Belasting voorstellen blijven onveranderd Ervaringen met verkeersdrempels niet gunstig Nog geen uitbreiding Scholengemeenschap P.v.d.A., afd. Holten hield goed bezochte jaarvergadering Verbreding wegen in Onderwijsbegeleidingsdienst een groot vraagteken!!?? Verwerking investeringen in de begroting 1981 Vacatures bij de gemeente Geschil over muziekschool Vergaderingen georganiseerd ■HOLTENS NIEUWSBLAD - 14 NOVEMBER 1980 - PAG. 9 Zoals reeds gemeld hebben alle fracties bij haar algemene be* laste van het zwembad worden schouwingen gesproken over de belastingverhogingen. Ten opzichte gebracht. Zonder die beinvloe- van de onroerend goed belastingen schrijft het college in de nota dende factor was het dekkings van antwoord, dat de richtlijnen voor het tarievenbeleid van de percentage in 1980 ook rond overheid uitsluitend betrekking hebben op de leges en rechten. 34%. Van een daling is dus geen Voor het verhogen van belastingen worden geen richtlijnen aange- sprake, zeggen B. en W. In ant- geven; dat wordt derhalve aan de gemeenten overgelaten. Wel woord op een vraag van een der moet de Kroon de wijziging van de belastingverordening goedkeu- fracties over de aanwending van ren. Binnenlandse Zaken geeft jaarlijkse richtlijnen ten opzichte de opbrengsten van verkochte van het redelijk peil van eigen hefTingen voor aanvullende bij- eigendommen schrijft het college drage gemeenten. Die richtlijnen hebben B. en W. steeds gevolgd, in zijn nota van antwoord het ro schrijven zij. volgende: (INGEZONDEN) In oktober is een bezoek gebracht aan het ministerie van onder wijs, om duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheid van ver dere uitbreiding van de scholengemeenschap met enkele vakloka- Een reactie °P de berichtgevingen in H.N. n.a.v. de algemene be ien. Het bezoek heeft duidelijk gemaakt, dat via de weg van het scholenbouwplan definitieve uitbreiding voor 1985 totaal niet aan de orde is. Dat schrijft het college in het antwoord op de alge mene beschouwingen, waarin werd gevraagd hoe groot de nood zaak is het aantal vaklokalen uit te breiden. De Staatssecretaris (Binnen- nieuwe huisvuilauto ad landse Zaken) acht wegens prijs- f 185.000 - bedroegen f15.000.- stygingen het nodig het bedrag meer dan de raming. Voorts is per woning voor de onroerend goed-belas tingen te verhogen met 6 procent; een verhoging van 4.3% is nodig voor de rein igingsrechten en de rioolrechten. Die percentages houden B. en W. aan, zo schrijven zy. De ver hoging van de onroerend goed- belastingen is mogelijk zonder daarvoor goedkeuring aan te vragen. Begrafenisrechten De verhoging der begrafenis rechten is volgens het college nodig, omdat het dekkingsper centage van de kosten van de algemene begraafplaats en be graving erg laag is. Daarom zijn de rechten in de afgelopen jaren telkens met 10% verhoogd en is het dekkingspercentage elk jaar met c.a. 1% toegenomen. Te neinde die toeneming voort te zetten is ook voor 1981 voorge steld de rechten met 10% te verhogen. Binnenlandse Zaken moet die goedkeuren. In antwoord op vragen terzake van de woonforensenbelasting schrijft het college, dat op 25 niet 10% zoals was gevraagd. De maart het ontwerp tot wijziging door Binnenlandse Zaken toege- |van de verordening woontoren- paste verhoging is gerealiseerd, senbelasting is behandeld in de waardoor telkenjare het percen- financiële commissie. Nadien is ta6e van 35% voor dekking er niet genoeg tijd geweest de werd verkregen. De belangstel zaak verder af te ronden, aldus llng van de kooplieden voor de het college. Het zou teveel tijd markt vertoont een dalende vergen de grondslag der belas- tendens, ting op een andere leest te schoeien. Er kan nu niet worden Zwembadtarieven uitgegaan van een blanco situa tie. Over niet al te lange tijd willen B. en W. de zaak weer in de financiële commissie aan de orde stellen. by de oorspronkeiyke raming uitgegaan van een afschryvings- termyn van 8 jaar. Naderhand is by het aangaan van de gemeen- schappeiyke regeling met de gemeente Markelo deze termyn teruggebracht tot 6 jaar. Beide afwykingen zyn er de oorzaak van geweest, dat de kapitaallas- ten 1981 t.o.v. 1980 ca. f 12.000.- hoger uitkwamen. Hiermee re kening houdende is het dek kingspercentage 1981 globaal ge- Ujk gebleven aan 1980. By de berekening van het dek kingspercentage is rekening ge houden met de in de begroting geraamde bedragen, maar niet met een toekomstige ontwikke ling van de vuilverwerking. Op dit moment zyn de financiële gevolgen van deze ontwikkeling nog niet bekend. De vraag of het dekkingspercentage is dit licht bezien wel voldoende en reëel is, kan thans dan ook nog niet worden beantwoord. Het college ziet geen aanleiding het dekkingspercentage van 35% van de marktvelden te verhogen Zodra de hier bedoelde eigen dommen zyn verkocht en even tueel nog te betalen kosten be kend zyn, kan een beslissing worden genomen over de be stemming van de netto ter be schikking vrijkomende middelen. Tot op heden hebben wy t.a.v. de onderhavige objecten nog geen standpunt kunnen inne men. Zodra dit wel het geval zal zyn, zullen wy hierover de fi- nancieël commissie een advies vragen. Ook nadien is de kans gering, gelet op de beperkt beschikbaar zynde middelen en de zeer lange lyst van urgente gevallen. Wel werd tijdens dat bezoek becy- ferd, dat de scholengemeen schap, uitgaande van een prog nose van 1170 leerlingen in het schooljaar 1988/1989 (deze prog nose is enkele jaren geleden door het Ministerie opgesteld en door ons college aanvaard) aan spraak kan worden gemaakt op tenminste een gecombineerd praktikumlokaal natuurkunde en Hoe staat het met de verlichting van de kruispunten in het bui tengebied. Welke ervaringen heeft men met de drempels in de Holterenkstraat en de Kozakkenstraat. Hoe zit het met de par keerverboden in De Haag en kan men een parkeerverbod instellen voor beide zijden Larenseweg, tussen Tuinstraat en Dorpsstraat. Deze vragen zijn gesteld bij de algemene beschouwingen. B. en W. antwoorden dat de politie een inventarisatie heeft gemaakt van de in aanmerking komende kruispunten, gerangschikt naar prioriteit. Op basis Reinigingsrechten. Ten aanzien van het dekkings- Er is geen sprake van .het dek kingspercentage zwembadtarie ven, schryven B. en W. Dat per centage werd in 1980 en de ja ren daarvoor gunstig beinvloed door de toerekening van een sa- larisdeel van een der in vaste dienst zynde badmeesters aan percentage van de reinigings- een ander gemeen telyk onder rechten van 82 1/2 in 1980 naar deel, waar de badmeester in de 77,7% in 1981 en de dekking wintermaanden werkt. Wegens wegens ontwikkeling der vuil- langdurige ziekte van dat perso- rerwerking schrijven B. en W. neelslid kan de toerekening over het volgende: 1981 niet worden gehandhaafd. De aankoopkosten van de Het gehele salaris moet nu ten De leden van de Partij Uike nieuwjaarsbijeenkomst, van de Arbeid, afd. Hol- terwyi op 19 januari het jaarver- ten krijgen het tijdens slas van de Holtense PvdA- dit winterseizoen flink ^adsfrakUe centraal zal staan, druk nit hleek tiirtens Daama volgen vele aktlvitelten dejaarvèrgaderine welke en b«Mnltomsten brt rf jaarvergadering welke kader van de Xweede Kamer- J.1. maandagavond in ho- verkiezingen die op 26 mei 1981 tel Vosman werd gehou den. zullen worden gehouden waarin vooral de leden aktief zullen zijn. van deze gegevens heeft het G.E.B. een kostenopzet gemaakt, die nog verwerkt moet worden. De ervaringen, die zyn opgedaan met de drempels in de Holterenkstraat en Kozak kenstraat. zijn niet onverdeeld gunstig. Op basis van deze erva ringen achten wij het niet ver antwoord om op grote schaal met drempels te gaan werken. Gebleken is namely k dat door het aanleggen van drempels, zonder een algehele herinrich ting van de straat, de verkeers veiligheid niet wordt bevorderd. De verkeerssituatie in de be staande woonwijken is niet van dien aard, dat een algehele her inrichting van de straten in deze woonwyken noodzakeiyk is. De uitritten van de parkeerterreinen in de Canadastraat veroorzaken niet een dermate gevaarlyke si tuatie, dat daarvoor voorzienin gen moeten worden getroffen. Parkeren De Haar B. en W. Het is niet bekend, dat de parkeerverboden in De Haar op grote schaal overtre den worden. In verband hier mede is de politie verzocht nog eens extra aandacht te besteden aan de naleving van de ver keersmaatregelen in deze woonwijk. De parkeerexcessen- verordening is inmiddels in werking getreden. Wij mogen u hiervoor verwijzen naar het Holtens Nieuwsblad van 20 juni 1980 en voorts van 31 oktober 1980. B.en W. hebben een principebes luit genomen een algeheel par keerverbod voor de Larenseweg tussen Tuinstraat en Dorps straat in te stellen, als er in de naaste omgeving voldoende par keergelegenheid is gemaakt. Het parkeerterrein aan de Tuinstraat tegenover het gymnastieklokaal kan als zodanig beschouwd worden. Het hiervoor benodigde krediet is één dezer dagen door gedeputeerde staten goedge keurd en de uitvoering van het werk is inmiddels opgedragen overeenkomstig het raadsbesluit, aan Klein Horstman. biologie met kabinet en et theorievaklokaal voor muzie' Daarnaast ook op een aanl theorielokalen, doch deze zyn in de vorm van de huidige noodlo- kalen, althans indien het aantal leerlingen niet veel verder zal stygen, voldoende beschikbaar. De directeur bouwzaken onder- wys heeft gesuggereerd, riu ge bleken is, dat uitbreiding in de finitieve vorm een „zeer lange baan-zaak" is, de mogefijkheden te bezien genoemde twee vaklo kalen te verwezeniyken in de vorm van tydelyke voorzienin gen. Omdat aanspraak kan worden gemaakt op deze twee vakloka len verstrekt het Ryk jaariyks een bepaalde normvergoeding,' bedoeld voor de dekking van de kapitaalslasten en kosten van verzekering. Dezelfde normvergoeding wordt thans ook ontvangen voor de in gebruik zynde noodlokalen. B. en W. zyn voornemens voor noemde suggestie nader in overweging te nemen, mede om dat het wellicht mogelyk is met verwezenlijking van de betref fende twee vaklokalen in de vorm van tydelyke voorzienin gen het (vak)lokalentekort te verhelpen. Een voorwaarde daarby dient wel te zyn, dat de jaarüjkse kosten kunnen worden gedekt uit de door het Ryk be schikbaar te stellen normver goedingen. schouwingen 1980 (en 1979) in de Raad van Holten van een „bui tenstaander", een ex-Holtenaar, die zich de laatste tien jaar vrij intensief als onderwijzer/schoolhoofd bezig heeft gehouden met de ontwikkelingen in het veranderende kleuter- en lager onderwijs; o.a. als lid van een werkgroep tot oprichting van een schoolbege leidingsdienst ergens in den lande. Vooropgesteld zij. dat ik mis schien ten onrechte reageer op m.i. onlogische meningen c.q. wen sen van hèt onderwijsveld van Holten, omdat ik afga op de ver slaggeving in het H.N. Vraagtekens Grote vraagtekens zet ik by „de touwtrekkerij O.B.D." vanwege de ideeën, die in Holten (zou den) heersen omtrent onderwys- begeleiding: dè heilige koe schynt Remedial Teacher te he ten. Ie. Zo'n remedial teacher (R.T.) kan alléén niets uitrichten. In de regel is dat een onderwy- zeries), die een kind met leer problemen behandelt zonder een speciale vooropleiding, maar on der verantwoordelijkheid van een O.B.D c.q. een ortho pedagoog een hulpprogramma uitvoert. Een echte R.T. heeft een speciale opleiding van twee jaar gevolgd aan instituten zoals die er sinds 1978 zyn in Nyme- gen, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Het idee van de R.T. komt uit Amerika, waar men reading cli nics voor taalgestoorde kinderen begon. In 1940 haalde men de R.T ter preventie van leesmoei- lijkheden binnen het onderwys. Prof. Bladergroen uit Groningen introduceerde in 1945 de R.T. in Nederland. De R.T. blijft een leerkracht, die specifiek gerichte Na het gereed komen van de concept-begroting voor 1981 zijn er ten laste van de begroting 1980 investeringen opgevoerd, waarvan de lasten nog in de Thema werkgroepen Vrouwenaktiviteiten Evenals vorig jaar wordt binnen xydens een onlangs gehouden de afdeling Holten dit seizoen bijeenkomst met het afdelings- opnieuw een viertal werkgroepen bestuur hebben Mk de vrouwe. gevormd die zich elk zullen be- UJke leden van de afdeltag be. dg houden met een door het sjoten tot bet ontwikkelen van OH.d.dTZO0k centrale partijbestuur opgegeven gertcht op emanci. gespreksthema. Om te weten patie en politieke vorming. Op wat er onder de leden binnen de moment Is een aantal dames He.' vfrw"Jt vf. de p v d:A- dat partij zoal leeft en ter voorbe- reeds met de nodlge wij plannen tot wegverbreding relding op de samenstelling van voorbereiding van de te beleg- et P.v.d.A.- gen onderlinge bijeenkomsten, verkiezingsprogramma „Weer werk" heeft het centrale party- Restuursverkiezina r vorie iaar een viertal De5iuur5verMezmy bestuur vorig jaar een viertal gespreksthema's in de afdelingen Van de zittende bestuursleden aan de orde gesteld waaraan hadden Mevr Hooiring en dhr. ook door de afdeling Holten Groeneveld zich wegens drukke werd deelgenomen en hadden werkzaamheden niet herkiesbaar Het met name de thema's „Vrede en gesteld. Op voorstel van het be- veiligheid", „Ekonomie", „Maat- stuur werd in de ontstane vaka- schappeUJke strategie en eman- tures voorzien door Mevr. J clpatie" tot onderwerp. Na de Noordberger-Kaay en Mevr. H. gesprekken van vorig Jaar wer- Poortman-Abbenhues. De over- den de uitkomsten gerappor- ige bestuursleden werden alle teerd naar het centrale party- herkozen, waardoor het afde- zouden wegmoffelen, wijzen wij van de hand. Dat zeggen B. en W. in de nota van antwoord op de algemene beschouwingen. Een beleidsplan wegen werd door de genoemde partij een noodzaak geacht. college zal onderzoeken welke wegen in principe voor verbreding in aanmerking ko men. Daarby zullen niet alleen financiële factoren een rol spe len. Gemeentewerken heeft reeds een onderhoudsplan voor wegen en straten van de hele gemeen- bestuur. Nadat de resultaten lingsbestuur er thans als volgt De P.M.-post „verbetering van de deelnemende afdelingen uitziet; D J. Mondeel, voorzitter; centraal werden verzameld en E K. Pronk, secretaris; G. Wen- gebundeld. kreeg de afd. Holten nemers, penningmeester en ver zandwegen Look is opgenomen als „uitgaven zonder nadere aanduiding van jaar van uitvoer- jl. maandag een zgn. „tweede der de bestuursleden de dames ln8" Er wordt dus wel gedacht aan verbetering, maar er is geen zekerheid wanneer tot uitvoering versie" op tafel waarmee de Noordberger, Poortman en De werkgroepen nu opnieuw aan Jong, alsmede de heer K. Reit- het werk gaan sema Als afgevaardigde naar de kan worden overgegaan. Een Gewestelijke vergaderingen wees van de wegen, waaraan wordt Werkplan Ook heeft de PvdA-afdeling voor het lopende seizoen een zgn. i___ „werkplan" vastgesteld waarin ^DDP aen Ulji vele aktlvitelten zyn gepland Zo Verder besloot de vergadering komt er op 8 of 15 december om de kandidatuur te steunen Velddyk. Een beslissing op dit a.s. een openbare vergadering van Joop den uyi als lysttrek- verzoek moet worden afgewacht, met als thema het Welzynswerk. ker by de komende Tweede Op 5 januari komt er een feeste- Kamerverkiezingen. de vergadering aan de heer gedacht, is het westeiyk deel Pronk en mevr. Klompenmaker, van de Schreursweg. Er is by de hoofdingenieur di recteur van de Landinrichting een verzoek om subsidie inge diend voor de verharding van de WaarschUniyk zal in 1981 een beslissing worden genomen. Over personeelsvacatures en de snellere voorziening in vacatures waren by de algemene beschou wingen wensen kenbaar ge maakt. Ten opzichte van de thans openstaande vacatures de len B. en W. in de nota van het antwoord het volgende mede: Van de 2 vacatures door vut- uittreding wordt, zoals bekend, Hoe zyn de ontwikkelingen enerzyds by de Deventer mu ziekschool en anderzyds by die van Holten-Ryssen. Op deze vraag hebben B. en W. in hun nota van antwoord op de alge mene beschouwingen erop gewe zen, dat aansluiting by de in een streekmuziekschool om te zetten Deventer muziekschool aanzieniyke financiële konse- kwenties heeft. In verband hiermee achten wy het thans niet gewenst tot aansluiting te besluiten. Een zekere mate van professionalisering van de mu ziekschool Ryssen-Holten (aan stelling van een part-time directeur-docent) heeft ook fi nanciële gevolgen, doch deze staan in geen verhouding tot eerstbedoelde kosten. Het feit dat by de muziekschool Ryssen-Holten niet- (volledig) bevoegde docenten in dienst zyn, heeft het ongenoegen op gewekt van de Ryksinspecteur voor de kunstzinnige vorming. Deze heeft op 16 juni een ge sprek gehad met een beleidsme dewerker van de gemeente Rys- sen. Dit gesprek heeft geresulteerd in een gesprek op 16 september van vertegenwoordigers van de besturen van de gemeenten Ryssen en Holten en van de muziekschool met deze Ryksin specteur. Eén van de aanleidingen tot dit gesprek was de door de Ryksin specteur gedane uitspraak, dat nagenoeg alle docenten per 1 augustus 1980 zouden moeten worden ontslagen. Omdat zowel B en W. van Rys sen als ons college van mening zyn, dat hier sprake is van ver gaande detailbemoeienis, is deze aangelegenheid voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het verdere ver loop van deze kwestie zullen wy zoveel mogeiyk ln overleg met en gezamenlijk met de gemeente Ryssen optreden, schrijven B en W in één vacature niet door de gemeente voorzien. Dit betreft een schoonmaakster, die werk zaam was by de scholengemeen schap. Deze vacature is overge nomen door het by de scholen gemeenschap werkzame schoonmaakbedrijf- In de andere vut-vacature zal deze maand worden voorzien. By het G.E.B. bestaat sedert enkele maanden een vacature i.v.m. pensionering van een monteur. Alvorens ter zake een oproep te plaatsen, is mede in verband met a.s. pen sioneringen, de personeelsop- bouw by het G.E.B. bezien. Inmiddels is daarin een inzicht ontstaan, waardoor in de loop van november een advertentie zal worden geplaatst ter voor ziening in voornoemde vacature. Voorts zal binnenkort een vaca ture voor een halve weektaak ontstaan by gemeentewerken, omdat een werkman in de bui tendienst zeer onlangs" voor 50% bUjvend arbeidsongeschikt is verklaard. Wy zullen ons over de wijze van voorziening in die halve vacature alsnog beraden. Voorts worden by gemeentewer ken tengevolge van langdurige ziekte momenteel 2 1/2 arbeid splaatsen niet vervuld en vindt geen vervanging plaats, althans niet door nieuw aangetrokken medewerkers. Eventuele afkeu ringsprocedures dienen eerst te worden afgewacht. Voorts wordt één arbeidsplaats, die wegens langdurige ziekte geruime tyd niet vervuld is, sedert enige tyd begroting 1981 moeten worden verwerkt. Ze moeten by begro tingswijziging in de begroting 1981 worden opgenomen De raad zal erover beslissen in de begrotingsvergadering op maan dag 17 november. De voornaam ste investeringen laten we hier onder volgen, met vermelding van het krediet, de afschrij- vingstermyn en het afschry- vingsbedrag. Het totale krediet- bedrag 1980 beloopt f 1.000.700.-; het afschryvingsbedrag is f92.034.-. Kosten bestemmingsplannen f75.000.- 10 jaar f7.500.-, Verlichting Beusebergerweg tot Paalhuus f31.000.- 20 jaar f 1 550.-. Herbestraten Bosch- kampsstraat, Rietmolenstraat en afrit Holterberg f43.200.- 5 jaar f 8.640.-. Herbetegelen aanlig gende en vrijliggende paden f25.000.- 5 jaar f5.000.-, Verharding Velddyk f280.000 25 jaar f 11.200.-, Aankoop veegmachine f 102.000 6 jaar f 17.000.-. Aankoop hydraulische kraan f68.000.- 6 jaar f 11.335.-. Aanleg riolering Deventerweg etc. f253.600 - 25 jaar f 10.144.-, Aankoop belichtingsapparatuur t.b.v. sportveldencomplex Meer manskamp f 13.000.- 8 jaar f 1.625.-, Onderhoud molen f 12,000.- 3 jaar f4.000.-. In de financieel-technische toe lichting geeft het college een overzicht van de lasten 1980 en de ontvangsten. weer voor de helft vervuld. Wy vertrouwen dat wanneer wy een goede procedure voor werving en selektie hebben opgesteld, het dan mogelyk zal zyn de duur, dat een vacature open staat, zo kort mogelyk te hou den. Uitstel van geplande vergader ingen van de commissie geor ganiseerd overleg dient niet meer voor te komen, zo was bij de algemene beschouwingen op gemerkt. Ook werd gewenst geacht een voorvergadering te houden tussen een raadsafvaar- diging en de voorzitter der commissie. Aan wy zing van plaatsvervan gende leden werd nodig geacht, duldeiykheid over de stem van elke vakbond in verhouding tot het aantal leden. Uitstel van vergaderingen dient inderdaad te worden voorkomen, schrijven B. en W. In één geval was uitstel onontkoombaar, wy vragen ons af of het juist is een voorvergadering te houden tus sen de raadsafvaardiglng en de voorzitter. Het komt ons juister voor, wanneer behoefte bestaat aan een voorvergadering, deze te houden met de raadsafvaardi- ging alleen. Dergefijke voorbe sprekingen vinden ook plaats door de vertegenwoordigers van de ambtenarenorganisaties met de vertegenwoordiger in de commissie van het hoofdbestuur van die organisatie. Overigens kan te allen tyde nadere infor matie worden ingewonnen. Vol gens de overlegverordening doet de raad uit zyn midden aanwy- zing van tenminste drie leden en hun plaatsvervangers. De raad heeft wel drie leden, doch geen plaatsvervangers van die leden aangewezen. Dit zou als nog kunnen gebeuren. De over legverordening is vastgesteld overeenkomstig het landeUjk model. Het door de fraktie aan gesneden probleem betreft ech ter niet een specifiek Holtens probleem. In verband hiermede zien wy geen reden op dit punt van het landeiyk model af te wyken, zeggen B. en W. hulp biedt en niet hèt onderwys begeleidt. 2e Onderwijsbegeleiding kent echter twee „poten": naast de individuele leerlingenbegeleiding is er de systeembegeleiding. De meerderheid van de Raad van Holten (schynbaar mede spre kend namens hèt onderwijsveld) geeft de voorkeur aan de indivi duele poot en kiest dan voor een m.i. wankele poot. 3e. Als men informatie inwint by de landeiyke pedagogische cen tra (APS, CPS, KPC), andere in stanties of by andere gemeenten te rade gaat (b.v. de gemeente Epe) komt men gauw tot de conclusie, dat een dergelyke keuze gedoemd is te mislukken: je lost de problemen - die er ook in het Holter onderwijs zul len zyn, m.n. als het gaat om een gewyzlgde didaktische aan pak vanwege de invoering van de nieuwe wet op het basison derwijs - niet op door te begin nen by de „individuele poot". Het enige wat je doeüs „pro bleemkinderen" gedurende en kele uurtjes uit de groepssitua- tie halen, ze een beetje „byspy- keren" en ze vervolgens terug sturen in het systeem, waarin ze problemen vertoonden en zullen büjven vertonen. Systeembegeleiding De start tot onderwijsbegelei ding dient gelegd te worden by de systeembegeleiding. Mocht Holten kiezen voor een „één- mansbedryfje" doet ze er goed aan dèn de keuze te maken voor een pedagoog-didakticus. Zo'n O.B.D. bestaande uit één medewerker wordt evenwel niet door het Ryk gesubsidieerd en zal uit eigen middelen betaald moeten worden. Ervaringen daarmee heeft o.a. de gemeente Heerde. Overigens zal rond 1983 ook in Holten dè basisschool zyn intrede moeten doen. Daar komt nogal wat voor kyken. Het Ryks subsidieert daarom o.a. thans activerings- en ontwikke lingsprojecten. Alles draait daarby om de ontwikkeling van een schoolwerkplan voor de nieuw te vormen basisschool. Dat wordt een verantwoording van wat er allemaal in de school gebeurt en is veel meer dan een droge opsomming van stof per vak, zoals het thans nog vaak te lezen staat in het leerplan van de lagere school. Moet hèt onderwys in Holten dat tot stand brengen zonder deskundige steun vanuit b.v. een O.B.D Moet dat de R.T. misschien doen? Sterker nog, mocht een scholenkoppel zich nu aanmelden voor deelneming aan het activeringsplan, dan zal de hulp van een O.B D. onont- beeriyk zyn en zal zelfs voor waarde zyn om in aanmerking te komen voor deelname aan dit plan. Tenslotte: Over het even tueel falende beleid van de O.B D. Midden-IJssel kan ik - by gebrek aan informatie - geen oordeel vellen. Trouwens ik weet als onderwysgevende en klant van een O.B.D. hoe moeifijk het is voor de medewerkers van zo'n dienst om het goed te doen in ieders ogen. Ik vraag my even wel af, of de gemeente Holten - in samenwerking met het on derwys en de consument (de ouders) - een onderwysbeleid- splan als voorwaarde tot deel neming in déze dienst heeft in gebracht. Al met al grote vraagtekens voor my als „buitenstaander", die zich echter nog teveel Hol- tenaar voelt om zyn onderwys- ongenoegen in deze kwestie uit- eindeiyk toch - in het blad, wat hem wekeiyks nog ln verbinding brengt met het dorp uit z'n jeugd - onder de aandacht te brengen van diegenen, die het probleem bovenal aangaat Hol ten kan het zich toch niet per mitteren straks, als een „witte plek", achter de ontwikkelingen aan te lopen? Onderwys volgt ontwikkeling en lokt ontwikke ling uit. Misschien lok ik reac ties uit. E. Klouwen, Rozengaard 18-33. Lelystad, tel 3200-43038

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 9