A. Jalink, scheidende Oad-man ridder in de Orde van Oranje Nassau Blip R aads ver gadering m ss s,2ML?s Na veertig dienstjaren, nu meer tijd om verschillende zaken uit te diepen la I P» i SéshC 1 Kaan secretaris H.P.C. H0LTENS NIEUWSBLAD Loop der bevolking over 1980 Abonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent Volslagen ver rassing „Overijselsche Auiobusdiensien" HOLTEN-ALMELO HOLTEN-DEVENTER Geschenk Oranjevereniging: Hoofdredactrice Nan Vos- Heldema tel. 05720-2788 Red. medewerker J Wiggers Kolweg 14, tel 05483-1356 Red medewerker D.J Mondeel Verzetstraat 70. tel. 05483-2699 Stichtingsbestuur: W H Beljers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel 05490-16668 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Koltens Nieuwsblad" Vrijdag 16 januari 1981 - 33e jaargang - nr. 3 Hoogtepunt afscheidsavond de hr Jalink, het opspelden van de zilveren medaille in de orde van Oranje Nassau, door burgemees ter Ridder Van Rappard. Meer dan 200 mensen; collega's, vrienden en be kenden van de heer Ja link waren zaterdag in Hotel Vosman van de partij om hem een on vergetelijke afscheidsa vond te bezorgen. Na veertig dienstjaren bij de O AD, waarin de heer Ja link een geweldige ont wikkeling heeft meege maakt, werd hem door burgemeester Ridder van Rappard de zilveren me daille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau opgespeld. „Het was voor my een volslagen verrassing", zegt de heer Jalink. „Een mooier „kado", ter afslui ting van myn loopbaan is nau- weiyks denkbaar" Andere hoog tepunten van de avond waren de verschillende sprekers, waar ender de directeur van de O AD de her J.G.J ter Haar. „Het is natuurUjk niet de bedoeling een soort van getuigschrift af te ge ven by een pensionering", aldus de heer Ter Haar „Zou dit ech ter wel het geval zyn dan zou ik de heer Jalink willen omschrij ven als een rustig toegewyd, onkreukbaar en eeriyk mens" De heer Ter Haar ging verder in op de enorme expansie die het bedryf de laatste jaren heeft meegemaakt. Een gewyzigde in terne organisatie ging ook aan de functie van de heer Jalink niet voorby Verder merkte de heer Ter Haar op. dat de jubila ris de Holtense gemeenschap, in de vorm van sociaal- maatschappeiyk werk veel dien sten heeft bewezen. Tot slot kreeg de heer Jalink een geslo ten envelop met inhoud aange- 1 boden en wenste de heer Ter Haar hem en zyn vrouw nog vele jaren in goede gezondheid toe De heer G Beltman, be stuur O AD (personeelsvereni ging) huldigde de heer Jalink in een zeer toepasscUjk gedicht, met daarin ook weer de nadruk op vooral de sociale bewogen- heid en het altyd weer „klaar staan" voor iedereen. Andere Het verenigingsleven heeft in de EHBO vereniging, bestuurslid sprekers die avond waren de he- het bestaan van de heer Jalink van de Hartstichting en pen- ren A.J Westerik, (voorzitter altyd een grote rol gespeeld. Hy ningmeester van de personeels- personeelsvereniging), G Ooms is onder andere penningmeester vereniging OAD „Fijne bijkom- (controller) en C van Straten van de personeelsvereniging van stigheid van een pensionering is (chef vervoer). Mevrouw B.J.H.B de OAD, is gedurende 12 jaar wel dat ik nu meer tijd ga kry- Leppink-Oiydam overhandigde diaken geweest, was 10 jaar be de heer Jalink, namens de per- stuurslid van de Vereniging De- soneelsvereniging een bloemstuk, venter Ziekenfonds en 12 jaar Tot slot kreeg het echtpaar Ja- van de Stichting Maatschappe- link een fiets aangeboden. lijk werk. Nu nog is.hii lid van myn vrouw en ik van plan eerst fyn op vakantie te gaan en het huis hier en daar wat op te knappen. Allemaal (prettige) za ken waar nu meer tijd voor is" Ik kyk met plezier terug op een gen om een aantal zaken wat met voldoening gedane werkpe- meer uit te diepen. Je kunt riode, daarom ook kan ik me (nog) meer betekenen voor dat met fjver storten op een nieuwe verenigingsleven. Daarnaast zyn fase in myn leven". Beste mijnheer Jalink, Mijnheer Jalink, weg bij de OAD., Hij ging met de VUT regeling in zee! Wie had dat voor een paar jaar terug verwacht. Niemand die daar toen nog aan dacht! Mijnheer Jalink was bij de OAD een begrip, Toen het nieuws kwam keek dan ook menigeen sip. 10 jaar was hij bestuurslid van de PV, en ging getrouw naar alle vergaderingen mee Menig „krentenwegge" heeft hij dan ook vergezeld, wanneer de Ooievaar weer een baby had besteld. Ja, veel glaasjes heeft hij zo gedronken, als er zo'n lekkere sherry stond te lonken! Met Annie Leppink. Henk Lubberding of wie 't ook was, Mijnheer Jalink was steeds wel in z'n sas. Een enkele keer is het wel eens gelukt, dan stond hij wel erg lang onder het viaduct, of kwam van de sherry of het nare weer, weet niemand, en deed ook niemand zeer De andere morgen was hij steeds weer vroeg present. Zo hebben wij hem dus jaren gekend. Velen heeft hij op kantoor de afdeling lijndienst geleerd, en al te jeugdige overmoedigen bekeerd Vele jaren werden de centjes van de P V door hem geteld. Nooit kon er van hem iets verkeerds worden vermeld. Ook op kantoor was het een fijne chef. Nu hij weg is krijgt men pas dit besef, Bij alle groei werden de taken verdeeld, en was hij soms niet meer in beeld Jaren gaf hij leiding aan Gerda en Marita, al zaten die wel eens te smullen van een chiquita! Maar voor iedere vraag stond hij open, en kon ieder bij hem binnenlopen Namens de P V dank aan hem en zijn vrouw. Wie mijnheer Jalink wat vroeg stond nooit in de kou. Het Bestuur van de P V wil niet alleen gedenken, maar ook nog wel iets nuttigs schenken. Wij dachten dit kadootje is wel wat waard, dan loopt hij nooit met een lange baard! Het Bestuur van de OAD. P V. RIJWIELEN WORDEN NIET VERVOERD. PRIJS 2 CENT Gevestigd te Holten, Smidstraat A 269, Tel K 5483—267 DIENSTREGELING ingaande 16 November 1942. ALLEEN OP WERKDAGEN 1 3 5 7 9 11 13 KM A S 0 V Holten 7 45 9 30 13 00 15 15 17 30 19 45 8 Rijssen 8 00 8 15 9 45 13 15 15 30 17.45 20 00 15 Wierden 8 15 8 30 10 00 13 30 15 45 18 00 20.15 20 A Almelo 8 25 8 40 10 10 13 40 15 55 18 10 20.25 2 4 6 8 10 12 14 16 18 A SZ SN A 0 V Almelo 8 45 12 15 13 00 14 30 16.15 1645 1900 20.30 5 Wierden 8 55 12 25 13 10 144 16.25 16 55 49.10 20 40 12 Rijssen 7 25 9 10 12 40 13.25 14 55 16.40 17 10 19 25 20.55 20 A Holten 7 40 9 25 12 55 15 10 17 25 19.40 STOPPLAATSEN HOLTEN Smidsplein, Driesprong Almelo-Hengelo, Hotel de Dikke Steen, Overweg Lichtenberg RUSSEN v. Lindenberg, Overweg, Autoweg, Garage Wessels. t Schild, Enterstraat, Witte Brug. WIERDEN Klok- kendijk. Grimberg. Nijstad, De Koepel, Café De Boer, Zandinksweg, Stamansweg, Hotel „De Zwaan". Ten Bos, Café Peeze. ALMELO Twente Kanaal, Mosterdpot, Rondweg, Rohofstraat, Overweg, Marktplein. KM 15 17 19 21 23 A A 0 V Holten 7 45 9 30 13 00 15 15 17 30 5 Dnkerhoek 7 52 9 40 13.10 1525 17 40 11 Bathmen 8 00 9 50 1320 15 35 17 50 15 Col msc hate 8 10 1000 13 30 15 45 18 00 O Ueventer 8.20 10.10 13.40 15 55 18.10 Overijsselse Autobusdiensten, haf november 1942 voor de prijs van twee cent Portret koningin Beatrix en prins Claus „Hoewel we als Holtense Oran jevereniging sedert de bevrijding vaak geld beschikbaar hebben gesteld voor Oranje- en bevry- dingsfeesten aan de openbare scholen, vonden wy het thans een leuk idee om, ter gelegen heid van de troonswisseling, de openbare kleuterscholen en la gere scholen in het dorp Holten een statieportret aan te bieden van onze nieuwe koningin Bea trix en prins Claus Namens de Holtense Oranjevereniging spreek ik de wens uit dat dit statieportret de aula's van uw scholen tot in lengte van jaren mag sieren" Met deze woorden overhandigde W Beyers, voorzit ter van de Holtense Oranjever eniging vorige week vrijdagmid dag aan alle zes schoolhoofden van de openbare lagere- en kleuterscholen binnen het dorp Holten een prachtig groot for maat statieportret van H.M. Koningin Beatrix en Prins Claus, met uiteraard de bedoe ling dat dit statieportret een ereplaats krijgt in de aula's van deze scholen. Voor het aanbie den van dit geschenk werd vo rige week vrijdagmiddag een korte officiële byeenkomst ge houden in de lerarenkamer van de o.l Dorpsschool. Namens het gemeentebestuur werd de by eenkomst by gewoond door bur gemeester mr. W.L.FC Ridder van Rappard. Naast voorzitter W. Beyers werd de Holtense Oranjevereniging by deze gele genheid vertegenwoordigd doo de heren J G Ruiterkamp (pen ningmeester) en L. Veneklaas (bestuurslid), terwyl de school hoofden van de betreffende o.l. scholen aanwezig waren om het geschenk voor hun school in ontvangst te nemen. De byeen komst werd geopend dopr bur gemeester mr W.L.FC van Rappard, die Maandagavond 19 januari a.s. komt'de gemeenteraad om 19.SU uur ten gemeentehuize in openbare vergadering bijeen ter behandeling van de volgende agenda. 1 Notulen van de vergaderingen van 24 november en 22 december 1980. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Voorstel tot aankoop van uniformen t.b.v. het brandweerperso neel. 4. Voorstel tot het instellen van een verkeersonderzoek. 5 Voorstel tot het maken van een plan met kostenbegroting voor de aanpassing van het rioolgemaal in de Haar 6. Voorstel tot wijziging/aanvulling van verschillende rechtspositie regelingen t.b.v het gemeentepersoneel. 7 Beantwoording van eventueel schriftelijke vragen. In de maandagavond in café- rest. „Vosman" gehouden jaar- Ridder vergadering van de Holtense I m vei ee- Postzegelclub werd inplaats van i.m. zei ge maart in de aula van de Scho lengemeenschap in de Haar- straat. troffen te zijn door de goede "eer J. siting die rich ge- de Holtense Oranje- rijn leeftijd niet herkies- bydrage die vereniging t.g.v de troonswisse ling heeft geleverd door alle zes o.l. scholen en kleuterscholen te heer L' Kaan- voorzien van een prachtige sta tiefoto van Koningin Beatrix en Prins Claus. „Een goed initiatief bracht de heer van de Holtense Oranjevereni- ging hetwelk in het hoofdencon- vent enorm aansloeg en graag - - werd geaccepteerd", zo bedankte bink van waardering en hennn* heer Jleiüng d|kto met enkele naar de Sal van de o.l. Dorps- wenste de bloeiende club een school teneinde daar als eerste goede t°eko ilh het nieuwe statieportret aan te srote pos g 1]itnoHi brengen. Onze fotograaf was ter waarop handelaren op totnoffl- plaatse en maakte hiervan bfj- Bing aanwezig^ zuil zij n gaande foto. baar had gesteld, als bestuurslid-secretaris gekozen Voorzitter Herman Koopman Heiting dank voor het vele en belangrijke werk dat hy ruim 4 jaar voor de club heeft gedaan. Hy bood als worden gehouden op zaterdag 7 Gebruik deze Naam Adres Woonplaats Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. i opyeven van «er> nieuwe abonnee Inzenden aan Holtem Nieuwsblad Antwoordnuinmei 97 Enschede Geefi op als abonnee op bei Holtens Nieuwsblad Adres .Woonplaats Hi|/zi| betaalt het abonnementsgeld pei halt jaai'pei jaar Aantal Inwoners per 1 januari 1980 4429 mannen. 4399 vrou wen 8828 totaal Geboren: 41 mannen. 46 vrou wen 87 totaal Overleden: 33 mannen, 29 vrou wen 62 totaal Vestiging: 91 mannen. 121 vrouwen 21 totaal Vertrek. 159 mannen. 186 vrou wen 345 totaal Aantal inwoners per 31 decem ber 1980: 4369 mannen, 4351 vrouwen, 8720 totaal Van de 345 personen die ln 1980 uit Holten vertrokken waren 43 Vietnamezen MEDEDELING AAN ONZE ADVERTEERDERS Vanaf 22 januari a.s. zal het Holtens Nieuwsblad niet meer op vrijdag maar op donderdag verschijnen. In verband hiermede die nen advertentie opdrachten uiterlijk 's dins dag om 15.00 uur in onze zetterij in Almelo te zijn. Uiteraard zullen onze ver tegenwoordigers U ook op een vroeger tijdstip, dan tot nu toe gebruikelijk, ko men bezoeken. De advertentie afdeling. Gevonden: kinderhandschoentje, rechts, boekenbon van f25.-; bankbiljet van f 100-, plastic paraplu, bruine portemonnee, inh f2.-. zilveren armband, vermoedeiyk antiek Overhandiging Koninklijke portretten door W Beyers voorzitter Holtense Oranjevereniging Verloren: rode vuigerhand- schuen met geel/rood/witte stre pen, Lois agenda, rekenmachine merk .Dickson's" brume por temonnee zilveren broche met parel (bloemvorm) een paar sneeuwlaarzen in plastic zak.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1