een direct resultaat van erkbezoek at. J.L .M .Niers Holten krijgt (eindelijk) prachtige dorpskern I0LTENS NIEUWSBLAD mm Na gereedkomen winkelpanden oblemen ruimtelijke ordening belangrijk element Goede banden en verlichting j Collecte Nationaal Fonds Sport Gehandicapten H0LTENS NIEUWSBLAD Algemene beschouwingen OLTENS NIEUWSBLAD inemsntsprijs f 23, per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Hollens Nieuwsblad Vrijdag 31 oktober 1980 32e jaargang - nr. 44 Hoofdredacteur J Wlggers Kolweg 14. tel 05483 1358 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2699 Stichtingsbestuur W H Beijers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel 05490-16600 het zgn. werkbezoek dat de Commissaris der ingin in de provincie Overijssel, mr. J.L.M. Niers, ge week vrijdag aan Holten heeft gebracht, zijn eden van de gemeeteraad in feite geen steek wij- geworden. Tijdens een bijzondere openbare raads- ^adering, welke de afsluiting vormde van dit ofïi- werkbezoek, bleef mr. Niers in zijn beantwoor- i op door de raad aangedragen problemen en sug- ies dermate vaag, dat nauwelijks ruimte aanwe- is voor het achteraf opmaken van een directe iltatenrekening. alles wil echter niet zeggen een dergelijk werkbezoek in geheel geen nut heeft. fa ndeel Directe contacten als tussen provincie en ge- ate hebben niet zelden als deel dat door zo'n ene dag direct gesprek méér inzicht begrip voor de bestuurlijke lemen over en weer ont- dan met lijvige ambtelijke orten vaak mogelijk is Het bezoek van de C d K dient ook in dét licht te worden ;n beoordeeld waarvan elijke resultaten pas in de omst mogelijk kunnen zijn. tvangst elk geval hebben zowel het lege van B en W als de Ie- van de gemeenteraad zich rerd om mr Niers, die tij- l dit bezoek werd begeleid zijn kabinetschef mr H J Ikens en de Griffier der Sta- J Bulthuis, deelgenoot maken van de problemen imee een kwetsbare ge- mte als Holten met name stelt op het gebied van ntelijke ordening Na aan- ust 's morgens ten gemeen- idag voormiddag maakte de ie K een wandeling langs de uwe panden rond de Smids- tehuize werd het provinciale ge zelschap, middels een bespre king met het voltallige College van B en W, op de hoogte ge bracht van de Holtense proble men en wensen waarna een rondwandeling werd gemaakt door de kom van het dorp (nieuwbouw Projekt Unie). Scholengemeenschap Na een lunch (ten huize van de burgemeester) stond om 14 uur een bezoek aan de Scholenge meenschap op het programma. Eén van de vele elementen waaruit vooral de streekfunktie van de gemeente Holten zicht baar wordt. In de lerarenkamer werden de gasten ontvangen door de plaatsvervangend rector de heer CWJ van Geel en de conrectoren de heren B J Kurz en C J Mol Hier werd de be zoekers eerst iets verteld over de geschiedenis van de school. Daama werd uitvoeriger inge gaan op de streekfunctie van de school In dat kader werd gewe zen op de groeiende samenwer king met de Mavo-Goor en de contacten met de plaatselijke L.B O -scholen. Als probleem werd genoemd de overblyfruim- te, die voor een school van de Holtense omvang te klein is. Beklemtoond werd dat de Scho lengemeenschap „Holten" als streekschool niet al te driest mag experimenteren, omdat voor ouders, die daar niet van gediend zijn, uitwijkmogelijkhe den beperkt zijn. Dat van stil stand geen sprake is, werd dui delijk gemaakt door te wijzen op de computerlessen in de derde klassen, de grote plaats van het praktikum bij de vakken na tuurkunde, scheikunde en biolo gie, de deelname aan het expe riment eindexamen handenar beid bij het V W O. en en de eindexamengroep Latijn, die volgend jaar deelneemt aan het landelijk examen Latijn van het VWO Na deze summiere pro fielschets werd de Commissaris van de Koningin rondgeleid door het scholencomplex, waarbij vooral aandacht werd geschonken aan de vaklokalen. Rondrit Nadat omstreeks 15.00 uur ook de leden van de gemeenteraad zich bij het gezelschap hadden gevoegd werd per OAD-bus een rondrit gemaakt door het dorp en de buurtgebieden, waarbij mr. Niers o.m. werd gevoerd langs de plaats waar de tennis- hal moet komen, het toekomstig bestemmingsplan Zuiderlook, het industrieterrein de Haar II en het ruilverkavelingsgebied Espelo. Het gezelschap stapte even uit bij het tijdelijk woon wagenkampje aan de Markelo- seweg, waar de Commissaris sprak met enkele bewoners die zich lovend uitspraken over de getroffen noodvoorzieningen zoals de toiletwagens. Burge meester Van Rappard en we thouder Stegeman gaven van deze rit via de microfoon een verslag. Direct na terugkeer op het ge meentehuis werd het bezoek van de C.d.K. afgesloten met een bijzondere raadsvergadering tijdens welke de raadsfraktics in de gelegenheid werden ge steld over diverse punten met mr. Niers van gedachten te wisselen. Hierbij vormden de problemen rondom de ruimte lijke ordening veruit het be langrijkste onderwerp. Namens de CDA-fractie vroeg H.J. Westerik o.m. aandacht voor de regionale functie van Holten, zoals dit tot uitdrukking komt in het voortgezet onder wijs, recreatie en de vervoers bedrijven. Ook wees hy op het feit dat het wethouderschap in Holten voor 80% een dagtaak vormt. „Dit betekent dat de kwaliteit van de verkozene sterk afhankelijk is van de beschik bare vrije tijd. De bestuurlijke werkzaamheden vinden ook weerslag in het ambtelijk appa raat. Hierdoor ontstaat de situa tie dat de veranderings- frekwentie vrij hoog is en dus is het zaak daarop in te spelen", aldus Westerik, die zich o m. ook nog afvroeg op welke plaats in Holten een nieuw industrie terrein moet komen wanneer het bedrijventerrein in de Haar vol is Ditzelfde werd ook aan de orde gesteld door EM. v. Schooten, fraktieleider Gemeen tebelang Voor toekomstige wo ningbouw kwam Van Schooten vervolgens aandragen met het zgn. Telgenplan Oost als alter natief voor het plan Zuiderlook. „Het Telgenplan Oost heeft tal van voordelen ten opzichte van de Zuiderlook, zoals een gunsti ger ligging, ekonomische haal baarheid, sneller te realiseren, kleinschaliger, en het vormt geen geïsoleerde woonwijk wat de Zuiderlook wel is vanwege de barrière Rijssenseweg", aldus zijn betoog. Van Schooten sprak tenslotte zyn zorgen uit over de plannen van de gemeente De venter tot het stichten van een school voor Havo-onderwijs te Colmschate Hij zag hierin een bedreiging voor de Scholenge meenschap Holten. Namens de VVD-fraktie vroeg de heer H.J. Robers de mening van de C.d.K. over het selektief afsluiten van die zandwegen voor gemotori seerd verkeer in de Holterberg die geen ontsluitende funktie hebben, waardoor fietsers en wandelaars meer kunnen genie ten van de rust en minder last ondervinden van opwaaiend stof dat veroorzaakt wordt door ge motoriseerd verkeer De heer A. Moeliker (PvdA) wilde meer we ten over de stand van zaken be treffende de voorgenomen reor ganisatie binnenlands bestuur en sloot zich verder aan by vra gen die reeds door andere raads- frakties waren gesteld. Vaag Hoewel door de raad toch be langrijke zaken aan de orde werden gesteld en leuke sugges ties werden gedaan voor een meer diepgaande gedachtenwis- seling, bleef mr. Niers bijzonder vaag in zijn beantwoording. „Met de bestemmingsplannen de Haar en Beuseberg kunt u voor lopig 6 tot 8 jaar vooruit met de woningbouw. Gebruik intussen de tijd goed om aansluiting te vinden voor de plannen daarna", was zijn advies. Verder wees hij erop dat het plan Zuiderlook reeds vast ligt in het streekplan IJsselvallei. „Als u meer ziet in het „Telgenplan" dan zult u daarvoor wel het tegenbewijs moeten leveren", zei hij tegen Van Schooten. „Als het gaat om toekomstige vastigingsplaatsen voor de industrie en ambachte lijke bedrijven ligt in de eerste plaats de verantwoordelijkheid by het gemeentebestuur", aldus mr Niers. Hij zei wel te voelen voor plaatsing van industrie aan de rand van het dorp. Hij deelde hierbij de mening van E.M. van Schooten die tevoren had opgemerkt dat in deze tijd een bedrijf als dat van de Men- gunie niet meer in de dorpskern thuis hoort vanwege de verkeer soverlast. Van Schooten merkte tenslotte nog op dat hij meer heil zag in kleinschalige wo ningbouwplannen omdat grote en lange termijnplannen eerder Tijdens een bijzondere raadsver gadering werden door de 4 frak- tievoorzitters vragen gesteld en suggesties gedaan. V.l.n.r. com missaris mr Van Rappard, gemsecr. Langenbarg en de we thouders Stegeman en Wamnk. achterhaald dreigen te worden. Het uitstekende betoog van H.J. Robers betreffende de zandwe gen in de Holterberg deed mr. Niers af met de opmerking dat dit een onderwerp betreft dat sterk voor discussie vatbaar is. Na afloop van de raadsvergader ing volgde nog een kort infor meel gesprek met de raadsleden waarna de gasten om half 1 naar Zwolle vertrokken. Ga de winter in met „goede banden en verlichting" van uw auto Laat daarom op zaterdag 8 november 1980 uw banden en verlichting controleren van 09 00 tot 12 00 uur in de gemeentega rage aan de Waagweg te Holten. Deze controle wordt u gratis aangeboden door de afdeling Holten van het Veilig Verkeer Nederland. Het bestuur V.V.N. afd, Holten. Zodra de in aanbouw zijnde winkelpanden in het centrum van het dorp geheel Alle raadsleden Heten zich bU- zijn voltooid zal de leefbaarheid binnen de kern van ons dorp aanmerkelijk zonder positief uit over de plan- worden verhoogd en zal een plan, dat vele jaren aan voorbereiding heeft gekost, nen van B en w- verPakt in eindelijk verwezenlijkt worden. Direkt na ontruiming zullen de „oude" winkel- 0Dir panden van slagerij Brands en de winkel van Van de Maat en Zn. worden afgebroken en zal de totale ruimte die daarna op de Smidsbelt ontstaat worden omgetoverd tot een prachtig gezellig dorpspleintje. U ontvangt een fraaieParker- Jotter ballpoint als u een nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze Naam: Adres: J raj|| liill IIIl H Woonplaats: HI II IIWIl ^ee$t 055 als °honnee H JU 11 iMfl op het Hollens Nieuwsblad hT Dhr/mevr.: j voot het opgeven vaneen Adres: I nieuwe abonnee. k>J Inzenden aan: Woonplaats: UI Hotten» Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per halt V Antwoordnummet 97 jaar/per jaar. Enschede. Bij het opstellen van dit plan zijn o.m. als uitgangspunten ge formuleerd dat de klemtoon komt te liggen op de erf- en ontmoetingsfunctie hetgeen be tekent dat het nieuwe plein in de eerste plaats het domein zal worden van voetgangers. Ook Er staan in Nederland op het collecteplan niet minder dan 19 stichtingen die l) een collectebus mogen voorhouden. De Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten is de laatste op dit plan en dus de laatste van dit jaar. Misschien is dat een extra stimulans om deze collecte, die gehouden wordt in de week van 10 t.m. 15 november a.s., met een extra gift te steunen. Sport behoort voor iedereen mogelijk te zijn, voor gehandicap ten en voor niet gehandicapten In de praktijk is dat nog niet het geval Er moet nog heel erg veel worden gedaan, georga niseerd en aangepast De deskundigen beweren dat er 80 000 gehandicapten zouden moeten kunnen sporten het 4)n er echter nog maar 15 0UU die aan sport doen Het particulier Initiatief moet hieronder ztfn schouder zetten en dat particulier initiatief bent U Geef dus royaal geef sportief Wilt U meer doen. dan kan dat ook' Er is nog dringend behoefte aan enkele medewerkistiers U kunt zich hiervoor opgeven by de Sporlcomrnissie, p/a ge meentehuis. tel 16 66, toestel 40 zal de wekelijkse warenmarkt op dit plein worden gehuisvest. Po sitief is vooral dat op dit nieuwe plein zoveel mogelijk groen zal worden aangebracht, want in tegenstelling tot de prachtige omgeving maakte het centrum van Holten op dit punt tot nu toe een bepaald armoedige in druk. Het plein zal verder wor den aangekleed met een dorp spomp of een beeld en er komst slechts een beperkte mogelijk heid tot kort parkeren voor au tomobilisten (6 10 parkeer plaatsen), waarbij het gebruik van een zgn parkeerschijf ver plicht zal worden gesteld, waar bij ook gedacht wordt aan re servering voor gehandicapten. Bij de Inrichting van het plein is verder ook een stukje gere serveerd voor een terras (bij voorbeeld bij een mogelijke lunchroom) Tijdens de gemeenteraadsverga dering welke maandagavond ten gemeentehuize werd gehouden, werd voor het opnieuw inrichten van de totale dorpskern een plan goedgekeurd zoals door B en W werd voorgesteld» Namens de fractie van Gemeentebelangen prees G J W Reilmk het college vooral voor het feit dal het geheel werd be sproken met een delegatie van de Holtense Handelsvereniging. HJ Robers (WD) vroeg vooral aandacht te schenken aan par keerplaatsen voor invaliden. Ook wilde hij spoedige afbraak van het pand garage Muller, maar daar was A Moeliker (PvdA) juist weer fel op tegen. Hij vroeg juist om terughoudend heid bij afbraak van oude pan den uit vrees voor het ontstaan van een nieuw „gat van Hol ten" Advertentie adviseur: W FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nyverdal Telefoon 05486 1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij GW KNAPEN Larenseweg 3 (el 12 24 tot s woensdags 15 00 uur In Bathmen bij: H V00GSGEERD Deventerweg 34 tel 16 65 tot s woensdags 12 00 uur opmerkingen als: „leuk plan; eens met globale opzet en voor bereiding. in zijn totaliteit ziet het er goed uit, tot het beken de goede zaak" De kosten van het plan worden geraamd op ruim f428 000 - en zal worden uitgevoerd door de fa. J W. Klein Horstman en Zonen te Holten. De woordvoerders van de raadsfracties hebben zoals elk jaar weer hun alge mene beschouwingen ge houden. Ze geven een beeld van de verlangens en wensen van hetgeen in de partijen leeft. Belas tingvoorstellen, woning bouw, onderwijs, om en kele beiangryke zaken te noemen, zijn in de frac ties onderwerp van be raad geweest Men treft ze in dit nummer aan. Alle fracties hebben haar grote waardering uitge sproken aan het adres de samenstellers van de ontwerpbegroting etc., aan alle medewerkers die inhoud en uitvoering hebben gegeven aan het gemeentelijk beleid.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1