Het zwarte a at vart Nederland Keuken voert in huis meestal boventoon Lamp sfeerbepalend element in uw huis 24tAn27september Nederlanders, Hou meer van je Thuis Bent U ook één van die Nederlanders met een zwart gat in de kamer? Ja, we praten allemaal wel over dat glazen oog van ons televisietoestel dat ons staat aan te staren als de T V. niet in gebruik is, maar heeft U er wel eens aan gedacht, welk groot, ongezellig gat U in huis heeft als U 's winters Uw gordijnen 's avonds niet dicht doet? Het leuke van het spelen met een gordijn is dat de kamer er 's avonds heel anders gaat uitzien dan overdag. En wees eerlijk, Uw gordijnen moeten al erg lelijk zijn, wil het zwarte gat het winnen! Overigens door Uw materiaal en kleurkeuze bepaalt U zelf de aard van de verandering. Mocht het zwarte gat het toch qua aanzien van Uw huidige gordijen winnen, laat U dan eens goed voor lichten door Uw woninginrichter. De techniek staat niet stil, als U houdt van een lekker dicht gordijn, dan kunt U hem eens vragen naar Er is natuurlijk een overgroot aan bod aan andere effen stoffen Een door het garen of de weefwijze ver oorzaakt effect - een slub- (draad van onregelmatige dikte) of linne neffect - geeft een effen gordijn- wand net een beetje die levendig- hoog geweven gordijnstoffen met horizontale strepen helemaal geen zorgen. Nieuw is ook een ontwikkeling in de drukstof waarbij voor- en ach terkant meestal met hetzelfde des sin zijn bedrukt De eeuwige witte achterkant gaat verdwijnen, al zal het nog heel wat jaren duren voor elk bedrukt gordijn aan twee kan ten „toonbaar" is. Nu we het toch even over kamer- hoge stoffen hebben, (de meeste zijn plm. 280 cm hoog), is het goed eens aan Uw woninginrichter te vragen U die te tonen De ontwik kelingen staan ook daar niet stil. Deze vorm van raamdecoratie heeft zich al een marktaandeel gordijn-velours, al of niet voorzien van een aangegeven rug Die pool- weefselgordijnen worden in alle denkbare moderne en klassieke kleuren geleverd Een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling in gordijnve- lours is die, waarbij de pool niet ligt, maar keurig recht op het grondweefsel staat, waardoor het een fraaie gloed krijgt Gordijnve- lours is net zo modem als de kleur waarnaar Uw belangstelling uit gaat. Laat U ook eens gordijnstof tonen met een chenille-achtige pool Het is eigenlijk een grofpolige gordijnvelours met een niet effen, „levendig" aanzien. Naast de veloursgordijnen, die een sterk afsluitend vermogen hebben, is er ook de z.g. Double-face Een stof met een damastachtig karak ter. die aan een zijde meestal licht goudkleurig is. maar aan de „goe de" kant geleverd wordt in een zeer uitgebreid kleurenscala. Voeren van deze stof is niet nodig Het is dicht genoeg van zichzelf en het valt mooi zwaar. neid - soms samen met een aanlich ting vanuit een gordijnkoof die het gordijn helemaal „af" maken Bent U.meer gecharmeerd van een wat gedissmeerd gordijn, dan staat U voor een moeilijke keus, want de binnen- en buitenlandse industrie wedijveren om Uw gunst. Fantasievol Fantasievolle strepen - ook hori zontale vormen een groot aanbod Veel van onze smallere kamers worden „breder" door toepassing van een horizontale streep Vroeger wilde de vakman-woninginrichter U niet graag een horizontaal ge streept gordijn verkopen omdat de getouwen niet steeds zo nauwkeu rig waren afgesteld, dat die strepen goed op patroon uitkwamen. Nu, met de moderne computer gestuurde weefgetouwen, behoeft een horizontaal streepdessin geen enkel probleem te zijn. Vanzelf sprekend heeft U met z.g. kamer- verworven tussen 12% en 18% Wat U ook zal opvallen, als U zich eens gaat oriënteren bij Uw woningin richter is de grotere keus in gor dijnstofbreedten. Was het vroeger steevast 120 cm. breed, er komt een groter aanbod van 140 cm en 150 cm brede stoffen waardoor het mogelijk wordt gordijnstof gemak kelijk toe te passen als sprei, als enkel gordijn voor bijvoorbeeld de keukendeur, enz., waar nu een en kel baantje nèt'te krap is. U ziet, als U de strijd wilt aanbin den met „het zware gat", dan staan voor U vele wegen open. Wegen, waarlangs U bij aanschaf van nieuwe gordijnen het gevoel zult krijgen, in een heel ander huis te wonen zonder echt te zijn verhuisd. Bovendien spaart U met gesloten gordijnen nog aardig op Uw energie-kosten. De tijden om te verhuizen zijn nu niet zo best. De nogal hoge hypotheekrente, inflatie en loonstop vormen stuk voor stuk een duidelijk argument om het „eigen huis" weer met andere ogen te gaan bekijken. Het is zaak om alles eens goed op een rij te zetten. Om maatregelen te treffen voor latere, hopelfjk betere tijden. Dat betekent in veel gevallen het verbeteren van de eigen wo ning. Verbetering betekent weliswaar een inves tering, die echter bij een eventuele verkoop van het huis weer kan worden terugverdiend Cijfers hebben onlangs aangetoond, dat de keuken en de badkamer bij deze verbetering het hoogst genoteerd staan. Een moderne keuken is in elk huis van onschatbare waarde. Alleen al omdat een goed uitgekiende keukeninrichting het werk verlicht en tijd bespaart Efficiënt mag en kan best gezellig zijn, zeker als we de aparte functie van de keuken bekijken Vroeger was hier al het sociale middelpunt voor het hele gezin waar de dag begon en e.r eindigde. Ook nu wordt de betrokkenheid met het woongebeuren weer steeds meer op prijs gesteld Alleen kiest men voor meer comfort dan in het verleden. De belangstelling van de man voor het koken als hobby en niet te vergeten zijn groeiende bereidheid om huishoudelijke taken voor zijn rekening te nemen, spelen een rol. Een efficiënte en logische indeling met de juiste en op de behoefte afgestemde apparatuur, telt nu dubbel en komt dan ook vaak in gezamenlijk overleg tot stand De keuken ver dient zeker dezelfde aandacht als bijvoorbeeld de huiskamer. Knappe koppen hebben uitgerekend dat een huisvrouw in een onhandig ingerichte keuken over een tijdsbestek van 25 jaar gemiddeld 3 000 km te veel aflegt Om nog maar te zwijgen over de ongemakken als bukken, stoten, breken, vallen etc Dat betekent onnodig „energieverbruik" waarbij de oplossing voor de hand ligt. Een moderne keuken m°t de talloze variabele systemen maakt het onmogelijke nu moge lijk Met behulp van passtukken en aanbouwmaatwerk zijn onregelmatigheden eenvoudig te korrigeren. Vooral wanneer er in oude huizen een nieuwe keuken wordt geplaatst, komt men niet zelden voor „oneffen" verrassingen te staan Verstelbare kunststofvoetjes onder de kastjes los sen deze problemen onmiddellijk op Wanneer er dan zo'n prachtige, aan alle wensen aangepaste keuken met koelkast, afwasmachine, oven en handige kasten en laden op de juiste plaatsen is geïnstalleerd, verandert vader van baan Dus toch verhuizen En dan zou het toch wel heerlijk zijn, als die mooie Miele keuken mee kan Vaak bestaat er een duidelijk misverstand over het feit of een keuken wel of met kan meeverhuizen. Dat heeft te maken met de kwaliteit van de keuken. Vandaar dat niet genoeg gezegd kan worden toch vooral op de kwaliteit te letten Een pas aangeschafte nieuwe keuken hoeft dan geen dilemma te zijn. Het verdient wel aandacht bij de nieuwe woning te letten op de maat van de keuken voor een eventuele andere opstelling De goede keukenleverancier helpt overigens ook de keuken mee te verhuizen en het rekenen en ombouwen doet hij graag. Miele Keukens levert ook later tot zo'n tien j aar) nog dezelfde keukenonderdelen, voor ombouw of aanbouw Daarbij zijn er zoveel verschillende variaties kastjes, dat elk probleem kan worden opgelost. Voor elke ruimte bestaat een pasklare keukenoplossing Of het nu een open, dichte, L-vormige of vierkante keuken moet worden. Wensen en initiatieven van de gebruikers, samen met de voorlichting en kennis van de vakman zullen ongetwijfeld het beste en meest bruikbare keukenplan tot stand brengen. De methode van fabriceren berust op een speciale techniek het hand-tuften, een unieke methode die voornamelijk in Schotland wordt beoefend maar ook in Neder land is te bestellen. Met de hand wordt, door middel van een soort „pistool" pluis voor pluis in de on dergrond aangebracht en daarmee is dus de weg open om per pluis elk willekeurig dessin en kleur op te bouwen Voorlopig zijn er 4 standaardkleu ren in kwaliteitswol, maar op ver zoek en tegen extra betaling is elke kleur te bestellen Het gewicht is plm 2500 gram per m2. dus prak tisch onverslijtbaar Mocht u nog vragen hebben, dan kan de winke lier/vakman u wel uitgebreid in formeren. De verlichting is één van de meest sfeerbepalende dingen in huis Met name in de „donkere" wintermaanden moeten we veel gebruik maken van kunstlicht en wat is er gezelliger dan een gezellig verlichte kamer? Heel anders dan in bijvoorbeeld de vijftiger en zestiger jaren - toen de funktie van de lamp als lichtbron de belangrijkste was - heeft de lamp nu ook die sfeerbepalende taak Was het in vroeger tijden gebruikelijk, dat er ui het midden van de kamer een tafel stond met een lamp er direkt boven, nu' verlichten we veelal met spotjes. Ook buiten de huiskamer is verlichting uiteraard belangrijk, maar daar gaan we er meestal vanuit, dat de verlichting funktioneel moet zijn Er zijn volop lampen van diverse licht sterkten in de handel Maar soms ook wordt de voorkeur gegeven aan de t l buis die stukken goedkuper is In het ge bruik. maar dan moet wel genoegen worden genomen met iets „harder" licht. Maar ook voor de tl-buis geldt, dat er veel mogelijkheden zijn Wat er zoal mogelijk is op het gebied van verlichting, daarover kan de vakhandelaar de beste informatie geven Hij kan u wellicht ook helpen aan het bijzonder infor matieve boekwerkje „Spelen met licht", dat aangeeft welke lamp op welke plaats het best tot z'n recht komt. De vakantie zit er al weer een tijdje op, de tijd van de gezellige avonden thuis breekt weer aan. Dit „gezel lig" is vaak van meerdere zaken afhankelijk en één daarvan is zeker wel de wo ninginrichting die in be langrijke mate kan bijdra gen tot die aparte sfeer, welke men bij sommige mensen kan aantreffen Een harmonisch interieur doet - vooral 's avonds- - behaaglijk aan en dan is het een genoegen om daarin te vertoeven Dit is echter lang niet altijd een kwestie van veel geld uitgeven, ieder is in staat dat te bereiken en - wat ook aantrekkeliik is - hier een eigen karakter aan te geven Wij zullen ons beperken tot één onderdeel van het interieur, het kar pet. Keus in karpetten is er meer dan genoeg en het heeft weinig zin om „de Perzen". „Berbers"' en alle an dere Oosterse tapijten te gaan be schrijven Iemand die daarin geïn teresseerd is kan ln elke boekhan del (goedkope of dure) Informatie vinden Dat er karpetten zijn met aangeweven franje of met om boorde randen is welbekend en ook over bloemen, hoge of lage pool en kleuren gaan we het dit keer niet hebben Nee, er zijn nog andere (vrij) onbekende karpetuitvoerin gen welke wij eens onder uw aan dacht willen brengen Wie weet heeft u daar al die tijd op zitten wachten. Allereerst de volgende men heeft de mogelijkheid om in één ruimte karpetten te leggen die in exact de zelfde kleur en structuur geweven worden, maar waarvan de één is af gewerkt met een ingeweven ibyv bladmotief) rand en de ander in volkomen effen uitvoering De ma ten zijn 170 x 240 cm. en 200 x 300 cm (ook groot en klein zijn te com bineren» en de uitvoering is in zui ver scheerwol Heel goed toe te pas sen in ineenlopen'de vertrekken, waarbij dan èn een verschil èn een overeenkomst te zien is. Een andere mogelijkheid is om kamerbreed tapijt als karpet te la ten afwerken Vooral voor moei lijke oppervlakte-maten, het creë ren van een „leefkuilof onder een eethoek, kan dit de ideale oplos sing zijn, omdat men kan uitgaan van 300 366 of 400 cm (en nog bre der), maar met aan die maten ge bonden is In die zin dan. dat elke gewenste maat daaronder, ook mogelijk is, bijvoorbeeld. 287 1/2, 361 of 392 cm. De lengte «of breedte) kan men ook zelf bepalen want die wordt van de rol gemiddelde lengte is 30 meter afgesneden De afwerking wordt machinaal gedaan, zoals ook andere karpetten worden omboord en het maakt niets uit welke vorm het tapijt heeft zodat men zelf ook nog het model kan aangeven bv rond. ovaal, hoekig, driehoekig, kortom vrijwel alles is mogelijk. Hieruit volgt dat men verschil lende maten en modellen kan laten afwerken en dan met elkaar com bineren Niet elk kamerbreed- tapijt is geschikt om als karpet af gewerkt te worden, maar daar kan de deskundige verkoper u ln advi seren. Wat nu volgt is voor de meesten onder u helemaal nieuw een kar pet, waarvan u zowel de vorm. de kleur en het dessin helemaal zelf kunt bepalen Denkt u even mee? Ieder met een beetje <of veel) artis tieke aanleg kan nu zijn iof haar) eigen karpet ontwerpen Dit kan non figuratie! zijn maar ook fami liewapens. symbolen, afbeeldin gen. portretten of namen van kin deren. ach wat allemaal niet En dan ln groot (lengte tot 30 mtr breedte tot 9 mtrklein, rond of welke vorm ook, tegen eenzelfde vlerkante meterprljs van ca. f 475 -, Wat de ziteigenschappen betreft, is er voor iedereen de meest ideale stoel. Het vervelende is echter dat we die stoel eerst moeten zoeken. Om dat zoeken te vergemakke lijken, het volgende. Er zijn hangmodellen om heerlijk te relaxen, modellen om wat meer actief te zijn en fauteuils en banken voor algemeen gebruik. De hangmodellen zijn wat op de achtergrond geraakt. Wel begrijpelijk want op het laatst was er geen stoel meer te vinden waarin je gewoon rechtop kon zitten. Welke zitkarakteristiek een zitmeubel heeft, staat niet op het kaartje en dat moeten we dus zelf uitzoeken door „proefzitten". Meestal hebben we eerst een uurtje rondgekeken - misschien in verschillende zaken - en dan komt het moment, dat zelfs de rand van het trottoir prettig zit.Als we moe zijn, kunnen we de meest ideale stoel niet vinden door even te gaan zitten. Dan moeten we gewoon enkele dingen vaststellen. De zittingdiepte is erg belangrijk, dus de maat van de voorkant van de zitting tot aan de rug Bü een neutrale zit zoals dat heet, ts die diepte 52 tot 54 cm Bij relaxmodel len kan die maat oplopen tot 60 cm. en door de zachte stoffering wordt dit tijdens hel zitten we) 65 cm Dan gaat de voorkant van de zitting ln de knieholte drukken, althans by lieden van het kortbemge type. Gaat het om een zitmeubel voor algemeenn gebruik - voor jong en oud. voor lang en kort - dan vooral niet verder gaan dan een zitting- diepte van 56 cm. De Juiste zithoogte is afhankelijk van de mate van Inzakken van de zitting Een voorkant van 40 d 42 cm is voor een laag zitmeubel normaal, maar de juiste hoogte moeten we door zitten even onder zoeken De zitting moet de boven benen voldoende ondersteunen Vervolgens meten we even de af stand tussen de armleggers. Een geschikte maat is ongeveer 56 cm. Het gaat erom, dat we zo nu en dan kunnen gaan verzitten Is er te weinig ruimte tussen de armleg gers. dan kan dat niet Te veel ruimte wil zeggen dat we met de armen alleen op de armleggers kunnen steunen als we met ons lichaam naar één kant overhellen. En nu we het toch over armleggers hebben die dingen zitten er niet alleen om tijdens het zitten de ar men te laten rusten, maar ook om tydens het zitten gaan en opstaan een steuntje te geven Naarmate de zit luier wordt, neemt de behoefte aan dergelijke steuntjes toe. Er zyn hoge en lage ruggen Hoge ruggen zyn bedoeld om het hoofd te laten rusten en lage ruggen om wat meer zitvryheid te krygen Een rughoogte van 50 cm gemeten vanaf de zitting ls neutraal te noe men Zakken we iets onderuit dan biykt de rug nog net voldoende steun aan het hoofd te geven. En dan zyn er nog ruggen met vaste en losse hoofdsteunen De vaste steu nen komen vaak met het kapsel in aanraking en dat is niet altyd pret tig. Tenslotte nog een paar „weetjes" By het zoeken naar de meest ideale stoel zult u misschien iets horen over progressieve vering Dat is een vering die niet meer tegendruk geeft als de belasting toeneemt Dat wordt meestal bereikt door een combinatie van stalen veren en schuimmateriaal Kost iets meer dan zo maar een laagje schuim, maar geeft aanzienlijk meer com fort Het schuimmateriaal dat de stoffeerder gebruikt, kent uiteen lopende kwaliteiten. Wilt u best meer betalen om jarenlang comfor tabel te zitten, vraag dan naar een model met koudschuim.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5