Feestelijke intocht van Sint Nicolaas Diamanten bruidspaar Koffie-ochtend HP HOLTENS NIEUWSBLAD Burgemeester handelde correct Christelijke Bond Plattelandsvrouwen Holten bij Twente3 Plan te dwaas om serieus te nemen Voorlichtings avond Grote verwerping in zaal Vosman agÉSWiP I HOLTENS NIEUWSBLAD Sinterklaas feest Verloren en gevonden HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 23- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Vrijdag 28 november 1980 32e jaargang - nr. 48_ Hoofdredacteur J Wiggen* Kolweg 14. tel 05483 1356 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2099 Stichtingsbestuur: W H Beljers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel 05490-16666 Sinterklaas werd in Hol- eniging. Nadat H.M.V. ten weer feestelijk en enkele muzikale wensen hartelijk ontvangen. Op van Sint had vervuld be- het Stationsplein en in gaf de grijze bisschop de Stationsstraat had omstuwd door honderden zich rond twee uur reeds kinderen zich naar café een enorme menigte - „De Biester" waar hij waaronder heel veel kin- boven op de veranda deren met rood-wit- staande de hulde van de blauwe vlaggetjes - ver- menigte (naar schatting zameld maar ook op z'n 2000 Holtenaren in de rijtoer door een deel van leeftijd van 3 tot 80 jaar) het dorp in een door de dankbaar in ontvangst Bergrijders beschikbaar nam. gesteld open njtuis 1 een korte toespraak zij Sint Sinterklaas die op zo'n hoge leeftijd nog zo flink is en het aandurft om op de veranda te klimmen. Hij vertelde Sint ook dat er in Holten dit jaar geen stoute kinderen zijn maar daar had de grijze bisschop toch wel z'n twijfels over. Wissink sprak verder een woord van dank tot „H.M.V." de rijkspolitie de Be rgrijders de fam. Vruggink en Wilco Noordberger (3 jr.) en Da nielle Duteweerd (7 jr.) die voor Sint erg mooi zongen „Sinter klaas kapoentje". Ze werden door zwarte Piet hiervoor royaal getrakteerd op pepemoten en ander lekkers. Vanavond brengt Sint een bezoek aan Dijkerhoek waar hij om 7 uur zal arriveren bij de o.l. school. Na de officiële ontvangst door het bestuur van de buurtvereniging Dijkerhoek volgt (bij goede weersomstan digheden) een korte rondrit waarna met de Diekerhoekse schooljeugd feest zal worden ge vierd in „Het Bonte Paard". de Holtense muziekver- het bijzonder fyn te vinden dat i iicu uyiu eniging met drumband en ondanks de minder gunstige majorettes voorop, werd weersomstandigheden toch nog de goed heilig man spon- z0 veel moeders met hun kinde- taan toegejuicht door de ren aanwezig waren. Sint vond vele Holtenaren die zich het erg jammer dat z'n trouwe OP tal van plaatsen rijen schimmel b« een rit over de dik nn het trottoir had- Holterberg verwondingen aan °P RH X het linkervoorbeen opliep en den opgesteld. Bij wag biy dat het bestuur van de aankomst met ae trein Holtense Handelvereniging voor van vier en twintig mi- een paard en rijtuig zorgden om nuten over twee uit Rijs- een rit door Holten te maken, sen werd Sint op het sta- j0op Wissink sprak een woord tion begroet door Joop van welkom tot Sint en z'n Wissink, bestuurslid van zwarte knechten en zei grote de Holtense Handelsver- bewondering te hebben voor Na de grootse ontvangst maakte Sint een rijtoer door een deel van het dorp. Terwijl de landelijke overheid enerzijds de burger oproept tot matiging en inlevering blijkt zij anderzijds door te gaan met het uitbroeden, zo mogelijk realiseren van de miljoenen ver slindende plannen tot provinciale herindeling. De mededeling van staatssecretaris mr. H.E. Koning op de vorige week gehouden V.V.D.-bijeenkomst in Holten, dat Hol ten bij Twente gevoegd moet worden, en dat een plan daartoe al klaar ligt, heeft alleen maar ergernis veroorzaakt. Degenen die van de provincie Overijssel een meer dan opper vlakkige kennis hebben, weten dat Holten van oudsher - en men kan eeuwen terug gaan - een brokje Salland is geweest. Het is simpelweg een historisch gegroeid feit. Dat het Hol tense dialect gevoegd moet worden bij het Sallands is een gegeven, dat voor een eventuele provinciale herindeling niet van schokkende betekenis is. Evenals Salland kent ook Twente zijn verscheidenheid in dialect-verschillen. Ook het agrarisch klimaat van Holten verschilt in wezen niet van dat van Twentse agrarische gemeenten wat betreft klein- of grootschaligheid van bedrijven etc. De agrarische problema tiek is in grote lijnen een landelijke. Maar Den Haag zou moeten weten dat Holten al tientallen jaren een duidelijke oriëntatie heeft op „het Sallandse" en met name op Deventer. Het hoort bij de provincie IJsselland - als die er komt - en niet bij het gewest Twente. Voor de oorlog is de „trek" van Holten eveneens duidelijk gericht geweest op Deventer en niet op Twente. En zo lang zamerhand is het toch wel in brede kringen bekend, dat Hol ten steeds de koers richt op Deventer. Men behoeft slechts te denken aan de samenwerking binnen het gewest Midden IJs- sel. Minister Wiegel wil op drie december in Gelderland en Over ijssel komen praten over de provinciale herindeling. Er zullen sterke argumenten op tafel moeten worden gelegd om Overijs sel te „bekeren". Het gaat namelijk niet alleen om Holten, ook om Olst en Raalte, dat Den Haag bij het gewest Zwolle wil voegen. Nota bene terwijl Olst altijd sterk op Deventer georiënteerd is geweest en nog is. Vraag aan Den Haag: wie zijn toch de adviseurs op de ach tergrond, die deze plannen hebben uitgewerkt. Plannen die nu al - en terecht - van de tafel zijn geschoven, met het stempel: dwaas en onoordeelkundig. In de maandelijkse bijeenkomst van de plaatselijke afd. van de C.P.B. in „de Kandelaar" hield de presidente mevr. Van Iperen-Esseboom, na lezing van de notulen door mevr. M. Wamelink-Kempkes en behande ling van enkele ingekomen stukken, een lezing over het apartheidsprobleem in Zuid- Afrika. Zij citeerde o.a.; „het is met de zwarten in dat land als met een gekooide leeuw. Zo op het oog ziet hij er gezond en tevreden uit, maar wanneer je de deur openzet, dan loopt hij weg, want zonder vrijheid is het leven niet de moeite waard." Na een uit voerige informatie werd na de koffiepauze de film „Stemmen uit het vagevuur" vertoond. Aan de hand van film kon verder gediscussieerd worden o.a. over „Wat betekent de apartheid concreet voor ons als christen vrouwen?" In de bijbel lezen we dat Paulus aan de onderdrukte christenen in Galatië schreef: Naar Gods bedoelingen zullen we als vrije mensen in de wereld staan en nooit meer slaven ztfn de blijde boodschap - geldt voor ieder schepsel van God - een God die vlees geworden is, het geen betekent dat Hij onder ons mensen woont. Geen mens mag dus als een stuk afval of twee derangsburger worden behan deld. Apartheid is daarom een regelrechte zonde tegen God en leidt alleen maar tot wapenge weld aldus mevr. Van Iperen. De druk bezochte bijeenkomst werd door de presidente met dankgebed beëindigd. Het bestuur van de afd. Holten Hout- en Bouwbond van het Chr. Nat. Vakverbond (CNV) houdt maandagavond 8 dec. om 19.45 uur in zaél „Vosman" een voorlichtinsavond over de „Be drijfsgezondheidsdienst". Er zul len dia's worden vertoond die door de bedrijfsarts A. Ouder kerk en de bedrijfsverpleegkun- dige A. Pierik nader zullen wor den toegelicht. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Ver der zal er nog een film worden vertoond. Iedereen is van harte welkom op deze avond en ook de dames en de verloofden wor den verwacht. In ons vorige nummer heb ben we reeds ruim aandacht besteed aan de grote verwer ping van de Supportersver eniging „S.V. Holten" op woensdag, 3 december, in zaal Vosman, waar men vanaf half acht terecht kan. Er zijn tal van attracties en fraaie en degelijke prijzen. De opbrengst komt ten goede aan de Sportvereniging „Hol ten", met name voor een be langrijk deel aan de begelei ding van de voetballende jeugd. Voor de jeugd zelf is er 's avonds een goed ge vulde grabbelton. Een tochtje langs de prachtig uitgestalde St. Nicoiaaswinkels en een kijkje in zaal Vosman is die avond de moeite waard. Ver wezen wordt naar de aan kondiging in de advertentie kolommen van deze krant. U ontvangteer! fraaiei, als u een Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze Naam: Adres: j pF^ H Woonplaats: |i li lfGeeft op als abonnee H H3Ü1 Hi H IfifS °P het Holtens Nieuwsblad voor het opgeven van een Adres: I nieuwe abonnee. Inzenden aan: Woonplaats: Holtens Nieuwsblad Hij/zli betaalt het abonnementsgeld per half Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. Enschede. Op dinsdag 9 december is het 60 jaar geleden dat Willem Aaftink en Johanna Willemina Vruggink in het gemeentehuis van Holten door burgemeester A.P.R.C. baron van der Bordi van Verwolde in de echt werden verbonden. De heer Aaf tink (bij de oudere Holtenaren beter be kend als Wil'm van Luuk'n Mansis 81 jaar en zijn echtgenote is 83 jaar. Bei den mogen zich nog in een goede ge zondheid verheugen. Het diamanten echtpaar heeft 6 kinderen, 6 kleinkinde ren en 1 achterkleinkind. Het echtpaar heeft van 1920 tot 1926 in de Sikken- straat (thans Tuinstraat) gewoond en verhuisde toen naar de Rietmolenstraat nummer 7. Er is gelegenheid tot gelu kwensen op 9 december 's avonds na half 8 in zaal „Vosman". Advertentie-adviseur: W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel 12 24 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot 's woensdags 12 00 uur De koffie-ochtend voor de dames van de «M. W«hoek jan de Ned. Bond van plattelandsvrouwen een „experiment - was eein gezellig gebeuren. De opkomst was groot en de presidente mevr. Kroon was zo zei zij in haar openingswoord aangenaam veriast. Na de koffie - met speculaas - hield mevr. Legdeur te Holten een letdng over haar werk als pedicure. Zij wees o.a. op het belang vm het zoutvoetbad en waarschuwde voor te smalle drukken likdoorns veroorzaken. Bij ontsteking meteen de dokter waarschuwen en bij andere gevallen van pijn niet te lang "^ten om naar de pedicure te gaan. In de pauze wtu. er ppn vnptafdruk te rnaken waarvan veel dames gebruik maaKien. Rond half twaalf sloot mevr. Kroon de koffie-ochtend na mevr. Legdeur te hebben bedankt voor haar leerzame lezing. Ter gelegenheid van het Sinter klaasfeest zal door leerkrachten van de openbare lagere scholen in samenwerking met de Vereni ging voor Openbaar Onderwijs voor de leerlingen van de hoog ste klassen het toneelstuk „Poerlepotje" worden opgevoerd. Deze voorstelling zal plaats vin den op dinsdag 9 december in Gebouw Irene, aanvang 20.00 uur. Ouders en belangstellenden kunnen deze avond eveneens bijwonen. Kaarten zijn verkrijg baar via de scholen en 's avonds aan de zaal. Gevonden: zwarte sportbroek met witte streep; rode kinder handschoen; rode portemonnee, inh. f7.10; „Marieke v. H"; Lo per met nummer 31; zwarte le ren handschoenen; b.b. 100.-; 2 blauwe wanten; 1 blauwe gym schoen; bruine kinderportemon nee, inh. f4.05; bruin/gele hand schoen; Kodak Instamatic 133 X. Verloren: goudkleurig kinderrin getje; bruine portemonnee, inh. plm. f25.-, rekeningen plus vis- kaart; schoolagenda; kinderbril met bruin metalen montuur; witgouden armband (schakels); slagtrommel in zwarte hoes van het merk „TAMA"; bruine knlp- portemonnee, inh. f2.-; herders hond, teef; geruite pet, kleur bruin/groen; rose balletschoentje, maat 37, linker schoentje; grijze gevoerde dameshandschoen; groen/oranje kinderscootertje; groene regenbroek; dames quartshorloge; trouwring, in scriptie J.M.B. 24-12-1952; blauw/groene sjaal met rood/gele strepen; portemonnee, inh. pl.m. f25.-; groene wollen muts. De ministers De Ruiter (Justitie) Wiegel (binnenlandse zaken) en Albeda (sociale zaken) zijn van mening dat burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard op woensdag 17 september 1980 terecht handelde toen door hem de hulp van de politie werd ingeroepen bij het opheffen van de blokkade bij het bedrijf U-vlees BV, exportslachterij/vleeswarenfabriek aan de Pannenbakkersstraat te Holten. Volgens de drie bewindslieden heeft de burgemeester juist ge handeld, omdat een gewelddadige confrontatie dreigde tussen de stakende slachters die de blokkade hadden aangebracht en het werkwillige U-vleespersoneel. De burgemeester heeft zoals gebruikelijk overleg gepleegd met de hoofdofficier van justitie te Almelo, mr. Gonsalves, omdat de „openbare orde gevaar liep". Mr. Van Rappard heeft correct gehandeld omdat hij juist gepoogd heeft een escalatie van het conflict te voorko men", zo antwoorden de ministers op vragen die werden ge steld door de P.v d.A.-kamerleden Roethof en vd. Doef. In de op maandag 29 september gehouden openbare raadsvergader ing werden door de heer J van der Harst namens de fractie van de Pv.d.A. schriftelijke vragen gesteld die door mr Van Rappard zeer uitvoerig werden beantwoord. Dit antwoord was voor de P v d.A.-fractie onbevredigend en zowel v d. Harst als Moeliker hekelden fel het optreden van mr. Van Rappard, „die onbezonnen te werk ging" De P v d a. zag, nadat de voorzitters van de fractie van C.D.A., VVD en Gemeentebe lang het optreden van burgemeester Van Rappard Juist had den genoemd, af van het indienen van een motie van afkeu ring, omdat zo zei de heer Moeliker, de uitslag daarvan „als vast staat".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1