Rietmolenstraat 7, alhier. 5. Voorstel tot verkoop van een stukje grond aan mej. H. Stegeman, Kei- zersweg 36, alhier. 6. Voorstel tot 12e wijzi ging van de bouwveror dening. 7. Voorstel tot instem ming met de nota Wo- ningbouwprogrammering 1980-1984. 8. Voorstel tot vaststel ling van het bestem mingsplan .bedrijven terrein de Haar 11". 9. Voorstel tot vaststel ling van het bedrag per leerling ex. art. 55 bis der Lager onderwijswet 1920 VOOR HET JAAR 1981. 10. Voorstel tot dakver nieuwing van kleedloka len op het sportvelden- kompleks Meermans- kamp. 11Voorstel tot aankoop van een gras-maaima- chine. 12. Voorstel tot subsidië ring van plaatselijke emancipatieaktiviteiten. 13. Beantwoording van eventueel schriftelijke vragen door raadsleden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1