Meer industrieterrein blijft urgente zaak Westerik CDA-fractie: Spreekuur burgemeester en wethouder UITTREKSEL UIT DE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN B. EN W. D.D. 21 0KT. 1980 verleende bouwvergunningen Zitting commissie voor woonruimtezaken Toepassing artikel 134a en 135 Algemene politieverordening (parkeerexcessen) HOLTENS NIEUWSBLAD - 31 OKTOBER 1380 - PAG. 5 Cnc&.A.-fractievoorzitter, de heer H.J. Westerik, wierp namens zijn fractie maanda gavond een korte terugblik op de activiteiten van hef dienstjaar 1980. Tal van voorstellen en suggesties zijn in behandeling genomen, aldus spreker, nadat hij had gereleveerd dat het de eerste begroting is voor de voorzitter, waarbij deze van de opstelling van de cijfers tot hopelijk de uitvoering betrokken is. Voor een kleiner deel van de voorstellen en sugges ties is nog geen activiteit waargenomen. Toch betreft het hier een aantal wezenlijke zaken namelijk: een prioriteitenschema; een be leidsvisie op korte en middenlange termijn; uitvoering geven aan de noodzaak van een bedrijventerrein; een structurele reservering voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Fianciën gesteld heeft de fractie geen De begroting van 1981 geeft een moeïte met delegatie aan bur- post van onvoorzien van gemeester en wethouders. f274.217.28 aan. Gezien de ver- Reeds eerder merkten wy op schillende kortingen in de dak A.A.W.-uitkeringen vertaald Rijksuitkeringen is het opstellen moeten worden in (tijdelijk) van een sluitende begroting werk, aldus de heer Westerik. geen geringe opgave geweest. E-werkers dienen naar de Niettemin is het vrij besteedbare mening van de fractie een voor budget erg klein. Het is noodza- keur te hebben, naar gebleken kelijk zorgvuldig af te wegen geschiktheid, by het bezetten welke zaken prioriteit hebben. van vacatures. In de gegroeide Met het oog op de economische situatie heeft het gemeentebes- toestand moet voor 1982 met tuur een morele plicht ten aan een verdere besnoeiing rekening van deze mensen. In navol- worden gehouden. Het is va^ **et C.D.A.-initiatief daarom noodzakelijk in de ge- komt bij ons de populaire be- meenteüjke organisatie de ten groting als prettig en aan zijn dienste staande middelen zo ef- doel beantwoorden over, zei de ficiënt mogelijk te gebruiken. heer Westerik. Wij herhaien ons Wy achten uw uitgangspunt met eerder gedane verzoek meer betrekking tot het hanteren van aandacht te geven aan de ge- de nullijn discutabel, omdat er meentelijke voorlichting. In over- verhogingen van de gemeente- leS met de uitgever van het lijke inkomsten worden voorge- Holtens Nieuwsblad zouden 1 a •steld en anderzijds de uitgaven pagina's uitsluitend voor ge- zijn gestegen, zei de heer Weste- meentelijke informaties beschik- rik. Zonder de voorgestelde ver- ^aar moeten zijn. hogingen zou namelijk de vrij besteedbare ruimte nog kleiner vergaderfrequentie van het zijn. Met de voorgestelde bestemmingsplanforum ligt veel belasting- en tarievenverhoging *e Wanneer dit forum een kunnen we ons verenigen, zei functie moet vervullen zal daar spreker. Reserves voor niet ook inhoud aan gegeven moeten aanwijsbare risico's dienen niet worden. Het onderzoek van de in stand gehouden te worden. V.N.G. (Vereniging Ned. Ge- Het bedrag dat beschikbaar meenten) naar de ruimte- komt door verkopen van onder behoefte voor een nieuw te andere ambtswoning - P T.T.- bouwen gemeentehuis duurt kantoor plus woning en grond veel *e lang- Wanneer zijn ver van ENCKO BV is plm. dere voorstellen te verwachten f590.000.-. Tevens is nog be- met betrekking tot energiebes- Schikbaar voor culturele doe- parende maatregelen voor ge leinden f220.000.-. Daarnaast meentelijke accommodaties? In komt nog beschikbaar een nog de aanbiedingsbrief wordt met onbekend bedrag uit de te ver- geen woord gesproken over ver kopen ambts- en dienstwonin- lichting van de kruispunten in gen. Besteding van deze bedra- buitengebied. Hoe staat het gen betekent dat er niet meer er *bans mee? budget-ruimte ontstaat. De C.D.A.-fractie neemt zonder Opsnbsre meer aan, dat ook het college yeiliqheid een bestemming voor deze mid- delen zal hebben. Wy betreuren C.D.A.-fractie is sterk gepor- het dat het college zyn mening ^eerd voor het behoud van de niet heeft kenbaar gemaakt, vrijwillige brandweer. Voor de hetgeen niet wil zeggen dat onze continuïteit is het noodzakelijk fractie zonder deze mening niet da^ er vrijwilligers geworven tot besluitvorming kan komen. J~~ 1 1 ~4~ Wij betreuren het dat niet aan de wens van de raad is voldaan met betrekking tot een onder zoek naar de berekenings- doeiing zijn. grondslag van de woonforen- senbelasting. Wij blijven dit worden. De keuringseisen zijn voor velen zo streng, dat het een bedreiging vormt voor de vrijwillige brandweer als zoda nig. Dit kan en mag niet de be- Het jaarverslag van de brand- pleiten. Met het oog op de te weer ee" ®°fde *ndndc verwachten ontwikkeling van over de activiteiten. Wy lazen er de vuilverwerking vragen wij 0011 111 dat de controle op de ons af of een dekkingspercen- naleving van de brandveiligheid- tage van 77,7% reel en vol- seisen moeilijk is. Wij menen dat doende is. Tot op heden is ons wanneer eisen gesteld worden de definitieve afrekening van deze ook nageleefd moeten wor de verbouwkosten van de scho- den, betoogde de heer Westerik. lengemeenschap Holten niet be- Vorig jaar stelde de C.D.A.- kend. Wij willen daarover graag fractie voor om verkeerslichten nader geïnformeerd worden, i de CDA-fractievoorzitter. Algemeen beheer te plaatsen op het kruispunt Larenseweg-Dorpsstraat-Stationssi Wij menen dat dit mede de aan zet is geweest tot een onderzoek naar de totale verkeersstructuur. De activiteiten, welke met be- Dit onderzoek is één van de es- trekking tot het personeelsbeleid sentiêle punten uit het investe- worden voorgesteld, hebben in- ringsschema. stemming van het C.D.A. Door wy zyn van mening, dat het de steeds wyzigende inhoud en onderzoek een dusdanige draag- structuur van verschillende wijdte moet hebben dat de to- ftincties door toedoen van maat- tale structuur onderzocht wordt, schappelijke veranderingen is De toekomstige uitbreidingen, het noodzakeiyk ook aandacht Zuiderlook en de Haar I en n te schenken aan de vorming en moeten tevens in het onderzoek training van de medewerkers, betrokken worden. Het inventariseren van de be- Beveiliging van de schoolroutes hoeften en wensen zou moeten dient blijvende aandacht te leiden tot een opleidingsplan, hebben. Wanneer kunnen er Ten aanzien van de ziekte- plannen tegemoet worden gezien registratie merkt de fractie op met betrekking tot het kort- en dat tevens nagegaan moet wor- lang parkeren? vroeg de heer den welke oorzaken aan het Westerik. verzuim ten grondslag liggen. Mede gezien het bovenstaande Ruimtelijke Ordening heeft de CD A-fracitie geen vn|^huisvestjna moeite met de voorgestelde per- vuiKMiui&ve&img soneelsuitbreldlng. De Haar, partiële herziening. De nota, welke inzicht moet ge- wordt bouwrijp gemaakt; Het is ven in de personeelssterkte van „verdacht" stil met betrekking de buitendienst van gemeente- tot de verwachte activiteiten werken, ziet het C.D.A. graag van de Fries Groningse Hypo- spoedig tegemoet. theekbank; Het is de hoogste De C.D.A.-fractie is van mening tyd de wfize van grond uitgifte dat in ontstane vacatures sneller vast te stellen voor dit plan; Er moet worden vooralen. Vóór het is met betrekking tot Zuiderlook ontstaan van de vacature moet binnen het C.D.A. geen sprake er duidelijkheid zijn over het al van een beleidsombuiging.; De of niet het vacant stellen. Ryssenseweg mag geen schei- Wanneer de raad de verordening ding teweeg brengen tussen onkostenvergoeding heeft vast- Zuiderlook en „het dorp".; H.J. WESTERIK (CDA) Kleinschalige bouw zou kunnen worden verwezenlijkt middels ar tikel 19 Wet Ruimtelyke Orde ning; Onderzoek naar de moge- lykheden van een bedrijventer rein voor de directe behoeften en voor de behoefte op wat lan gere termyn is naar C.D.A. me ning zeer urgent. Citeer ik de notulen van 19 november 1979, waar de voorzitter zegt naar aanleiding van de C.D.A.-moties industrieterrein en woningbouw, dan is hier sprake van een we- zenlyke beleidsombuiging. „Zoals het college reeds aan de raad heeft medegedeeld vervult haar het standpunt van het Klein Beraad met betrekking tot het ontwerp- bestemmingsplan „de Haar II" ok met zorg. Er zal zwaar geschut in stelling gebracht moeten worden om het provinciaal bestuur van de noodzaak te overtuigen van de behoefte aan meer industrieter rein. Het college zal terzake een nota opstellen, waarin wordt aangetoond, dat de behoefte aan bedrijfsterreinenen groter is dan het Klein Beraad verwacht. Bij het samenstellen van deze nota zal o.a. gebruik gemaakt moe ten worden van de gegevens uit de nota Profiel van de SEAC. Het college is daarom van me ning, dat een motie op dit mo ment weinig zinvol is en niet de kracht heeft die de C.D.A.- fractie er van verwacht. Gede puteerde Staten zouden zich te recht kunnen afvragen wat zij met deze motie moeten doen. Het college ontraadt daarom de raad de motie aan te nemen". Nu menen wij dat er van vol komen negeren van de moties sprake is. Wilt u de bedryven voor de di recte behoefte liever laten ver trekken uit Holten? vroeg spre ker het college. De bedrijventer reinen moeten zodanig gesi tueerd worden, dat er geen ver keersstromen in woonwyken door ontstaan. De Smidbelt zal na afbraak van de panden van Van de Maat en Brands een totaal ander aan zien van de kom geven. De wekelijkse markt kan hier gehouden worden terwijl er voor andere dorpsactiviteiten (*s zomers) eveneens een mooie ruimte ontstaat. Dat bet overleg met de Mengu- nie stagneert betreuren wij. Moet er nu gewacht worden op degene die het eerst actie on derneemt? Wij onderschrijven dat de be stemmingsplannen na een loop tijd van 10 jaar worden herzien. Het bureau HPart is al Jaren in Holten werkzaam, wy vragen ons af of het niet gewenst is, om verstarring te voorkomen, eens naar een ander stedebouw kundig bureau uit te zien. De ruïne „De Waardenborch" heeft naar ons gevoel een on- duidelijke functie, wy zouden het op prijs stellen na te gaan of een en ander zinvol te conti nueren is. Met betrekking tot het motorcross-terrein voor de jeugd moeten er nu eindelijk maar eens knopen doorgehakt worden. De huidige situatie is door nie mand nog langer te verdedigen. Hetgeen college schrijft met be trekking tot het waterwingebied „Espelo" onderschrijft de C.D.A.-fractie. Verdere uitvoering van de le fase van het sportvelden- complex-Larenseweg heeft voor ons prioriteit, zei de C.D.A.- woordvoerder. Volkshuisvesting Alom wordt beweerd dat het bouwen van woningwetwonin gen met huren beneden de f500.- per maand niet mogelijk is. Uitgaande van deze stelling menen wij dat onderzocht moet worden waar de behoeften lig gen van de woningzoekenden. Een gericht onderzoek op de behoeften zou inzicht moeten geven welke woningen in de di recte toekomst er gebouwd moeten worden. Dit onderzoek moet zich uitstrekken tot alle huurders. Het doorstromingsbeleid moet actiever ter hand worden geno men door voorlichting: door de mogelykheden aan te geven; door bewsutmaking van de noodzaak van doorstroming. Het is voor ons een vraag of de afdeling volkshuisvesting niet beter by de afdeling algemene zaken ondergebracht kan wor den. De relatie tussen de ruim telyke ordening en volkshuisves ting is groter dan die tussen so ciale zaken en volkshuisvesting. Mede met het oog op de woningbouw-programmering moeten afstem- en interpretatie verschillen worden voorkomen. De lyst van woningzoekenden zal actueel gehouden moeten worden, zodat daaruit ook de behoefte kan blijken. Kunnen er samen met de woningbouwver eniging „Onze Woning" geen plannen ontwikkeld worden voor renovatie van daarvoor in aan merking komende woningen? zyn er plannen de woningen aan de Burg. v.d. Borchstraat van algehele isolatie te voor zien? Openbare werken Het voorgestelde systeem voor het beschikbaar krijgen van middelen voor het onderhoud van wegen spreekt het C.D.A. wel aan. Wy vragen ons wel af of de voorgestelde opzet binnen een termyn van 5 jaar haalbaar is. Het lijkt ons wenseiyk een overleg-structuur te bevorderen tussen gemeentewerken (G.E.B. - W.MM.O. en P.T.T.) en betrek king tot aanleg, verbetering en wyziging van wegen e.d. Welke aandacht krijgt het onderhoud van de bossen en houtwallen thans, mede in het licht van het fonds „onderhoud bos"? Er is toezegging gedaan met betrek king tot het in kaart brengen van het „groen" in de verschil lende gebieden. Hoe ver staat het hiermee, vroeg de heer Wes terik. Het dalend aantal leerlin gen by het onderwys vraagt een weloverwogen beleid ten aanzien van het vaststellen van de schoolgrenzen; leegstaand loka len; aantrekken of afstoten per soneel. Wanneer de leegstand van de lokalen is geïnventariseerd moet tevens de vraag beantwoord worden wat te doen met de leegstaande lokalen. De Onderwijsbegeleidingsdienst Midden IJssel heeft toegezegd voor 1 september 1980 een nota over fünctioneren voor te bren gen. Dat is niet gelukt. Wij vinden dat eigenlijk kenmer kend voor deze O.B.D.: het niet voldoen aan de vraag, aldus spreker. Binnen het KBO- onderwijs blijkt evenwel be hoefte te bestaan aan bepaalde vormen van begeleiding. Wij menen dat het onderwijs er niet is voor de O.B.D., doch de O.B.D. voor het onderwijs. Wanneer In 5 jaar niet voldaan kan worden aan de behoefte van het onderwijs, dan houdt het voor ons op. Onderwys is een Rykstaak en naar onze mening ook de bege leiding van dat onderwijs (Wij stelden dat reeds by de toetre ding). De vrijheid van onderwijs en de inrichting ervan ligt ver ankerd in de wet en is een groot goed. Wij menen dat dit het uitgangspunt kan zyn voor de behoeften. Het openbaar on derwys hecht veel waarde aan een remedial teacher, terwyl het bijzonder onderwys veel waarde hecht aan begeleiding van de integratie kleuter-basisonderwys en daarnaast aan individuele begeleiding. Nagegaan moet worden welke kosten er ge maakt moeten worden om aan de behoeften invulling te kun nen geven. Uit persberichten vernamen wy, dat de integratie van het K.B.O. in kleine scholen moeilykheden zou geven. Kunt u ons daar nader informeren, vroeg spreker. Voortgezet onderwijs C.B.0. Het CBO ontwikkelt zich nog steeds positief. Hiermee wordt aantoonbaar dat het in een be hoefte voorziet. Wy zouden het op prijs stellen te worden geïn formeerd naar de mogelykheden tot uitbreiding van onderwys- richtingen aan de L.A.S. (Lag. Agrar. School). Het gemeente bestuur moet stimulerend en ondersteunend werken met be trekking tot de huisvesting van de beide scholen. De huisvesting van de LHNO wordt precair. Waarom vallen de leerlingen van de LAS buiten de regeling welke geldt voor het schoolzwemmen? Voortgezet onderwijs Gezien het feit dat te zyner tijd ook hier een terugloop van het leerlingenaantal te zien zal zyn, vragen wy ons af hoe groot de noodzaak, op wat langere ter myn, tot uitbreiding van vaklo kalen is. De C.D.A.-fractie heeft al eerder betoogd niet zo geluk kig te zyn met Mammoet scholen. In regionaal verband zou mogeüjk tot „poolvorming" kunnen worden gekomen om zodoende de onvolledige taken te vervullen. By groei- of in krimping van de leerlingenaan tallen kan dan gemakkelyker op die veranderingen worden gerea geerd. Om een beter inzicht te krygen in het totale gebeuren stellen wy er op prijs dat er een jaarverslag wordt uitgebracht, met als mogelijke inhoud: schoolresultaten; doorstroom- mogeUjkheden binnen de scho lengemeenschap Holten gekozen richtingen van vervolgonder- wys/studies; activiteiten binnen schoolverband; financieel ver slag. Wellicht is het tevens wen- selyk na te gaan in hoeverre het verantwoord is, dat een le- raar(es) met een volledige dag taak. een nevenfunktie op zich neemt en hoe daar mee moet worden omgegaan. Welzijnsbeleid De C.D.A.-fractie onderschrijft de vorming van een afdeling Wel- zynszaken. Het benoemen van een ex-artikel 61 commissie wel- zynszaken heeft eveneens haar instemming; De concept verordening met betrekking tot taken en bevoegdheden moet voor commentaar niet alleen aan de verenigingen worden aangeboden, maar ook aan de raadsleden; Onlosmakelijk ver bonden aan de welzynsactivitei- ten is de huisvesting ten be hoeve van die activiteiten. Mo gelijkheden voor huisvesting van de Stichting Sociaal cultureel werk (leegstaande schoollokalen) dient prioriteit hebben. Het peu- terapeelwerk zit in de knel. wy menen dat er duidelijkheid moet komen in het financiële beheer Inzake deze materie, zei de heer Westerik. Hij vernam graag de ontwikkelingen met betrekking tot enerzijds de Deventer mu ziekschool en anderzijds de mu- De burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard en wethouder H. Stegeman zijn verhinderd op maandag 3 november a.s. hun wekelijks spreekuur te houden. aan de heer J. Uitman voor het vernieuwen van een berging bij het pand Kolweg 27; aan de heer G.J. Teeselink voor het maken van een douche in het pand Beusebergerweg 2; aan de heer B. J. Haan voor de bouw van een woning met garage aan de Rietmolenstraat U kunt zich voor het inwinnen van informatie over de zaak zelf, dan wel over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift in verbinding stellen met de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie De commissie Voor woonruimtezaken houdt eike eerste dinsdag van de maand weer zitting en wel van 19.30-20.30 uur op het gemeentehuis De eerste zitting zal worden gehouden op dinsdag 4 november a.s. Belanghebbenden worden verzochtzich in elk geval eerst tot de commis sie te wenden voordat bestuurders worden benaderd. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat zij bij hun besluit van 28 oktober j.l. de verboden vervat in de artikelen 134a (parkeren van kampeerwagens, caravans e.d.) en 135 (parkeren lange voertuigen zoals vrachtwagens) van toepassing hebben verklaard op alle wegen (inclusief de openbare parkeerterrein) binnen de bebouwde kom van Holten en van Dijkerhoek, zoals deze gelden voor de toepassing van de Wegenverkeerswet en het Wegenverkeersreglement, met dien verstande dat het verbod vervat in artikel 135 niet geldt voor: a. de Keizersweg, vanaf het perceel Keizersweg 35 tot aan de Aaltinks- weg; b. de Waagweg, vanaf de Industriestraat tot aan de Pannenbakkerstraat; c. de Slachthuisstraat Verwezen wordt ook naar de publikatie elders in dit blad inzake de bestrijding van parkeerexcessen Holten, 31 oktober 1980 ziekschool Holten-Ryssen. In het kader van de welzynsplanning wilde de heer Westerik graag weten welke taken van de Stichting maatschappefijke dienstverlening Zuid-West Over- yssel opgenomen moeten worden en of daarvoor intergemeentelyk overleg nodig is. De restauratie van de molen in Dykherok heeft voor de C.D.A-fractie eveneens prioriteit Hy meent dat evens de gebruiks- en de beheersmoge- lijkheden moeten worden aange geven. G.E.B. Het voorstel tol verkabeling van het bovengrondse net bete kent een kwaliteitsverbetering in de stroom-distributie. De volgende vragen worden bij ons opgeroepen: Er zullen na uit voering, minder onderhoudsuren geraamd hoeven te worden; De storinggevoeligheid neemt evens sterk af. Het lijkt aannemelijk dat tegelijk met de verkabeling ook netverzwaring plaat heeft Het bovengronds laagspan ningsnet heeft per 1-1-1981 nog een boekwaarde van f 123.815.87. Wij v *rnemen graag welke ef fecten deze vragen hebben op het verkabelingspian. Wellicht in sïrijd met de aanvankelijke doelstelling van het bedrijf me nen wij, dat er ook een taak ligt informatie te verstrekken welke energie-hesparing bevor dert, zo betoogde de heer Wes terik. Het bevreemdde de frac tie dat de vacature „keurings dierenarts" niet in de begroting is opgenomen. Dit roept de vraag op hoe groot de werke lijke behoefte nu eigenlijk is. De voorcentralisatiedienst kampt met stallingsproblemen voor de auto's. Wanneer kunnen we een voorstel verwachten in zake een oplossing, vroeg spre ker. Vorig jaar zegde het col lege toe regelmatige contacten met het bedrijfsleven op prijs te stellen. Onze opmerking was, de contacten niet alleen te be perken tot het bedrijfsleven, doch uit te breiden met de middenstand en kleinere am bachtelijke bedrijven. Wij ver nemen graag hoe uw ervaringen in deze zijn geweest en mei welke frequentie de bijeenkom sten zijn gehouden, zei de heer Westerik. Ruilverkaveling Wanneer we goed geïnformeerd zajn stagneert het ruilverkave lingswerk enigszins. By de be> langhebbende boeren is behoefte aan duidelykheid over toewijzing van de gronden en afzondering van het gehele plan. Wellich kan de voorzitter de fractie in formeren over de te verwachte: ontwikkelingen. De algemene beschouwing i toch nog weer een uitgebreh stuk geworden. De oorzaal hiervan kan liggen in het ftrac tioneren van raad en burge meester en wethouders. De ie druk bestaat bij onze fractie dat in een aantal zaken vee overhoop wordt gehaald zonde dat daarbij nieuwe gezlchtspur ten naar voren komen. Wij me nen dat ook het rendement va alle besprekingen en onderzo* ken gewogen moet worden, z* de heer Westerik, die namen zijn fractie het college en all medewerkers op het gemeente lijk erf Gods zegen toewenst bij het uitoefenen van hu functie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5