IIAITEIIC IllEllUfCDl AA "=siii PI III I P Hi m IP11 WW %lml fl 11 v"at 70— „Diessenplas" organiseert verkoop- lHHLB LEW Jü BWIL11 WW JULHIf Grandioos Prinsenbal in de residentie van De Fienpreuvers GOED VOORBEREIDE JUBILEUMDAG 25 JAAR NED. BOND PLATTELANDSVROUWEN ESPELO ^HF Hl lil HP 111H H V 1 Sm &ÊP ran ir -r /v-/:,,::, Film: 'Lady sings the blues' in J.S. de Schure Holtens mannenkoor:4"de Schurc te zien zijn graag leer leden februari a.s. i predikten uit ontwikkelingslanden Van 5 t/m IB HOLTENS NIEUWSBLAD Feestavond F.N.V. -<&«» _iffTrn SBBflHB c^t« jmv H®^ SIR H.M BHES9 HKI nn mm mu gpnQ, »„,n^ «a« J8R| fSBSRk. Hoofdredactrice Nan Vos- Heidema Abonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 29 januari 1981 - 33e jaargang - nr. 5 Vijfentwintig jaar Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Espelo, dat werd gevierd en wel op 19 januari in het „Tref punt" in Espelo. Het programma was gesplitst in een receptie, voor leden cn oud-leden 's middags van twee uur tot vier uur en een gezel lige bijeenkomst, eveneens in het Trefpunt, waarbij ook de echtge noten aanwezig waren. Tijdens de middagreceptie droe gen twee van de oudere leden, te weten mevrouw M. Slijkhuis er mevrouw H. Schippers een gedich' voor, met als rode draad de belt venissen van de afgelopen 25 jaa Mevrouw A. Wessels, secretares;, van het provinciaal bestuur sprak haar gelukwensen uit, prees de af deling Espelo en overhandigde een fotomap. Wethouder Segeman feli citeerde de afdeling en overhan digde een bloemstuk. Daarna de heer Jansen, die namens de ouder commissie, de feestcommissie, het Trefpuntbestuur en de EVJ, de jongerengroep de goede samen werking tussen de afdelingen on derling positief benadrukte. Vanuit de OLM was aanwezig de heer v.d. Brink en ook deze sprak zijn gelu kwensen uit en roemde de prima samenwerking. Hij bood een foto- Rond de kerstdagen is deze zijn om de gang naar de film (helaas) al een keer op Beuzeberg te maken. Ko- het kastje verschenen, doch mend weekend en wel op dit hoeft geen beletsel te vrijdagavond half tien en zondagmiddag half drie (vanaf 12 jaar) zal deze film lijst aan, waann ter zijner tijd een foto van de groep moet komen. Mevrouw H. Paalman, oud-lid las twee gedichten voor en mevrouw Kroon, aanwezig namens de afde ling Dijkerhoek, sprak zich uit over het fijne „noabersschap" met Espe lo. Mevrouw Van Rappard was aanwezig als afgevaardigde van haar man. Verder waren er afge vaardigden uit Okkenbroek, Hol ten en van de contactcommissie Salland. Ook waren er twee me deoprichters, mevrouw Nagelhout en mevrouw Meengs. Al met al wa ren er rond de 100 aanwezigen tij dens de middagreceptie. Revue en dans 's Avonds waren er in het „Tref punt" zo'n 120 mensen aanwezig, met als extra genodigden de heer en mevrouw Wierda-Postma, de eerste presidente van de afdeling Espelo. Drie oud-presidentes; me vrouw Wierda, mevrouw Hol en mevrouw Slijkhuis lazen een ge dicht, boden een lessenaar aan en een karaf met een glas. Dertien leden die al vanaf de oprichting lid zijn kregen een koekplank, plus een Deventer koek aangeboden. Voor de pauze was er een geslaagde re vue, verzorgd door eigen en oud leden en na de pauze een gezel schap uit Winterswijk, „Wilter- dink"; deze zorgden voor een ple zierige conference en er werden mop.en verteld, gericht op het le ven op het platteland. Na afloop werd een dansje gemaakt, met als begeleiding het „Sallands Combo". De huidige presidente, mevrouw M. Tuitert-Bronsvoort. opende en sloot zowel de middagreceptie, als de feestelijke bijeenkomst en dankte alle aanwezigen voor hun fijne bijdrage, tot het doen slagen van de jubileumdag. Dinsdagavond 20 januari J.l. hield het Holtens Mannenkoor haar jaarvergadering in de hal van „de Schakel" Na een woord van wel kom deelde de vooratter Wim Jan sen mee, dat het afgelopen jaar een goed zangjaar was geweest. Ook het komende jaar zal er weer aan diverse aktiviteiten medewerking verleend worden". In de maanden februari en maart zullen „we" meewerken aan kerkdiensten van „Barthimeus" onder andere in Goor. Eibergen, Holten en Marke- lo. Voor Holten is dat op 19 maart. Verder zijn er plannen om in het najaar een concert te geven, ter gelegenheid van het vijfjarig be staan". Het financieel verslag werd door de penningmeester Gerrit Vorkink op rijm voorgelezen en door de vergadering onder applaus goedgekeurd. Bij de bestuursverkiezing werd penningmeester Gerrit Vorkink herkozen en Theo Teusink als nieuw lid toegevoegd Het huidige bestuur bestaat uit Wim Jansen, voorzitter; Joop KI. Teeselink, se cretaris,; Gerrit Vorkink, pen ningmeester, B. Stam. Ap Schup- pert en Theo Teusink, algemene leden. De statutenwijziging werd in grote Lijnen met algemene stem men goedgekeurd. Het Holtens Mannenkoor telt momenteel 43 le den en dit aantal mag zeker groter worden, dus mannen meldt u aan! Repetitie: iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in „de Scha kel". Het leven van de befaamde blues zangeres Billy Holiday, op gran dioze wijze vertolkt door Diana Ross, is het belangrijkste gegeven over deze film. Bluesgrammofoon platen zijn de enige vreugde in Bil ly's leven, als zij als tiener in een bordeel tewerk wordt gesteld. Zij ziet kans dit leven te ontvluchten en een baan te krijgen in een nachts club als zangeres. Ze krijgt een aanbod voor een toemee, tijdens welke zij geconfronteerd wordt met zaken zoals vernedering en discri minatie. Dit maakt haar zo rade loos dat zij troost zoekt in de ver dovende middelen. Dit geeft uiter aard problemen, maar hoe dat zich ontwikkelt zul je zelf maar moeten bekijken. Veel kijkplezier op vrij dagavond half tien (21.30) en zon dagmiddag half drie (2.30). Tot ziens in J.S. de Schure. Schreven we nog maar kort geleden in ons blad dat de verzorgingskwaliteit en de leefbaarheid binnen ons Holtens bejaardencentrum „Diessenplas" een faam geniet welke zich uitstrekt tot ver buiten de eigen dorpsgrenzen, sedert 1 januari j.l. lieeft de naam van dit centrum ook een positieve en vertrouwde naam gekregen in het West-Afrikaanse land Opper-Voita. Via het zgn. Foster Parents Plan heeft het bejaarden centrum „Diessenplas" nl. de financiële adoptie op zich genomen van twee kinderen uit Opper-Volta. Verder sal van donderdag 5 tfm. zondag 15 februari a.s. in de „Diessenplas een verkoopexpositie worden gehouden van zo'n 2000 produkten die afkomstig zijn uit 20 ontwikkelingslanden. Advertentie-adviseur: W. Frederiks Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's dinsdags 12.00 uur Het Is nu al overduidelijk te merken dat In ons goede Holten.aiias Keunedarp de carnavals„bacil" heeft toegeslagen. Helemaal niet co verwonderlijk als men weet dat over 14 dagen weer het „Prinscnbal" voor de deur staat, dé zevenklapper van het carna valsseizoen die op zaterdagavond 14 februari in de prinselijke residentiezaal „Het Bonte Paard" in Diekerhoek uit elkaar zal spatten. Alaaaaaaf. Prins Erik I, keienvorst van Keunedorp zal die avond de upper ten van Keunedarpse artiesten ontvangen die so wie so garant zijn voor een programma boordevol geladen met leut en gein, rijk gescha keerd en vol afwisseling enenkele hoogst exclusieve verrassin gen die bij de prijs z(jn inbegrepen. Nee we noemen geen namen van de Keunedarpse artiesten die van acht tot pl.m. half twaalf zullen optreden maar we willen u wel een kosteloos advies geven, meem een extra zakdoek mee om de lachtranen te drogen. Alaaaaaf! Aan het programma zal verder medewerking worden verleend door de befaamde zanggroep „Kwinks" uit Arnhem. Evenals zijn voor gangers prins Jan den Umrooper en prins Demls is het ook prins Erik I gelukt om deze overal in het land bekende vocalisten voor de derde maal naar „Keunedarp" te krijgen om mee te werken aan het prinsenbal van de „Fienpreuvers". Wie deze Jongens eerder heeft gehoord wil zeker nu weer van de party zyn. Her prinsenbal zal worden besloten met een dansje onder leiding van het bekende orkest van Herman Llppinkhof. Aanvang: pl.m. half twaalf. Einde: Tot ziens op zaterdag 14 februari om 20.00 uur in zaal „Het Bonte Paard". Het wordt vast weer een geweldige avond met pl.m. 350 gezellige Keunedfupers. Alaaaaaaf! Expositie De verkoopexpositie in „Diessen plas" vindt plaats in samenwer king met de Stichting tot afzetbe vordering van artikelen uit landen in ontwikkeling (ABAL). Deze stichting importeert op ideële basis handgemaakte produkten uit ont wikkelingslanden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Met de verkoop hiervan probeert „ABAL" een zo groot mogelijke omzet te bereiken. De prijzen van de artikelen varië ren van 75 ct. voor een aardewerk miniatuurtje uit Mexico tot f750.- voor een dansmasker uit Kame roen. Het kopen van deze kunstnij- verheidsprodukten betekent in die zin een stukje liefdadigheid dat men by aankoop in elk geval weet dat de producent er een eerlijke prys voor heeft ontvangen. Toch kunnen de prijzen van deze prach tige artikelen concurrerend blijven met de normale commerciële han del omdat de stichting ..ABAL" zelf Ad O pt i e geen winst beoogt of maakt. Openingstijden Positief bij deze tentoonstelling is vooral dat de gehele expositie wordt verzorgd door de bewoners van de „Diessenplas" zelf. Hieruit blijkt dat voor deze bewoners de wereld beslist niet wordt begrensd door de voordeur van „Diessen plas". maar dat de ouderen onder ons zich wel degelijk interesseren en willen inzetten voor het op deze wijze aan de orde stellen van de geweldige problematiek van de landen in ontwikkeling. Een erg goed initiatief dat de volle belang stelling en steun verdient van de gehele Holtense bevolking. Van 5 t.m. 15 februari a.s. is deze ver koopexpositie in de „Diessenplas" op werkdagen geopend van 14 tot 21 uur en van 14 tot 17 uur op zaterdag en zondag. Maar wat meer is, bewoners en per soneel van „Diessenplas" zijn bij hun inzet verder gegaan dan het organiseren van een tentoonstel ling alleen. Ingaande 1 januari j.l. hebben zij, via het zgn. Foster Pa rente Plan, ook de financiële zorg op zich genomen van hetzevenjarig meisje Sawadogo Awa en hetzesja rig jongetje Lallogo Saldou uit Opper-Volta in West-Afrika. Over igens, ook de scholengemeenschap Holten adopteerde op deze wijze onlangs twee kinderen, één in Haiti en één in Sierra Leone. In de „Dies senplas" is dit adoptieplan ont staan tijdens een uitwisselingsbe- zoek aan het bejaardencentrum „Het Hogeveer" te Raamsdonk- veer waar door de bewoners en me dewerkers drie kinderen werden geadopteerd. Naderhand kwam vanuit de bewoners het voorstel om het voorbeeld van Raamsdonkveer ook in Holten over te nemen. Via de bewonerscommissie werd daarop dit voorstel aangekaart bij zowel de bewoners als de medewerkers van „Diessenplas" en er bleken maar weinig woorden nodig om iedereen enthousiast te maken voor dit. plan en vanaf 1 januari j.l. brengen be woners en personeel maandelijks negentig gulden bijeen, voor welk bedrag volledig kan worden voor zien in de verzorging en opleiding van de twee adoptiekinderen in Opper-Volta. In de rekreatieruimte van het bejaardencentrum zijn twee grote foto's van deze kinderen aangebracht met daarbij een busje voor vrijwillige bijdragen Op deze wijze wordt tevens deze Foster Pa rente gedachte in de „Diessenplas" levend gehouden. Foster Parents Plan Tijdens de Spaanse burgeroorlog ontfermde een Engelse oorlogscor respondent zich over Het lot van een kind dat hij in het holst van de nacht ontredderd aantrof in de straten van Santander, ontmoette een landgenoot die ook een open oog had voor de ellende waarin die oorlog kinderen dompelde en sa men besloten zij hier iets aan te doen door het opzetten van een soort adoptieregeling voor Spaanse oorlogsweesjes, waarmee de grondslag werd gelegd voor wat Inmiddels is uitgegroeid tot de we- reldwyde adoptieorganisatie „Fos ter Parente Plan", die overal aktlef is waar kinderen in nood zijn. Het gaat hierbij uitsluitend om finan ciële adopties, hetgeen niet wil zeggen.dat er geen contact wordt onderhouden met het betreffende kind, want desgewenst ontstaat er via de organisatie een briefwisse ling tussen de „Foster-ouders" en het kind. Foster Parente Plan heeft in tal van landen hulpprogramma's voor in totaal meer dan 650.000 kinderen en voor nog een half mil joen noodlijdende kinderen wor den pleegouders gezocht. De pro gramma's zijn er vooral op gericht mensen zover te brengen dat ze in staat zijn zelf hun problemen op te lossen. Omdat een kind niet gehol pen is als de naaste familieleden ook niet geholpen worden strekt de hulp zich veelal uit tot het hele gezin of zelfs een heel dorp. Hulp in de vorm van gezondheidszorg, maatschappelijk werk, scholing en vorming, arbeidsbemiddeling, goedkope winkels voor noodzake lijke levensbehoeften, enz. Mocht het Initiatief van de „Diessenplas" en scholengemeenschap ook bij onze lezers belangstelling voor dit stuk liefdadigheidswerk ondervin den. tijdens de komende tentoon stelling In de „Diessenplas" is men graag bereid tot het verstrekken, van iedere informatie. Ook kan men zich wenden tot: Stichting Foster Parente Plan Nederland, Johan Vermeerstraat 24. 1071 DR Amsterdam, tel. 020-767676. Na enkele jaren van minder acti viteit organiseert het, vorig jaar nieuw gekozen, bestuur van de af deling Holten van de F.N.V. (NW-NKV) weer een feestavond (bindingsavond) voor haar leden, echtgenoten en verloofden. De avond zal worden gehouden op vrijdag, 6 februari a.s. in de grote zaal van het gebouw Irene. Door de toneelvereniging „O C H." zal worden opgevoerd het toneel spel in 3 bedrijven „Pinky" Met dit ontroerend spel hebben de Hol tense delltanten al vele successen geboekt, met voorstellingen In de contreien van Holten. De leden van de bij de FN V. aangesloten vakbonds-afdelingen ontvangen hiervoor nog nader bericht, door middel van een circulaire. De toe gang is gratis. Voor dekking van de kosten dezer culturele avond zal een kleine verloting worden ge houden. De avond begint om half acht De zaal is open vanaf kwart over zeven. Na afloop van de voor stelling kan men nog een tydje ge zellig na-praten. By het begin van de avond wordt een consumptie aangeboden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1