KSfi Melkrijders maakten laatste rit lil WWIÊ: 'M UëSêbêëiMil Voorlopig in Holten geen afzonderlijke apotheek m HOLTENS ÜEipSBLAD Live-optreden Amazing Roekwafels in J.S. De Schure Kerstviering Espelose plattelandsvrouwen Abonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent i PAS BIJ 10.000 INWONERS ij HOLTENS NIEUWSBLAD mi* j KMrn Afscheid ds. Berkhof Afscheid van waterschap - Een werkelijk goed 1981 De Schakel vierde Kerstfeest BURGERLIJKE - STAND Vakantiegids Heuvelrug- Salland" Kerstfeest plattelandsvrouwen afd. Dijkerhoek NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos- Heidema tel. 05720-2786 Red medewerker J. Wtggers Kolweg 14. tel 05483-1356 Red. medewerker DJ Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2699 Stlch U ngsbestuur W H Beijers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertentie» Schouwburgplein 7. Almelo, tel 05490-16668 Gedrukte oplage 3G75 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff 6.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Pas waneer de gemeente Holten een inwonertal heeft bereikt van omstreeks 10.000 wordt er voldoende basis aanwezig geacht voor vesti ging van een apotheker bin nen onze gemeentegrenzen. Dat Is het standpunt van burgemeester en wethouders, de gehele gemeenteraad en ook van de plaatselijke huis artsen op de vraag of er in Holten al dan niet voldoende draagvlak aanwezig is voor vestiging van een apotheker. Concreet plan Het onderwerp apotheekves tiging, waarover vooral lande lijk nogal wat te doen is, kwam ook even aan de orde tijdens de gemeenteraadsver gadering van maandag 22 december j.l. By de ingeko men stukken lag nl. een in formatief geschrift, afkomstig van de apotheek Commissie van de Landelijke Huisartsen Vereniging (L.H.V.) inzake geneesmiddelenvoorziening ten plattelande. In dit ge schrift is tevens een concreet plan uitgewerkt voor vesti ging van apotheken in de kleinere gemeenten. Over dit plan werd een reaktie ge vraagd van de gemeentebes turen in alle plattelandsge meenten. Voor wat Holten betreft heeft b. en w hierop het volgende antwoord ge formuleerd: „Gevolg gevende aan uw verzoek willen wy gaarne onze mening geven over deze problematiek, waarbij wij de opmerking maken dat deze gedeeld wordt door de in Holten werk zame apotheekhoudende huisartsen en een poten tieel geïnteresseerde apo theker Ruim 3/4 jaar gele den is door ons college overlegd met de huisartsen en een apotheker over de mogelijke vestiging van een apotheek in Holten. Als conclusie uit dit overleg, kwamen naar voren dat in dien Holten plm 10.000 in woners heeft (nu plm. 8.800) het voor de hand ligt dat er een apotheek komt in het dorp Echter, in die si tuatie zullen er waarborgen dienen te zijn dat de ge neesmiddelenverstrekking uit oogpunt van service aan de patiënt, gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week gegarandeerd blijft. De huidige situatie, waarin de 3 huisartsen ver enigd zyn in een moderne groepspraktijk, maakt het namelijk in principe moge lijk dat op ieder uur van de dag geneesmiddelen ver strekt worden op één cen traal punt, namelijk de groepspraktijk. De vestiging van een apotheek zou er niet toe mogen leiden dat geneesmiddelen alleen maar tijdens „kantooruren" te verkrijgen zijn. Het door u gepresenteerde plan biedt daarvoor bepaalde richtlij nen, die t.z.t. nader in ons gebied geconcretiseerd moeten worden. Wij gaan er van uit dat deze richtlijnen t.z.t. gehanteerd zullen worden als Holten de 10.000 inwonersgrens bereikt heeft en daardoor „apotheekrijp" is geworden. Vooralsnog nemen wij uw plan der halve voor kennisgeving aan. Wij kunnen u tenslotte nog mededelen dat de raad zich op 22 december heeft geconformeerd aan de in houd van deze reaktie." Aldus b. en w. Advertentie-adviseur: W FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot 's woensdags 12.00 uur Rechts op foto melkrijder Hend rik Jan Baltus die 38 jaar bus sen melk vervoerde naar ,f)e Vrijheid" in Holten en 3 jaar naar de fabriek in Bathmen. Als afsluiting van het zeer suc cesvol verlopen kerstprogramma van jeugdsociëteit De Schure aan de Beuzebergerweg is er aanstaande zaterdagavond 3 ja nuari een live-optreden van The Amazing Roekwafels Fred Piek, zanger gitarist en Wim Kerkhof, pianist, contrabassist en zanger zfjn de twee musici die aan de basis van de groep Amazing Roekwafels hebben gestaan. Be gin 1979 gingen beide heren met elkaar in zee Zy richtten The Amazing Stroopwafels op, met een veelzydig repertoire van Ne derlands populair, country en folk. Optredens volgden met veel succes, een langspeler werd uitgebracht met medewerking van een aantal heren die al af en toe met zaaloptredens had den geassisteerd Brein achter de Roekwafels is Fred Piek, in 1971 richtte hy de overbekende folk-rock band Fungus op In hun zevenjarig bestaan toch wel de toonaangevende form; tie van dit genre, vijf langspelers en een achttal singles waren het gevolg. Na het ter ziele gaan van Fun gus, pakte Piek de draad weer op samen met Wim Kerkhof, na de opnames van de eerste l.p. werd het duo uitgebreid met Arie van de Graaf. Koos Pakvis en Louis Debij Een prima ge zelschap met een veelzijdig ka rakter Zaterdagavond 3 januari 21 00 uur in J.S de Schure The Amazing Roekwafels met Wim Kerkhof zang, piano's, contra bas, Fred Piek, zang, gitaar, Arie v d Graaf solo gitaar, Koos Pakvis bas, zang, Louis Debij drums, zang De entreeprijs is vyf piek (f. 5.-). Tot ziens in J.S. de Schure Ds. A.W. Berkhof die zoals be kend een beroep heeft aange nomen naar Hoogland (bij Amersfoort) zal op zondag 8 fe bruari afscheid nemen van de Hervormde Gemeente te Holten. De bevestiging zal op 22 fe bruari plaats hebben in de R.K. kerk door de plaatselyke geref. predikant. De heer H. Beldman „Schol mans Dieks" van de Oude Sta tionsweg, heeft in het water schapshuis te Markelo, met nog vyf andere bestuursleden die eveneens de pensioengerechtigde leeftyd hadden bereikt, in een feestelyk getinte bestuursverga dering afscheid genomen van het Waterschap „De Schipbeek". Voor het vele en belangryke werk dat hy meer dan 27 jaar verrichte werd hem dank gezegd door vvatergraaf H. Kottelenberg, die als blyk van waardering en herinnering een fraaie wandel stok aanbood. Na de bestuurs vergadering werd in café Smit onder het genot van een drankje en hartige hap nog een uurtje gezellig nagepraat over allereli waterschapszaken die in de loop der jaren de revue passeerden. Zeven van de negen mel- 1 krijders die sinds de slui ting van „De Vrijheid" te Holten (3 jaar geleden) nog zorgden voor het vervoeren van melk in bussen naar Markelo en Bathmen hebben er za terdagmorgen 20 decem ber een punt achter gezet omdat men met ingang van januari 1981 aan de melkverwerkende bedrij ven uitsluitend nog tankmelk kwijt kan. Vrijdagavond 19 december werd door het byna volledige bestuur van het district Holten-Coberco in restaurant „Vosman" van hen afscheid genomen. District-voor zitter H Stegeman dook in een afscheidsspeech in het verleden en herinnerde aan de tyd dat aan het eind van ieder jaar de ritten werden uitbesteed in een van de plaatselyke café's soms voor een bedrag per rit dat men nu moet betalen voor één goede sigaar Stegeman, na de 2e we reldoorlog zelf enkele jaren mel krijder heeft voor die prys nooit gereden maar wel voor 4 a 5 gulden per dag en hiervoor was je met paard en wagen toch al- tyd drie uur van huis. Ook in Holten heeft een groot aantal veehouders gebruik gemaakt van de subsidie (overheid en Coberco gemiddeld f. 2.500.-) by het omschakelen op tankmelk maar ook een groot aantal kleinere en kleine bedryven hebben om redenen van uiteen lopende aard definitief afge- Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Naam: g Adres: j Woonplaats: g Geefi op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr /mevr.: Adres: Woonplaats: Hi|/*ij betaalt het abonnementsgeld per halt jaat/per jaar. U ontvangteen fraaie a/s u een Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. De laatste weken van het jaar zijn wij altijd druk met het verzenden van Kerst- en Nieuwjaarswen sen naar familie, vrienden, kennissen, buren en zakelijke relaties. Een vloed van goede wensen komt op ons af en hoe gaarne hopen wij niet dat al die wensen in vervulling zullen gaan. Soms lijkt het wel alsof wij eens per jaar met die veel heid goede wensen de realiteit van het leven van alle dag richting willen geven; die kant op, die wij graag willen... Een goed en oud gebruik over igens dat wij terecht in ere houden. Want wie staat nog stil bij de betekenis van de groet goede morgen, goedemiddag? Deze wens is zo uitgesleten dat de ware inhoud niet meer tot ons doordringt. Daarom ook maak ik gaarne van de geboden ge legenheid gebruik om alle inwoners van Holten (nadrukkelijk) een goed 1981 toe te wensen! Een nieuw jaar dat voor ons ligt, een jaar waarin wij met ons allen zullen verder werken aan een goed leef-, woon- en werkklimaat in onze gemeente. Een jaar ook waarin voor het eerst sinds een aantal jaren weer een contingent nieuwe woningen opge leverd zal worden, waarmee voor vele woningzoe kenden een wens in vervulling zal gaan. Gaarne wens ik u persoonlijk en de Holtense samenleving in zijn totaliteit, een werkelijk goed 1981 toe. Mr. W.L.F.C. ridder van Rappard, burgemeester van Holten. haakt. Stegeman bood aan de zeven melkrijders een geschenk in couvert aan en verraste mel krijder Baltus uit de Vijfhuizen met een kleurenfoto (20 by 30 in lyst) die een dezer dagen ge maakt werd by het opladen van de bussen. De melkrijders Over- eem en Boode die een paar jaar reeds „overschakelden" van tractor met aanhanger op melk- vervoer per tank blijven in Hol ten nog rijden. Namens „Coberco" werd het woord gevoerd door de directeur de heer A.M. Ravenshorst te Zutphen. Hy herinnerde aan de „melkstryd" die er een aantal jaren geleden in Holten was om de melk van de „Wansinkboe- ren" Een stryd tusen de plaat selyke coöperatie „De Vryheid" en de V V M. te Nunspeet. Het ging toen om melk in bussen, om melk in een tank is nooit geen stryd geleverd. 1980 bete kent zo besloot de heer Raven shorst voorgoed het einde van het bussentydperk. Hy bood als herinnering aan de heer Stege man een mini-melkbusje van fijn aardewerk aan. In aanwezigheid van de ouders en andere belangstellenden vierden de leerlingen van de bijzondere basisschool „De Schakel" vrijdagavond, 19 de cember j.l., gezamenlijk Kerst feest in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente. Nadat de leerlingen en verdere aanwezigen waren verwelkomd door de heer G.J Piek zongen kinderen uit diverse klassen, onder leiding van mej. Sysling, een Kaarsenlied. waarby de Ad ventkaarsen één voor één wer den ontstoken. Als centraal element in het programma werd door de leerlingen uit de zesde klas een Kerstspel voor het voetlicht gebracht waarin het Kerstevangelie werd verhaald en uitgebeeld, waarna de vyfde klassers een voordracht hielden over hetzelfde onderwerp. Ver volgens zongen de leerlingen uit de vierde en vyfde klas, onder leiding van de heer Lahuis, een kerstlied met begeleiding van een tweetal fluitisten. Erg boeiend was vooral ook het vrije verhaal dat verteld werd door het schoolhoofd de heer H. Ch. Geboren: Martijn zv M E Kap- pert en M Linde, Nicander Ge- rrit Frederik zv M L.M. Brand en G D J Moddejonge. Overleden: J Venneman, oud 85 jaar, Holten, S de Vries, oud 82 jaar, Holten, A.HE. Borstlap- Mulstege, oud 66 jaar, Holten. Ondertrouwd: A Meyerman, oud 22 jaar, Holten en H A. Lubbersen, oud 22 jaar, Holten. Gehuwd: G.J Ribbink, oud 25 jaar. Holten en H M Pannekoek, oud 25 jaar, Deventer, H van den Brink, oud 23 jaar. Holten en G C Korterink, oud 24 jaar, Lochem; R G de Grote, Holten en MG van den Brink, Ryssen; A Bruinsma, oud 63 jaar, Am sterdam en MP Turner, oud 46 jaar, Ibiza, H A C Lammertink, oud 24 jaar, Nieuwegeln en GJ. Rensen, oud 27 jaar, Nieuwe geln. Vogely. Op spannende wyze verhaalde hy over „Oude Kees" die op de markt kerstbomen en kerststukjes verkocht, hoewel hy voor dit werk eigenlyk al veel te oud geworden was De jonge Erik, die oude Kees al een tyd had zien tobben, bood hem zyn diensten aan en vanaf dat mo ment gingen de artikelen vlot van de hand. Doch toen oude Kees tenslotte het ontvangen geld van die dag uit het trom meltje wilde halen bleek dit leeg te zyn en dus werd Erik van diefstal beschuldigd. Achtera! echter bleek dat oude Kees dit geld tevoren zelf in zyn porte feuille had gestoken en was het hele misverstand tenslotte toe te schryven aan het leeftydsver- schynsel, dat Kees op zyn hoge leeftyd wel eens dingen doet die hy zich even later zelf niet meei kan herhinneren. Tydens het Kerstfeest werden de Bybelle- zingen verzorgd door Jan Peter Schalk en André Groteboer Door het gezameniyk zingen van diverse kerstliederen ontstond een passende verbinding tussen diverse programmaonderdelen Na afloop ontvingen alle leerlin gen een Kerstkado in de vorm van een kaars en een prachtig leesboek. De Overijsselse Heuvelrug en1 Salland geeft de garantie voor een echte vakantie. Het vakan tie seizoen 1981 nadert met rasse schreden. Met byzonder veel genoegen biedt de Streek VW Overijsselse Heuvelrug en Salland de gids voor vakantie en vrije tyd 1981 aan. Verras send vroeg komen de aanvragen om inlichtingen en boekingen binnen. De streek VW is dan ook verheugd, dat zy hu reeds met een zeer fraai uitgevoerde gids tegemoet kan komen aan de wens om nog meer informa tie te verkrijgen over het prach tige gebied. Het sterk wisselende landschap, bossen en heide, ri vieren en zandverstuivingen, maar ook de- karakteristieke dorpjes en steden nodigen uit tot nadere kennismaking. Ook in de toeristische bedryven vindt men de gastvrijheid, die deze streek eigen Ls. De Gids voor Vakantie en Vrye Tyd 1981 van de Streek VW Overijsselse Heuvelrug en Salland geeft een kompleet overzicht van de ver rassend vele mogelykheden. Ze is verkrijgbaar by vrijwel alle VW-kantoren ln Nederland en kan ook telefonisch of schrifte- lyk worden aangevraagd by ge noemde Streek VW, p a. Post- bus 46, 8100 AA in Raalte. Het telefoonnr. is 05720-2343. De prijs is f2.50. De dames van de afd. Dyker- hoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hebben het Kerstfeest '80 op een heel an dere wyze gevierd dan voor gaande jaren Nadat de presi dente mevr Kroon de 73 leden hartelyk had welkom geheten kregen drie dames van het Le ger des Heils gelegenheid om een programma uit te voeren dat bestond uit het zingen van een aantal prachtige liederen af gewisseld met korte vertellingen. Ook werden er kerstliederen samen gezongen. Mevr Kroon dankte het zanggroepje voor de zeer gewaardeerde medewerking en het kerstnummer van de „Strydkreet" en bood een enve lop met inhoud aan. Zy wenste in een kort slotwoord allen pret tige kerstdagen en wel thuis. De leden van de afd. Espelo van de Ned Bond van Plattelands vrouwen hielden by kaarslicht ln een met dennengroen stylvol versierd gebouw „Trefpunt" de jaarlykse kerstviering waarvoor ook enkele oudere huisgenoten waren uitgenodigd De presi dente mevr Tuitert-Bronsvoort sprak een kort welkomstwoord, in 't byzonder tot organist Ge- rrit Vruggtnk. die het koortje en de samenzang zal begeleiden De kerstavond werd verder verzorgd door de dames D Blankena, J. Klein Horj&nan, D Koopman, M Luggenhorst en D ter Stal met declamatie. Het mooie kerstverhaal „In mensen een welbehagen" werd gelezen door mevr D ter Stal, en door het voor deze avond speciaal ge vormde koortje werden een zes tal aardige kerstliedjes gezon gen. De avond werd besloten met het zingen van het prach tige kerstlied „Stille nacht". Mevr Tuitert-Bronsvoort dankte allen die op welke wyze dan ook een bijdrage leverden aan het welslagen van deze zeer druk bezochte byeenkomst en ze wenste allen prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling Tot slot werden kerststukjes uitge reikt voor de zieke en oudere leden en huisgenoten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1981 | | pagina 1