Overproduce een probleem voor het komende jaar Derde trekking winkelweek HOLTENS NIEUWSBLAD Volkskerstzang in „De Kandelaar OLM-voorzitter D. J Jonkhans: P.v.d.A. afd. Holten organiseert openbare vergadering Derde Wereldweek 1980 op Scholengemeenschap .Holten' elSeenjÊfi 'euweabonneeopgeeft. HOLTENS NIEUWSBLAD Onderwerp: Welzijnsplanning HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 23, per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Hollens Nieuwsblad Vrijdag 12 december 1980 32e jaargang nr. 50 Hoofdredacteur J WUfgera Kolweg 14 tel 05483 1358 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70 tel 05483 2899 Stichtingsbestuur: W H Beljers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483 3022 Advertenties Schouwburgplein 7. Almelo, tel 05490-10666 Op dinsdag 16 december organiseert de Open-Deurgroep Holten in samenwerking met de plaatselijke koren, de Holtense Mu ziekvereniging „H.M.V." (dirigent Henny J. Fransen), Marianne Langenberg, sopraan en organist J H. van Engbrink, de jaarlijkse Volkskerstzangavond, niet zoals in voor gaande jaren in sporthal „t Mossink", maar in het Kerkelijk centrum „De Kandelaar", Stationsstraat. Spreker is ds W. Vons, herv. pred. die een korte meditatie zal houden over het thema „Zó is God bij de mensen". Het bekende kerstevangelie uit Lukas 2 zal worden gelezen door burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard. De zangavond begint om 19.30 uur, de kerk is om 19.00 uur geopend. Vanaf 19.00 uur zullen, bij de in gang de bezoekers worden begroet door de groep Holtense Midwinterhoornblazers. De Open-Deurgroep rekent evenals voorgaande jaren zeer op de belangstelling van zeer ve len. Graag tot ziens. Open Deurgroep Holten Evenals voorgaande jaren was de, volgens insiders 109e Algemene ledenvergadering, van de Overijsselse Landbouw Maatschappij, gehouden volgens traditie in de Buitensociëteit van Zwolle, een druk bezochte en geslaagde bijeenkomst. De OLM heeft in totaal 69 afdelingen, waarvan het merendeel aanwezig bleek. Druk bezocht, dat was te zien aan de volle bioscoop- Magere jaren „Het begint er steeds meer op te lijken", zegt de heer Jonk hans „dat de zeventiger jaren gerekend kunnen worden tot de vette jaren en de tachtiger Jaren beginnen met de magere" Hy wees erop dat de eerste tekenen daarvan zich voordeden, toen dit voorjaar de nieuwe EEO- prijzen bekend werden gemaakt. Ondanks de vrij forse kosten stijgingen bleek de EG EG- commissie slechts geringe prij saanpassingen te willen geven Reaktles hierop zijn algemeen bekend in de vorm van de vele protestbyeenkomsten die volg den. Heel duidelijk werd ook de vinger gelegd bij de overschot ten van de verschillende produc ten. De EG ministerraad heeft verder besloten, dat in dit melkprijsjaar een forse extrahef fing Ingesteld zal worden, wan neer er dit Jaar 1,5% meer melk wordt afgeleverd Deze hele op stelling van de EG ministerraad, zo vindt de heer Jonkhans, leert ons dat er toch duidelijk een dam moet worden opgeworpen tegen een overschottenproductie. Dit geldt dan uiteraard niet al leen voor melk, maar het lijkt erop dat dit voor de meeste agrarische producten zal gaan gelden. De meeste markten zijn verzadigd en de prijzen moeten kunstmatig op peil gehouden worden. Hete hangijzer is dan ook dat de productie terugge- tiek daarom besloten op 15 de cember deze problemen nog eens in een speciale bijeenkomst met de afdelingsbesturen te be spreken. Natuur, milieu en landschap De heer Jonkhans zegt het te betreuren, dat woorden als na tuur, milieu en landschap in landbouwkringen een bittere smaak in de mond geven Niet helemaal ten onrechte, gezien de aktievoerders, milieumensen en landschapbeschermers maar al te vaak over de belangen van de landbouw heen proberen te walsen De heer Jonkhans doelde verder op de zogenaamde relatienota, via deze nota zou in Nederland 200 000 hektare grond het predikaat reservaats- of be heersgebied krijgen Het gaat hierby voor het grootste ge deelte om landbouwgrond, waar natuur en landschap een hoge waarde hebben. Terug naar de werkelijkheid, het geld uit de schatkist is op! Er is niet vol doende geld, maar als er geen> geld is moet er ook geen grond aangekocht worden „Stop met de claims op de landbouw grond", zegt de heer Jonkhans. AVeBe De heer Jonkhans gaat verder met de financiële problemen van de Nederlandse aardappeltelers. Overijssel, dat juist de fabriek in De Krim nader onder de loep genomen gaat worden. Werkgelegenheid De regering heeft, aldus de heer Jonkhans ook offers gevraagd aan de boeren De belangrijkste hiervan is dat de uitkering die de boer voor zijn geleverde aar dappels krijgt over de oogst 1979 en de daaropvolgende. 5 procent wordt gekort. Plus daarby de nieuwe uitbetalings regeling die neerkomt op verlate uitbetaling en een inkomensder ving van nog eens twee procent. Heel wat gezinnen raken daar door in financiële problemen. Het gemiddelde gezinsinkomen bfijkt, de laatste vyf jaar bene den het wettelyk minimumloon gebleven De heer Jonkhans vraagt zich dan ook af, over igens met waardering voor wat de regering voor de werknemers heeft willen doen, of voor de boeren wier werkgelegenheid ook op het spel staat, ook niet meer gedaan kan worden, De heer Jonkhans stelt verder dui delijk, dat al deze problemen gelden voor meerdere richtingen in de landbouw Zo ook bijvoor beeld voor de varkenshouders. De vleesindustrie heeft al jaren de grootste moeite zich staande te houden op de exportmarkten. De voorzitter van het Product schap voor Vee en Vlees, de heer Ir G A. Meyer heeft hier een uitgesproken mening over. schroefd moet worden om ren dabele pryzen op de markt te Het hoofdbestuur heeft hier ver- kunnen houden. Kortom, door schillende vergaderingen aan Nederlands varken de overproductie komen de gewyd Hoofdaccent ligt daarbij v/erkoODt wel vraagstukken in de trand van, op de precaire situatie van c wie kan of mag nog aan de AVeBe Minister Braks heeft ge- Ir. Meyer doelde in zijn betoog productie deelnemen en voor ruime tyd volgehouden dat zes op de matige prijsontwikkeling wie bestaat de dreiging om in aardappelmeelfabrieken gesloten in 1979, de hoopvolle verwach- de toekomst af te moeten ha- moeten worden. Gelukkig is tingen voor 1980 en de desillusie ken. De OLM heeft, aldus de hierop gedeeltelijk teruggekomen toen in augustus de prijs voor voorzitter, gezien de problema- en erg ingenomen is men in varkensvlees wel een erg be- roerd dieptepunt bereikte van 3 30 gulden per kilogram. De pryzen zyn sinds november ge- licht dat varkensvlees over het U ontvangteenfraaie,Parker-Jotter ballpoint het netto besteedbare inkomen I overal in Europa niet meer /g|pr I stygt. Onder de economische Gebruik deze A&r Naam: I toestanden van 1981 mag met #9^ Adres; R venvacht worden dat de con- HBQk jfffircik BBi n S sumptie nog verhoogd zal wor- H JE l i Hfk H Woonplaats: den. Integendeel, de consumptie BpCIÏ lllwi Geelt op .1. «bonnee van met name duurdere vlees- H ÜËI 1111 op het Hollens Nieuwsblad I soorten zou verder verminderd Eyy x!\tv Lvj Hl S kunnen worden. De heer Meyer voot het opfleven Dhr/mevr.: g haalde verder aan. In de derde vaneen Adres: landen Nederland geen rol van nieuwe abonnee. betekenis meer speelt. Vroeger Inzenden aan: Woonplaats: Ui waren we een belangrijke expor- Hoitens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V teur van vleeswaren en vooral Antwoordnummer 67 jaer/per jaar. JL conserven. In 1973 werd de top Enschede. "(P bereikt van 146.810 ton. In dit zaal van de sociëteit, geslaagd, waren de speeches van respectievelijk voorzitter van de OLM, de heer D.J. Jonkhans, het praatje van de heer K.H. Vos en de lezing van Ir. G.A. Meyer, voorzitter van het Pro ductschap voor Vee en Vlees. De desbetreffende on derwerpen waren: Opening door de voorzitter, het waterputtenproject Tanzania en Ir. Meyer over het toekomstbeeld van de varkenshouderij in 1981. jaar is slechts 84 900 ton te ver wachten. Deze grootscheepse veranderingen weerspiegelen ook de meestal ingrijpende aanpas singen van de betrokken bedrij ven. Vele, vleesverwerkende be drijven hebben hun reserves moeten aanspreken om in de markt te biyven. Toch ligt, zo zegt de heer Meyer, één zaak tamelijk duidelyk. Het Neder landse varken verkoopt wel. Kyk daarby maar eens naar de ontwikkeling van de export van levende dieren. Toch lijkt het verantwoord om nog enkele an dere structurele punten te noe men, om op die manier het beeld iets duideiyker te maken voor de individuele producent, die zich waarschyniyk afvraagt hoe te moeten reageren in deze tyd. Geringe winstmogelijkheden De winstmogelykheden voor de \leessector ïyken voorlopig ge ring De mogeiykheden voor ge ringe uitbetalingsprijzen aan de boer worden daardoor steeds kleiner De kosten voor veevoe der lyken door de styging van grondstoffenprijzen op de we reldmarkt te gaan toenemen. Daarby komt dat de gezond heidstoestand van de hoogpro- ductieve varkensstapel alleen dan goed te houden is wanneer iaar byzonder veel aandacht aan wordt besteed. De heer Meyer eindigde zyn betoog met ie uitspraak, dat zy die in de jnt wikkeling van béter, maar niet zozeer méér, meekunnen hebben ook de komende jaren meer zekerheid ten aanzien van deze tak van hun bedrijf- Jr G-H Meyer Béter, maar niet zozeer méér, biedt mogelijkheden voor varkenshou ders. Voorzitter Jonkhans besloot de Algemene vergadering met alle aanwezigen een goed 1981 toe te wensen. Advertentie-adviseur: W FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G W KNAPEN Larenseweg 3. tel 12 24 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEER0 Deventerweg 34 - tel 16 65 tot 's woensdags 12.00 uur Maandagavond, 15 december a s organiseert de afdeling Holten van de Party van de Arbeid een openbare byeenkomst in hotel Vosman. Aanvang 19 30 uur. Deze avond zal worden geleid door de heer B. Bergsma, medewerker van de Stichting „Boog" te Deventer, een overkoepelend orgaan dat zich met name beweegt op het gebied van sociaal cultureel werk en samenlevingsopbouw in onze regio. Als zodanig is de 8tichting „Boog" ook het adviesorgaan van onze Holtense Stichting voor 8ociaal en Cultureel werk De afdeling Hol ten van de P v A. heeft deze avond met name georganiseerd in verband met het zgn. Welzynsplan dat thans óOk in Holten wordt voorbereid. De heer Bergsma verstaat met name de kunst om in voortdurende dialoog met de aanwezigen, op uiterst plezierige en boeiende manier over zijn werk te vertellen. Belangstellenden zyn harteiyk welkom. In hotel „Vosman" had maandagavond door de voorzitter van de Holtense Handelsvereniging de heer Herman Maats de derde en tevens laatste trekking plaats van 38 geldprijzen (waardebon nen) die door de „HHV" in het kader van de Sint-Nicolaas-actie 1980 beschikbaar zijn gesteld. De prijzen vielen op de prijsbepalende bonnen van: Pasop. Koppersallee 21, Eefde, 500 gulden (hoofdprijs). De vier prijzen van elk f250.- waren voor: G. Brinks, Langstraat 8; G J. te Winkel, Churchillstraat 44; J.H. Ebrecht, Schoolstraat 18; J. Voordes, Oranjestraat 62 Waardebonnen van 100 gulden: G. Masselink, Looikolkstraat 10; H.W. Jansen, Be- ssinkpasstraat 4; J W. Reilink, Larenseweg 69; p C. Arendse, Nagelhoutstraat 49; G.J. Brinkman, Broekweg 14; E. Dinkelman, Verzetstraat 48; H G. Bosschers-Ebrecht, Oude Stationsweg 10 (extra prijs die door winnaar bij vorige trekking in de kas werd „teruggestort") Waardebonnen van 50 gulden: H. Paalman, Churchillstraat 14; A. Ribbink, Ma- nenschijnsweg 2; H. Boode, Borkeldweg 8; J.F. van Geenhuizen, Oranjestraat 21; mevr. Brinks- Stegeman, Dijkerhoekseweg 18; G J. Kamperman, Larenseweg 85; mej. F. Stam, Borkeldweg 9, Rijs- sen, Beldman, Oude Stationsweg 9, J. Jonkman, Diessenplasstraat 9; H.B. Meulenbeld, Churchill straat 68 Waardebonnen van 25 gulden: Klaassens, Kenemanstraat 9; H.J. Aaftink, Tuin straat 4; H. van Twlllert, Churchillstraat 55; B. Ulfman, Churchillstraat 6; H.J. Rensen, Pasmans- weg 4; J. Veneklaas, Tromopsweg 9; G H. Rensen, Manenschijnsweg 4; Joke Wijntjes, Utrecht; E.J. Keuterman, Dorperdijk 6, H. Eggink, Hochtweg 5, Markelo; H. Jalving, Kosterspad 6; G. Schiphorst, Nieuw Heeten; M. Stevens, Zweersweg 1; AC. Regterschot, Verzetstraat 60; E. Paalman. Pasto riestraat 14; A.J. Bekkemens, Vijfhuizen weg 3 Er werd voor de Sint Nicolaas-actie 1980 door de „HHV" voor de drie trekkingen f9000.- aan waardebonen beschikbaar gesteld terwijl door zwarte Piet op de koopavonden nog es meer dan twee duizend gulden aan waardebonnen werd uitgedeeld plus kleine attenties in de vorm van chocoladeletters. Over de „omzet" tijdens de „Winkelweek" toonde het „HVV" bestuur zich zeer tevreden gezien de stijging van 2 a 3% ten opzichte van 1979. Evenals vorig jaar wordt in de laatste schoolweek van het jaar een Derde Wereldweek gehou den op de Scholengemeenschap „Holten". Hoewel de actie vorig jaar meer educatief bedoeld was, wist men toch ruim f4.600.- bij elkaar te brengen. In een net verschenen speciale editie van de schoolkrant „Grim!ach"wordt o.m. aandacht besteed aan de gebruikte fond sen, de door de school geadop teerde kinderen en de tanden waar deze leven. Dit jaar zal het daadwerkelijk humanitaire aspect meer beklemtoond wor den. De organisatoren hebben een project van „Wereldkinderen" in Uruquay uitgezocht, waar t l5 000- voor nodig is. In Hol ten hoopt men de helft te ver zamelen, de andere helft wordt door het Ministerie van Ontwik kelingssamenwerking als aanvul ling geschonken. Van het geld zal in Uruquay - het land dat zoveel geld uittrekt voor het or ganiseren van het minlwereld- kamptoenschap Voetbal voor de glorie van het eigen regiem en van o.a. het Nederlands voetbal voor kinderen uit de armste la gen van de bevolking een een voudige timmerwerkplaats en een ruimte om honing te slinge ren worden opgezet Tydens leerllngfestiviteiten van enige weken geleden werd al bijna f 1.000- verzameld! De fancy-fair van maandag is ook voor ouders en buitenstaanders toegankeiyk. Er zijn meerdere Interessante tentoonstellingen te bezichtigen en avonds aai de Chileense zanger Ricardo Quad- roz het lot van zyn volk bezin gen. Op de tency feir vindt u o.a.: boekenmarkt, een Ameri kaanse verkoop, ruilbeurzen en simultaanschaak. Op dinsdag is er '8 middags voor de leerlingen een popfesti val van eigen groepen en 'z avonds wordt de film „Max Ha- velaar" vertoond, s Woendags treedt het leerlin gencabaret op voor de onder bouw en worden aansluitend films vertoond. Donderdag wordt dan de week afgesloten met o.a. 's middags het optreden van de Antilliaanse muziekgroep Trio de Miranda en 's avonds leerlingencabaret voor de bovenbouw. De hele dag worden oliebollen verkocht ten bate van de Derde Wereld. Leerlingen en docenten hopen dat het gestelde doel bereikt wordt en rekenen op een sfeer volle en geslaagde afsluiting van het Jaar. Het programma van de week ziet er als volgt uit Maandag 15 december vanaf 14.:: tot 17 00 uur fancy fair In de aula en lokalen. 19 00 uur voortzetting fancy-falr. 20 15 uur Eerste optreden van de Chi leense zanger Ricardo Quadroa 2115 uur Tweede optreden Ri cardo Quadros. 22 00 uur Einde. Dinsdag 15 december: 15 00-18 00 uur Holtstock popfestival met muziekgroepen uit de Scholen gemeenschap. 19.30 uur Olm: Max Havelaar. Woensdag 17 december 1915 uur Leerlingencabaret onder bouw. 20 15 22 00 uur film Donderdag 18 december De ge hele dag: oliebullenverkoop. 13 30 uur Trto de Miranda. Mu- siek uit het Caralbisch gebied. 20 00 uur leerllngencabaret bo venbouw en docenten. 21.15 uur feesteiyk afsluiting mm.v. lera- rendixielandband The LeaUier- forcea o.l.v. M WUlem3en.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1