Adjunct-directeur Brinks hartelijk gehuldigd Dorpskern verrijkt met nieuwe zaak van Van de Maat Na 25 dienstjaren HOLTENS NIEUWSBLAD Live-optreden „Sustayn" in J.S. de Sehure Anita v.d. Veen naar San Francisco Verkiezing Hervormde Gemeente HOLTEIMS NIEUWSBLAD BURGERLIJKE STAND Verloren Wn geyonden HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 7 november 1980" 32e jaargang - nr. 45 Hoofdredacteur J. Wtgger» Kolweg 14. tel 05483 1358 Red. medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2699 Stichtingsbestuur: W H Beijers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05490-16668 Abonnementsprijs 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Henk Brinks, jij hebt evenals meerdere van je colle ga's in ons midden, met een lang dienstverband, met je volle vermogen ingezet voor de taak die op je schouders rustte. Je arbeidsportefeuille was vele ja ren nog al veel omvattend, en, hoewel je de laatste jaren op alle fronten versterking hebt gekregen, is deze thans nog ruim gevuld. Bij veel belangrijke ge beurtenissen, die zich in het bedrijf hebben voorge daan was je ten naaste betrokken. In 1962 de over name van het tekeningen bestand, alsmede hun klan tenlijst van de toen opgeheven Machinefabriek Jor daans in Schiedam. Op 1 januari 1970 je benoeming tot adjunct-directeur van Machinefabriek/constructie bedrijf „Universal", in januari 1972 de aankoop van de fabriek van Ter Horst en in 1973 de overname van „NIDO" te Rhenen. Je had met al deze aankopen, evenals trouwens je naaste me dewerkers. nogal wat werk te verzetten. Er was een ding wat m|} echter steeds weer opviel je bleef er altijd even rustig onder. De voornaamste zaken waar je je thans mee bezig houdt zijn behalve de boekhouding, ook het financiële beleid, en advise ren by de inkoop Als men Brinks vraagt naar gegevens be treffende vroegere jaren, dan De stemgerechtigde leden van de Hervormde Gemeente hebben zondag 9 november a s de gele genheid zich uit te spreken over de wijze van het benoemen van de kerkeraadsleden. Kerkordelijk dient in iedere gemeente deze verkiezing om de zes jaar ge houden te worden. De leden kunnen kiezen uit drie moge lijkheden. Ie De leden kiezen de kerkeraadsleden rechtstreeks, 2e De kerkeraad vult zich zelf aan; 3e De leden kiezen de kerke raadsleden uit een door door de kerkeraad opgesteld dubbeltal De laatste Jaren is in Holten al tijd de voorkeur gegeven aan de derde mogelijkheid De kerke raad maakt de leden er op at tent dat alleen na de morgen diensten in Holten en Dijker- hoek de gelegenheid tot het uit brengen van de stem bestaat. Dus niet na de avonddienst, zoals in Hervormd Holten stond. worden deze meestal prompt verstrekt, men kan z'n brein het best vergelijken met een compu ter waarin alles genoteerd staat. Jubilaris hartelijk dank voor al les wat je in deze 25 jaar met volle Inzet en accuratesse voor het bedrijf hebt gedaan Ook mijn persoonlijke dank en die van mijn vrouw en de kinderen, van de hele familie Klein Vel- derman, voor de prettige om gang en vriendschap. T1 Ik wens je nog vele goede jaren toe zowel in je werk als in je gezin zo be sloot Herman Klein Velderman, oprichter/oud-directeur van de Machinefabriek NIDO- UNIVERSAL zijn toespraak tot adjunct-directeur de heer H.J.G. Brinks die het feit herdacht dat hij 25 jaar geleden bij Klein Velderman ais boekhouder in dienst trad De heer Klein Vel derman bood namens het bedrijf foto flitsapparatuur en een twee tal prachtige boeken over de Waddenzee aan. Graag onderstrepen De heer J Nikkels, reeds meer dan 20 jaar verkoopleider bij NIDO-UNIVERSAL, sprekend namens het gehele personeel zei de bloemlezing van de oud directeur over de jubilaris graag te onderstrepen Brinks, begon nen als boekhouder van Klein Velderman, nu de adj directeur o a belast met de finan- ciëel/economische zaken zet in deze functie de puntjes op de i om het evenwicht te bewaren tussen de technische en com merciële mensen. Om een herin nering aan het jubileum te kun nen aanbieden zijn we zo zei Nikkels niet met de pet maar de koekjes trommel rond ge weest. Dat staat deftiger. Het probleem was toen wat zullen we voor onze jubilaris kopen. Toen men ons van wel inge lichte zijde vertelde hij heeft ei genlijk alles wisten we het gauw De opbrengst in een enve lop en laat Henk zelf kopen wat hem past zo besloot Nikkels die namens het personeel een ge schenk in couvert overhandigde. Toespraak jubilaris De heer Brinks herinnerde in zijn toespraak aan zijn indienst treding als „boekhouder". Hier voor was hij aangenomen maar het duurde maar kort of hij moest ook de in- en verkoopza ken behartigen en was tevens typist, secretaris en jongste be diende. Aan de ervaring die hij in deze combinatie van functies heeft opgedaan beleefde hij in latere jaren veel plezier waarmee ik wil zeggen dat ik er geen spijt heb dat ik in het kleine bedrijf van de „smid van de Advertentie-adviseur: W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot 's woensdags 12.00 uur Van links naar rechts: mevr. Brinks-W eg stapel, jubilaris Brinks en de heer Herman Klein Velderman Kol" ben begonnen. Voor het vertrouwen dat u toen in mij stelde heer Klein Velderman dank ik u van harte. Dank De jubilaris bracht verder dank aan alle medewerkers voor de fantastische samenwerking. De teamgeest op het bedrijf is prima en mede hieraan is het te danken dat NIDO-UNIVERSAL in moeilijke economische om standigheden nog al tijd volop werk heeft. Aan deze teamgeest is het ook te danken dat ik 25 jaar bij dit bedrijf met plezier heb mogen werken zo besloot de heer Brinks die tevens mede namens zijn vrouw allen be dankte voor de gelukwensen, de vele prachtige cadeaus, de bloemen en de door het bedrijf aangeboden receptie. Geboren: Dorine Nicolette dv. F.H. Hel- mer en E. Kraaijenbrink (geb. te Deventer). Overleden: G. Klein Teeselink, oud 79 jaar, Holten. VERLOREN: Bruine khaki- regenjas, gabardinstof, lang mo del, in één zak zaklantaarn; sleutelbos in bruin etui; vierkant kussen, donker blauw met hou ten frame (om op te zitten voor een koetsier op een koets); heli con horloge, zwart polsbandje, rode wijzerplaat; bruin ceintuur; gouden kettinkje, 38 'cm met klaverblaadje; zilver kettinkje met hoefijzer en eikenblaadjes; wieldop van Chevrolet; twee sleutels aan ringetje voor benzi nedop van een Daf. GEVONDEN: Rode regenbroek; f20.- (2 x f 10.-); herenhorloge Omega, zwart bantoe; metaal kleurig dameshorloge, merk Prisma metalenband. „Hierdoor is V.d. Maat geopend". Een originele opening was het zeker, die burgemeester mr. W L.F.C. Ridder van Rappard dinsdagmiddag verrichtte bij de officiële opening van de nieuwe zaak van Van de Maat, Smidsbelt no. 7. Met een infrarood zendertje be stuurde de burgervader, in gezelschap van echtge note en een der kinderen, een miniatuur hijskraan, die een papier liet zakken waarop bovenvermelde woorden stonden. De deur was amper geopend of vele bekenden, vrienden en relaties passeerden de drempel van de ultra moderne winkel en brach ten hun hartelijke gelu kwensen over aan de fa milie V.d. Maat. Anita van de Veen te Markelo, die de warenkennistest won die in Nederland werd gehouden door de Amerikaanse firma Levis officiële gedeelte bestond Strauss, heeft de hoofdprijs, een 8-daagse vakantiereis voor 2 per- ul' een toespraak van de bur- sonen naar San Francisco, gewonnen. Anita die verkoopster is bij gemeester en één van de heer Mode Schuppert kreeg van de j'ury waarin o.a, zitting had Henry Maat, wiens korte Knap (bekend van het tv-spel cijfers en letters), het hoogste aantal 'A"0ord ook 'n hartelijk gestemd punten voor haar kennis over artikelen (kwaliteit, modellen, etc.) dankwoord inhield die in de shop worden verkocht. De prijs werd haar donderdag ^d-or de binnenkomst had de voormiddag uitgereikt door de directeur van Levls-Nederland. Aan zevenjarige Anne Marie Van de de test namen verkoopsters uit heei Nedelnad deel. Maat mevrouw Van Rappard h—mimi iiiiuji... .ij i uill. ju bloemen aangeboden en werd mmm mevrouw Van Rappard een een zendertje zag burgemeester U ontvangt een friiaie/^f/ïParker- Jotter ballpoint va" m ™nd toffljn l r weer een zaak mogen openen, a/SU nieuwe abonnee opgeef t. want met de kom van Holten MMBMi nr fimr Ti- I ITT mmuwWe op de 60ede we6 en zÜn •mbbbhh™ we bggjg met het begln van het ynfflr I dorpscentrum U en de heer Gebruik deze Naam: B Brands maakten het ook moge- ïyk dat te doen, aldus de bur- ML m es: gerneester. U bent op een iïïlÈ H Woonplaats: nieuwe plaats terug gekomen en H ipm j§j I ik heb al begrepen dat u niet Slli Ilni mhP!' «"""«s I teru6 wil. Burgemeester Van gjiiyi 1 fl Hollens Nieuwsblad Rappard vond het een goede voor hei opgeven Dh,./mevr.: «wk te werken aan een verbln- ven een Adres S d'ng met de UrenseweS' het" nleuwe abonnee. ook voor de ondernemer Inzenden san: Weonpleet.: UI van belang Is. Raad en Han- Hottens Nieuwsblad Hij/zij beiaalt het abonnementsgeld per half XS e sveren ging zu en zeker de Antwoordnummer 87 jear/pe, jaer. JL danden lneen sla™ vo°r het Sneeheds öjP vinden van 0611 8°ede parkeerge- a i legenhetd: uiteraard van groot belang voor het winkelen. Bur gemeester Van Rappard hoopte dat in de komende weken de winkels bezet zullen zijn In zjjn welkomstwoord namens de fami lie Van de Maat. speciaal aan burgemeester Mr. Van Rappard, wierp de heer J A. v d Maat een terugblik op de voorbije jaren. Als wy in het kort terug kijken op de achter ons liggende jaren, dan zijn dat jaren geweest waarbij steeds de rode draad van het Komplan door ons za kenleven heeft gelopen, zei .spreker. Gedenkwaardige woorden Reeds in 1969 sprak de toenma lige burgemeester Mr. Enklaar de gedenkwaardige woorden: „Van de Maat, zou je nu nog wel verbouwen, want de zaak gaat binnenkort toch plat". In 1977 zijn we echter daadwerke lijk met de voorbereiding ge start met wat nu vanaag offi cieel is geopend: n.l. een nieuwe winkel in het nieuwe hart van Holten. Een hart, al dus spreker, dat naar wij hopen binnenkort ook werkelijk een gezellig en een voor het publiek aantrekkelijk dorpspelin gaat worden. het assortiment heeft een flinke uitbreiding ondergaan. Wij ho pen dat wij. dank zij "dit assor timent, de slogan kunnen hand haven: „Bij Van de Maat kun je van alles kopen". Daarnaast ho pen wy, dat wij met ons naar onze mening vakbekwaam en vriendelijk personeel u dezelfde gezellige bediening kunnen ge ven. die u van ons in de oude knusse zaak gewend was, zei spreker. Veel hulp Hij sprak een woord van harte lijke dank aan iedereen die ge holpen heeft om de zaak in zeer korte tijd te kunnen laten ver huizen. Iedereen van jong tot oud heeft steeds in een zeer ge zellige stemming zijn steentje bijgedragen Ook dankte hij de aannemer, met name Dura en alle onderaannemers de fa Van Bruggen, Wonnink interieurver zorging. Hengelo interieur te Hengelo (O), Klein Horstman, de werknemers van Gemeentewer ken en architectenbureau v. Couwelaar-Niessink. De heer V.d. Maat sprak tenslotte de hoop uit. dat het de zaak goed moge gaan in de toekomst en dat met name zijn ouders hier nog lang getuige van mogen zijn. Een meer dan negentig jaar oude zaak heeft door de nieuw bouw een vernieuwing onder gaan die verrassend kan worden genoemd. Kenmerkend is inderdaad niet alleen het grote assortiment ar tikelen, maar niet minder de overzichtelijke rangschikking en de riante plaatsing, zodat de klant zich ruim kan bewegen en rustig zijn keuze kan bepalen. Speelgoed is er in zoveel varië teiten, dat menige zaak in een stad er een voorbeeld aan kan nemen. Playmobiles, bouwpak ketten. hijskraantjes, puzzeldo zen, allerlei sportspelen, zelfs kleine biljarts, kinderfietsjes - te veel om op te noemen. Een grote aanwinst is ook de ruime De nieuwe zaak van van de Maat werd geopend door burge meester van Rappard. V.l.n.r. mevr. v.d. Maat, de heer v.d. Maat sr.: de heer van de Maat jr. en mex)r. v.d Maat Na het succesvolle optreden van M.G. Henry (Em Djie Henrie) in „de Schure" voor enkele weken terug, is het aanstaande zater dagavond alweer raak met een live-optreden van de formatie Sustayn. Vier enthousiaste mu zikanten afkomstig uit Zalt- bommel zijn ai jaren bezig met het ontwikkelen van een eigen benedenruimte, waar een groot assortiment speelgoed is uitge stald. Huishoudelijke artikelen zijn er volop van kopjes en schotels tot sierprodukten, le derwaren, etc De kinderlectuur ontbreekt evenmin als de hoek voor de tabaksartikelen en een kantoorbehoeften Een aanwinst voor het dorp. Voor het Open huis. dat dinsdagavond werd gehouden, bestond grote belang stelling. Zelfs de oude bisschop uit Spanje met zwarte Pieten ontbraken niet op het appél De hoge gast kwam op verzoek van het zesde van de sv „Hol ten" waarin Jan Albert van de Maat een verdienstelijke (voet balpol speelt. sound. Dit .geluid' is opgebouwd uit onderdelen, waarin vrijwel alle genres die ten grondslag liggen aan de popmuziek te ho ren-zijn. Jazz, funk en klassieke invloeden in het repertoire van dit gezelschap. In 1978 werd een eerste langspeler opgenomen, met allemaal eigen composities met een symfonisch tintje. Na dien is Sustayn gaan werken aan haar muziek dat steeds meer rock «Sc roll en new-wave ging bevatten. Met één onder scheid dat Sustayn bewust een eigen draai aan deze invloeden heeft gegeven. Op het moment bestaat de groep uit, drummer Hans Crandia, sologitarist Daan Soumokil, Giezel Voorsluys bas en tot slot keyboards Coert Coehoom. In januari 1980 is de eerste single uitgekomen. Zo op het oog lijkt het erg aardig te gaan worden aanstaande zater dag in J.S. „de Schure". Beter is dat jullie zelf maar eens een kijkje nemen vanaf negen uur in „de Schure". De toegangsprijs is vier en halve piek (f4.50). Tot ziens in J.S. „de Schure".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1