"rlartelijk afscheid van f de heer A. J alink Grote belangstelling voor concert Holtens Mannenkoor en New Valley Singers HOLTENS NIEUWSBLAD Schrijfavond van Amnesty Internationale DS Peddemors sprak voor Chr Plattelands-vrouwen pgtgf Op EHBO-avond ~~*Doe mee aan de.. Rectificatie Door de secretaris Henk Rozen- dom (links) werd aan de heer Jalink een boekwerk aangebo den. mnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens .Nieuwsblad Vrijdag 3 oktober 1980 32e jaargang - nr. 40 Hoofdredacteur J Wiggers Kolweg 14. tel 05483 1356 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2699 Stichtingsbestuur: W H Beijers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel 05490-16666 jheid van de heer A. Jalink, die vele jaren voorzitter is geweest gde afdeling Holten van de EHBO en uitreiking van diploma's jB.R. vormden de hoogtepunten op de bijeenkomst van de Holten, die dinsdagavond in zaal „Vosman" werd gehouden, ^jwas de heer H. Rozendom, zelf actief afdelingslid en secretaris, jde heer Jalink toesprak en eraan herinnerde dat deze al lid is f de oprichting op 14 juni 1951. Er is nog maar één persoon r aanwezig, die lid is vanaf de oprichting. diverse keren op de voor- it te hebben gestaan werd leer Jalink op 21 maart 1957 ;n in het bestuur, met de m Van Zeben, Rugenbrink, De Vrieze en mevrouw ers. Het bestuur was toen in geheel afgetreden. Ik heb u jaar als voorzitter meege- aldus de heer Rozendom, b u in die tijd leren ken- als een harde werker voor vereniging. Hij herinnerde de vele fietstochten door dorp langs leden en be leden, aan de talrijke tele- iprekken (en enkele ver fietsbanden). Uw speech altijd kort en krachtig; daar ;n we wel aan gewend. De Rozendom herinnerde aan zilveren jubileum van de waarvoor Holten beloond met de zilveren draagpenning. destijds uitgereikt door mevrouw Jacobse-Bruns, voorzitster van het district Over ijssel. Waren er in 1957 50 leden, nu zijn het er 150. De laatste jaren was de heer Jalink actief bij de begincursussen en hij heeft velen de beginselen van de EHBO bijgebracht. Door de groei van de vereniging kwam er ook aanzienlijk werk meer voor het bestuur, mede door di verse hulpaanvragen van andere verenigingen U hebt er heel wat werk voor gedaan, releveerde de heer Rozendom Diverse be stuursleden heeft de heer Jalink zien komen en gaan Hij noemde namen als Van Zeben, juffrouw De Vrieze, mevr Slui ter, mevrouw Eshuis, de heer Viet en de namen van doktoren als Koopal, Nagelhout, Sijtsema en Rietdijk. De plaatselijke Werkgroep van Amnesty houdt zoals we in ons vorige nummer reeds aankondigden- maandag, 6 oktober, vanaf 20 00 uur weer een schrijfavond in hotel Vosman. Deze wereldomvattende organisatie, met haar haar hoofdzetel in Londen, die zich het lot aantrekt van de politieke gevangenen en strijdt tegen de doodstraf, met dikwijls geheime vertakkingen in de dictatoriaal geregeerde landen, is regelmatig in het nieuws. Enkele voorbeelden uit de dagbladen van sep tember: „Palestijnen vaak in cel mishandeld", „Martelingen in Chili nemen toe", „Amnesty be kijkt optreden politie" (wreed optreden tegen - krakers en hun sympathisanten in Amsterdam, red. HN) en „Gevangenen vergiftigd in Irak" Het zijn maar enkele voorbeelden van de waakzaam- j held van deze organisatie in de strijd voor de humanitaire behandeling van de politieke gevan- I genen. Een van de middelen in deze strijd, waaraan ie dereen kan meedoen en helpen en die voorname lijk aan de over het gehele land verspreide „werkgroepen" is opgedragen, is het schrijven ten behoeve van de politieke gevangenen. Op de schrijfavond van maandag in hotel Vos man zullen voorbeeldbrieven in het Frans, Engels en Spaans aanwezig zijn, evenals schrijfgerei. Een kleine bijdrage In de portokosten zal dankbaar worden geaccepteerd. Door mee te doen aan deze actie of door lid te worden van Amnesty Interna tional verricht men goed werk. Tijdens deze schrijfavond zal men u gaarne Inlichten over de kosten enz. van dat lidmaatschap. Uontvangt een fraaie/jf^ Parker-Jotter ballpoint als u een nieuwe abonnee opgeeft. Naam: Adres: voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden een: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Woonplaat»: Geeft op als abonnee op het Holten» Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adre»: Woonplaat»: I Hij/zij betaalt het abonnementageld per half jaar/per jaar. J In mei, aldus vervolgde heer Rozemdom, hebt u te kennen gegeven dat U wilde bedanken als voorzitter en als bestuurslid, in verband met uw leeftijd, en ook om ruimte te maken voor anderen Dit kunnen we respec teren. Van de 29 jaar lidmaat schap zijn er 23 jaar voorzitter schap Achter dat voorzitter schap hebt u thans een punt gezet U blijft nog lid en wij ho pen dat u nog vele malen op de oefenavonden aanwezig zult wil len zijn Zoudt U eens een keer spijbelen, dan nemen wij U dat niet kwalijk - maar we zijn het eigenlijk niet van U gewend. U was elke dinsdagavond aanwe zig Met enige toepasselijke woorden bood de heer Rozem dom de heer Jalink een prachtig boekwerk aan over bloemen en planten in Europa Mevrouw Ja link ontving bloemen. De heer Rozemdom sprak de wens uit dat de heer Jalink met plezier zou terugdenken aan de lessen en de vergaderingen, op welke laatste nooit problemen zijn ge weest, en straks nog vele jaren met de echtgenote van zijn pen sioen zou mogen genieten in goede gezondheid. Dankwoord van de heer Jalink De heer Jalink somde een aan tal feiten op uit de periode dat hij bestuurslid/lid was In juni 1951 bij de oprichting was hij een der cursisten Er slaagden 17 kandidaten Docenten waren dr Schönfeld Wichers en dokter Nagelhout. Toen in 1957 het hele bestuur aftrad riep de heer Van Zeben, secretaris, de leden op voor een nieuwe vergadering Er werd een nieuw bestuur ge kozen Men kwam één bestuurs lid tekort Dat werd de heer Ja link. die was gevraagd het voor éen jaar te doen. het werden er 21 In 1958 werd de heer Rozen dom secretaris, opvolger van de heer Van Zeben Instructeurs waren de heer Webbink, later de heer Tabois uit Almelo en nog later de heer Kiestra uit Rijs- sen In 1959 werd dokter Riet dijk docent. In 1960 was de heer Rugenbrink instructeur voor de nieuwe cursisten. In de plaats van mevr Beijers, die aftrad als bestuurslid, werd gekozen me vrouw Sluiter-Aaftink. Zij was een tijd penningmeestresse. In 1962 waren er slechts twee geslaagden, n.l mej Post en de heer H Vorkink, (die thans ge ruime tijd in Deventer wordt verpleegd) Beiden moesten in Bathmen examen doen In 1963 werd de ademjet aangeschaft In 1964 werd het 121/2-jarig be staan van de EHBO Holten op bescheiden wijze gevierd In 1965 werd de heer Gervedink Nijhuis instructeur der gediplo meerde leden, en in 1966 volgde de verkiezing van de heer Viet tot bestuurslid Dokter Sijtsema werd in 1967 docent en mej. H W de Vrieze trad af als be stuurslid, ze werd opgevolgd door mevr. Eshuis. De oprichting van de stichting ambulance- en ziekenvervoer had in oktober 1970 plaats en daarin waren spreker en de heer Viet als EHBO-leden in het be stuur vertegenwoordigd Dat jaar telde een record aantal ge slaagden, n 1 34 Mevrouw Sluiter Aaftink trad toen ook af als penningmeesteresse wegens vertrek naar elders Ook de heer P Hugenbrink vertrok In de vacatures werden gekozen me vrouw BronsvoortrNekkers en de heer Gervedink Nijhuis De laat- sten vormen nog steeds een team De heer Rozendom heeft wegens vertrek van mevrouw In de maandelijkse bijeenkomst van de afdeling Holten van de Bond van Chr. Plattelands vrouwen (C.PB), die j.l. don derdag 25 september in het Ge- ref. Kerkelijk Centrum de Kan delaar", sprak ds. G.W.H. Ped demors, Geref. predikant, over het onderwerp „Wat weten we van de engelen wereld?" Alvorens heette de presidente, mevrouw C v Iperen Esseboom, allen hartelijk welkom, in 't bij zonder de vele gasten, die op de eerste bijeenkomst van het ver- gaderseizoen 1980/1981 aanwezig waren Drie dames lieten zich inschrijven ais nieuw lid van de vereniging Na behandeling van de ingekomen stukken hield ds. Peddemors het volgende refe raat: Na de tweede wereldoorlog, waarin we kennis maakten met de boze geesten in mensonte rende en mensvernietigende praktijken, kwam even de be langstelling op voor de goede geesten, de engelen. Al blijft er in een tijd, waarin men een ge sloten wereldbeeld aanhangt, weinig plaats voor een wereld van engelen. Je kunt ten aan zien van de engelen heel veel vragen stellen, waarop we van uit de bijbel geen exact ant- woord krijgen. <b.v. de schepping van de engelen; hun „val"; hun gedaante en hun taal). Begrijpe lijk, want de bijbel informeert ons meer over het leven van de mens op aarde, dan over de hemel, de verblijfplaats der en gelen Wél is duidelijk, dat de engelen (Betekent, boden, bood- schapopers) hun verblijfplaats, waar zij als liturgische geesten God dienen, een dienende <dia- konale). taak hebben om de ge lovigen te begeleiden naar het heil Als centrale tekst is dan te noemen Hebreeën 1 14 De dienende taak van de engelen vinden we door heel de bijbel heen. O Tzowel als N T We hebben, als we de gegevens van de bijbel recht willen doen geen reden om te concluderen, dat deze „engelen diaconie" vandaag op aarde niet meer gevonden wordt Een conclusie die eerder te trekken valt is. dat wij men sen vandaag misschien te onge lovig, te hard zyn, te „werelds", om deze geesten te ontdekken. 'Dat de meningen van de da mes, die bijzonder fijn reageer den op de vragen, die ds. Ped demors zelf steeds door zijn be toog heenvlocht, wel eens flink uiteen liepen, bleek b.v. toen de „beschermengelen" aan de beurt kwamen; en ook de tekst, dat „Vrouwen iets op het hoofd dienen te dragen terwille van de engelen", (Corinthe 11: 10) bleek niet even met een han domdraai te verklaren. De presidente, mevrouw v. Ipe ren, sprak een hartelijk woord van dank en bood ds. Pedde mors een cadeaubon aan. De bijeenkomst, waarvoor veel be langstelling was, werd door ds Peddemors met dankgebed beëindigd. In ons blad van vorige week is een storende drukfout geslopen in het artikel over de afdeling Jazz-ballet van de SV Bato. In bedoeld artikel staat dat de contributie van het Jazz-ballet f 15.- per maand bedraagt. Dit is onjuist. De contributie bedraagt namelijk slechts f5.- per maand. Heus waar, SV Bato is zo duur nog niet!!! Voor het concert dat in het Kerkelijk centrum „De Kandelaar" werd gegeven door het Holtens Mannen- ioor en de „New Valley Singer" uit Nijverdal toon- ien plm. 450 bezoekers belangstelling. Ze werden welkom geheten door de voorzitter van het Mannen koor Wim Jansen die zich in 't bijzonder richtte tot de genodigden. Het mannenkoor onder leiding van Bert Jaarsveld uit Apel doorn opende met „Glory Halle luja", ln het kader van de Vre- desweek een passend lied. Het koor zong verder Psalm 8, 3 ge deelten (Zum elngang, Gloria en Öanctus) uit de Deutsche Messe van Schubert, Gezang 430 (Ik heb u lief o mijn beminde) het oude en toch altijd weer graag beluisterde „Ik bid u aan o macht der liefde" van Bort- nianski en besloot voor de pauze met het bekende „Lobe den Herren, o mijne Seele". De „New Valley Singers" onder directie van Jan Woesthuis brachten een zeer gevarieerd programma dat opende met „Borrowed Time" Het ensemble zong verder met begeleiding van Roel Meijer, gitaar. Max Haen- sel, bas gitaar, Gerrlt ter Haar, Sluiter tijdelijk de financiële za ken geleid. Opnieuw waren er veel geslaag den en wel 30 in 1972 Dokter Bruins werd in 1973 docent. De heer Viet overleed in 1975, in wiens plaats werd gekozen de heer A Groen, belast met de fi nanciën. Anbulaneeaufo De nieuwe ambulance-auto kwam in 1976 Er werd toen een ambulance-team gevormd De afdeling vierde haar 25-jarig be staan Vier leden ontvingen een onderscheiding wegens hun „zil veren" lidmaatschap t.w P Ru genbrink, mevrouw Broekmaat, en de heren Tuller en Jalink In 1977 werd dokter Lohmann do cent. Voor mevr Eshuis, die af trad, werd mevrouw Baltes ge kozen In verband met het 25- jarig lidmaatschap werden on derscheiden mej Muijs v d Moer en de heren H Rozendom en Gervedink Nijhuis. In 1980 be haalden 45 leden het EHBO- diploma en werd dank zij finan ciering door de motorclub een oefenpop gekocht. De motorclub had bij vroegere gelegenheden al een complete tent met toebeho ren en later een compleet rampen-aanhangwagentje ge schonken. De heren Schintz en Ten Wolthuis, die het Lotus- diploma behaalden, hebben bij de oefeningen goed werk ge daan. De heer Jalink herinnerde daarna aan de grote medewer king der leden voor de bloedplasma-avonden. Van april 1972-april 1980 heb ik, aldus spreker, ruim 700 maal leden benaderd voor het aanwezig zijn van mensen op plaatsen waar diverse evenementen werden ge houden. Ik heb dit met plezier gedaan Hij dankte zijn mede bestuursleden, zonder wie niet veel tot stand was gekomen. Dinsdagavond was EHBO-avond; die werd vrij gehouden. Hij uitte tenslotte zijn grote waardering aan het adres der afdeling, die op vrijwillige basis veel voor de gemeenschap doet. Voordat burgemeester me. W.L.F.C, ridder Var. Rappard overging tot het uitreiken van de E.H.B.R.-diploma's aan de heren wees hij ondermeer op het overleg tussen politie, EHBO en Rode Kruis en vooral op de re gionale brandweersamenwerking binnen het gewest Midden IJs- sel. Bij grote rampen is eerste hulp in de eerste uren zeer be langrijk. Moeilijk is echter dat een groep vrijwilligers als groep niet di rect bereikbaar is. Dat is een organisatorisch probleem. Het geldt niet alleen voor de EHBO, ook bijv. voor een duikploeg die uit vrijwilligers bestaat. Het grote voordeel nu van oe feningen is, dat men inziet dat er dingen kunnen worden ver geten of dat fouten kunnen worden gemaakt. Oefeningen ziet men dan ook uiteraard niet als een soort competitie, maar als een vorm van gediscipli neerd optreden. Het gaat er om dat redding wordt verricht. Holten kan er trots op zijn dat hier een groep vrijwilligers present is. Hiema reikte spreker de EHBR (eerste hulp bij rampen) diploma's uit, waarna mevrouw E. Rietman, docente, aan de geslaagde da mes het certificaat overhandig de. Zowel zij als de burgemees ter en dokter O. Lohmann, eveneens aanwezig (docent) ont vingen bloemen uit handen van voorzitter G. Jansen, die de bij eenkomst had geopend en deze sloot. De namen van de ge slaagden vindt men apart ver meld. piano en Joop Heusinkveld, drums „Try the real thing", „Thank you for the musiC'ieen lied dat zeer bekend geworden is door de groep „ABBA"), „Country Blues". „Ain' a that good news" het bekende „Start ev'ry day" en tot beluit „Keep on singing". In haar tweede optreden zong het mannenkoor Psalm 150. het prachtige „Panis Anglicus" van Caesar Franck (met zuivere sop raansolo van Hanneke Meüer en orgel begeleiding van Ineke Jaarsveld Kevelam), het bekende „Slavenkoor" uit Nabucco met piano begeleiding van Erna Fransen en tot besluit „Domine salvam fac" en na een langdurig applaus van de tevreden luiste raars ais toegift het Twentse volkslied Voorzitter Wim Jansen bood bloemen aan aan Ema Fransen, Hanneke Meyer en In eke Jaarsveld Kevelam en dankte de kerkeraad voor het beschikbaar stellen van de kerk. De „New Valley Singers" mei „Sing de rainbow" en dirigent Jan Woesthuis, fluitsolo.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1