Akkoord met Zuiderlook, vragen over plan-Noord Gemeentebelang meent: Zuiderlook te groot uitbreiding kleiner Robers WD-fraetie: HOLTENS NIEUWSBLAD - 31 OKTOBER 1980 - PAG. 7 De fractievoorzitter van de V.V.D., de heer H.J. Robers, onderschreef in zijn algemene beschouwingen maandagavond het beleid van B. en W. om voor 1981 de nullijn te handhaven. De toekomstige ontwikkelingen op dat gebied lijken eerder te verslechteren blijkens de inhoud van de landelijke begroting. Daarom mogen we ons gelukkig prijzen, dat we nog kunnen praten over een sluitende begroting, waarbij een stukje onvoorzien overblijft. Spreker vroeg zich af wat de redenen zijn dat de gemeente nog steeds zo ver achterloopt met de jaarrekeningen. Meer dere jaren heeft de fractie aangedrongen op een snellere afwerking daarvan. En meerdere jaren is meegedeeld dat dit zou vastzitten op bepaalde onderdelen, bijv. verkoop slachthuis. Ten opzichte van de uitkeringen uit het gemeentefonds wees spreker op hetgeen B. en W. schrijven in de begrotingsbrief. In die brief wordt herinnerd aan een somber toekomstbeeld voor de overheid in haar algemeen heid. Dat betekent, vond spre ker, dat we ons heel duidelijk sullen moeten aanpassen aan de mogelijkheden die deze tijd biedt Daarom is het onbegrijpe lijk, dat het college een maand voor de algemene beschouwin gen met een begeleidende nota komt terwijl de voorgestelde begroting dan reeds vast ligt Bovendien heeft het college be loofd deze beleidsnota aan de raad aan te bieden in het begin van 1980. Juist in deze moeilijke tijd moet het college toch de raad de kans geven om zo vroeg mogelijk zijn inbreng te hebben. Of heeft bet college nog de in stelling van wat 20 Jaar geleden wel eens gezegd werd: „Deze raad eet uit onze hand"? De be lastingrichtlijnen van het minis terie v. Binnenlandse Zaken voor gemeentelijke belastingen verhogingen van 5% willen wij wel volgen en dan ook bij hoge uitzondering hiervan afwijken b.v. indien de kosten niet dek kend zijn. Onroerend goed belasting Uw voorstel is om van de o.g. belasting van de bewuste 5% af te wijken. Als argument worden aangevoerd de prijsstijgingen. Wij rijn hiervan totaal niet on- U suit met be- i moeten fcomen, i «ij U daar niet in volgen. Wat bedoelt U met prijsstijgingen en welke?, sei spreker. De totale bevolking van Holten moet de onroerend goed belasting betalen. Deze «nemen moeten reeds op sneer- dienen^u"Juist niet0ook nog eens met extra verhoogde be te Met het voorstel inzake de riool rechten ging de fractie akkoord. De laatste vijf zes jaar was er een stijging van de reinigings rechten van een percentage van 70 naar 82.5 ln 1980. Nu voor 1981 is er een terugval naar 77 7%. Wat ls de reden, vroeg spreker. De fractie zal haar standpunt bepalen na het ant woord van B. en W. De fractie, aldus de heer Robers, kan ak koord gaan met het tarief van de woonfbrensenbe lasting. Ze heeft er meerdere Jaren op aan- i om de grondslag van belasting aan te passen, het huidige systeem on juist werkt en hiervan bewust misbruik wordt gemaakt Het college zegt in de aanbie dingsbrief: „Tot op heden kan een onderzoek naar een herzie ning van de grondslag van deze belasting nog niet worden afge rond". In verband met deze vi sie van B. en W. stelde spreker de volgende vragen: a. Welk on derzoek is gaande en aan wie ls dit opgedragen?; b. In welke richting denkt het college een oplossing te vinden. De V V D. vindt het percentage van 35% marktgelden te laag. Een extra verhoging van 10% is Juister. Wel gaat de fractie akkoord met de tien procent begrafenisrech ten. De V.VJ>. Is erg verbaasd over bet voorstel het zwembad tarief maar met i procent te verho gen. Het dekkingspercentage wordt dan dit Jaar 34%; vorig Jaar 40 procent Dat is onjuist sei spreker. Iedere Holteraaar, of hij het swembad gebruikt of niet, draagt f 23.13 bij. Wat denkt het college daar aan te doen, vroeg de heer Robers. De W D. staat positief tegen over het voorstel een sparte af deling welzijnszaken in het leven te roepen. Ze wacht met belang stelling af wat het ondersoek l van de personeelsbezetting van Gemeentewerken. Moeten meei mensen ln dienst komen. Moei meer werk uitbesteed worden Het doet goed dat het college in de aanbledlngsnota hierop wat dieper ls Ingegaan. In het Inves teringsschema ziet men de op stelling niet De fractie vind het vreemd, dat het college enerzijds een grote machine (klepel- maaier) wil aanschaffen en an derzijds overweegt een deel van dit werk uit te besteden. Voor gesteld wordt de aanschaf van de machine een jaar uit te stel len, ln ieder geval tot het on derzoek ls afgesloten. Puntensysteem De fractie is blij dat Holten in het begrotingsjaar weer over een goedgekeurd bestemmingsplan kan beschikken (De Haar). Velen hebben er jaren naar uitgeke ken. Te hopen is dat de huis vestingsmoeilijkheden nu bin nenkort kunnen worden opge lost. Wij zouden niet graag zien dat er vertraging optreedt door het puntensysteem door de raad vastgesteld. Daarom de volgende vraag: a. Is het college al begonnen met de procedure van het pun tensysteem en ln welke fase zit men nu?; b. Zo niet is begon nen, wanneer denkt het college hiermee te beginnen? Het lijkt ons geen probleem, dat de eventuele bewoners weten waar zij aan toe zijn voordat het terrein geheel bouwrijp is. De fractie stelt voor om toch te proberen zoveel mogelijk Hol- tense aannemers en bedrijven in te schakelen bij de verdere ont wikkeling van dit plan. Het be stemmingsplan De Beuseberg begint zich nu af te tekenen, waarbij wij de twee onteige- ningsgevallen betreuren, maar waar wij als gemeente toch ook niet omheen kunnen. Als wij in Holten een plan hebben gehad met veel hindernissen in de pro cedure, dan is het hier wel ge weest. Zoals het nu lijkt zal de Beuseberg voor 1983 bouwrijp kunnen zijn, zei spreker. In 't bestemmingsplan Dijkerhoek komt gelukkig nu ook vaart met in 1981 een aanzet aan de groei. Bestemmingsplan Zuiderlook De fractie van de V.V.D. blijft duidelijk de Zuiderlook aanwij zen als toekomstige plek voor uitbreiding, nadat De Beuseberg is volgebouwd. Dat zal onge veer 1986 zijn. Wel met de dui delijke opmerkingen, dat o.a. de Rijssenseweg vanaf de spoorlijn verlegd wordt langs de oost- kantgrens van het nieuwe be stemmingsplan. Hierdoor hopen wij te bereiken, dat de nieuw bouw aansluitend wordt aan het bestaande dorp en dat ver keerstechnisch geen grote inves teringen, b.v. tunnels, behoeven te worden gemaakt. Nog een voordeel is dat een strook grond langs de grote wegen, die niet bebouwd mag worden, dan wel gebruikt kan worden. Vorig jaar by de algemene beschou wingen heeft de fractie van de VVD. een voorstel Komplan Noord ingediend, dat de raad heeft aangenomen. Daarin werd aangedrongen op onderhandelin gen met de Mengunie te Holten om dit object geheel of gedeelte lijk te verwerven. Dit om par keerplaatsen aan te leggen of eventueel, indien nodig, een uit breiding van het gemeentehuis te kunnen laten plaatsvinden, a. Hoeveel besprekingen hebben er plaatsgevonden?; b. Wat ls het resultaat van deze besprekingen geweest?; c. Wat ziet het college voor het komende jaar als mo gelijkheden? Met Komplan Zuid kan de frac tie In grote lijn instemmen met uitzondering van het nieuwe gemeentehuls. Dit kolossale ge bouw past totaal niet op de Smidsbelt. Wij zien meer een open plein van Kerkstraat tot aan de Dorpsstraat met hand having van enkele opstallen, vond spreker. Garage Mülier moet zo snel mogelijk verdwij nen en de vrijgekomen plek dient te worden opgenomen ln bet dorpsplein. Dan krijgen we een prachtig uitzicht op de to ren van de Nü. kerk, die op de monumentenlijst staat Erg gelukkig Is de V V D. met de bestemmingswijziging van „De Borkeld". die nu haar vol kan krijgen. Zo is er iets voor de paardensport. Espelo Het principiële punt ten aanzien van Espelo betreft de aanspra kelijkheid voor de zien de brandweer, doordat het korps uit een groep enthou siaste vrijwilligers bestaat, in verhouding kostenbesparend werkt, willen wij haar graag die nieuwe uniformen geven, zei de heer Robers. Verheugd was spreker over de totstandkoming van de Ahob- installatie aan de Dikkesteens- weg. Hij betreurde het dat er nog steeds geen betere accom modatie is gevonden voor de Stichting sociaal cultureel werk. Een groot deel van de bewoners verzorgt zelf de voortuinen. Op dat zelfstandig onderhoud had de fractie al jaren aangedrongen. Men is nu op de goede weg. Men moet er mee doorgaan tot iedereen zijn eigen tuin onder houdt. O.B.D. De V.V.D.-ractie constateerde tot haar spijt dat de O.B.D. (onder wijsbegeleidingsdienst) er niet in is geslaagd haar te overtuigen van het nut van deze inrtelling. Erger nog: ondanks herhaalde lijk gedane beloften is men er nog steeds niet in geslaagd om een behoorlijk beleidsplan op ta fel te leggen. Nu krijgen we weer de belofte dat ln de ko mende maanden een beleidsplan op tafel zal komen, maar dat betekent in feite dat de ge meente Holten nog een jaar moet mee doen, zei spreker. Eventueel wel op dezelfde basis als 1980. Wij vinden nog steeds dat onze bezwaren, zoals ver woord in de algemene beschou wingen van 1979, nog niet zijn verminderd; integendeel nog steeds overeind staan. Wy vin den nog steeds dat het onve rantwoord zal zijn ons in een dergelijk kostbaar avontuur te storten, zonder dat wij van te voren weten wat het beleid van de O.B.D. zal zijn en of dit ac ceptabel is voor de diverse scho len. Als we zien dat de O.B.D. in een jaar tijd nog geen kans ziet een beleidsplan op te stel len, dan pleiten wij er nog steeds voor, dat de gemeente Holten uit deze O.B.D. stapt en of aansluiting zoekt bij een an dere O.B.D., of fondsen beschik baar stelt voor het aanstellen van een remedial teacher. Het verheugt ons dat het college onze suggestie, om extra subsi die te verstrekken aan muziek school Rijssen-Holten voor een part-time directeur, heeft over genomen. Wij hebben echter be grepen dat de muziekschool momenteel onderzoekt hoe deze funktie vervuld kan worden. Mede met het oog op een moge lijke aansluiting bij Deventer. De problemen van de muziek school liggen voornamelijk op het vlak van de rechtspositie van het personeel en het feit dan geen van de docenten be voegd is. Desondanks kan men stellen dat de kwaliteit van de lessen zodanig is, dat in alle cursussen examens kunnen wor den gedaan op landelijk niveau. Wij hopen dat de muziekschool erin slaagt de juiste weg te vin den, zei de heer Robers. Het is jammer dat de animo voor de dagmavo voor volwassenen aan het afnemen is, temeer daar dit een initiatief van de V.V.D. was. Gelukkig gaat 1 groep nog door. Wij hopen dat er volgend schooljaar vele nieuwe aanmeld dingen zullen komen. Het is gê-i bleken dat veel doe-het-zelvers het onderhoud van hun auto in eigen hand houden. Het pro bleem is, mede uit het oogpunt van milieuverontreiniging, waai* men de afgewerkte olie moet la ten. Zou het college kunnen be vorderen, dat er op de vuilstortr plaats een mogelijkheid wordt gecreëerd om afgewerkte oliêft te deponeren. De zouden dan weer verkocht kunnen worden aan een recycling firma. De V.V.D. had begrepen dat hét onderzoek op baarmoederhala* kanker gehouden op 23 sept 1980, werd verricht in een tot onderzoeksruimte ingerichte vrachtwagen. Dit schijnt vooral voor gehandicapten problemen te hebben opgeleverd om binnen te kunnen komen. De heer Ro bers vroeg of het college in de toekomst zoveel mogelijk wil bevorderen, dat bevolkingson derzoeken op gezondheid ver richt worden in het Groene Kruis gebouw H.J. ROBERS (WD) de belemmerende bepalingen van een bestemmingsplan ten behoeve van de bescherming van de waterwinning. Ook de schade buitep beschermingsge- bied I en II wat betreft directe droogte-schade die aangetoond kan worden, is voor de veroor zaker. In dit geval dus de Wa terleiding Maatschappij. Gaarne zag de V.V.D.-fractie een bepa ling inzake een omschreven hoeveelheid water, die onttrok ken mag worden of bepaalde voorwaarden t.o.v. grondwater stand. Wil het college deze suggestie meenemen naar de onderhande lingen? De heer Robers hoopte, dat men nu een voorlopige op lossing mag hebben (2e sport veldencomplex) voor de M.A.C. Die oplossing is tijdelijk. Er moet naar een definitieve wor den gezocht. Bijna alle sporten hebben een accommodatie of zullen die krijgen. De motor sport is altijd tussen de wal en het schip gevallen. Spreker haalde nog eens een gedachte van een paar jaar geleden naar voren. De jeugd zou kunnen oe fenen op woensdag- en zater dagmiddag van 2-4 uur onder toezicht van de M.A.C. e.i op het terrein van de ijsclub „De Noordpool." Dit plan heeft toen het college verworpen. Hij vroeg het college of het de gedachte nog eens bij het onderzoek zou willen betrekken. De Haar II Het doet de V.V.D. leed dat door 2 bezwaarschriften het plan Bedrijfsterrein „De Haar II voorlopig geen doorgang kan vinden. Wij hadden gehoopt dat met toepassing van artikel 19 W.R.O. het mogelijk zou zijn geweest om althans een ge deelte van dit plan te realise ren. Volgens het college is dit echter niet mogelijk. Wij willen toch gaarne benadrukken dat het essentieel is dat het college zeer spoedig met voorstellen komt, mede gelet op de pro blemen die dreigen te ontstaan voor een bekend Holtens trans portbedrijf. Wij zouden niet graag zien dat dit bedrijf naar een andere gemeente zou gaan, waar bet gemakkelijker is om aan Industrieterrein te komen. Uit een oogpunt van de werkge legenheid betreuren wij elk ver trek van welk bedrijf dan ook, maar zouden zeer zeker het ver lies van een van oudsher Hol tens transportbedrijf betreuren, vond de heer Robers. De fractie van de V.V.D. heeft er behoefte aan om alle medewerkers een compliment te geven voor het goed doen functioneren voor zowel het electriciteits- als het gasbedrijf. WU hebben er erg veel moeite mee, dat uit dit goed lopende bedrijf een bedrag van f131.000.- wordt gehaald ten nutte van algemene middelen, daar deze gelden betaald zyn door alle Holtenaren via hun maandelijkse stroom- en gasre- kening Het heeft de VVD. verwonderd dat de Velddyk nog steeds niet verhard ls. terwyi het voorstel reeds vorig jaar door de raad ls aangenomen. Wat is hier de oorzaak van? De brandweer verdient een compliment voor de wijze waarop laatste Jaren haar func tie uitoefent. Vooral nu het sill-alarm systeem Is ingevoerd, hetgeen erg goed bevalt. Aange- Juist bij het gereed komen van onze beschouwingen bereikte ons het huishoudboekje van de gemeente. Daarbij is wederom een behoedzaam stapje gezet in de richting van verdere openheid en openbaarheid van bestuur. Onze complimenten, dat u het initiatief van de fractie van het C.D.A. op deze wijze hebt overgenomen. Aldus de heer E.M. van Schooten, frac- Echter nu komt het: rekening houdend met overlopende uitga ven van 1980 en enkele andere kleinere bijstellingen blyft er nog maar net voldoende over om de lasten van de voorgeno men investeringen te dragen. Voor onvoorziene uitgaven vrij wel geen ruimte. Bij vaststelling van het investeringsschema dient zorgvuldig te werk te wor den gegaan en niet automatisch behoeft vervanging plaats te vinden. Indien bij een bedrijfs middel afschrijvingstermijn is bereikt. Wij betreuren het dat in een pe riode van bezuinigingen en inle veren de gemeentebegroting slechts sluitend is te krijgen via belastingverhogingen. In het overheidstarievenbeleid '81 wordt uitgegaan van een stijging van 5%. In de gepresenteerde voorstellen wordt op twee plaat sen afgeweken van deze 5% t.w.: de begrafenisrechten worden met 10% verhoogd en de onroerend-goed belasting met 6%. Ten aanzien van de stijging onroerend-goed belasting zijn wij van mening dat een stijging van 5% conform de ministeriële richtlijnen (per woning f215.- ten opzichte van f205.- vorig jaar) voldoende zou moeten zijn, al dus de heer Van Schooten. Aan de rechtspositieregeling en secundaire zaken zal de nodige aandacht worden geschonken. De fractie zal echter graag van het college vernemen wat moet worden verstaan onder invoer ing van een procedure van wer ving en selectie van nieuw per soneel. Wij zullen graag geïnfor meerd omtrent de af te nemen diensten van de districtsgezond heidsdienst. Overigens achten wij het een goede zaak dat door uitbreiding van het personeels bestand voor het onderdeel per soneelszaken de mogeiykheid wordt geboden intensievere aan dacht aan personeelsaangele genheden te geven, zei spreker. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Ook na 1986 zal de gemeente haar inwoners voldoende huls- vestingsmogeiykheden moeten verschaffen. Vanzelfsprekend is daar in de eerste plaats grond voor nodig. Uitgaande van het thans gevoerde vestigingsbeleid tievoorzitter van Gemeentebelang, ln zijn inleiding tot de algemene beschouwingen maandagavond. Zo op het oog, ging de heer Van Schooten verder, ziet de begroting 1981 er met een overschot van ruim f274.000.- fraai uit. Tellen we daar nog eens bij het effect van de belastingvoorstellen, dan ontstaat er een overschot van f370.000.- Op het oog lijkt dit al lemaal nog erg mooi. E.M. VAN SCHOOTEN (Gemeentebelangen) komt het ons voor, dat een aantal van 40 a 50 woningen per jaar voldoende zal zijn om aan de vraag te voldoen. De fractie heeft er nooit een ge heim van gemaakt geen voor stander te zijn van het uitbrei dingsplan Zuiderlook. In de vo rig jaar gehouden algemene be schouwingen heeft zy het col lege geattendeerd op de op- en aanmerkingen van de vergader ing van het bestemmingsplanfo rum d.d. 4 april 1979. Behalve een aantal secundaire voorzieningen, de kortsluiting met het recreatiegebied (vakan tiehuizen en campings) en le vensvatbare landbouwbedrijven, is het plan in verband met de toekomstige behoefte veel te groot. Het plan bevat ruimte voor ruim 800 woningen. wy achten een looptU' voor een bestemmingsplan van 5 tot 6 jaar maximaal, daar plannen, die voor langere perioden wor den ontwikkeld, gedurende de uitvoeringsfase verouderd raken en niet meer aktueel biyven. Dat betekent dat de fractie zich zeer nadrukkeiyk uitspreekt voor een kleinschalige uitbrei ding, waardoor de economische haalbaarheid van de plannen wordt vergroot en beter reke ning kan worden gehouden met milieu-aspecten en landschaps factoren. Een klein plan (250 tot 300 wo ningen) verdraagt geen kostbare voorzieningen. Bij de keuze zal derhalve de situering ten aan zien van ontsluiting en verwer ving een hoge prioriteit moeten hebben. In feite geldt een derge lijke bespiegeling ook voor het benodigde bedrijventerrein. De fractie van G.B. is thans van mening dat het bedrijventerrein „de Haar II" veel te klein is om kostbare voorzieningen te kun nen dragen, afgezien nog van het feit dat we weer bezig zijn een bedrijventerrein tegen een woonbuurt aan te leggen. Wij hebben opgesomd datgene, wat we niet willen, wy erkennen daarbij de verplichting om aan te geven wat we dan wel willen. 1. De fractie gemeentebelang wil aan het terrein, dat wordt be grensd door de Larenseweg, Keizersweg en de S-14 naast een sport- en recreatiebestemming ook een woonbestemming geven, waardoor het mogeiyk wordt daar ca. 250 woningen te bou wen. 2. Verder wil de fractie dat het gebied, dat wordt begrensd door Deventerweg en Keurlinksweg, het zgn. „Telgenplan", als woonbestemmingsgebied wordt ontwikkeld, waardoor het moge- ïyk wordt daar nog eens ca. 300 woningen aan het totaal toe te voegen. 3. De fractie wil bovendien voor situering van het bedrijventer rein een bestemmingsplan ont wikkelen voor het gebied lig gend langs de Deventerweg en aansluitend by het bedryf van Vlogtman in Dykerhoek. Ontsluiting en verwerving zyn daar van een zodanige aard. dat het plan financieel geen moei- lykheden hoeft op te leveren. Eveneens spelen milieu-aspecten daar een ondergeschikte rol, omdat de aanwezigheid van een woonbuurt ontbreekt Komplan Nu de Dura haar bouwplannen byna heeft voltooid is het aan zien van de Kom gewyzigd. Daarby willen wy ons thans nog niet mengen in de discussie of dit een verfraaiing betekent Wijf menen dat na deze operatie er nog twee zullen moeten volgen: wy denken daarby aan de zuid kant van het nieuwe Smidsplein en aan het gebied van dé „Mengunie", aldus de heer Van' Schooten. Wij komen daarbij tot de voe gende conclusie: a. Het winkelgebeuren dient thans zijn hoogste punt bereikt te hebben, daar het gevaar van overbewinkeling zeker niet denkbeeldig is. b. In de kom van ons dorp dient nu de aandacht uit té gaan naar de woonfunctie. Wij moeten ervoor waken dat we niet het voorbeeld van andere plaatsen gaan volgen waar het winkelgebeuren een steriele toestand is geworden, alsuds de heer Van Schooten. De fractie is van mening dat de locatie van het nieuwe gemeentehuis opnieuw ter discussie gesteld moet worden. Onze voorkeur gaat uit naar de noordzyde van de Dorpsstraat waarby wy verder van mening zyn dat één van de karakteris tieke gevels (nl. het oude ge meentehuis in het nieuw te stichten gebouw dient te worden opgenomen. Het thans in aanbouw zijnde appartementengebouw aan de Keizersweg is een experimentele woonvorm voor onze gemeente. De fractie vindt, dat in de toe komst. en met name in het cen trum van ons dorp, aan een dergeiyke woonvorm gedacht moet worden, temeer vanwege de toenemende ruimteprobiema- tiek waarmee we worden gecon fronteerd. Het plan buitengebied is aan herziening toe De fractie vraagt zich af of dit plan op onderde len aangepast dient te worden aan de realiteit, wy denken met name aan het gebied van de Beuseberg waar jaariyks motor- wedstrijden en concoursen wor den gehouden De wijze waarop dit thans gebeurt komt by ons over als een soort var ,>iekeboe-spel" Dit achten wt een onhoudbare toestand, zei d< woord voorder van Gemeentebe lang.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 7