miasb sker midsbelt beste plaats voor nieuw gemeentehuis behoefte „Twente plat" in sporthal ,,'t Mossink" - Holtens Nieuwsblad voorziet in Vrijdag 14 november 1980 32e jaargang - nr. 46 Hoofdredacteur J Winers Kolweg 14 tel 05483 1350 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70 tel 05483 2099 Stichtingsbestuur W H Betjers secret-arts Kozakkenstraat 5 tel 05483 3022 Advertenties Schouwburgplein 7. Almelo, tel 05490-10600 «mnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff 8.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad de nota van antwoord op de algemene beschou- kunnen zijn om deze subsidies gaan B. en W. omstandig in op hetgeen frac- ln u' trekken Een vierde en naar voren hebben gebracht over de locatie van voorlopig laatste punt is dat nieuwe gemeentehuis. Wij menen er op te moeten ^"n'vllda™ de dat de stellingname van de fraktics van keu7e Mch zou vallen op de l0. .D., of P.v.d.A. en Gemeentebelang het risico in catle grenzenC| aan het oude rich draagt, dat hierdoor aan het onderhavige gebied gemeentehuis Hiermee wordt in het Komplan-Zuid de goedkeuring wel eens zou bedoeld dat er meer duidelijk- kunnen worden onthouden zegt het college. Indien held dient te komen wat er met dat zou gebeuren zijn de ontwikkelingen in het be- het Menguniecomplex gaat ge- treffende gebied in feite „vogelvrij", omdat er geen beuren Een huls der gemeente vigerend bestemmingsplan voor de kom is. Een reëel e vov »o gevaar omdat nog niet alle gronden in eigendom zijn verworven. Onzekere faktoren ik deze nieuwbouw nu zie dan denk ik: „Moet nu allemaal zo, dat strakke eentonige aanzicht", schrijft de heer A. VVesterik in zijn nostalgische innneringen over het aanzien van de Dorpsstraat de Smidsbelt in vroegere tijden, welk artikel is genomen in het novembernummer van het „Huis laan" van ons bejaardencentrum „Diessenplas". imwee zijn verzuchting heeft de heer sterik met name het oog op Dura-complex aan de irpsstraat en de nieuwe win- Ipanden aan de Binnenstraat, uor de bouw van deze com- exen en voor het opnieuw in- Jiten van dit stuk dorpskern (en worden) nogal wat be- aande panden opgeofferd lke voordien kenmerkend wa- voor het dorpshart en waar- ai de Holtense bevolking vele lede herinnneringen bewaart, zijn nostalgische verzuchting laat de heer Westerik overigens paald niet alleen want alom het dorp worden hierover imerkingen gemaakt welke ilden op een stuk „heimwee." erinneringen Nu de moderne bouw rond de midsbelt begint te voltooien aan de gedachten steeds meer it naar hoe het vroeger is ge- eest. Het gezellige en ambach- lHjke gaat steeds meer verloren aals de smederij Van den Ros. zie ik de paarden vastge- onden aan de lindebomen op e Smidsbelt en v.d. Bos als udste smid de paarden beslaan, erder het gezellige terras van otel Hoterman waar de pensio- igasten zaten een kopje koffie e drinken en genoten van de sfeer welke rond de dorpskern hing. De feesten en kermis wer den altijd op het Smidsplein ge houden. H.M.V blies hier altijd muziek met veel publiek", zo schrijft de heer Westerik in zijn artikel, waarin hü verder o.m. nog herinneringen oproept aan dorpsomroeper „Binnen Jan" met zijn klepper en immer ha gelwitte klompen die ook het opsteken van de schaars aanwe zige straatlantaarns verzorgde. Oordeel: Hoewel het beslist waar en jammer is dat voor het opnieuw inrichten van de dorpskern ver schillende oude vertrouwde ge bouwen moesten en nog zullen verdwijnen welke kenmerkend waren voor het aanzien van Holten en het ook zeker waar is dat de nieuwe winkelpanden een beslist eentonige indruk maken (zeker het zgn. Dura-complex) is het toch de vraag of het nu al tijd is voor een definitief oor deel. Uitgangspunten: De totale klus is nog lang niet af. Direkt na ontruiming zullen de „oude" panden van slagerij Brands en winkel Van de Maat en Zn. binnenkort worden afge broken en zal de totale ruimte die daarna op de Smidsbelt ont- De meningen van de drie firak- ties over de bestemming van deze plek in het Koinplan-Zuid lopen niet synchroon Wij zijn van oordeel dat ook dit facet niet veronachtzaamd kan wor den. Willen wij van de Smids belt en omgeving een aantrekke lijk centrum maken, dan vereist dat thans een zekere continuï teit ln de uitvoering Het Kotnplan Zuid is recentelijk op 21 juni 1978 duur de raad Vastgesteld. Bij de overwegin gen, die tot het plan geleid hebben, neemt het nieuwe ge meentehuis een centrale plaats In. Na de aanvankelijke tot standkoming van de locatie aan de Smidsbelt is deze plek ook na zorgvuldige toetsing door college en raad aan andere mo gelijkheden steeds als meest gewenste locatie naar voren ge komen. Voor de realisering van het Komplan heeft steeds centraal gestaan, dat de Rijksoverheid financieel de helpende hand zou bieden door het verlenen van niet onaanzienlijke sanerings subsidies Subsidies waaraan duidelijke voorwaarden verbon den zijn Een egsentiële wijziging van het plan (andere locatie gemeentehuls) zou voor de mi nister van V.R.O. aanleiding Enkele fracties hadden de wens geuit een periodiek gemeentelijk voorlichtings blad te laten verschijnen. Er werd een suggestie gedaan om, in overleg met Holtens Nieuwsblad, één a twee pa gina's uitsluitend voor ge meentelijke informatie dis ponibel te stellen. Er zijn af gelopen jaar behoorlijke ac tiviteiten ontwikkeld met betrekking tot de voorlich ting, antwoorden B en W in hun brief op de algemene beschouwingen. In dit verband kan gewezen worden op de wekelykse pu blicatie in Holtens Nieuws blad, alsmede op verschil lende artikelen in dit blad Deze artikelen hadden o.a. betrekking op huursubsidie, miliehygiêne, lozingsverorde ning riolering en parkeerex- cessen. Wy betwijfelen of er plaats is voor een eigen gemeentelijk voorlichtingsblad. De fre- j quentie, waarmede in Holten een dergelijk blad - gesteld dat het ambtelijk potentieel daarvoor aanwezig zou zijn - zou kunnen verschijnen, zou zodanig zijn dat afbreuk zou worden gedaan aan de actua liteit van de artikelen. Wij menen dat met het regelma- tig opnemen van artikelen in Holtens Nieuwsblad, mede met het oog op mogelijkhe den, in de bestaande be- hoefte kan worden voorzien. De folkloristische boerendansgroep „DE HOLTENSE BOE- RENDANSERS" en mevr. T. Arends-Grooten organiseren op 22 november 1980 een folkloreshow uit Twente waaraan vele bekende Twentse artiesten zullen deelnemen. Zo treden deze avond ondermeer op Mans en Graads uit Hengelo Dit ko misch duo brengt leuke Twentse conference afgewisseld met Twentse liedjes en staan al meer dan 25 jaar samen op de planken. Dan komt Fons Platenkamp, die momenteel regel matig is te zien op de TV waar hij zijn nieuwste hit van de „KLOMPENMAKERIE" zo hoog mogelijk probeert op de Ne derlandse top 40 te krijgen Gait uut 't Klooster een rasechte tukker uit Albergen is begonnen met zijn conference op car navals feestjes maar uitgegroeid tot een zeer populaire en veel gevraagde conferencier Hij heeft een eigen langspeelplaat ge maakt Het wordt beslist weer lachen met Gait. Het duo Christenhuus uit Oldenzaal is helaas niet meer, de vader is plotseling overleden, en zijn zoon gaat nu verder op de solotoer en zal deze avond als solist optreden met confe rence en leuke Twentse liedjes Verder treden dan „DE HOL TENSE BOERENDANSERS" op met een paar leuke ouder wetse dansen Het belooft een vlotte vrolijke show te worden, die om 2000 uur door burgemeester mr WLFC ridder van Rappard zal worden geopend. Kaarten in voorverkoop bij de bekende adressen. Foto's Teneinde de Holtense gemeen schap zo goed mogelijk inzicht te verschaffen in de in gang zijnde wijzigingen hebben wij een drietal foto's verzameld. De eerste foto is een weergave van de oude situatie, compleet met het voormalig Hotel Holterman, gebouw „Amicitia", babyhuis Schuppert en de „oude" winkel panden Brands en Van der Maat. De twee andere foto's ge ven een indruk van de ver nieuwde dorpskern zoals deze er uiteindelijk uit zal komen zien. De ene foto is gemaakt van de plantekening en de andere van een maquette die overigens niet helemaal een getrouwe weergave is van de werkelijkheid. Op beide foto's is ook de ruime groenvoorziening op de nieuwe Smidsbelt duidelijk zichtbaar evenals de plaats waar het nieuwe gemeentehuis is gepland. Maar of het nieuwe gemeente huis (waar Holten hard aan toe is) ook werkelijk op deze plaats zal komen??? De inwisselbaarheid van een lo catie voor het gemeentehuis is geen zaak waar luchtig overheen gelopen kan worden. Voorts achten wij het moment waarop deze meningen naar voren ko men beslist niet gelukkig Er zijn nog te veel onzekere fakto ren waarover eerst duidelijkheid dient te komen Wij zouden u daarom ernstig in overweging willen geven u te blijven con formeren aan de eerder terzake genomen beslissing en dit on derwerp thans te laten rusten tenzij op een later tijdstip als nog zodanige argumenten naar voren komen dat heroverweging noodzakelijk is, aldus B. en W. plein in de eerste plaats het domein zal worden van voetr gangers. Ook zal de wekelijkse warenmarkt op dit plein worden gehouden. Positief is vooral dat op dit nieuwe plein zoveel mo gelijk groen zal worden aange bracht, want in tegenstelling tot de prachtige omgeving maakte het centrum van Holten op dit punt tot nu toe een bepaald armoedige indruk Het plein zal verder worden aangekeleed met een dorpspomp of een beeld en er komt slechts een beperkte mogelijkheid tot kort parkeren voor automobilisten (6 a 10 par keerplaatsen) waarbij het ge bruik van een zgn. parkeerschijf verplicht zal worden gesteld. Hierbij is met name óók ge dacht aan reservering van par keerruimte voor gehandicapten. Bij de inrichting van het nieuwe plein is ook een terrasfunktie opgenomen, (bijv bij lunchroom hoek Dorpsstraat-Smidsbelt) Ook het terrein rondom de NH-kerk wordt in het plan op genomen. staat worden omgetoverd tot een prachtig dorpsplein. Bij het opstellen van het plan zijn o.m. als uitgangspunten geformuleerd dat de klemtoon komt te liggen op de erf- en ontmoetingsfunktie hetgeen betekent dat het nieuwe 1. Ned. Hervormde kerk 2. Nieuwe slagerij Brands 3. panden Mülier 4. nieuwe winkel v.d. Maat 5. nieuwe dorpsplein

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1