CBO MANIFESTATIE OPLEIDING EN BEROEP Forumavond alternatieve landbouw 'och gebruik maken van inderwij sbegeleidingsdienst rEIJERS FOUT KALFSTERMAN NAJAARSMODE 1980 J.W. Dollekamp en Zn. 30 OKTOBER T/M 4 NOVEMBER 1980 in de EVENEMENTENHAL TE BORNE mclusie P.v.d.A.: Scholengemeenschap moet uitkomen met het geld H. BIELEMAN de MAYWOOD Hitverzameling isco orresteijn Burenfeest Ab Jansen/Nagelhoutstraat Ed Nijpels (GEZONDEN: SLAGERIJ PULLOVERS - VESTEN BLOUSES PANTALONS KINDERKLEDING WOL ENZ. MODERNE RUITPANTALONS DEKENS - LAKENS TAFELKLEDEN Aan vroegtijdig opgegeven advertenties kunnen wij de meeste aandacht besteden Met 4 grote hits is de debuut-LP van. Maywood een ijzersterke Hit-LP ge%yorden. Met de nieuwe single "Give me back mv love en natuurlijk verder: "You treated me wrong" "Mother how are vou today" "Late at night" e.v.a. MAYWOOD HOLTENS NIEUWSBLAD - 31 OKTOBER 1980 - PAG. 13. <2? OPENINGSTIJDEN: INLICHTINGEN: bij de direkteur/schooldekaan of TOEGANGSPRIJS: t 1,50 CBO, Postbus 1425, te Enschede Kaarten verkrijgbaar bij de direkteur/schooldekaan. tel. 053-841841 toestel 246 Kaarten voor ouders en andere belangstellenden: J.W. Stomps, koördinator. dagelijks aan de kassa 30 en 31 oktober, 3 en 4 november van 9.30:-17.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur 1 en 2 november van 10.00 - 17.00 uur :tievoomtter A. Moe- van de P.v.d.A. heeft maandagavond in algemene beschou- gen kritisch uitgelaten de affaire inzake de lerwijs Begeleidings- ist (O.B.D.). Hij herin- Ie er aan dat op 17 :mber 1979 de raad de stemmen van de d.A. tegen Ingaande 1 ïari 1981 besloot uit O.B.D.-stichting te len. Echter onder de chortende voorwaarde het te voeren overleg de eerste helft van ovèr de opzet, na van de O.B.D. geen Holten acceptabele dities oplevert, raad vond dat hij duidelijk 1 een machtspositie zat door op te stellen. Dat de om welke reden dan niet ideaal functioneerde en de werkwijze van de O.B.D. r zou moeten aansluiten by wensen van de deelnemende jlen. Daar waren de O.B.D. de deelnemende geméenten wel over eens. Daarom zou In de eerste helft van 1980 discussienota verschijnen, irover de scholen en de ge- inten op- en aanmerkingen den kunnen maken. Naar leiding hiervan zou een uw werkplan worden gemaakt de volgende vijf jaar varu O.B.D. verscheen echter geen dis- isienota. Wel een uitgebreid Islag van een enquête, gehou- t onder een aantal scholen in l werkgebied van de O.BJD. even later een stuk betref- 1de de conclusies met betrek- jg tot die enquête. Naar onze tning, aldus spreker, heeft de b.D. te veel tijd gestoken in enquête ten koste van de Icussienota. I 27 oktober 1980, zijn we nog fn stap verder, vervolgde de ir Moeliker. En En we zullen jaar ook geen stap verder men, omdat nu al wel duide- is dat er voor 1 januari 1981 in discussienota zal verschy- L t te voeren overleg in de eer helft van 1980 heeft geen ac- itabele condities opgeleverd, rker nog: het heeft in het :eel niet kunnen plaats heb- i Volgens het raadsbesluit i 17 december 1979 zal de neen te Holten dus per 1 ja- 1981 uit de Stichting B.D. Midden Ussel treden. Wij wachten, aldus spreker, dat meerderheid van de Holtense ad nu versterkt is in haar :ning, dat de O.B.D. wegge- cid geld is. Hoewel de .d.A.-fractie ook zeer teleur- steld is, dat de O .B.D. niet et een nota is gekomen, zoals afgesproken, zou zij het ch betreuren en zeer onver- andig vinden, indien niet op t besluit van 17 december '9 zou worden terug gekomen, fractie is namelijk van me ng, dat door het besluit van december 1979 men niet in n machtspositie is gekomen opzichte van de 0:B.D., ach meer in het verdomhoekje. Terwijl de O.B.D. mogelijk be ter gaat functioneren lopen wij het risico, aldus spreker, zonder O.B.D. verder te moeten. Wat is het alternatief? Wij doen dan de leerlingen en de onderwijs gevenden tekort. Zelf een nieuwe dienst start is niet mo gelijk. Een remedial teacher al leen is veel te weinig en bo vendien relatief veel te duur. Wanneer we de O.B.D. nog een jaar uitstel geven, dan moeten we opnieuw een jaar doormod deren, met het risico er volgend jaar om deze tijd net zo voor te staan als nu. Indien we nu moeten toegeven, dat het besluit van 17 december 1979 niet juist was, dan is dit uiteraard gezichtsverlies. Doch het fijkt ons het beste hier geen drama van te maken en snel op een constructieve wijze gebruik te gaan maken van de O.B.D. Uiteraard dienen we dan de fi nanciële consekwenties te aan vaarden. Dat geeft ons meer recht op het geven van kritiek op het O.B.D.-beleid, zei spreker. De heer HJ, Robers, fractie voorzitter van de V.V.D., is bij zijn algemene beschouwingen uitvoerig ingegaan op de kosten van het onderwijs. Hij vond dat de scholengemeenschap moet uitkomen met het Rijksbudget en kwam voorts met een voor stel ten aanzien van het boe kenfonds der scholengemeen schap. Het is zorgelijk dat de onderwijskosten meer stijgen dan de inkomsten. Alleen de scholengemeenschap maakt hierop een uitzondering, zei de woordvoerder van de V.V.D. Bij het Kleuteronderwijs is een toename van de kosten met 19%, terwijl de inkomsten toe nemen met 18%. Het tekort wórdt geraamd op ca. 102.000.-. Een toename met ca. 20.000.- zijnde ca. 25%. Wij kunnen ge voegelijk aannemen, dat dit be drag aan het eind van het be grotingsjaar eerder hoger dan lager zal zijn. Voor het lager onderwijs liggen de cijfers nog ongunstiger: een toename van de kosten met 10%, terwijl de inkomsten afnemen met 3%. Het tekort wordt hier geraamd op ca. 164.000.-; een toename met niet minder dan 117.000- zijnde 48%, betoogde de V.V.D.- fractievoorzitter. Zelfs indien wij in aanmerking nemen dat de toename gedeelte lijk is ontstaan door het salaris van een vakleerkracht en enkele kapitaalslasten, totaal pa. 52.000.-, dan nog blijft er een toename van het tekort met 65.000.- ca. 35%. De V.V.D. zou het college willen verzoeken in nauw overleg met de diverse hoofden van scholen wegen te vinden om dit tekort zoveel mo gelijk naar beneden te brengen. Uiteindelijk zal ook het onder wijs moeten trachten de tering naar de nering te zetten. Dit mag echter nooit ten koste gaan van de kwaliteit van het onder wijs. Het verheugde de fractie dat het tekort van de Scholen gemeenschap is teruggebracht van ca. 69.500 naar ca. 4.400.-; een aanmerkelijke verbetering. Toch moet ook de Scholenge meenschap er naar streven dat zij uitkomt met het door het Rijk beschikbaar gestelde bud get. Indien ze dit niet kan ver wezenlijken en misschien in de toekomst nog hogere tekorten krijgt, dan zouden in principe de leerlingen van de school voor dit tekort moeten opdraaien. Dit is misschien onmogelijk. In dat geval zou de V.V.D. het college willen verzoeken in overleg te treden met de nabuur gemeenten en te trachten met haar overeenstemming te berei ken, dat dit tekort naar rato door alle gemeenten wordt ge dragen. Het onderwijs zal het totale deficiet van 2 ton van dit jaar het komend begrotingsjaar met f70.000.- overschrijden; d.w.z. 35% meer. Wij vragen ons af hoelang dit nog kan door gaan, zei de heer Robers. Boekenfonds Volgens de begroting voor 1981 zou er per 1 jan. 1981 een be drag van f285.000- in het boe kenfonds zitten. Volgens infor matie naderhand ontvangen zal dit bedrag waarschijnlijk f324.000.- bedragen. Er wordt van uitgegaan, dat de aanschaf van 1980 niet rechtstreeks van deze reserve wordt afgeboekt, doch (zoals vermeld in de begro ting) ten laste van de kapitaals- lasten komt. Mocht de gemeen teraad besluiten dit rechtstreeks van de reserve af te boeken, dan zal de reserve per 1-1-1981 ca. f 199.000.- bedragen. li ten verantwoordelijkheid van de redactie) lükens het verslag van de .enbare vergadering van het PA in de krant van 24 oktober M de heer Weijers uit Hen- Ho de oprichting van het CDA, |t bijeenbrengen van politieke k tijen, een huzarenstuk ge- .rad, dat in de Nederlandse ischiedenis nog nooit eerder is jiorgekomen. „Fusie van groe- fringen met een eigen overtoil ing", zou hfj hebben gezegd, jet parlementslid Weijers zal de jeschiedenis van de Nederlandse (olitiek beter moeten bestude- want met zijn uitspraak is 1 volkomen abuis. Toen op 9 februari 1946 de Partij van de Arbeid werd opge richt, was dat een samengaan van de Sociaal Democratische Arbeiders Party (SDAP), de Vrij zinnig Democratische Bond (VDB), De Christen Democrati sche Unie (C.D.U.), de Christo- foorgroep en een groep Politiek Daklozen. Voor die tyd, vlak na de oorlog, inderdaad een huza renstuk. Een oom van mij, een rasechte Holtenaar, heeft het eens zo gezegd: „Poggen en in de bokse driis geen kunst!" Holten, W. Beyers VOOR EEN GOED SLAGERSPRODUKT NAAR ORANJESTRAAT EN T VIADUCT DINSDAG 500 gram fijne of grove varkensworst 3.25 500 gram fijne of grove runderworst 4.25 200 gram leverworst (stuk)0.80 WOENSDAG 500 gram schouderkarbonade 3.98 500 gram speklappen 2.90 100 gram leverkaas0.90 DONDERDAG 500 gram gehakt half om 2.95 500 gram mager rundergehakt4.95 100 gram zure zult0.70 VRIJDAG EN ZATERDAG 100 gram biefstuk2.10 100 gram pekelvlees1.40 100 gram gek. ham1.20 DE HELE WEEK 500 gram klapstuk4.98 Pak macaroni0.80 3/4 Pot appelmoes 0.74 Blik wortelen 1.14 oo OOGMETING CONTACTLENS VLOEISTOFFEN m 'JÈ Oranjestraat 34 - Holtan Onze nieuwe nejaarskollektie is binnen!. Kom zelf vrijblijvend kijken - kiezen en kopen Wij hebben voor u Net nieuw binnen: Voor dames en heren in rib en velours maar ook onza pracht kollaktie mag gezien worden I Oranjestraat 69 - Holten Bij f324.000.- is het l,9x de waarde van het boekenbestand. Daarbij komt gedurende 1981 ca. f20.000.- interest en ca. f80.000.- nieuwe reserve; hetgeen het totaal brengt op f424.000.-. In het tweede geval, uitgaande van f 199.000-, zal de reserve toenemen met ca. f 12.000.- inte rest en f80.000- niéuwe reserve, waarbij het totaal komt op f291.000.-. In principe vinden wij, aldus de heer Robers, dat nieuw aange schafte boeken ten laste van de kapitaalslasten komen en niet ineens van de reserve wordt af geboekt. Dat dit in 1979 wel gebeurd is, was toendertyd terecht omdat de reserve te hoog dreigde te worden. De V.V.D. wil voor 1981 het college de volgende wijzigin gen in de begroting voorstellen: a) De ouderbijdrage t.b.v. hét fonds bijzondere uitgaven wordt niet verhoogd met 8% naar f65.-, maar met 5% naar f63.-. Dit betekent dat dit fonds in plaats van f89.000.- ca. f86.300.- ontvangt. Gezien het feit dat iedereen de broekriem moet aanhalen, lijkt dit geen te groot offer. b) De bijdrage aan het boeken fonds wordt verminderd met flO.-. Dit betekent dat in plaats van ca. f 80.500.- toe te voegen aan de reserve men nu ca. f66.800.- kan toevoegen. In het bovenvermelde eerste gé val betekent dit. dat de reserve aan het eind van 1981 ca. f410.000- zal bedragen, en in het tweede geval ca. f277.000.-. Nog steeds respectabele bedra gen om het boekenbestand te dekken, zei de heer Robers. VOOR LEVERING VAN: Bietenpunten-perspulp snijmais bierbostel-mix-aardappelvezel Alle soorten hooi en stro TELEFOON 05483-1493 - HOLTEN Natuurlijk ook op Minicassette Larenseweg 14 Holten - I I i Wat is dat alternatieve land bouw? Wat voor mensen zijn dat eigenlijk? Vaak wordt dit soort vragen beantwoord met: dat zijn mensen die geen kunstmest gebruiken. En ie mand die er iets vanaf weet heeft het nog eens over biolo gisch dynamische landbouw. Dat schijnt dan zoiets te zijn, dat je geen granen zaait afhan kelijk van een bepaalde maan stand. Vaak worden dit soort vragen en opmerkingen met een lachwekkend gezicht gesteld en gemaakt. De term alternatieve landbouw of alternatieve veeh ouderij wekt dan ook vaak de indruk, dat degenen die zich met deze vorm van landbouw of veeteelt bezig houden, zich niet storen aan de gang van zaken in de algemeen gangbare land bouw en veehouderij. De term „alternatief' wekt bij velen wre vel. Iets wat precies andersom gedaan wordt als normaal kan alleen maar belachelijk zijn. Bij velen staat de alternatieve landbouw dan ook in eén zeer exclusieve hoek waar bovendien nog eens een „mystieke" geur omheen hangt. Op maandag 3 november a.s. wordt door het Agrarisch Jongeren Kon takt (A.J.T.) Holten een avond geor ganiseerd betrekking hebbende op deze materie. Voor deze avond zijn drie inleiders uitge nodigd. De heer Kruiskamp, voorlichter bij de Rijksvoorlich tingsdienst, de heer E. Schaap werkzaam bij de voorlichtings dienst voor Biologisch dynami sche landbouw en de heer Pel grim die zelf een boerderij heeft waarvan hij een ecologisch be drijf wil maken. De forumavond in hotel „Vosman", onder leiding van de heer Groenewegen, direc teur van de Lag. Agrar. School te Holten zal aanvangen om 8.00 uur. Het feest van 30 april en 5 mei '80 heeft vrijdag 19 oktober een vervolg gehad, 's Middags voor Op uitnodiging van de afdelin gen Holten en Markeio van de VVD komt het Tweede Kamer lid Ed Nypels naar Markeio. Op maandag 3 november om 20.00 uur hoopt hy in „De Köpren Smorre" te spreken, over „lande- ïyke actuele politiek". Samen met de in Holten zéér bekende Loek Hermans werd Ed ruim drie jaar geleden als een van de jongsten in de Tweede Kamer gekozen. In die drie jaar heeft deze oud-JOVD-voorzitter zich vooral beziggehouden met zaken op het gebied van justitie. Hy werd ook bekend door zyn „va kantiewerk". Ieder jaar pleegt hy in het zomerreces een-weekje werkend „in het veld" door te brengen. Zo was hy o.a. werk zaam in een, gevangenis en by de kinderbeschenning. zyn op treden in de landeiyke politiek heeft sommige pérsmedia er al toe gebracht hem de „Kroon prins van de WD" te noemen. Al met al voldoende redenen om 3 november nader met Ed Nij pels kennis te maken. de kinderen en 's avonds voor de ouderen. Er werd o.a. een film van het feest in Holten ver toond, er was een doorlopende diavertoning en een kleine ten toonstelling van gemaakte foto's. Het komisch optreden van Dick en Bert zal menigeen nog lang in het geheugen blijven. Het or ganiserend. comité Ab Jan- teri/Nagelhoutstraat heeft beslo ten,, en daar stemden alle deel nemende bewoners van harte mee'in, dat het netto safcfo van zowel 30 april,' 5 mei en de gra- dioze feestavond geschonken zal worden aan de Stichting, Paard rijden Gehandicapten te Hólten. Terugblik over het totale gebeu ren dit jaar. ,3uren" bet was fantastisch, U was onvoorstel baar enthousiast. Uw spontane medewerking was enorm. Bij een eventuele gelegenheid weten we wat we aan elkaar hebben.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 13