Woningbouw bij S-14 en Aaltinksweg mogelijk Huur ww.-woningen zal f 500.- bedragen Bedrijventerrein ten westen van S-14 en in Dijkerhoek beter dan De Haar II INGEZONDEN Herbezinning nodig op sommige punten Toevoegen batig saldo reserve onderhoud B. en W. antwoorden raad Herbezinning nodig op sommige punten Uitbreiding L.A.S. nog niet mogelijk Waarde grondslag onroerendgoed belasting •HOLTENS NIEUWSBLAD - 14 NOVEMBER 1980 - PAG. 7 Twee bezwaarschriften hebben het onmogelijk gemaakt om via art. 19 van de wet op de ruimtelijke ordening een begin te maken met de invulling van het plan industrieterrein De Haar II. Gelet op de inhoud van de bezwaarschriften moet men er ernstig rekening mee houden, dat het nog een lange tijd kan duren alvorens het plan onherroepelijk wordt, zo schrijven B. en W. in de nota van ant woord inzake genoemd industrieterrein. Op korte termijn zien wij dan ook voor Holtense bedrijven geen mogelijkheden om zich daar te vestigen. wy hebben ons over deze situatie diepgaand be raden. De vraag, waarvoor wij geplaatst werden is, of wij met deze nieuwe bedrijvenlocatie uit stedebouwkundige en milieu overwegingen, op de langere termijn gezien, wel op de goede weg zijn. Een vraag die wij in feite met „nee" moeten beant woorden. De navolgende over wegingen hebben hierbij een rol gespeeld: De tot dusverre in Holten ge plande bedrijvenlocaties hebben één ding gemeen, namelijk dat zij alle aansluiten aan de woon bebouwing. Eén gordel bedrijven vanaf de Lageweg tot de Statio nsstraat en van de Keizersweg tot de Aaltinksweg. Aan de noordzijde begrensd door de spoorlijn en aan de zuidzijde door woonbebouwing. Alle aan- en afvoer moet via woonwijken geschieden, hetgeen niet bevor derlijk is voor de verkeersveilig heid, nog afgezien van de geluids- en stankhinder. Het ge plande bedrijventerrein De Haar n borduurt onbedoeld voort op deze filosofie, en realisering van het plan zou inhouden dat de verkeersdruk op de Aaltinksweg alleen maar toeneemt. Hinderwet speelt mee Een ander ongunstig facet van de tot dusverre geplande bedrij venlocaties tegen woonwijken aan, heeft betrekking op de steeds strenger wordende milieu- en hinderweteisen die van be drijven gesteld worden. Aanbe veling verdient het om geen be drijventerrein te vestigen, dat in de onmiddellijke nabijheid ligt van woonwijken, omdat de aan wezigheid van de één een duide lijke beperking van de aktivitei- ten van de ander kan gaan In houden. Het terrein De Haar II heeft in dit opzicht een ongun stige ligging. Het doorzetten van het plan De Haar II zou er in de toekomst toe kunnen leiden, dat een ver dere uitbreiding t.b.v. de bedrij vigheid gezocht wordt aanslui tend aan het plan in de richting van het tweede sportveldencom plex. Indien dit zou gebeuren zal het negatieve effect, zoals al vermeld, de er naast liggende woonbebouwing alleen maar versterkt worden, dit nog los van de weinig fraaie aanblik die Holten dan vanaf de S-14 zou bieden. Er is overwogen of de aanleg van een ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein De Haar n parallel langs de S-14 een oplos sing zou kunnen bieden voor de verkeersoverlast door vrachtver keer van zowel De Haar I als de Haar II. Een dergelijke weg zal de vrachtverkeersdruk op de Aaltinksweg doen afnemen, maar anderzijds is een zodanige oplossing dermate kostbaar, dat deze alleen economisch verant woord is als ook het overige ge bied tussen Aaltinksweg en S-14 tot bedrijventerrein bestemd wordt. In zodanig geval blijven de bezwaren kracht. Voor andere locaties menen B. en W. twee mogelijke oplossin gen gevonden te hebben: te we ten aan de westzijde van de S-14 en in Dijkerhoek. Deze lo caties hebben bovendien tot voordeel dat uitbreidingen in de toekomst tot de mogelijkhe den blijven behoren. Eén punt is nog van belang: namelijk de behoefte aan bedrijventerreinen. Voor zover wij kunnen nagaan is er één middelgroot trans portbedrijf dat op korte terijn echt behoefte heeft aan uitbrei dingsmogelijkheden. Voor dit bedrijf is dan ook de artikel 19-procedure in werking getre den. Tegelijk met de planopzet voor het nieuwe bedrijventerrein zou er een gedegen onderzoek die nen plaats te vinden onder de Holtense bedrijven naar de be hoefte op kortere en middel lange termijn aan uitbreidings mogelijkheden, ter ondersteu ning van dit plan. B. en W. van Holten hebben een uitvoerige nota van ant- woord samengesteld, waarin nauwgezet de beantwoording van de algemene beschouwingen is verwerkt. In de inleiding van de nota wyst het college erop, dat reeds vorig jaar melding werd gemaakt van veranderde Inzichten, waardoor het beleid op sommige punten bijgesteld moet worden. wy schreven toen, aldus het college, dat dit „van een leder, die by het gemeenteiyk besturen betrokken is, flexibiliteit vereist". Het college onderschrijft voor een groot deel de indruk van de C.D.A.-fractie, dat in een aantal zaken veel overhoop wordt gehaald, zonder dat daarbü nieuwe gezichtspunten naar voren komen. Zoals reeds gepubliceerd meende de fractie, dat ook het ren dement van alle besprekingen en onderzoekingen gewogen moet worden. wy biyven evenwel van mening, schrijft het college, dat er zich omstandigheden kunnen voordoen, die een herbezinning op sommige punten vereisen. Wy beseffen dat bepaalde koerswyzigingen alleen kunnen plaats hebben als ze goed ge motiveerd worden en wel in relatie tot de argumenten, die juist tot die aanvankeUjk ingeslagen weg hebben geleid. Mede tegen deze achtergrond merken B. en W. op, dat door sommige fracties nu uitspraken worden gedaan over zakén, die een duideiyke koefswyziging inhouden, zonder dat daar voor altyd een gedegen motivatie aanwezig is. Anderzyds is het college op bepaalde punten tot de conclusie gekomen, dat een ombuiging van beleid het overwegen waard is. Aan drie onderwerpen, die door alle fracties zijn aangeroerd, hebben B. en W. uitvoerige aandacht geschonken: de locatie van het nieuwe gemeentehuis, het nieuwe industrieterrein en het plan Zuiderlook. (In deze editie geven wy zo breedvoerig mogelyk de antwoorden van B. en W weer. Gezien de plaats ruimte was een zekere beperking nodig). In de nota van antwoord komt Zuiderlook weer in beeld, op de algemene be- De argumenten, die tegen Zuid schouwingen waarin het erlook worden aangevoerd, leg- college in gaat op het gen onvoldoende gewicht in de schaal om met succes een wyzi- ging van het streekplan te be pleiten De financiële haalbaar heid van het plan wordt byv. betwyfeld. De economische plan Zuiderlook, onder schrijven B. en W. de noodzaak van een oplos sing voor de barrière werking, die er van de Rijssense weg uitgaat. Vandaar het voorstel een verkeersonderzoek te doen instellen naar ver- keersrelaties in het dorp. Die kunnen, aldus B. en W. richtinggevend zijn voor o.a. het al dan niet creëren van bebouwings- vrije zones van 70 meter langs de Rijssenseweg en de wijze van ontsluiting. haalbaarheid van het plan is al aangetoond, rekening houdende met ongunstige factoren als ruime bebou wings vrije zönes en een kostbare ontsluiting. Ook zou het plan veel te groot zyn. Naar onze mening is een capaci teit van 800 woningen met het oog op de toekomst zeker niet aan de te hoge kant. Het spreekt daarby voor zich dat de realisering van het plan vleks- gewys zal plaatsvinden, zodat daardoor vookomen wordt dat van uniformiteit en saaiheid sprake zal zyn, aldus het college in zyn antwoord. In antwoord op vragen over het opschonen van lopende begro tingen en het toevoegen van het baüg saldo gewone dienst aan reserve onderhoud, alsmede over de totale voeding van de reser ve, schrijven B. en W. dat het opschonen van een lopende be groting niet eerder mogelyk is, dan nadat er enigszins zicht is op de werkeiyke uitkomsten. Dit is veelal niet eerder mogelyk dan nadat de begroting van het daarop volgende jaar, inclusief het investeringsschema, reeds in concept gereed is. Het opvoeren van investeringen met een looptyd langer dan 1 jaar, zullen de daarop volgende begroting(en) dan eveneens beïnvloeden. Dit zal dan van invloed zyn op het concept-investeringsschema van de begroting van het vol gende jaar, tenzy de beïnvloe ding op een andere wyze kan worden opgevangen. Dit laatste nu is in de afgelopen jaren, ge zien de krappe budgettaire ruimte, niet het geval geweest Het is niet bekend, hoe groot de Hoe willen B. en W. voorkomen dat koopwoningen zullen wor den gekocht door niel- economisch en niet-sociaal ge bondenden. Is het college al ge start met het puntensysteem. Men schakelde Holtense aanne mers zoveel mogelijk in bij de verdere ontwikkeling van het plan partiële herziening „De Haar", waarbij ook de wens werd geuit de wijze van gron- duitgifte vast te stellen. Boven dien werd gevraagd het door- stromingsbeleid actiever ter hand te nemen, de lijst van woningzoekenden actueel bij te houden en plannen te ontwikke len met de woningbouwvereni ging „Onze woning" voor reno vatie van daarvoor in aanmer king komende huizen. tegen deze achtergrond niet onsympathiek dat laatste betreft zal het college contact opnemen met Mede gelet op het voorlopig nog ontbreken van deze gegevens komt het ons weinig zinvol voor nu verder te gaan met een na dere uitwerking van het plan. Hiermee zal geruime tijd ge moeid zyn, waarna de planpro cedure pas gestart kan worden. De kans bestaat, dat tegen het plan Zuiderlook Kroonberoep wordt ingesteld. Men moet er nu al rekening mee houden, dat de mogeiykheid bestaat dat de continuïteit van de woningbouw na gereedkomen van het plan Beuseberg in gevaar komt. Welke gevolgen dit kah hebben, hebben wy de afgelopen jaren kunnen constateren. keling van het plan zouden worden betrokken. Wij zullen waar mogelijk onze invloed aanwenden om zulks te bevor deren. Gelet op de prijsstijgingen is de woningbouw in de afgelopen ja ren, moeten wij er rekening mee houden dat de huren van de w.w.-woningen om en nabij de f500.- zullen komen te liggen. In het inschrijvingsformulier komen ook een aantal vragen voor, die dienen om inzicht te verkrijgen in de woningbehoefte en de hoogte van de huur die men be reid cq. in staat is t ebetalen. Mede staan wij tegenover het voorstel van de fraktie van Gemeentebelangen om ook t.b.v. de woningbouw te denken aan het terrein dat be grensd wordt door Aaltinksweg en S-14. Indien hier na het ge reedkomen van het plan Beuse berg nog 150 a 200 woningen gebouwd zouden worden is de continuïteit in de woningbouw verzekerd en kan het plan Zuiderlook op zorgvuldige wijze voorbereid en uitgewerkt de procedurele weg volgen om on herroepelijk en uitvoeringsklaar te zijn als het gebied tussen Aaltinksweg en S-14 gereali seerd is. De aanvankeiyke bezwaren tegen woningbouw ten westen van de Aaltinksweg (slechte ter reingesteldheid e.d.) zyn inmid dels weggenomen. Indien de raad zich in principe zou kun nen verenigen met het voorstel t.a.v. het nieuwe bedrijventer rein, zyn er ons inziens weinig beletselen om hier woningbouw genoemde woningbouwvereni ging. Ten aanzien van de andere vra gen/wensen schrijft het college in de nota van antwoord, dat in de overeenkomst, die de raad met de F.G.H. (Friesch Groning- sche Hypotheekbank) heeft ge sloten exact is vastgelegd het aantal door F.G.H. te bouwen woningen, de soort woningen (premie-koopwoningen, garantie- en vrije sector woningen) en aan wie F.G.H. de woningen moet verkopen. Alleen ten aanzien van de vrije sector woningen biedt de overeenkomst moge lijkheden, dat deze woningen worden verkocht aan gegadig den, die niet sociaal of econo misch aan Holten gebonden zyn. Het betreft hier een aantal van 15 woningen. Hierby dient nog wel opgemerkt te worden, dat in dat geval gegadigden, die bin nen het Gewest Midden-IJssel of binnen een straal van 20 km. totale voeding van de reserve plegen. Integendeel, deze be- (tenieente Holten wonen, scheiden woonwyk kan gemak- keiyk aan de bestaande bebou wing aansluiten, mede vanwege een goede ontsluiting vla de Aaltinksweg, schrijven B en W onderhoud van wegen moet zyn. De werkeiyke voeding is uiter aard geheel afhankeiyk van de overschotten van de afgesloten dienstjaren. Deze zyn vooraf moeiiyk te ramen, temeer waar de hoogte van een dergeiyk Tp|npnn|an_onct overschot voor een groot deel eigenpian OOSI afhankelijk is van het rente- Meer moeite hebben wy met de voordeel. Er bestaat op dit mo- suggestie van de fraktie van ment geen inzicht in de kosten Gemeentebelang als het gaat van het onderhouden van stra- om de uitbreiding ten behoeve ten en wegen, die jaarUjks nodig van woningen in het zullen zyn. Of de voorgestelde Telgenplan-oost. Als gekozen opzet binnen 5 Jaar is af te ron- zou worden voor de den is moeiiyk te zeggen, aan- Telgenkamp-oost met zyn toe gezien dit geheel afhankeiyk is perkte capaciteit, dan doet zich van de jaariyks beschikbare rond 1990 het probleem voor, budgettaire ruimte, zo delen B. waar volgende uitbreidingen en W. mee. plaats dienen te vinden en dan de voorkeur genieten. Nog onlangs is in een gesprek er bij de F.G.H. op aangedron gen woningen te bouwen in prijsklasses die passen bij de Holtense vraag naar eigen wo ningen. Uit dit overleg hebben wij de conclusie getrokken dat, gezien de moeilijke marktsitua tie, de F.G.H. er alles aan gele gen is zo spoedig mogelijk ko pers te vinden voor de door hen te bouwen woningen, schrijven B. en W. Over gron- duitgifte zijn voorstellen ter- Uitbreiding van onderwijs inrichtingen aan de lagere agrarische school te Holten is moeilijk te realiseren, schrijven B&W in hun antwoord op de algemene beschouwingen. Naar deze mogelijkheid van uitbrei ding was gevraagd. B&W wyzen op de tweejarige onderbouw en de tweejarige bo venbouw. In de onderbouw wordt alge meen vormend onderwys gege ven, bouw en de dierenhoudery. Gelet pp de plattelandsfunctie van de" school ligt in Holten het accent op de dierenhouderijWel wordt in het kader van de plan tenteelt aandacht besteed aan de tuinbouw Voor het volgen van tuinbouwonderwys moeten leerlingen echter naar Twello of Enschede. Voor het verbreden van de va krichtingen heeft de Minister van Landbouw bepaalde regels vastgesteld. Gelet op het leer lingenaanbod in Holten is uit breiding moeiiyk te realiseren. Enige tyd geleden is door het bevoegd gezag van de school, de O.L.M. te Zwolle, aan de minis ter van landbouw verzocht om de opleidingen uit te mogen breiden met lassen en een afde ling individueel landbouwonder wijs. Op deze verzoeken was echter nog geen antwoord ont vangen. Doorstroming Tot nu toe is bij het toewij zingsbeleid veel aandacht ge schonken aan doorstromin~ Aan verzoeken tot doorstro mi' g is dan ook auveel mogelijk mede werking verleend, indien daar mee bereikt wordt, dat huur prijs, grootte van de woning en gezinssamenstelling meer op el kaar zyn afgestemd. Voor door stroming van een grote naar een kleine woning, zijn de mogelijk heden tot nu toe beperkt ge weest. Doorstroming kan slechts op vrijwillige basis geschieden. Wij vragen ons af of de inwo ners bewust gemaakt kunnen worden van de noodzaak tot doorstroming. De praktyk heeft geleerd dat van doorstroming naar „De Haar" nauweiyks iets terecht is gekomen. Met betrek king tot de registratie van wo ningzoekenden delen B. en W. mede dat de opschoning van de lijst van woningzoekenden een maal per jaar plaatsvindt en wel in de periode rond 1 januari ook in Holten. Burgemeester en wethouders hebben in hun uitvoerige ant woord op de algemene be schouwingen de talrijke vragen, gesteld in de algemene be schouwingen, onder de loupe genomen. Enkele vragen en antwoorden, die niet afzonder lijk zijn vermeld, laten we hieronder in het kort volgen. De gebruiks- en beheersmoge- lijkheden van de Dijkerhoekse molen worden nagegaan. Ten aanzien van de procedure van werving en selectie van nieuw personeel zeggen B. en W. dat uiteraard uitgangspunten wor den gehanteerd, als: tijdig tref fen van maatregelen om in een vacature te voorzien; sollicita tiegesprekken. Sinds begin 1980 wordt een af vaardiging van de a.s. collega's by de sollicitatiegesprekken be trokken. Men kan bij één amb tenaar terecht voor het kleuter en lager onderwijs, uitgezonderd de salaristechnische maatrege len. Het voortgezet onderwijs erbij te betrekken zou te veel zijn voor één man. Dit onderwys is „verdeeld" over enkele amb tenaren. Welzijnszaken Werkzaamheden, die behoren tot de overheidstaak van de ge meente, kunnen niet worden uitbesteed. Bezien wordt of over ige werkzaamheden voor uitbe steding in aanmerking komen. Er is al een ambtenaar be noemd, belast met welzijns aan gelegenheden. Sociale zaken is verzocht een nota op te stellen over de noodzaak van wel of geen voorziening in de vacature maatschappelijk werker. Na het uitbrengen van de nota bepalen B. en W. hun standpunt. De aangelegenheid komt in de commissie A.B.Z. Met het voort gezet onderwijs zal overleg wor den gepleegd over nadere infor matie (jaarverslag). Gevraagd was of het gewenst is (verantwoord), dat een leraar (le rares) met een volledige dagtaak een nevenfunctie op zich neemt. Antwoord: de minister wil in gaande 1 augustus 1981 een verder- gaande verplichte ver mindering van het aantal maximaal toegestane overuren per leraar realiseren. Het is een ministeriële zaak. Het college heeft verzocht een vacature open te stellen voor een keu ringsarts. Het Rijk moet daar over een beslissing nemen; die is er nog niet. Er is nog geen oplossing voor de huisvesting van de Stichting 8oclaai Cultu reel werk. De diensthoofden zal worden verzocht door periodiek werkoverleg te komen tot een betere overleg-structuur. Er wordt nog niet overwogen glascontainers te plaatsen, om dat nu een onderzoek plaats heeft in gewestelijk verband. Daarover zal een werkgroep rapporteren. Bedrijven kunnen olie aanbieden by de gemeente. Zonder vergunning mag geen afgewerkte olie worden ingeza meld. Woonruimtezaken De commissie woonmimtezaken is pas begonnen met haar werk. Wethouder Warrink is lid. Er la thans geen behoefte om nu de commissie met een raadslid uit te breiden. Na een Jaar kan de zaak opnieuw worden bekeken. Het bestemmingsplan forum vergadert inderdaad te weinig. Er hebben zich geen zaken aan gediend, waardoor het forum moest worden Ingeschakeld. Binnenkort wordt vergaderd over de ruimtelijke ordening» problematiek. Een ander stedebouwkundig bu reau willen B. en W. niet in schakelen. Een nieuw bureau zou jaren nodig hebben kennis te vergaren. Volkshuisvesting onderbrengen by Algemene za ken acht het college niet nodig. De huidige situatie geeft geen problemen. Woningbouw Dijkerhoek Het zal nog wel enkele jaren duren alvorens in Dijkerhoek woningbouw kan plaats hebben. Uitvoering van het bestem mingsplan hangt af van de vraag of tegen de beslissing van G.S. een beroepschrift bij de Kroon wordt ingediend. Er zal worden bekeken of be volkingsonderzoekingen in het Groene Kruis-gebouw kunnen worden verricht. De keuringsei sen voor de brandweer zyn streng: even streng als voor de beroepsbrandweer, schrijven B. en W., die erkenteiyk zijn voor de lof aan de Holtense brand weer. Gezien de gevarenrisico's worden zware eisen gesteld aan de lichameiyke conditie. Uiter lijk februari 1982 moeten bedrij ven voldoen aan brandveilig heidseisen. Diverse bedrijven worden nog doorgelicht. (Buiten verantwoordelijkheid van de redactie) Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Holten Geacht College, Kennis genomen hebbende van de replieken van het College op de Algemene Beschouwingen 1981 d.d. 7 november jl., meent het bestuur van Democraten '66 afdeling Holten als volgt te moeten reageren ten aanzien van het welzijnsbeleid in de Gemeente: Op vragen van P.v.d.A. en C.D.A. inzake voorlichting d.m.v. een periodiek gemeenteiyk voor- zake in voorbereiding. Met de Op een desbetreffende vraag V.V.V.-fraktie zouden wij het op antwoorden B&W, dat de leer- prijs stellen,, dat zoveel moge- lingen niet buiten het school- lijk Holtense aannemers en be- zwemmen vallen. De ruimte is drijven bij de verdere ontwik- echter beperkt. By de algemene beschouwingen was opgemerkt, dat de perceptie kosten onroerend goed-belastingen, met als grondslag waarde in het economische verkeer, hoog zyn in vergeiyking met de grondslag oppervlakte. Binnenlandse Zaken heeft een voorkeur voor de grondslag oppervlakte. In de nota van antwoord op de algemene beschouwingen merkt het college op, dat in het besluit gemeente- lyke onroerend-goedbelastingen is bepaald, dat de heffingsgrondslag van deze belasting na maximaal 5 jaar dient te worden herzien. In deze gemeente is gekozen voor 5 jaar, zodat de heffing over 1983 moet plaatsvinden naar de grondslag per 1 januari 1982. De herzie ning dient derhalve in de loop van 1982 plaats te vinden. Dit komt er op neer dat in dat jaar alle objecten opnieuw moeten worden getaxeerd. Genoemd artiekel dient worden toegepast by zowel de heffingsgrondslag „waarde ln het economische verkeer" als by „op pervlakte". Tussen beide grondslagen bestaat een gemeenschappeUjk gegeven nameiyk de waarde ln het economische verkeer. By de grondslag oppervlakte wordt deze verkregen door toepassing van vermenigvul- digingscyfers voor aard, ligging, kwaliteit en soort gebruik, waardoor op benaderende wyze rekening wordt gehouden met verschillen in waarde in het economisch verkeer. De conclusie dient te zyn, dat in beide gevallen een herziening van de heffingsgrondslagen zal moeten plaatsvinden, waarby in het ene geval (waarde) sprake zal zyn van fluctuaties in absolute zin van een object en in het andere geval (oppervlakte) van verschuivingen in de relatieve hoogte van de objecten. wy zyn van mening, dat het te ver gaat om reeds thans zonder meer te stellen, dat de perceptiekosten by de grondslag oppervlakte een heel stuk lager zullen zyn dan by de waardegrondslag. Destyds zyn de voor- en nadelen van beide grondslagen nauwkeurig tegen elkaar afgewogen. Daarby hebben, naast het kostenaspect, ook an dere faktoren een duideUJke rol gespeeld, op grond waarvan uitein- deiyk is gekozen voor de waardegrondslag. iichtingsblad antwoordt het Col lege: dat er het afgelopen Jaar behoorlijk wat aktlviteiten zUn ontwikkeld in dit kader, met name in het „Holtens Nieuws blad". Het College geeft hiervan aelfs voorbeelden: o.a. huursubsidie, milieuhygiëne, lozingsverorde ning, riolering en parkeer- excessen. D'66 vindt dit een goed initiatief. Helaas heeft het bestuur van D'66 afdeling Holten moeten constateren, dat m.b.t. de veror deningen van het gemeentehjk welzynsplan - een zaak welke naar onze mening de gehele Holtense bevolking aangaat - èn een wezenlijke pijler is in onze samenleving te weinig of in het geheel geen informatie is ver strekt. Door het uitstellen van de termyn naar 1 Januari 1982 - het gemeenteUJk welzynsplan diende immers per 1 januari 1981 gereed te zijn - zou het be stuur van D'66 willen pleiten voor méér openheid en inspraak in het opstellen van het welzyn splan, als in het verleden het geval was. Tenslotte zouden wy willen aandringen op het aanbieden èn publiceren op korte termyn van de concept-verordening betr. samenstelling, werkwyze, taken en bevoegdheden van de wel- zynscommissie nieuwe styi ex art. 61 van de Gemeente Wet aan zowel sociaal-culturele in stellingen, emancipatie groeperingen als aan de Raad van uw Gemeente, zodat na beoordeling en vaststelling hier van zo spoedig mogelyk aan de inspraakprocedure voor de Hol tense bevolking kan worden be gonnen! Uw reaktie hierop zien wy met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, DEMOCRATEN Holten. afdeling

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 7