Ie Geologica in Enschede ENERGIEZAKEN Klokkenmaker Bazuin geopend?riSch001 nieuws Uit het politierapport Bejaarden sociëteit Biologische winkel WV's Heuvelrug gaan zich presenteren in Groningen Noordenbargers rJ Bijeenkomst Christelijke Plattelandsvrouwen Bond .HQLTENS NIEUWSBLAD - 31 OKTOBER 1980 - PAQ. 11. Op zaterdag i november vanaf 10.C0 uur is, aan de Kerkstraat 11 in Holten, een natuurvoed- selwinkel, ook wel biologische winkel genoemd, geopend. Deze winkel is een essentieel onder deel van de Stichting ter bevor dering van een milieuvriende- Ujke en gezonde voeding en le venswijze te Holten. Deze stich ting is in het leven geroepen als een logisch gevolg van de con sumentengroep Holten, die al meer dan een jaar, alleen voor de leden, een verdeelpunt had voor deze voeding, kookcurssen e.d. organiseerde en hiermee de weg gebaand heeft naar een voor iedereen toegankelijke win kel/voorlichtingscentrum. De winkel, waarvan de naam waar schijnlijk ,,'t Winkeltje" zal zijn, wordt bemand door een part time betaalde kracht en door een groep vrijwilligers, die over igens nog wel voor uitbreiding vatbaar is. In deze winkel kun nen alle gewone dagelijkse voe dingsartikelen gekocht worden, die voldoen aan de eisen die men hiervoor gesteld heeft: vry van allerlei toevoegingen (kleur stoffen, conserveringsmiddelen e.d.), liefst biologisch (dyna misch) geteeld, milieuvriendelijk verpakt en afkomstig van een mensvriendelijk kleinschalig be- drijf(je). De openingstijden zijn: di. en wo. 9.00-12.30 - 13.30-18.00 uur. vrij. 12.00-6.00 uur. zat. 10.00-4.00 uur. Als u iets wilt weten, kopen of alleen maar be langstelling hebt, bent u op deze tijden van harte welkom. Op zaterdag 1 november gaan de WV's Heliendoom/Nijverdal en Holten aktie en propaganda voeren in de stad Groningen. In samenwerking met de NS en Nationaal Bureau Toerisme wordt er tot 10 nov propaganda gevoerd in de stationsrestaura ties. De WV's van bovenge noemde plaatsen hebben op die dag Groningen uitgekozen, om reden veel vakantiegasten naar deze omgeving komen. Vertrek om 9.30 uur vanuit Hol ten in gezelschap van de „Hóólter-Daansers en de kinder groep van de boerendansers uit Hellendoom. Deze groepen gaan hun kunnen tonen en het geheel opluisteren. In totaal gaan ruim 50 personen mee. Om 11 uur aankomst te Groningen, bij goed weer op de Markt, waarna in de hal van het station NS beide groepen optreden. Hier zal tevens veel informatiemateriaal uitgereikt worden aan de be langstellenden. Na de lunchpauze wordt er in de stationswachtkamer nog maals opgetreden door de beide groepen, waarna ze naar de Grote Markt gaan. Mocht het weer dit toelaten, dan wordt hier voor de aanwe zigen voor de derde maal ge danst. Om plm. 18 uur wordt de terug tocht aanvaard. De beide VW's hopen door middel van deze propagandadag nog meer belangstelling te wek ken bij de Groningers, voor deze zeer mooie streek van Midden- Overijssel. Boakebouwers, financiële en ma teriële ondersteuners, worden hierbij uitgenodigd op de reünie welke zal worden gehouden op vrijdag 14 nov. a.s. in rest. „Vosman". Er zal o.a. een filmpje worden vertoond van de bouw van het paasvuur. Eigen fotomateriaal is welkom. In ver band met de beschikbare ruimte zijn wij genoodzaakt de aanvan gstijden te splitsen n.l. 19.30 en 21.30 uur. De reünie-commissie De inmiddels in binnen- en bui tenland bekend geworden jaar lijkse stenenbeurs .Geologica' in de Twentse Schouwburg te En schede vindt op zondag 16 no vember van 10-17 uur al weer voor de zevende maai plaats. De beur.*? werd in 1973 gestart met als baóis de gedachte, dat de Twentse Schouwburg, buiten haar normale functie om, in een aantal situaties heel goed zou kunnen dienen als ontmoetings plaats voor mensen die een hobby bedrijven. Van de aan vankelijk op papier gezette plannen bleek het merendeel niet uitvoerbaar, maar Geologi ca, een initiatief van een van de medewerkers van de TS, werd vanaf de eerste keer een uit bundig succes. Rond de 3000 bezoekers bevolken ieder jaar de publieksruimten van de TS, die door een 70-tal standhouders (professionals en amateurs) wor den omgetoverd in een kleurrijk schouwspel van allerhande prachtige en wonderlijke zaken, die moeder Aarde te bieden heeft voor stenen- en schelpen verzamelaars. Buiten het nor male beursgebeuren als koop, verkoop en ruilen om, zijn er voor de bezoekers een aantal aktiviteiten opgezet, die men niet of nauwelijks op andere beurzen aantreft. Een kontinue dia-show en films, zaag-, slyp en poiijstdemonstraties, kleine spe- ciaalexposities en een prijsvraag met uiteraard verzamelstukken, als prijzen, maken de Geologica tot een van de aantrekkelijkste speciaalbeurzen in Nederland en het Duitse grensgebied. Het aanbod van de standhou ders is zeer divers: mineralen (ruw en geslepen), fossielen, schelpen, koralen, vakliteratuur, steenbewerkingsmachines en toebehoren, opbergsystemen, kortom, alles op het gebied van een hobby, die de laatste tien jaren een enorme vlucht heeft genomen. De geologica voorziet kennelijk in een behoefte en het ligt in de bedoeling deze beurs nog vele jaren te continüeren, ook na de eventuele verbouwing van het schouwburgcomplex. Tijdens deze verbouwing zal op een andere plaats in Enschede eën tijdelijk onderkomen worden gezocht. Het deed spreker deugd, in de aanbiedingsbrief te lezen, dat binnenkort voorstellen kunnen worden verwacht tot verkabeling van het bovengronds electriciteits-distributienet, waardoor ook voor de afnemers in de buitengebieden een zo groot mogelijke waarborg kan worden geboden voor een onges toorde regelmatige levering van de voor de hedendaagse inten sieve veehouderij benodigde electriciteit. Helaas rept u in uw aanbiedingsbrief met geen woord over voornemens om tot bespa ring van energie te geraken, zei spreker. De hoeveelheid energie is beperkt, en wordt daardoor schaarser en dus duurder. Afge zien van de financiële aspecten zijn wij van mening dat op een verantwoorde wijze van energie gebruik moet worden gemaakt om niet over x- aantal jaren zonder te zitten. Bezuinigingen zijn noodzakelijk want nieuwe energiebronnen zullen slechts moeizaam en zeer geleidelijk ter beschikking komen. Volgens de nota van aanbieding kan eerst tot verbreding van wegen worden overgegaan nadat Gevonden: Bastaard Basset, reu; rode kinderwanten met naam „Else" erin. zilveren armband; bruine boxer, erg mager, reu; kat; (zwerfkat?); wit/zwart katje; wit balletschoentje met naam „Anneke"; grys zakmesje; drie sleutels aan zwart plastic label. Verloren: 5 a 6 sleutels in leren etui, Renault; bruine portemon nee met voorsluiting, inhou dende betaaipas en sterrebeeld, plm. f30.-; zwarte portemonnee, met rits, inhoudende plm. f15.- plus kwartje van Winke Baltes; gouden broche (gouden tientje); groene muts; rode portemonnee, inhoudende plm. f 13.-; stofbril, rood/donker glas; beige fietskorf. Maandagavond heeft na afloop van de gemeenteraadsvergader ing één van de bezoekers zich in andermans jas gestoken. Er bleef een beige jas hangen. Ini. gemeentebode tel. 1666. Een kijkje in de moderne winkel van de klokkenmaker. de daaraan verbonden financiële gevolgen kunnen worden over zien. Een op zich juist uitgangs punt, maar niet alleen financiële overwegingen mogen een rol spelen, evenzeer dienen in de besluitvorming mee te spelen: a. economische belangen; b. ver keersveiligheid. Naar onze mening, aldus spre ker, is het dan ook beter om de wegen in het buitengebied te onderscheiden en te verdelen in twee groepen, n.l. drukke- en minder drukke wegen. Een on derzoek naar verkeersintensiteit is noodzakelijk om een wegen patroon op te zetten on vervol gens de drukke wegen te ver breden tot minimaal, 4 1/2 me ter. Als een P.M. -post is in het investeringsschema opgenomen: verbetering zandwegen Look. Kunt u ons daarvoor een na dere verklaring geven, vroeg de heer Van Schooten. Het be vreemdt ons n.l. dat verharding van de Velddijk van het toneel is verdwenen. Of wordt deze nog dit jaar uitgevoerd? In onze vorig jaar gehouden alge mene beschouwingen hebben wij gezegd dat de aanwonenden van die weg anno 1980 recht hebben op een goede ontslui ting. Bij de dienst openbare werken is het een gewoonte rijdend rfj- dens materieel af te schrijven in een penode van 5 jaar. De vraag rijst daarby echter of dit wel noodzakelijk is. Naar onze mening moeten bij iedere inves tering de afschrijvingstermijnen op hun merites worden bekeken. Waar mogelijk dienen investe ringen over een langere periode dan 5 jaar te worden afgeschre ven, teneinde geen extra druk te leggen op de geringer wordende financiële mogelijkheden. De problematiek van de riole ring van het zomerhuisjesterrein wordt van de ene afdeling naar de andere geperst. De bewoners van het zomerhuis jesterrein worden daar echter niets wijzer van. Wij willen graag van het college vernemen hoever de voorbereidingen tot deze rioleriong zijn gevorderd. Welk aansluitingspercentage kan gerealiseerd worden? Welk aan sluitingspercentage is minimaal noodzakelijk? Welke andere moeilijkheden moeten verder worden overwonnen alvorens met aanleg van deze riolering een aanvang wordt gemaakt, vroeg de heer Van Schooten. Zaterdagmorgen hebben de ge broeders Rien en Dick Bazuin hun prachtige speciaalzaak voor klokken, horloges, sieraden etc. geopend aan de Dorpsstraat 14-hoek Binnenstraat, waar voorheen gevestigd was bloe menmagazijn Vincent. De ge broeders Bazuin die reeds en kele jaren een zaak in Bathmen hebben stammen uit een klok kenmakersgeslacht en hebben reeds vele jaren ervaring in het repareren van alle uurwerken zowel antieke als moderne. Ook in Holten zullen de reparaties in eigen atelier plaats hebben. Vrijdagmiddag was er ter gele genheid van de opening receptie en velen kwamen toen de twee gebroeders geluk wensen met hun prachtige zaak. B(j een op 26 oktober gehouden verkeerscontrole op de Toeris- tenweg bleken 7 bestuurders het rijbewys en kentekenbewys thuis te hebben gelaten. Op 28 oktober is door de heer A.V. uit Holten aangifte van diefstal gedaan. Zyn portemon nee werd uit de kleedkamer van de sportzaal ontvreemd. praktische tips voor fotografen in de vorm van een foto drieluik De zomer is voorbij en dan worden de tuinstoelen en de parasol weer netjes opgeborgen in de kast Sommige mensen zijn nóg radi- kaler. ze denken, dat je alleen in de zomer mooie foto's kunt maken en ze leggen ook hun foto kamera in de la om er voorlopig niet meer naar te kijken Het gevolg is, dat hun foto album eigenlijk al leen bestaat uit herinneringen aan de vakanties en dat is een tame lijk eenzijdig beeld van het leven Voor die mensen is er zojuist een kleurige tipfolder uitgekomen, die bij veel fotohandelaren gratis veikrijgbaar is Die "Kleine gids voor alledag fotografen" heeft het doel kamera bezitters te wijzen op de vele fotogenieke onderwer pen, die er ook in het dagelijkse leven ztjn te vinden. Allemaal goed en wel, denkt u nu misschien. Maar is dat gewone leven nu echt wel leuk genoeg om er een serie foto's aan te wijden? Een man, die 's morgens naar zijn werk gaat en zwaait naar zijn vrouw het schikken van bloemen in een vaasV. dat dagelijkse uitlaten van de hond zijn dat nu onderwerpen voor een geslaagde foto? Het ant woord op deze vraag wordt in die folder op een overtuigende wijze gegeven. In woord en beeld. Ja, het leven van alledag is vele kleurige foto's waard! ZENDINGSZONDAG Zondag 2 novembver verwachten we alle kinderen en 't liefst met de ouders op Zondagsschool, vandaar gaan we gezamenlijk naar de Kandelaar in de Stationsstraat waar mevrouw Rullman (by veel kinderen en ouders wel bekend) ons weer wat dia's zal laten zien van Ghana en daarby het nodige zal vertellen. In de Kandelaar is ook een tentoonstelling over het werk van de Zending. Onze werk jes krygen daar ook een plaatsje, zodat onze vaders en moeders die ook kunnen bekyken. Hoe laat we daar klaar zyn is moeiiyk te zeggen, reden temeer om samen met de kinderen te komen, dan is er ook geen afhaalprobleem. Vanaf zondag 9 november wordt er in de N.H. kerk .naar een mor gendienst gehouden en wel om half tien. Zoals u weet passen wij ons op zondagsschool aan de kerktyden aan, zodat we vanaf deze zondag de kinderen om half tien op zondagsschool verwachten. Dat was het dan. 'k Heb geprobeerd om zo volledig en duidefijk moge- lyk te zyn, maar mocht u nog iets willen vragen, bel gerust. Namens het zondagsschoolpersoneel, C.H. van I peren-Esse boom. Schoutenstraat 50. tel. 2126. i l/JI T.-UnmW. I W'TMHMBCBBWBPPBEBBMBMMB—BB— In de maandeiykse toyeenkomst van de afdeling Holten van de Bond van Christeiyke Platte landsvrouwen (C.PB die j.l. donderdag werd gehouden, ver welkomde de presidente mevr. v. Iperen-Esseboom de gastspreek ster van deze avond, mevr. P. Brascamp-Drost, docente by de Stichting Huishoudeiyke Voor lichting (HVP) te Deventer Zij kwam met de dames van ge dachten wisselen over het on derwerp „Huisvrouw- 'n bijzon der beroep", waaruit de vraag, „Wat doe je als huisvrouw?" naar voren kwam. Tevens be nadrukte zij de bewustwording van onmisbare rol als vrouw in gezin en maatschappij Een on derwerp waar men zeer genuan ceerd over kan denken. Na een woord van dank en een bloe metje voor mevrouw Brascamp, attendeerde de voorzitster de dames op de Rayon vergadering te Wierden. as. donderdag 6 no vember Vertrek: 19 30 uur, van het Kerkelijk Centrum „De Kandelaar" De heer Draayer spreekt deze avond over „Kind en politie" Ook op deze verga deravond kon er weer een nieuw lid verwelkomd worden Tut slot werd er uit lied 430 6 gezongen, waarna de avond met dankge bed besloten werd. Niet alleen omdat de foto's zelf als onderwerp vaak leuk zijn. Maar vooral omdat ze een stukje van ons leven in beeld brengen, dat voor later erg waardevol is. Uw huis, de straat waarin u nu woont, vrienden, die een kaartje komen leggen, een populair TV programma cn noemt u maar op ze horen bij uw leven van vandaag Ze lijken nu "gewoon", maar omdat alles verandert, zal er een moment komen, dat u blij bent met deze foto's. Omdat het alledaagse leven van nu dan "bijzonder" zal zijn. De daling van het leerlingenaan tal by het kleuter- en basison- derwys en binnenkort ook bij het voortgezet onderwijs, heeft een negatieve uitwerking, met de daaraan verbonden gevolgen voor de onderwijsgevenden. He laas is dit niet een probleem voor Holten alleen. Het zal ech ter een ieder duidelijk zyn, dat de oplossing van dit probleem meer vraagt dan simpelweg het verlagen van de leerlingenschaal. Het financieel tekort op het kleuteronderwijs is gestegen van bijna f24.000- in 1979 tot ruim f82.000- in het jaar 1980 en loopt verder op tot f 102.500.- in 1981. Voor lager onderwijs bedroeg het tekort in 1980 nlim f47.000.- terwyl het begroot tekort voor het jaar 1981 is geraamd op f 164.000.-. Enkele jaren achte reenvolgend heeft de fractie ge wezen op de tekorten by de scholengemeenschap. Door ver hoging van de exploitatie vergoeding zyn de tekorten in deze sector fors verminderd. Echter, nu duiken op andere plaatsen nog grotere tekorten op. Weliswaar worden voor de stijging der uitgaven in de aan biedingsbrief zeer plausibele re denen aangegeven, maar één aspect willen wy graag nader toegelicht zien: t.w. de post verwarming en verlichting bij het kleuteronderwijs. Deze is voor 1981 met maar liefst 62% verhoogd. Spreker verzocht aan te geven waardoor deze styging is ontstaan en welke mogelijk heden er bestaan een dergelijke styging voor de toekomst te kunnen afzwakken. Het is naar onze mening, mede uit opvoedkundige overwegin gen, extra belangrijk om op plaatsen, waar veel kinderen samen komen, zeer zorgvuldig met het energieverbruik om te gaan. De gemeente zal het goede voorbeeld moeten geven. Openbare aandacht vragen wy voor onderwijsbegeleiding, ver volgde de heer Van Schooten, In één der laatst gehouden raadsvergaderingen is gevraagd welke alternatieve mogelijkhe den aanwezig zijn met betrek king tot onderwijsbegeleiding. Wij vernamen daarop dat an dere begeleidingsvormen veel meer geld zouden kosten. Wij constateren dat wij ons in een krachtenveld bevinden van wensen ten aanzien van onder wijsbegeleiding en de financiële (on)mogelijkheden. Concluderend stellen wij dat onderwijsbegeleiding erg be langrijk kan zijn, doch een slechte onderwijsbegeleiding is te allen tijde te duur, conclu deerde de woordvoerder van Algemeen Belang. Welzijn Ook welzijn verdient met de be grotingsbehandeling onze spe ciale aandacht. Speciale aan dacht omdat wy al eens aange geven hebben dat een prioritei tenstelling gemaakt moet wor den over een aantal wensen. De opsomming daarvan hoeven wy hier niet meer te maken. Wel is ons opgevallen dat in het investeringsplan de post ge meenschapscentrum (sociaal- en cultureel /werk) zelfs niet PM is geraamd voor de Jaren 1981 Lm. 1985. De post is opgenomen on der „uitgeven zonder nadere aanduiding van Jaar van uitvoer ing". Dat duurt ons veel te lang, zei de heer Van Schooten De Stichting Sociaal Cultureel Werk voor Holten geeft op haar acti viteitenplan aan: „Paalhuis is- good, ni'j huus is better" Om diverse redenen is het urgent tot een betere huisvesting voor de activiteiten dezer stichting te geraken Met de invoering van een zelfstandige afdeling „wel- zynszaken" zyn we al een eindje op de goede weg Pas als we gezamenlijk een betere hulsves ting hebben gerealiseerd hebben we het voorlopig einddoel be reikt, betoogde spreker. De bejaardensociêtelt Holten houdt dinsdagmiddag in gebouw „Irene Buschkampsstraat haar maandelijkse bijeenkomst die zoals altijd weer heel gezellig zal worden Leden en belangstellen den zyn hartelijk welkom. Aan vang: 14 30 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 11