EODÏÏ© RMTMEiL mazoa mazoa mazoa RENAULT 18 NU OOK ONZE OPZET IS OMZET RENAULT MMESEL 'NGOEDE DEALER BIJ DE PRIJS INBEGREPEN. Ouderavond openbare lagere dorpsschool Onderling contact ondernemers DRIES WILLEMS JEUGD- BISCO MUSIC EXPLOTIQN DIT IS NIET TE GELOVEN No met voordeelaanbiedingen Komt en ziet wat ff15C£Ë33 biedt 323 nieuwe modellen 1:13.9 (voorwielaandrijving) Legato 929 nieuw 626 coupé Mazda bus enz. Autobedrijf H.J. v. Zee en Zn. DE PITTIGE 18 DIESEL DE ZUINIGE 18 DIESEL DE SCHUIERENDE 18 DIESEL DE DEALER VAN DE18DIESEL hRenaultlooptlangeropeenliter. BB DRIVE IN Isolatie huizen v.d. Borchstraat Lekker warm de winter in met zo'n sportief JACK uit onze shop Ook leuk ais St. Nicolaasgeschenk HOLTENS NIEUWSBLAD - 14 NOVEMBEFM98Q - PAG. 15 zondagmiddag Zondagavond Looweg 15a, Bathmen Marthjjn Ttekink, Vrijheidslaan 7 heeft de eerste prijs van vijf en twintig gulden gewonnen by de ballonwedstrijd die door de Dorpsfeestcommissie t.g v. het Dorpsfeest 1980 in „Kalfcter- manswelde" werd gehouden. Marthijns ballonnetje, dat met vele honderden de lucht inging, landde by een dorp in de omge ving van de stad Fulda (Midden-Duitsland). De 2e prys van f 12 50 is voor Berdien Pin- kert uit de Hoffesstraat 19 en Martyn ten Ham uit Lunteren won de derde prys van drie rijksdaalders. De ballonnetjes van Berdien en Martyn streken resp. neer by het kleine dorpje Deisveld by de stad Kassei (Hoog Sauerland) en Llppstadt (Did.). Erik Pallman, Schepenen straat 6 en Anton Winkler, En schede kregen elk vyf guldea Ook hun ballonnetjes koersten naar Duitsland en kwamen neer by Beckum. De Jongelui hebben inmiddels hun prijs ontvangen en ze waren er maar wat biy mee. Leuk voor een (extra) Sin- terklaaskadootje! Een ideale middenklasser met een opmerkelijke dieselmotor, door Renault ontwikkeld. Een kombinatie met een aantal verrassende eigenschappen. De sterke, lichtmetalen 2-liter motor levert een vermogen van 48 kW (66 pk). En dat maakt de 18 Diesel omvallend pittig! Bovendien is het geluidsnivo geringer dan u van een diesel gewend bent of verwachten mag. Hij is er in 2 zuinige versies: de TD, die leverbaar is met 4 of 5 versnellingen en de luxueuze GTD Standaard voorzien van 5 versnellingen. Verbruikscijfers 90 km/u 120 km/u konstant konstant TD 4 versnellingen) 1 op 17,9 1 op 12,5 TD of GTD (5 versnellingen) 1 op 19,2 1 op 13,9 Deze verbruikscijfers zijn mede gunstig beïnvloed door het lage gewicht en de luchtweerstandcoëfficiënt. Z'n elegante lijn maakt 'm mooi. Z'n overvloed aan komfort geeft 'm een royaal karakter. Maar achter de schoonheid van de 18 Diesel schuilt een zeer doordachte techniek. Kortom, een schitterende reiswagen. Die vindt u altijd bij u in de buurt. Tenslotte heeft Renault het dichtste dealernet in Europa. Wilt u dus samen met een deskundige bekijken of de 18 Diesel uw eerste of volgende diesel wordt, maak dan even een afspraak met de dichtstbijzijnde Renaultdealer. Zaterdagavond Zijn er plannen om woningen Burgemeester v.d. Borchstraat van algehele isolatie te voor zien? Zo werd gevraagd bij de algemene beschouwingen. B. en W. antwoorden dat een onder deel van de in 1977 uitgevoerde renovatie o.a. het isoleren betrof van alle buitenmuren en de dakconstructies, alsmede het aanleggen van centrale verwar ming in deze woningen. Aan vankelijk zouden ook de woon kamers worden voorzien van iso lerende beglazing. In verband met de daaraan verbonden fi nanciële consequenties is hier van afgezien. Het isoleren van de begane grondvloeren was we gens het ontbreken van krui pruimten niet mogeiyk. Gesteld moet worden dat deze woningen met inachtneming van de moge lijkheden maximaal zijn geïso leerd. In het contact met het bedrqfe- leven dienen ook de midden stand en de kleinere ambachte lijke bedrijven te worden be trokken. De vraag welke erva ringen er zyn geweest met de gelegde contacten, beantwoorden B. en W. met het volgende: Was het aanvankelijk -alleen de bedoeling een overleg te creëren tussen bedrijfsleven en gemeen te, al spoedig bleek dat de ver schillende ondernemers zelf ook behoefte hadden aan onderling contact Van den beginnen af aan is toen gestreefd naar de totstandkoming van een „Hol te nse Ondernemersclub", die re gelmatig by een zou komen en waarby een vertegenwoordiger van ons college zich vaste gast mocht weten. Deze club heeft inmiddels een „bredere basis" gekregen omdat ook vertegen woordigers van de winkeliers en de aannemerswereld gevraagd zyn aan het overleg deel te ne men. Tot nog toe is men 5 maal bij een gekomen in een plezierige sfeer, waarby behalve meer be drijfsgerichte onderwerpen, de ruimteiyke ordening en het huisvestingsbeleid ruimschoots aandacht hebben gekregen. In de prachtig met her fsttinten versierde hal werd de jaarlijkse ouder avond van de Openbare Lagere Dorpsschool ge houden waarvoor grote belangstelling bestond. De voorzitter van de ouder- commissie de heer E.K Pronk heette alle aanwe zigen van harte welkom en in het bijzonder de vertegenwoordigster van het VOO. en de kleuter jufs. Daarna gaf hij de ge legenheid om eventuele op- of aanmerkingen te maken m.b.t. de notulen. Aangezien niemand Iets had te vragen werden de notulen onder dankzeg ging van de samenstelster vastgesteld. Uit het financieel overzicht bleek, dat ook dit boekjaar met een positief saldo kon worden afgesloten. Daarna werd de pen ningmeester de heer J.A. Aan stoot décharge verleend. Als lid van de kascontrolecommlssie werd gekozen mevrouw Vincent-Krekel. Daarna kreeg de heer J. Diemer hoofd van de school het woord. In een duide lijk overzicht deelde hij het wel en wee mede van de school. Als enig trieste punt was de mede deling, dat de school het vol gend jaar zeer waarschijnlijk een 5-mansschool zal worden of er moet al een wonder gebeuren. Afscheid Tijdens deze vergadering werd één nieuw lid gekozen voor de oudercommissie en wel mevrouw H.G. Beltman-Lensink. De heer Pronk bedankte het aftredende oudercommissielid mevrouw M. Nijland-Dijkslag heel hartefijk voor het vele werk, dat zy als secretaresse van de oudercom missie heeft verricht. Namens de school werd haar een geschen kenbon en een boeket aangebo den. Mevrouw Nijland bedankte allen heel hartelijk en wenste de school het allerbeste toe. Discussie Om de ouders meer te betrek ken by de school werden na de pauze de aanwezige ouders in groepjes verdeeld om te kunnen discussiëren over vyf vragen die betrekking hadden op zaken de school aangaande. De volgende discussiepunten werden gesteld, t.w.: 1. Hoe staat u tegenover de schoolreisjes van klas 1 t/m 6 (tm. maat 62) f Keizerweg 61 en 70 Industrieterrein i de Haar Holten tel. 1900 in de huidige vorm? 2. Schoolzwemmen. Moeten alle leerlingen gaan zwemmen of alleen die kinderen, die di ploma A of B nog moeten ha len? Dit betreft dan de klas sen 2 t.m. 5. En over de fiet stocht van en naar en zwem bad? 3. Zittenbiyven/doubleren. Is dit zinvol? Zoja, in welke klas(sen) moet dan het zittenblijven bij voorkeur plaatsvinden? 4. Huiswerk. Welke klas moet of kan volgens u beginnen met het huiswerk? Voor-welke da gen? Hulp van ouders? 4. Welke mogeiykheden ziet u om onze school als 6 klassige school in stand te houden? Op al deze vragen werd over het algemeen diep ingegaan. Het personeel en de oudercommissie zullen de suggesties indien mo gelijk nader gaan uitwerken. Al met al kan de Dorpsschool te rugzien op een geslaagde avond. Anita van der Veen uit Markelo, verkoopster bij mode Schuppert won de hoofdprijs (een 8-daagse reis voor 2 personen naar San Fransisco) die door Levis Strauss beschikbaar was gesteld voor de verkoopster die het beste uit de bus kwam bij een test over arti kelen die in de shop worden verkocht. In het midden Anita met de bloemen en de ticket San- fransisco v.v.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 15