Bezetting hal na twee dagen Jeugddienst Meer uitgaven en uitkering gemeentefonds Oid-plaatsgeuoot eerste op ergelrwoors in Nijmegen Riim 5688 LW.F. is er ook S Ijouwmaati iserooK. - k 1 m Jw- Parker- I Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Vrijdag 26 september 1980 32e jaargang - nr. 39 Hoofdredacteur J Wlggers Kolweg 14, tel 05483 1356 Red medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70, tel 05483-2699 Stichtingsbestuur: W H Beijers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7. Almelo, tel. 05490-16666 Onze oud-plaatsgenoot Jan Wil lem (Wim) Jansen heeft op het 8e Internationale Orgelconcours (Orgeldagen Rijnstreek) te Nij megen met het behalen van de eerste prijs een schitterend suc ces behaald. Van 24-29 maart hebben 47 kandidaten uit Duitsland, Zwit serland, Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland „proefgespeeld" waarvan 8 zich plaatsten voor de „halve finale" op het concours in Nijmegen op vrijdag 19 en zaterdag 20 sep tember. Drie van hen t.w. mej. Viviane Loriaut uit' Marseille, Wolfgang Gluxam uit Wenen en Wim Jansen uit Toulouse (Frankrijk) kwamen in de finale waarbij de jury die bestond uit Xavier Darasse, Montauban (Fr.), Michael Radulescu, Wenen en Ewald Kooiman, Amsterdam de eerste prijs van f1500.- toe kende' aan Wim Jansen voor de magistrale vertolking van Cesar Franck's „Grande Pièce Symp- honique" een echt romantisch orgelwerk, met een langzame in leiding, een vurig allegro, een hemels adagio (onderbroken door een toccata-achtig scherzo) en een fragmentarische overgang naar de slotfuga. Wim Jansen kreeg z'n eerste orgellessen van de Goorse musicus Jan K. Warmink en ontving z'n verdere opleiding in Enschede en Den Haag. Hij woont reeds enkele jaren met z'n vrouw en twee kinderen in Toulouse (Fr.) waar hij leraar orgel en clavecimbel is aan het stedelijk conservato rium. De 35 slachters van de plm. 40 werknemers tellende Coöp. Slachtploeg „Holten U.A." die op vrijdag 5 sep tember in staking gingen en in de vroege ochtend van 17 september gedurende enkele uren met luxe luto's de toegang tot de Exportslachterij- yieeswarenfabriek U-Vlees B.V. aan de Pannenbak- kersstraat blokkeerden - waaraan door de Rijkspolitie een eind werd gemaakt nadat bemiddelingspogingen tan burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard >p niets waren uitgelopen - hebben donderdagmorgen 18 september rond 7 uur bij een snelle actie de grote Stal voor de aanvoer van varkens bezet, de toegang t een aantal luxe auto's geblokkeerd en de deuren i de binnenkant gebarricadeerd met ijzeren hek ten, balen stro en wat in de stal nog meer voor het grijpen lag. Binnen vtjf minuten kon er nie mand meer binnen zonder per- misseie van stakingsleider Ton Zelssink, districtsbestuurder van het FNV Het bezetten van de varkensstal waardoor aanvoer van varkens en slachten niet meer mogelijk was ging als een lopend vuurtje door het dorp en toen de radionieuwsdienst er melding van maakte kwam een groot aantal nieuwsgierigen een kijkje nemen Er viel echter heel weinig te beleven behalve de ac tiviteiten van persfotografen en mensen van T V die o.a. opna men maakten van de bedrijvig heid in de stal waarin men bin nen kon komen door een raam. Stakingsleider Zeissir.k deelde de pers mede redelijk optimis tisch te zijn over de afloop en geloofde dat directeur Udema vandaag of morgen wel soepeler zou worden Het zal hem inmid dels toch wel duidelijk zijn dat de jongens het echt menen. Ze hebben zich voorbereid op een langdurige bezetting. Wij hebben voor 36 uur eten en drinken bij ons, er komen slaapzakken er is voldoende stro om een tukje te doen. Onderhandelingen Teneinde de kwestie tot een voor beide partijen aanvaard bare oplossing te brengen had donderdagmiddag in Apeldoorn een bespreking plaats tussen de heer Udema en de heer R Dik algemeen secretaris Voedings- Gebruik deze voor het opgeven De varkensontvangsthal aan de Pannenbakkersstraat waar aan de jeugd stickers werden uitge deeld bond FNV en de heer C. Gijsen, U ontvangt een fraaieParker-Jotter ballpoint districtsbestuurder cnv en bur- gemeester mr WL.FC ridder alsU een nieuwe abonnee opgeef t. van Rappard als bemiddelaar Het was een korte bespreking «hmna waarop besloten werd tot het I houden van een tweede btfeen- Naam. J komst op vrijdag 19 september, waarop ieder agendapunten ter Adres- g behandeling kon inbrengen. Woonplaats: Eisen Geeft op ais abonnee De heer Dik kwam toen met de op het Holtens Nieuwsblad volgende eisen op tafel: Dhr/mevr: I 1 Udema ondertekent een ver- I klaring dat U-vlees BV het con- Adres; jj tract met de Coöperatie herstelt Woonplaats: l|i sltuatie van v00r 5 s6P" Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half W 2 Udema komt. met een door jaar/per jaar. .JL hem ondertekend voorstel voor een mimmumgaran tie vergoeding van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. van een redelijk bedrag, dat voor onderhandeling vatbaar is. 3. Pas als aan deze twee eisen is voldaan wil de heer Dik bij de bezetters bepleiten dat zij hun actie opschorten Udema ging hiermee in principe accoord maar wenste eerst nog met z'n juridisch adviseur en z'n personeel nader overleg. Ook de heer Dik wenste eerst nog nader overleg met stakingsleider Ton Zeissink. Personeel eenstemmig Tijdens de vrijdagmiddag 19 sept, in de bedrijfskantine ge houden bijeenkomst waarop alle ruim 100 personeelsleden aanwe zig waren werd het woord ge voerd door de heer Dik die tij dens zijn toespraak doe» de werkwilligen - waaronder een groot aantal FNV-ers - herhaal delijk verwijten naar het hoofd werden geslingerd omdat hun bond zich alleen inzet voor de stakers en niet voor werkwilli gen die van deze actie ook de dupe kunnen worden. De heer Dik - triest gestemd - gaf toe dat het een vervelende zaak was dat men twee groepen werkne mers tegenover elkaar had ge vonden, iets wat nooit eerder was gebeurd. Nadat burgemeester Van Rap pard - die in een eerste bijeen komst met de werkwilligen evenals de districtbestuurders van het CNV de heren Koster en Gijsen - een dringend beroep had gedaan om rond de tafel tot een voor alle partijen aan vaardbare oplossing te komen nogmaals hiervoor had gepleit werden door mr Canté de door de heer Dik gestelde eisen be kend gemaakt en met algemene stemmen door de werkwilligen verworpen en werd eveneens met algemene stemmen besloten tot een kort geding dat vrijda- Bijeenkomst werkwilligen in de bedrijfskantine gavond door de rechtbank in Almelo onder presidium van mr. H.J van der Biesen werd be handeld. Vanwege het spoedei sende karakter deed de presi dent van de rechtbank onmid dellijk na het geding uitspraak, maar niet eerder dan nadat hij achter gesloten deuren getracht had een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vin den. „Tot mijn spijt is dat mis lukt" begon de president zijn uitspraak. Wat ik ga beslissen is misschien voor de één prettig en voor een ander droevig, maar het is een feit dat toch iedereen verliest. Bespaar mij dan ook enig teken van goed- of afkeu ring Vanwege de onrechtmatige bezetting beval hij die binnen 2 uur na zijn uitspraak te beëin digen en zo niet, dat dit dan met behulp van de politie zou worden afgedwongen. Ten aan zien van de verhoudingen bin nen het bedrijf, waar de 105 personeelsleden niet bereid zijn toe te staan dat alle 34 slach ters maandag terug zouden mo gen komen - een eis van de stakers en de Voedingsbond FNV - zei de president. Beide partijen hebben hun best ge daan Maar de situatie van de laatste dagen heeft gemaakt dat er in beide groepen, als je die zo maar weer laat samenwerken, ongelukken komen. Helaas moet ik geloven dat dat zo is. Maar misschien heelt de tijd de wonden en ik hoop dat zeer ve le, of beter alle slachters weer een modus vinden om daar weer aan het werk te gaan. Ik verwacht van de 105 en van U-Vlees, dat zij mee zullen wer ken dit probleem op te lossen in zo'n kleine plaats als Holten. De stakers die van de uitspraak zeer snel op de hoogte waren hadden binnen een half uur de hal ontruimd, zodat de politie niet in actie hoefte te komen. Het conflict heeft me. zo zei de heer Udema persoonlijk, heel veel gedaan. We hebben nog niet eens uitgerekend wat het me als ondernemer heeft gekost. Dat interesseert me ook niet. Mij treft meer de menselijke schade die is toegebracht. Hij is niet bang, dat door de acties de Aanstaande zondag, 28 septem ber, wordt er om 10.15 weer een Jeugddienst gehouden in de Hervormde Kerk. Omdat het op deze dag ook Vredeszondag is, kozen wij als thema „Wie durft?" Dat is de (in het klein en in het groot) steeds weer klinkende oproep van iemand die ruzie zoekt. Met het gevolg dat we ons steeds weer tegen elkaar wapenen en verdedigen. Maar het is tegelijk de vraag die het Interkerkelijk Vredesbe raad (IKV) in ons midden legt: Wie durft in Godsnaam nu eens in te gaan tegen die eeuwige spiraal van agressie en geweld? Spelend, zingend, biddend, luis terend, willen we proberen iets aan die vrede te doen waartoe de Bijbel ons oproept, dichtbij en verweg. Kom je ook mee doen? Er is een gestencilde li turgie aanwezig, en na afloop wordt de bekende Vredeskrant uitgereikt. Ds. Berkhof is de voorganger. Graag tot ziens, zondag om 10.15 uur. De Herv. Jeugddienstkommissie verhouding tussen de slachters en werkwilligen zodanig is ver slechterd. dat de werksfeer niet meer goed kan worden. Ik heb ze geschreven dat ze kunnen solliciteren en ondanks wat er gebeurd is, sta ik niet bij voor baat afwijzend tegenover deze mensen. Ik hoop dat degenen die hét vertrouwen niet hele maal kwijt zyn, terug willen komen. Daar zal menigeen het moeilijk mee hebben en ook daar heb ik volledig begrip voor, zo zei directeur Udema. Geboren: Inge dv; H.A.G. Smit en J. Paalman. Ondertrouwd: A. Polhoud, oud 24 jaar, Rijssen en G.A. Jansen-Manenschijn, oud 21 jaar, Holten. Gehuwd: A.M. Prins, oud 23 jaar, Lochem en J.W. Stegeman, oud 20 jaar, Holten. Overleden: Mej. J.H. Manen- schijn, oud 75 jaar, Holten. De jaarlijkse collecte voor het Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding heeft in de afdeling Holten een bedrag van f 5628,35 opgebracht, waarvoor wij iedereen die aan dit resul taat heeft meegewerkt hartelijk danken. Het plaatselijk comité „Wij zijn verheugd dat wij er opnieuw in geslaagd zijn U een sluitende begroting te kunnen aanbieden, met op de post voor onvoorziene uitgaven een bedrag van f274.217,28", aldus schrijven B. en W. van Holten in de nota van aanbieding met investerings programma 1981 tot en met 1985 van de gemeentebegroting 1981. De uitgaven van de gewone dienst, met uitzondering van het ver- rekenhoofdstuk, zijn geraamd op f32.15.7,248,31; de uitgaven op f31.883.031,03. De in de begroting opgenomen werkelijke uitgaven en inkomsten zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan dtSuitkom- sten van het dienstjaar 1979. Het aantal inwoners is gesteld op 8825. Per 1 januari 1980 was het 8828. Evenals voor 1980 heeft het college voor 1981 de nullijn gehanteerd. Ook nu aldus B. en W., kon deze beleidslijn in goed overleg worden gerealiseerd, zoneter dat zulke een negatieve invloed op de uitvoering van de gemeente lijke taken zal hebben Ten opzichte van 1979 zijn de uitgaven op de gewone dienst gestegen met f 682 800 ofwel £HJ% Het financieringstekort op 1 januari 1981 zal naar ra ming f 6 668 300 bedragen (per 1 januari f5 89 1 000» Dat tekort, leggen B en W. uit. is gegroeid met f777 300. 8inds 1979 is een geldlening van f.2 miljoen aangetrokken Het is misschien nodig in het komende jaar op nieuw een of meer langlopende leningen af te siuiten, aangezien de financieringsbehoefte opnieuw boven het toegestane minimum dreigt te stijgen, aldus B. en W. Gemeentefonds Uitvoerig gaat het college in op de algemene uitkering uit het gemeentefonds De verslechterde sociaal-economische situatie van Nederland komt naar voren in een circulaire van de staatsse cretaris van Binnenlandse Za ken Daarin is o m opgemerkt dat bij het opdragen van nieuwe taken aan gemeenten expliciet (uitdrukkelijk» bezien wordt of en in hoeverre hiervoor compen satie is geboden. Het Rijk ziet zich, aldus de circulaire, ge noodzaakt de groei van de uit keringen van het gemeentefonds lager te stellen dan tot dusver gebruikelijk was. Er wordt verder in de nota aan gegeven hoe de berekening is van het bedrag voor onvoorziene uitgaven in de primitieve begro ting Ze betekent in ieder geval dat de gemeente uit het ge meentefonds f64000 minder ont vangt. De prijscompensatie voor 1980, oorspronkelijk vastgesteld op 2is alsnog opgetrokken tot 7%. Voor 1981 wordt uitgegaan van een prijsstijging van 3 5% ten opzichte van 1980. Bij de bere kening van de uitkering ge meentefonds is uitgegaan van 8825 inwoners; elke inwoner meer of minder betekent een verhoging of verlaging van f375,-. Er is voorts uitgegaan van een aantal van 2525 wonin gen. Bij een bedrag per woning van f73,44 en een uitkeringsper centage van 552 is dit per wo ning een uitkering van f 405,-- aldus B. en W. Ingaande 1981 wordt begonnen met de wijziging van berekening van de algemene uitkering voor het onderdeel sociale zorg. De uitgaven betreffen vervoerskos ten leerlingen b.l.o., Soweco, re geling beeldende kunstenaars, algemeen maatschappelijk werk, preventieve gezondheidszorg, ge neeskundig schooltoezicht, jeugd- en volksontwikkelings werk. Deze uitgaven werden voor 80% meegenomen in de al gemene uitkering. Door decentralisatie van het so ciaal cultureel werk worden de kosten der onderdelen op andere wijze in de uitkering opgeno men. Voor het grootste deel zal de verandering ingaande 1981 voor 50% worden ingevoerd Dat betekent dat het bedrag per woning met f 1,25 wordt ver hoogd en per inwoner met f0,75 wordt verlaagd De gehele opzet houdt een verlaging m van de algemene uitkering van f20 761,06 of f2,34 per inwoner. Tegenover dit bedrag staat vol gens de nota geen enkele com pensatie organist Wim Jansen

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1