HOLTENAREN! FEESTPRIJZEN Optiek AAFT1NK brood - feaa ?öi 150 voor uw oude toestel klein velderman bv FAMILIE BERICHTEN ff GEZELLIGHElöSRIT BRILMONTUREN De Slimme Sing Jjl* blouses MÜLLER'S begrafenisonderneming VOOR AL UW SALADES VOOR DE A.S. FEESTDAGEN IJSCLUB „DE NOORDPOOL" CAFE KALFSTERMAN Totale opruiming!!! DAMES-, HEREN- EN KINDER NIEUWE KERSTLIEDJES Martine Bijl deechïe groenteman Fa. J.W. Dollekamp en Zn MANTELS JAPONNEN ROKKEN PROFITEERT NU! ||ff MODECENTRUM KERSTSTOLLEN, KERSTKRANSEN EN KERSTKOEKJES WIJ MAKEN DE FEESTMAAND KOMPLEET!!! tot 31-12-1980 Bij aankoop van een kleuren t.v Behalve de normale hoge korting nu (MiniMniHiHinnnmiiiiniiiifiii»! Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij ken nis van de geboorte van onse soon WILLEM JAN Wij noemen hem WILCO Henk Oolbekkink Diny Ooihekkink-Pealmen 8 december 1980 7461 RJ Holten, Vefddijk 2 Wederom rijn wij rijk en gelukkig, maar bovenal dankbaar, met de geboorte van onse soon en broertje ALEXANDER HENDRIK ALBERT (Alexander) Mennes ter Stal Marietje ter Stal-Koopman Erik 7 december 1980 Gaardenstraat 51 7451 CV Holten GERRfT RtSRINK en INEKE PANNEKOEK «san trouwen op donderdag ie december 1980 om 11.45 uur in het gemeentehuis te Holten. Kerkelijke Inzegp- mg om 12.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Holten door ds w C.C. Polhuijs. Gelegenheid tot fel idteren vanaf 19.30 uur in saai „Het Bonte Paard" Dijkerhoek. Holten Oeeember 1980 Holten, Manenschijnsweg 2 Colmschate, Holterweg 47 M Toekomstig adres: 745J LK Holten, Manenschijnsweg 2 Inplaats van kaarten RBNDERTGERRIT DE GROTE en MARWNA GUSBERTHA VAN DEN BRINK Wij gaan trouwen op vrijdag 19 december a s. om 13.30 uur bet gemeentehui* te Holten De kerkelijke insegening is om 14.00 uur In de Ned. Her vormde Kerk te Holten door ds. W. Vons Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in café-restaurant „Vosman" te Holten December 1980 M Holten, Vooreboersatraet 10 Rljssen, De Höfte 28 Toekomstig adres: De Höfte 28,7462 JV Rljssen HENK VAN DEN BRINK en tNA KORTER1NK n de eer u, mede namens wedersijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk op vrijdag 19 december 1980 om 11.00 uur in het gemeentehuis te Holten Kerkelijke Inzepeninp om 11.45 uur in gebouw „Bethanië" t< Dijkerhoek, door de weleerwaarde heer ds. P. Bergkotte Gelegenheid tot feliciteren van 18.00-18.00 uur bij café- restaurant „1 Bonte Paard" te Dijkerhoek Oude Stationsweg 2, Hotten Schooiweg 6, Laren Toekomstig adres: oude Stationsweg 2,7451 ME Holten Tot ome diepe droefheid is heden overleden onse inning geiiefde moeder en oma A Gijsbertha Bleijenberg- Vaarkamp weduwe van H. Bleijenberg op de leeftijd van 80 jaar „Wat de toekomst brengen moge Mij geleidt des Heren hand" Nunspeet: J.G- Stip-Bleijenberg H. Stip Bathmen: W.#van de Worp-8leijenberg H. van de Worp Holten: H.H. Bieljenberg WA 8leijenberg-8!ankena Wapeningen: pj. Drfever-Bleijenberg E.J.H. Driever Deventer: a. Bleijenberg R. Bleijenberg-Nijhoff Ermeto: b. Bleijenberg W. Bleijenberg-van Dasseiear Enter: p. Bleijenberg E.H. Bleijenberg-Mostert Holten: j. Bleijenberg J.H. Sint Bsthmen: J.B. Bleijenberg R. Bleijenberg-van Beek Klein- en achterkleinkinderen 7451 ZB Holten, 9 december 1980 Churchlllstraat 15 Moeder it thuis opgebaard, wear gelegenheid ie om •fschekl te nemen U wordt uigenodigd de rduwdienst bij te wonen welke saterdag 13 december om 12.00 uur sal aan vangen in gebouw „Irene" Boachkampetrtet te Hol ten Vooraf ie er gelegenheid tot condoleren an afscheid nemen vanaf 1140 uur in gebouw „Irene" De begrafenis sal aansluitend om 13.00 uur plaats vangen in gebouw „Irene" Boachkampsetreat te Hol ten Larensaweg 48, telefoon 1745 Regeling en verzorging van begrafenissen voor Holten an omgeving. Nader# inlichtingen worden gaarne een ot adres verstrekt De laatste moeilijke passen op de levensweg zijn geset door mijn lieve man, onze vader, behuwd- en grootvader Jan Hendrik Achterkamp echtgenoot van Gerridina Schoneveld op de leeftijd ven 76 jaar Wij zullen in dankbaarheid aan hem blijven denken G. Achterkamp-Schoneveld Marinus - Cisca Herman - Janna Gerrit - Mineke Hannie - Ab Hennie - Femmy Minggus - Genja en kleinkinderen 7451 DB Holten, 7 december 1980 Diessenplasstraat 43 De crematie heeft inmiddels plaats gehad op 11 dec. Op woensdag 17 decem ber hoop ik mijn 80ste verjaardag te vieren G. Janssen-8 rinks Manenschijnsweg 9 7451 U Holten Gelegenheid tot felicite ren 's avonds na half 8 in café-rest. „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek Dankbetuiging Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk dank zeg gen die ons40-jarig huwelijk- feest tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt A. Wegstapel A Wegstapel-Kölling Holten, dec. '80 Dijkerhoekseweg 12 m met kerst en nieuwjaar naar CAFÉ „DE PREUTER" (v.h. Zadelkamp) y» Die maakt het fijn voor elkaar GRAAG VROEGTIJDIG BESTELLEN Markeloseweg 7, Holten, Tel. 1906 '4 op woensdag 17 december 19.30 uur in café „Jansen" AGENDA 1. Opening 2. Notulen 3. Mededelingen 4. Jaarverslag secr. en penn. 5. Verslag kascommissie 6. Bestuursverkiezing. (Aftr. de heer Joh. van Geenhui- zen. Tegenkand. kunnen worden gesteld tot aanvang der vergadering) 7. Bespreking winterprogramma 8. Rondvraag en sluiting Ook donateurs zijn welkom! DE H0LTENSE 27 MC-VEREMGING H.C.Z.V. organiseert op 20 december a.s. een met grandioze kerstprijzen Start om 20.00 uur bij A.C. Restaurant Holten Pen en zaklamp meebrengen, leden f5.- Niet-leden f 10- Prachtige wild- en vleesprijzen Aanvang: 19.30 uur Stationsstraat aalijs Vanaf heden worden de nog overgebleven huishoudelijke artikelen voor halve prijzen verkocht J. KAAN Oranjestraat 23 Kom kiezen uit onze grote kollektie van in Holten Bij het ontwikkelen van een KLEURENFILM gaat Smidsstraat 2 - Holten deze maand een GRATIS PLAATJE KADO geven met elf Martines liefste liedjes VRUDAG EN ZATERDAG 10 GROTE GRAPEFRUITS gg DIEPVRIES SNIJBONEN 'gg HAGELWITTE CHAMPIGNONS doosje WEEKKNALLERS MAANDAG VERSE BIETEN kilo DINSDAG RODE KOOL 1/2 kilo, max. 2 zak per klant WOENSDAG: WORTELTJES kilo geschrapte DONDERDAG GESNEDEN KOOLRAAP v- - 7.:' O TYPE 6104 lichtgewicht zig-zag vrije-arm doorzichtig spoeltje voor de naald knoopsgatenautomaat flexisteken 11 Holten - Tel. 1216 o.a. De Supportersvereniging van de S.V. „HOLTEN" organiseert op de avonden van 15 en 17 december (om 18.00 uur vanaf de Mengunie) een verkoopaktie huis aan huis van De netto-opbrenst komt ten goede aan alle geledingen van de Sportvereniging „Holten" Zij doet een dringend beroep op allen een steentje bij te dragen aan de sportieve ontplooiing van onze jeugd Zie ook elders in dit nummer 533 deskundige uitleg gratis bezorgd en aangesloten eigen servicedienst alleen topmerken Uw vakhandelaar: technisch installatiebedrijf kolweg 76 holten tel.05483-1332

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2