Nota uitbreiding Holten in januari aan de orde HOLTENS NIEUWSBLAD Van de redactie GEVONDEN afdeling Holten 35 jaar, Agenda Raadsvergadering HOLTENS NIEUWSBLAD zou mdetfs het kijken byna ver- MgjJ. bOHCl VaU plattelands"VFOUWCll Kerstbakjes voor bejaarden Kerstfeestviering zondagsschool Bergruitertjes nieuws Abonnementsprijs f 25.15 per jaar. Losse nummers 55 cent OLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 19 december 1980 32e jaargang - nr. 51 Hoofdredacteur J Wlggers- Kolweg 14. tel 05483 1356 Red medewerker D. J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2699 Stichtingsbestuur: W H. Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7. Almelo, tel. 05490-16666 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Pinky' goed gekozen Ink voor iubilenm nninffs !oge ogen gooide de toneelgroep Ontspanningsclub door de och donderdag 11 d<£ lolten (OCH) met haar jubileumstuk „Pinky", naar voor de en ie roman van Cid Rickett Summer. Een 35-jarig jubi- Puitgevoerd. Ruim iso eum en dan een toch tamelijk triest stuk, zullen ve- mensen konden die avond koste- en zich afgevraagd hebben. Een verklaring hiervoor is loos genieten van deze voorstei- nel gevonden in de persoon van één van de oprich- Ung> De heer Meinsma opende ers, de heer Jan Oosterkamp. ,,Je moet niet verge- de avond en de heer voortman, en", vertelt hij, „het gaat om óns jubileum, dus heb- één van de organisatoren over- jen we een stuk gekozen, waar we gezamenlijk erg handigde een envelop met in deel plezier aan beleven. Ongeveer 25 jaar geleden houd. lebben we het stuk ook gespeeld, weliswaar uitge- Na bedankte mevrouw ireider, maar ook toen bleek het goed gekozen. Dat sprokkereef, voor de bejaarden liet in de uitvoering van 12 december zo'n succes zou Van de „Diessenpias" en me- Advertentie-adviseur: W. FREDERIXS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - teW-6 65 tot 's woensdags 12.00 uur Scène uit ,J>inky", een blank ne germeisje VX.n.r.: Jan Schooien, Riki penveen, 20 en 21 februari voor de OLM plattelandsvrouwen in Dykerhoek, 13 maart in Wesepe tevens op zang- en muziekuit voeringen. Pas later, omstreeks de jaren vijftig werd overgestapt en 24, 27 en 28 maart in Bath- op uitsluitend toneelvoorstellin- men. gen. Er werden zo'n drie stuk ken per seizoen gespeeld. De De Ontspanningsclub Club Hol- eerste woensdag in november Aaltink-Kevelam, Gerrit Brinks zijn hadden we niet kunnen denken. Pinky" blijkt na vrouw Enklaar van Andel be- en jna Deijk-Oosterkamp (Pinky) al die jaren' nog bijzonder aktueel ook dat was mede dankte namens de bejaardenso- doorslaggevend bij de keuze". ciëteit. Vrijdag 12 december was eidere ten werd ]2 augustus !945 op. (dankdag), was de opening de eigeniyke jubüeumvienng en p g. 23 en 2i gericht door een aantal oud het toneelseizoen. Momenteel be rassenstrijd ln Amerika, de samerüevlng nuttig te maken, ook^op deze avond^ vee^ januari in Laren (Gelderland), 14 CJV-ers. De nadruk lag in die „ordt door het toneelgezelschap. rStS eTZ'UZZ op H™ um"t rk Ptaky» werd Inmiddels z^n al veel ultnodi- februari wordt gespeeld in Die- een wezenlijke manier aangege- G3S3SSSIS7':: ven door hoofdrolspeelster „Pin ky" (Ina 'Deijk-Oosterkamp). Je tijd niet alleen op toneel, maar één stuk per jaar ingestudeerd. geten da^ het om amateurtoneel gaat. Eenzelfde goede rolbezetting gold voor „dokter Joe", gespeeld door „rot in het vak", Jan Oos- terxamp. zyn taak was het als be ^middelaar op te treden tussen nky en haar „grootje" (me- ouw Rikie Aaltink-Kevelam). Pinky, die enkele jaren in Noord-Amerika een verpleegster sopleiding heeft gevolgd, durfde er tydens deze periode niet voor uit te komen de kleindochter te zijn van een negerin. Terugge komen in het Zuiden wordt zij hiervoor op de vingers getikt door haar eigen mensen, waar zy zich eigenlijk niet meer thuis voelt. Ze wil het liefst zo snel mogelijk terug, om samen met haar vriend Tom (Johan Stuk- ker) een nieuw leven te begin nen. Deze heeft echter, na het bekend worden van haar uitein delijke afkomst de nodige be zwaren en Pinky probeert zich mede dankzij gesprekken met „dokter Joe" en haar patiënte l Miss Emm (mevrouw Ada Wierbos-Koopman) in haar eigen Volgende week geen Holtens Nieuwsblad. In ver band met Kerstdagen zal nummer 52 van de 32ste jaargang van „Holtens Nieuwsblad" met kunnen verschijnen. Het spijt ons met U lezers, maar het was technisch niet mogelijk om de komende week uit te komen, 't Is voor de derde keer in 32 jaar dat U „H.N." niet ontvangt, dus toch echt wel een hoge uitzondering. Voor het eerste nummer van de nieuwe jaargang, dat op 2 januari verschijnt, kunnen advertenties en be richten tot maandag 29 december 's middags 4.00 uur worden ingeleverd bij de bekende adressen. Redactie Holtens Nieuwsblad Aan ouders en kinderen. Zondag a.s. 21 december begint de Zon dagsschool voor één keer om 10 uur. Na afloop van de kerk dienst gaan we met alle kinde ren onze kerstversjes oefenen met orgelbegeleiding in N.H. Kerk. We hopen daar om plm. half 12 klaar te zijn. U kunt de kinderen dus bij de kerk opha len. Ons Kerstfeest vieren we dit jaar op eerste Kerstdag in de N.H. Kerk. Aanvang half 4. Alle ouders, broers en zusjes, groot ouders en andere belangstellen den zijn van harte welkom om dit feest damen met ons te vie ren. Alle Zondagsschoolkinderen verzamelen zich om kwart over 3 bij de Dorpsschool (Tuin straat) en gaan in klasseverband naar de kerk. Namens het Zondagsschoolper- soneel wensen wij U gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 1981. Het Zondagsschoolpersoneel Gevonden: rode vingerhand schoenen, dameshorloge, don kerblauwe wijzerplaat, merk Ancre, wit leren bandje, bruine kinderportemonne, inhoud f0.45 en tandartskaart, groene pape gaai (Amazone), Zeeuws han gertje, zilveren halsketting, goudkleurig horloge, merk Heli con, schakelarmband, blauwe kunststof handschoen, met af beelding auto, zwart witte hond, zwarte leren portemon nee. Woensdagavond vierde in Op dinsdag 23 december om zaa| „Vosman" (die met 14.00 uur kunnen kinderen vanaf 94 dames tot de aller- 6 jaar voor bejaarde mensen in jaa4sj.e piaats was bezet) Holten een kerstbakje maken. nlaatseliike afdeline Ze mogen zelf leuke dingetjes de ^at^ehjke atüelmg zoals hulst, spaanse pepers en Y*n u* DUUU andere versieringen meenemen, Plattelandsvrouwen haar Voor bakjes, kaarsen, lint, pad- 35-jarig bestaan. Ter ge- destoeltjes en spuitsneeuw wordt legenheid hiervan werd gezorgd. De bakjes woiden door aan de leden een koffie- de kinderen zelf weggebracht, maaltijd aangeboden. De Hiervoor hebben we de mede- presidente mevr. v.d. werking van de ouders nodig die wijk_0omkens heette al- ln het bezit zijn van een auto bijzondcr harteIjjk Wanneer u een half uurtje kunt J rijden bel dan even naar 't welkom en ze zei in haar Paalhuus 2755. Als je graag een openingswoord dat de bakje wilt maken bel dan 2755. bond de vrouwen een ge- Tot 23 december. voel van eigen waarde U ontvangteen fraaie als u een Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze Naam Adres Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Dhr./mevr.: hoopt te geven en de blik te richten op het heden en de toekomst. Wij vrouwen moeten uit de cirkel stappen door inforniatie van onder werpen door de geven en mee te praten én te be slissen over belangrijke zaken. Zij hoopte dat de bond behulpzaam mag zijn „bewust" te kiezen over het wel en niet doen in het leven. Huldiging Een zestal dames, sinds de op richting lid, werden in het „zon netje" gezet t.w. mevr. Nagelhout-Klijzing, mevr. Paalman-Wegstapel, mevr. Wissink-Wiltink, mevr. Dikkers- ■Rensen, mevr. Bouwhuis-Geltink en mevr. Dikkers-Eggink. Mevr. Nagelhout-Klijzing was 35 jaar geleden de initiatiefneem ster en naar aanleiding daarvan nam zij het woord om te vertel len hoe het allemaal begonnen was. Na de oorlog kwam er ook voor de vrouwen een betere tijd. De landelijke bond begon weer actief te worden en een consu lente werd de provincie Inge stuurd om nieuwe afdelingen op te richten. Deze dame kwam ook in Holten en zo is de afde- De Plattelandsvrouwen van de jubilerende afdeling aan de kof fiemaaltijd Adr I ling opgericht met 17 leden. Na i*i twee maanden was h< Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per halt jaar/per jaar. twee maanden was het ledental al gestegen tot 66. Het was de eerste vrouwenbond ln Holten, zo ook het begin van de vrou wenemancipatie, daar zijn we ons altijd terdege van bewust geweest, zo besloot mevr. Nagelhout-Klijzing. Beurtelings vertelden de zes oprichtsters enkele leuke anecdotes over de eerste jaren. Tenslotte felici teerde mevr. Nagelhout-Klijzing de jubilerende vereniging en bood een prachtig receptie album aan en ze stelde voor ge zamenlijk het bondslied te zin gen. Hierna werd de koffiemaal tijd geserveerd. Mevr. Hase-de Hamer nam de leiding over en een drietal dames t.w. mevr. Wansink-v.d. Brink, mevr. Broere-Bos en mevr. Dikkers- Wegstapel declameerden een ge dicht (eigen werk) over de pe riodes 1945-1950, 1950-1960 en 1965-1980. Mevr. Pekkeriet- Teeselink en mevr. Van Doesburg-Tijssen hielden een heel gezellig babbeltje over de gouden bijeenkomsten. Een vijf tal dames vormden een koortje en mevr. De Graaf-Verwaal zorgde voor afwisseling in de vorm van declamatie. Mevr. Gütlich-de Voogd bood het be stuur namens de leden een bloemstukje en de vereniging een intekenalbum aan. Mevr. Beldman-Wegstapel besloot de jubileumavond met een gedicht en bedankte alle leden, die hun medewerking hadden verleend aan het welslagen van deze avond en wenste allen goede feestdagen en een wel thuis toe, De leden van het bestemmings planforum zijn uitgenodigd voor een openbare vergadering met het college van B. en W. op donderdag 15 januari 1981 (8 uur) in de aula van de scholen gemeenschap te Holten. De hoofdschotel wordt gevormd door een bespreking van de nota uitbreidingsmogelijkheden, samengesteld door het raadge vend ingenieursbureau ir. R. Hajema en partners b.v. Het genoemde forum heeft in zijn vergadering van 4 april 1979 naar aanleiding van de behande ling van het ontwerpplan Zuid- erlook diverse alternatieven ge noemd voor uitbreidingsmoge lijkheden en verkeersoplossingen van resp. in en nabij Holten. Het C.D.'A. verzocht om een we genstructuurplan voor heel Hol ten. Zo'n plan vergt veel tijd, zo wordt in de inleiding opgemerkt, omdat allerlei gegevens op tafel moeten komen. Inclusief het noodzakelijk overleg en moge lijke inspraak neemt het opstel len van een wegenstructuurplan een twee jaar ln beslag. Daarop te wachten lijkt onver standig. Rekening houdend met een periode van voorbereiding en planprocedure van vijf èi zes jaar zouden dan pas over zeven acht jaar bouwmogelijkheden vrij komen in een nieuw be stemmingsplan (daargelaten een mogelijke onteigeningsprocedu re). Dit is te laat, mede gezien het ontbreken van enige wo ningbouw van betekenis gedu rende de jaren 1974 t.m. 1979. Desondanks wil het gemeente bestuur reageren op de ge maakte opmerkingen en gedane suggesties, zo wordt in de inlei ding geschreven. De grote nota noemt diverse criteria ten op zichte van o.m. de bereikbaar heid van scholen, kosten van ontsluiting, het landschappelijk aspect, cultuurhistorische waar dering, veranderingen in het grondgebruik etc. Op deze nota komen we t.z.t. uitvoerig terug. Verloren: Quartz horloge, merk Cacio, gymspullen in blauw ge ruite gym tas, nettas, meisjeshor loge, met wijzers en rood band je, houten slee, 1 blauwe hand schoen, 1 zwarte skelter, rode sporttas „Adidas" met sportkle- ding, wit-blauw gymnastiekshirt met embleem, zwart bouvier, reu, met rode halsband „kar ren", parel, gouden ketting met mutsoorbel. Op de ln manege „Vossebos" ln Wierden gehouden springwed- stryden voor pony's behaalde Gerard in 't Veld met „Henriet- te" in de klasse B cat. D de derde prys. Herman Lodeweges werd met „Pinto" by het „Jachtspringen" klasse L cat. D derde. De gemeenteraad van Holten komt maandag 22 december, aanvang half acht, weer in het gemeentehuis byeen voor afhan deling van een agenda van 23 punten. Na afhandeling van, zoals gebruikelijk, de notulen, de ingekomen stukken en de mededelingen komen de vol gende voorstellen aan de orde: Aankoop van grond en opstallen van mevrouw G.H. Oolbekkink-Tukkers, Kerkstraat 11, Straatnaamgéving in be stemmingsplan „De Haar", Naamgeving sportveldencomplex Larenseweg, Herstellen en ver nieuwen dakbedekking bijzon dere lagere school „Het Kom pas", Aankoop van boeken t.b.v. het boekenfonds openbare scho lengemeenschap en Aanbrengen verschillende voorzieningen t.b.v. de openbare scholengemeen schap. Vaststelling gemeentelijk blbllo- theekplan 1983 t.m. 1985. Verlening krediet ten behoeve van subsidiëring rieten daken, wyziging gemeenschappelijke regeling woonwagenschap Zuid-West Overijssel. Hernieuwde vaststelling veror dening onkostenvergoeding ge- meentepersoneei. Wijziging diploma- gratificatieregeling. Uitbreiding personeel gemeente secretarie. Interne verbouwing gemeente huis. Afnemen pakket bedrijfsgezond heidszorg Districts Gezondheids Dienst Deventer. Vaststelling krediet in rekening-courant in 1981 bij de Bank voor Nederlandse Ge meente te 's Gravenhage. Aankoop fietsenstalling ten be hoeve vleeskeuringsdienst. Uitbreiding hoge- en lagedruk gasnet. Leggen hoogspanningskabels en inrichting hoogspanningsruimte t.b.v. Enkco B.V alhier Uitbreiding hoogspanningskabel net en inrichting schakelveld in Inkoopstation. Samenvoeging gemeentelijk elektriciteitsbedrijf en het gas bedrijf en instelling van een energiebedrijf als tak van dienst. Beantwoording van eventueel ingekomen schriftelijke vragen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1