Bestemmingsplannen en bezwaarschriften V Open- deur samen komst Meer leerlingen, minder ruimte Invoering afdeling welzijns zaken Geen herbouw schuur aan de Beukenlaan Onderhoud wegen Cultureel jongeren paspoort Voor kleuteronderwijs niet genoeg Rijksgeld Scholengemeenschap Holten MEDISCHE DIENSTEN AGENDA KERKDIENSTEN Herstel molen Dijkerhoek HOLTENS NIEUWSBLAD - 26 SEPTEMBER 1980 - PAG. 3 textielreiniging Nu ook in Hellendoom. NiJverdal, Wierden. Holten. Vriezenveen en omgeving. Bel voor een betere verzorging van uw was 074-9144 71. en W. verwachten dat het bestemmingsplan De Haar nog dit ar in uitvoering kan worden genomen. Het streven is er op ge- cht het in twee jaar te realiseren, aldus het college in de nota n aanbieding bij de begroting 1981. acht wordt dat in 1983 de woningbouw in plan Beuseberg een kan nemen. Tegen twee grondeigenaren loopt nog een ontei- ingsprocedure. Het vonnis wordt volgend jaar verwacht, gen het bestemmingsplan Dijkerhoek is een bezwaarschrift inge- end bij G.S. De beslissing omtrent het plan dient voor 1 oktober worden genomen. Iderlook at het plan Zuiderlook betreft Ijzen B. en W. op de nota van stedebouwkundige, die is be roken met o.a. de inspecteur tor de ruimtelijke ordening. Hjkens het overleg zal Zuider- ok het eerst in aanmerking urnen voor bebouwing Wel is >t de vraag, aldus het college, het voor Holten nodig is, dat woningbouw, na de realise- ig van De Beuserberg, tot gerealiseerd wordt in een >t plan, of dat het mogelijk zijn dat verspreid over de ieente kleinere aantallen oningen kunnen worden ge- ïwd. De nota zal binnen af- ibare tijd met de commissie imtelijke ordening worden sproken. het najaar komt een voorstel >n krediet te voteren voor een iderzoek naar de verkeersrela- ;s in het dorp. Dat onderzoek ïordt nodig geacht voor de ver- :re uitwerking van het plan Iderlook, maar ook om gege- ;ns te verkrijgen voor de op ing van de verkeersproble- itiek in de dorpskom. Het bezwaarschrift tegen het be stemmingsplan De Borkeld is ongegrond verklaard. Er is geen beroep ingesteld bij De Kroon, zodat dit plan onherroepelijk is geworden; dat geldt ook voor de vastgestelde gedeeltelijke herzie ning van de voorschriften. Waterwingebied Espelo Het ontwerpplan waterwingebied Espelo is behandeld in de werk groep Klein Beraad. Daarin is gesproken over de aansprake lijkheid voor de schade door de belemmerende bepalingen van een bestemmingsplan voor be scherming van de waterwinning. De werkgroep meent, dat alles wat de waterwinning kan be dreigen en zich laat regelen in een bestemmingsplan, verwoord moet worden in de voorschriften van een bestemmingsplan. De eventueel daaruit voortvloeiende schade voor eigenaren of ge bruikers van gronden behoort niet ten laste van de gemeente te komen, zegt het college. De kwestie is voorgelegd aan Ged. Staten Een duidelijke uitspraak wordt gewenst alvorens het plan verder in procedure te brengen. Tegen het ontwerpplan bedrij venterrein De Haar 11 zijn twee bezwaarschriften ingediend. Bin nen afzienbare tijd komen voor stellen met betrekking tot deze bezwaarschriften en het ontwerp-bestemmingsplan. NED. HERV. KERK 8.30 uur en 10.15 u. (Jeugd dienst) ds. A.W. Berkhof Uit- gangscollecte: Interkerkelijk Vredesberaad. Oppasdienst: Jenny Vukkink en Ariètte Groen. 19.15 uur Open Deur samenkomst. Ds. Doude van Troostwijk uit Eerbeek. GEREF. KERK 9 30 uur ds. v.d. Linden uit Dieren, 15.00 uur ds. H. Pol uit Hellendoom. In beide diensten is de le coll. voor de kerk en de 2e voor rente en aflossing. Kindemeven- dienst (klas 3 en 4) Rita Schuppert en Hans Paalman. Oppasdienst: Herma Tromop en Jenny Aanstoot Mevr Smid-Manenschijn, mevr. Beldman-Ekkelkamp, Fokke- lien Schuppert (res.) UK. KERK Zaterdag: 17.00 uur. zondag 9.30 uur. DUKERHOEK 9 30 uur ds. CC. Addink. Bed. Heilige Doop. Uitgangs collecte „Bethanië". QKKENBR0EK 14.00 uur Bevstiging en in trede ds. G Bouman. Beves tiger ds. W.CC. Polhuys uit Colmschate Uitgangscollecte: Kerkvoogdij. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19 00 uur, zondag 8D0 en 11.00 uur. pionnen igen de besluiten van G.S. tot ledkeuring van de komplannen |n zeven beroepsschriften inge- lend bij de Kroon. Omdat fide complexen van de Dura lenkort gereed komen wor- ;n plannen ontwikkeld voor in- ting van het dorpsplein, arbij de locale middenstand 'ordt ingeschakeld. Ten aanzien an een mogelijke aankoop van iet complex van de Mengunie chrijven B. en W., dat mis- chien een strook grond van 25 neter, vanaf de gevel van het ude gemeentehuis tot aan de chtërgrens van het terrein van e Mengunie, kan worden aan- ekocht. Uit het overleg is ge leken dat er thans geen verder [aande zaken met de Mengunie unnen worden gedaan. Iet bestemmingsplan Twen- laarsveld is onherroepelijk ge worden. Tegen het besluit van tot goedkeuring der be- temmingsplannen De Haspel, le Holterberg (camping Ven- klaas) zijn beroepschriften in- ;ediend bij De Kroon. De heer G.W. Hogenkamp, bur gemeester v.d. Borchstraat 9, heeft beroep ingesteld tegen een besluit van B. en W. van 10 juni 1980 om hem de gevraagde vergunning voor het vernieu wen van een schuur te weige ren. De commissie beroep- en bezwaarschriften, die op 8 sep tember de heer Hogenkamp heeft gehoord, merkt op dat aan de Beukenlaan 'een schuur heeft gestaan die op 21 oktober 1977 is afgebrand. De bouwaan- vrage heeft betrekking op de herbouw van de schuur. Het perceel heeft in het be stemmingsplan buitengebied de bestemming agrarisch gebied van landschappelijke waarde. De voor dit gebied aangewezen gronden zijn bestemd voor agra risch gebied zonder bebouwing, alsmede voor de opbouw, het behoud en het herstel van de voorkomende, dan wel daaraan eigen landschappelijke, natuur wetenschappelijke of cultuurhis torische waarden, zodat oprich ting van gebouwen op dit per ceel niet is toegestaan aldus de commissie, bestaande uit de he ren A. Moeliker, voorzitter en H. de Blaauw, secretaris. Op de schuur waren volgens de commissie de overgangsbepalin gen, behorende bij het bestem mingsplan buitengebied, van toepassing. Op grond van deze bepaling mpgen gebouwen, die in strijd zijn met het bestem mingsplan, ondermeer onder be paalde voorwaarden worden vernieuwd. In geval van ver woesting door een ramp dient een aanvrage om vergunning voor de herbouw binnen 18 maanden na verwoesting te zijh ingediend. Zoals hierboven is vermeld is de schuur op 21 ok tober 1977 afgebrand De bou- waanvraag dateert van 16 april 1980, zodat deze veel te laat is ingediend om herbouw mogelijk te maken met toepassing van de jvergangsbepalingen. In het be roepschrift wijst betrokkene ïrop, dat hy de schuur destijds reeft gekocht van de heer Pief- rers en dat hij toen in de vaste veronderstelling verkeerde, dat ?en afgebrande schuur op de zelfde plaats herbouwd mocht worden. Nadat dit door gemeen tewerken was bevestigd heeft hij de grond gekocht. Geen contact met gemeentewerken Ter zitting is gebleken, dat Ho genkamp de grond niet van de heer Pieffers, doch van de heer Aaftink heeft gekocht. Voorts heeft adressant ter zitting ver klaard, dat hij ten tijde van de aankoop van de grond geen contact met gemeentewerken heeft gehad omtrent de moge lijkheid tot herbouw van de schuur. De veronderstelling, dat herbouw mogelijk zou zijn, is-: gebaseerd op uitlatingen van de vorige eigenaar Voorts heeft adressant ter zit ting meegedeeld, dat hem in april 1980 door een ambtenaar van gemeentewerken is toege zegd, dat er bouwvergunning verleend zou worden voor de herbouw van de schuur. Uit nader onderzoek is naar vo ren gekomen, dat wellicht een positieve indruk is gewekt over de herbouwmogelijkheden, doch dat tevens enige tijd later tegen de aannemer is gezegd, dat met het bestellen en aanvoeren van de bouwmaterialen moet worden gewacht tot de bouwvergunning verleend is. De stellige bewering van adressant, dat de bouwver gunning is toegezegd, is dan ook niet juist gebleken. Gelet op het vorenstaande is de commissie van mening, dat de bouwver gunning wegens strijd met het bestemmingsplan terecht is ge weigerd. In het hoofdstuk algemeen be heer van de begroting 1981 schrijven B. en W. (in de nota van aanbieding), dat zij hebben besloten tot het invoeren van een zelfstandige afdeling wel zijnszaken en dat de bezetting van de afdeling onderwijs c.a. zal worden ingekrompen. De bedoeling is dat twee functio narissen van „onderwijs" de nieuw te vormen afdeling wel zijnszaken zullen gaan beman nen. Een der functionarissen werkt thans tevens voor een halve week voor personeelszaken. Hij zal straks enkel voor een halve weektaak op „welzijnszaken" blijven werken. Er ontstaat een vacature van een halve week taak bij onderwijs c.a. Na de af splitsing bestaat de afdeling nog uit de onderdelen onderwijs en personeelszaken. Versterking der afdeling willen B. en W. realise ren door de halve vacature om te zetten in een volledige. Daarmee is naar raming f 25.000,- gemoeid. Er wordt dan een personeelsbezetting bereikt, die voorshands voldoende kan worden geacht. B en W zijn met deze voornemens gekomen, omdat er in het komende jaar aandacht zal worden geschonken aan zaken als rechtspositierege lingen, onderzoek mogelijkheden deeltijdenarbeid, invoering pro cedure voor werving en selectie van nieuw personeel, bevorder- ingsbeleid e.a. Een zogenaamde populaire begroting zal voor de algemene beschouwingen huis aan huis worden verspreid. De reserve onderhoud en verbe tering van wegen op 1 januari 1980 was rond f. 186.500. De ge wone dienst sluit met een batig saldo van f.377 000, welk bedrag geheel aan de reserve zal wor den toegevoegd. Jaarlijks kan een bedrag van f. 140.000 aan de reserve worden onttrokken. Voor 1981 betekent dit, aldus B. en Wdat dit bedrag kan worden gebruikt voor uitvoering van herbestratingen c.q. het aan brengen van slijtlagen. In tegen stelling tot voorgaande jaren is het onderhoud van straten en wegen na 1981 niet in het inves teringsschema opgenomen. Nu de werkzaamheden als normaal jaarlijks onderhoud worden aan gemerkt zullen de kosten ervan geleidelijk uit het schema ver dwijnen. De vraag of het wenselijk of noodzakelijk is daarvoor in aanmerking komende wegen te verbreden tot 4.5 meter kan eerst worden beantwoord als de financiële gevolgen kunnen wor den overzien, schrijft het college. De ontvangen rijksvergoeding voor het kleuteronderwijs is onvoldoende om de kosten te kunnen dekken, schrijft het col lege. Aan doeluitkeringen en enkele andere inkomsten wordt voor 1981 geraamd f 669.516,67.; kostenraming f 772.028,50. Nade lig saldo f 102.511,83. In 1980 was het nadelig saldo f 82.100,94. De helft der stijging is veroorzaakt door een hogere raming van de kapitaallasten. In de begroting is ook de ver bouw van de school in Dijker- hoek verwerkt wegens stichting van de kleuterschool. Per 1 augustus 1980 moest aan een leidster van de openbare Kol-kleuterschool ontslag wor den verleend wegens daling van het aantal kleuters. Verwacht wordt dat in 1981 gemiddeld 45 kleuters de school zullen bezoe ken, zodat het aantal leerkrach ten niet verder zal dalen. Aan de openbare Haarkleuterschool zal ingaande 1 aug. 1981 een der leidsters ontslag moeten worden verleend wegens opheffing van De Open Deur-groep Holten, be legt a.s. zondag 28 september de eerste bijeenkomst van dit win terseizoen in de Ned. Herv. Kerk. Spreker is bij deze bij eenkomst ds. W.I. Doude van Troostwijk uit Eerbeek. Mede werking wordt verleend door het gemengd koor uit Nijbroek. De officiële aanvangstijd is 19.15 uur, doch vanaf 19.00 uur is er samenzang met orgelbegeleiding van Anton Koopman. Om alles gemakkelijk te houden wordt aan de ingang aan elke bezoe ker een programma uitgereikt met o.a. de tekst van de te zin gen liederen. Traditiegetrouw rekent de „Open Deur-groep" ook dit seizoen weer op de be langstelling van zeer velen. Een bedrag van f50.000, dat als telpost onder kapitaallasten is opgenomen, zal in 1982 nodig zijn voor dekking van de uit gave „wegens het uitvoeren van een hertaxatie van alle ge bouwde eigendommen van de onroerend-goed-belastingen". Dit bedrag zal in 1981 niet nodig zijn. Het is mogelijk het aan te wenden voor een uitgave, die geen konsekwentie heeft voor de komende Jaren. De gedachten van B. en W gaan daarbij uit naar de kosten van het restau reren van de korenmolen Dij kerhoek. Het staat nog niet vast welk bedrag voor rekening der gemeente zal komen. Daarom wil het college de stelpost van f50.000 voor genoemd doel re serveren, zo wordt meegedeeld in de nota van aanbieding be groting 1981. Het tekort van de openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum is aanzienlijk terug gelopen, namelijk van f69.593,42 naar f4424,25. Dat is hoofdzakelijk een gevolg van de verhoging der rijksvergoeding ter dekking van de exploitatie kosten. Er is overgestapt van een vergoedingssysteem van een bedrag per school, per klas en per leerling naar een systeem van een bedrag per ruimte- eenheid, per leerling, alsmede een vast bedrag. De uitgaven worden geraamd op f291.993.75; de inkomsten op f 1.287.569,50. Het leerllngental groeit nog steeds. Op 1 september 1978 wa ren er 1284 leerlingen, in 1979 1321, op 1 september 1980 1370. Per 1 september van dit jaar waren ze als volgt verdeeld over de afdelingen: brugklas 323; mavo 347; havo 370; atheneum 330. B. en W. vragen zich af of er nog verdere stijging zal ko men van het leerlingental. Met vrij grote zekerheid wordt aan genomen dat het hoogste punt is bereikt. Stichting van een havo te Colmschate kan van in vloed zyn op het leerllngental. Het ware te wensen dat het leerlingental zich zal weten te handhaven op ongeveer 1000. Er zyn nog onvoldoende onder wijsruimten. Er is een tekort aan vaklokalen, met name voor natuur- en scheikunde, aard rijkskunde, expressie en muziek. Stijgt het leerlingental, dan moet naar ruimte elders in het dorp worden omgezien. Volgens de Staatssecretaris is uitbreiding alleen mogelijk via opneming in het scholenbouw plan. Wat Holten betreft zal dit nog wel een aantal jaren duren, zodat verdere uitbreiding een lange termijn-zaak gaat worden, aldus B. en W. Zij willen hier over in Den Haag duidelijkheid zien te krijgen en met name uitbreiding van bepaalde vaklo kalen bepleiten. Bibliothecaresse Sinds jaren is het de wens van de schoolleiding een eventueel part-time bibliothecaresse te krijgen In het afgelopen school jaar is iemand als zodanig werk zaam geweest via een zoge naamde werkverruimende maatr regel. Het is mogelijk nogmaals via genoemde maatregel iemand voor 52 weken te krijgen, maar er is grote behoefte aan een bi bliothecaresse in continue dienst, derhalve in gemeentelijke dienst en voor rekening der ge meente. Vooralsnog gaan B. en W. er van uit dat via een W V.-maatregel(werkverruimende) een bibliothecaresse tewerk ge steld kan worden. Voor de kos ten van toezicht op en begelei ding van deze kracht gedurende de aanloopperiode is op het in vesteringsschema voor 1981 f2000.00 opgenomen. Dagmavo volwassenen. Ook voor het cursusjaar 1980/1981 was het moeilijk een eerste leerjaar van de grond te krijgen. Uiteindelijk kon in au gustus met plm 11 cursisten worden gestart, maar dat was alleen haalbaar voor de vakken Nederlands en Engels. Voor meer vakken moest doorverwe zen worden naar Deventer. Hoe lang de dagmavo zich staande kan houden is volgens B. en W. de vraag. Ze is thans volgroeid qua aantal leerjaren. Dat bete kent dat in het a.s. voorjaar de eerste diploma's kunnen worden uitgereikt. Alle lessen kunnen dit schooljaar worden gegeven in twee leegstaande lokalen in de o.l. Dorpsschool. Er was practisch geen interesse voor kinderopvang ten behoeve van moeders die de school bezoeken. Daarom is er geen verder werk van gemaakt, schrijft het colle ge haar betrekking. Het bedrag per kleuter voor vervanging van ontwikkelingsmateriaal is ge handhaafd op f 46,25. Op basis van de uitgaven in de begroting 1981 wordt voor het openbaar kleuteronderwijs ge middeld per lokaal meer uitge geven voor onderhoud, verlich ting, verwarming en schoon houden van schoolgebouwen dan de daartegenover staande rijks vergoeding. In verband daarmee, aldus de nota, heeft het bijzon der kleuteronderwijs recht op de gemiddelde overschrijding per lokaal. Voor 1981 wordt de aan het bijzonder kleuteronderwijs uit te betalen overschrijding ge raamd op f 20.000. Ook in 1981 zal een leidster aan de bijzondere kleuterschool aan de Hoffesstraat werkzaam mo gen zijn. Een lokaal zal in ge bruik zijn als werklokaal, het ander als speellokaal. Aan de bijzondere kleuterschool aan de Schoolstraat mogen twee leid sters verbonden blijven. Het Regionaal bureau Cultureel Jongeren paspoort, postbus 555 te Almelo, heeft sinds een aan tal maanden een bureau geopend in Bome. Vanuit deze plaats wil het bureau de deel name van jongeren aan alle vormen van culturele activitei ten bevorderen in tachtig ge meenten in Overijssel en Gelder land. Een bereik van vier pro cent van het potentieel aan C.J.P.-houders wordt te gering geacht en daarom, aldus het bu reau, dient de grootste groep via het onderwijs te worden bereikt. Het gebruik van het c.j.p. biedt zowel individueel als klassikaal voor de leerlingen veel voorde len, die uitgaan boven alleen een reductiekaartje. Het Regio naal bureau heeft zich tot de scholen gewend met het verzoek aandacht te schenken tijdens de lessen aan de financiële en in houdelijke voordelen van het C.J.P Het is de bedoeling gega digden voor een C.J.P. te note ren. De kosten bedragen f6.50 per uitgereikt paspoort, na af trek van tien procent provisie. Vrijdag 26 september 14.30-18.00 uur: Gezellige wa renmarkt in de Tuinstraat. 20.00 uur: Concert „Holtena mannenkoor" en „New Valley- singers" in Kerkelijke centrum „De Kandelaar". Toegang vrij' Zaterdag 27 september 11.00-14.30 uur: „Open Huis" fo toclub „Profoto" in het „Paal- huus" Beusebergerweg. 13.30 uur: Aanvang .Zuurberg- cross" Zondag 28 september 14.00 uur: Discobal in café „De Wippert" (zie adv.) 19.30 uur: Dansen in bar- dancing „Boode" Bathmen (zie adv.). 20 00 uur: Dansen in bar- dancing 't Boekje Bathmen (zie adv). Maandag 29 september 19.30 uur: Openbare raadsverga dering ten gemeentehuize (zie agenda). 20.00 uur: Ledenvergadering afd. Holten Veilig Verkeer Nederland (WN) in hotel ..Vosman" 20.30 uur: Algemene Ledenver gadering ZVV „Blauw Wit" in clubhuis. Dinsdag 30 september 20.00 uur: Jaarbijeenkomst St. Paardrijden Gehandicapten in „Het Bonte Paard" (zie adv.). 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. Vrouwengroep Dijkerhoek in „Bethanië" Eigen avond. Zaterdag 4 oktober 8.30 uur: Aanvang Proc. Selec tiewedstrijd voor pony's. Terrein „Zuurberg" (zie ber.). Maandag 6 oktober 20.00 uur Schrijfavond Amnesty International in hotel „Vosman" (zie ber.). 19.45 uur: Modeshow afd. Espelo N.B. van Plattelandsvrouwen m.m.v. plaatselijke modezaken in gebouw „Trefpunt". Dinsdag 7 oktober 20.00 uur: Aanvang cursus Een heidsdiploma E.H.B.O. in Huis houdschool „De Noordenbarg". 20.00 uur: Ledenvergadering afd. Holten d'66 in zaal „Vosman". 20.00 uur: Bijeenkomst afd. Dij kerhoek N.B. van Plattelands vrouwen in „Het Bonte Paard" Spr. prof. Bladergroen. Onder werp „Het kind in de huidige samenleving." Vrijdag 10 oktober 20.00 uur: Eerste klaverjaswed- strijd comp. '80/81 ZW „Blauw Wit" in clubhuis. Zaterdag 11 oktober 20.00 uur: Start Elfde „Nacht om Holten" (oriënteringsrit voor beginners en gevorderden) bij café „De Biester". TANDARTS W. Pot, Bilderdljkstraat 3, Goor, tel. 05470-2279. Spreekuur spoedgevallen: 17.00-17.30 uur. Hulp buiten spreekuur na tel. afspraak. WIJKVERPLEGING Mevr zr. M. Koggel, Magy- nenenk 115, Deventer, tel. 05700-25757. De weekenddienst gaat in vrijdagavond 18.00 uur en duurt tot maandagmorgen 8.00 uur. Tijdens de wee kenddienst kunt u de wijk verpleegster In ieder geval bereiken 's morgens vóór 8.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur. ZIEKENVERVOER AMBULANCEDIENST Telefoon dienstdoende arts of alarmnummer 0011. OPEN BEJAARDEN- WERK Tafeltje dekje. Inlichtingen tel. 1201 ^en 1517. ZUIGELINGEN CONSULTATIEBUREAU Elke donderdag van 8.15-11.30 uur in wij kgebouw Stichting Kruiswerk, Gaar- denstraat. ZIEKENFONDS Elke vrijdag van 8.30-10.00 uur spreekuur wij kge bouw Stichting Kruiswerk, Gaar- denstraat. FYSIOTHERAPIE Alle werkdagen wijkgebouw Stichting Kruiswerk, Gaar- denstraat STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING „MIDDEN-OVERUSSEL" Bureau Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 31, Holten, tel. 05483-2784. Spreekuren: al gemeen maatschappelijk werk maandag t.m. vrijdag van 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. Gezins- en bejaardenverzor ging maandag tm. vrijdag van 830-930 uur. Telefoni sche hulpdienst tijdens het weekeinde 05486-16465. DIERENARTS Th. A. Oostenbrug, Biessen- plasstraat 5, tel. 05483-15 15. GEM. ENERGIE BEDRIJF Storing elektriciteit en gas- voorziening, telefoon 1814. POLITIE Telefoon: 1352 en 2655. Na 18.00 uur bellen: 05200-71234. BRANDWEER Telefoon: 2222 (dag en nacht).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3