erkoop postkantoor en oning voor drie ton Vorige week besloten 732 mensen Dagblad Tübantia irie weken ter kennismaking te gaan lezen voor slechts Komt uer ook bii? Eversberg 4- Blaiw Wit 5 Provinciale selectiewedstrijden „samengesteld" in Holten Eerste prijs Bergruitertjes TAFELTENNISNIEUWS Ontslagen bij het lager onderwijs Oplossing crossterrein HOLTENS NIEUWSBLAD - 26 SEPTEMBER 1980 - PAG. 5 raadsvergadering van 29 september a.s. komt aan de orde lorstel van B. en W. om aan het staatsbedrijf P.T.T. onder- te verkopen en in voile en vrije eigendom over te dragen ilppostkantoor met erf en ondergrond en de woning Gaar- aat 35 met erf en garage, groot ongeveer 894 m2, voor f. I, exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting. Voorts iet college voor aan de heer H. Roelofs, Dorpsstraat 42 te i, om niet over te dragen de eigendom van het perceel, groot uitvoerige toelichting wij- en W. erop, dat de raad vergadering van 21 mei le beslissing inzake het 1 tot verkoop van het stkantoor Gaardenstraat de w.w.woning Gaarden- 35 heeft aangehouden, de raad de destijds ge- de waarde van de opstal- laag voor kwam. De verzorgt over het alge- niet zelf de bouw van iostkantoren; ze laat dat nderen over. De huidige si- onbevredigend, met wat de administratie der betreft. Die van de wo- retwoning berust by het igbedrijf; die van het hulp- antoor ressorteert onder de ïene dienst. Gevolg van onbevredigende situatie is leen in de woning van de irhouder centrale verwar- is aangelegd, terwijl het B. en W. aanbeveling ide beide percelen van voorzien (gestookt door [ketel). Daarom is destijds [T.T. voorgesteld de woning 'garage en hulppostkantoor le gemeente aan te kopen, onderhandelingen in de maanden met P TT is idere basis gekozen dan in namelijk: bepaling der ipwaarde van de woning bezwaar van huur en van lulppostkantoor leeg en vrij i huur. Rekening houdende aard, hoedanigheid, ligging In vergelijking met andere, tgelijke objecten hebben deskundigen, n.l. van de eente en van de P.T.T., de ;oopwaarde geschat op f. 300, exclusief omzetbelasting, lis volgt gesplitst: a. woning erf en ondergrond f.70.000; hulppostkantoor met erf en ergrond f.230.000. minister van Volkshuisves- en Ruimtelijk Ordening ft geen bezwaar tegen het trekken van de w w - woning frdenstraat 35 aan haar be aming. Verkoop van w.w.- ilngen kan alleen aan de iilnghuurders plaats hebben, onttrekking is een admini- itieve zaak en kan alleen lts hebben als de raad heeft loten tot verkoop Normaliter loort de verkoop van wonin- tot de competitie van B en In dit geval wordt afgeweken de algemene voorwaarden verkoop van woning- 'oningen door de gemeente, college acht het bovendien 'enst een anti- :ulatiebeding in de overeen- :t op te nemen. Dit houdt dat de P.T.T. de woning voor i terrmijn van tien jaar alleen de heer J Dekker, kantoor- ider P.T.T. en huidige huur der mag verkopen als de ge meente Holten de toestemming heeft verleend. Dat beding geldt volgens B. en W. niet ten aan zien van het hulppostkantoor. Het anti-speculatiebeding geldt tevens voor tien jaar voor de opvolgende eigenaar. Regeling voor strook grond Om de bereikbaarheid van de bejaardenwoningen aan de Gaardenstraat te waarborgen dient voor de strook grond (in rit) tussen hulppostkantoor en de bejaardenwoningen de erf dienstbaarheid van overweg te worden gevestigd en wel op een 3.5 meter brede strook grond, opdat de bejaardenwoningen bereikbaar blijven voor zieke nauto, verhuiswagen. Het aan grenzende perceel, waarvoor de erfdienstbaarheid zal gelden, is eigendom van de woningbouw vereniging „Onze Woning", met welke vereniging de P T.T. de erfdienstbaarheid voornoemd zal dienen aan te gaan. Een strook grond van 103 m2, gelegen ten noorden van het hulppostkantoor en de bejaar denwoningen aan de Gaarden straat, is eigendom van de ge meente Holten. Ze is aange kocht bij raadsbesluit van 3 no vember 1955 van de heer H. Roelofs, Dorpsstraat 42 Holten, voor de realisering van het be stemmingsplan De Gaarden. Na uitmeting door het kadaster van de door de gemeente aange kochte grond bleek dat de on derhavige strook grond ten on rechte in de koop was begrepen. Volgens het kadaster is bij de uitmeting toegezegd, dat de strook om niet aan Roelofs zou worden overgedragen en dat er alsnog een grond transactie zou plaats hebben Dat laatste is nog niet gebeurd. De heer Roe lofs heeft de grond steeds ge bruikt als ware hij eigenaar Ge let op bovenstaande gegevens wil het college nu de situatie legaliseren en bedoelde grond om niet aan Roelofs overdragen op kosten van de gemeente De leden van de commissies gemeentewerken en financiën denken verschillend over het voorstel. Enkelen oordelen dat het voor de woning getaxeerde bedrag te laag is. anderen van beide commissies vinden het ge taxeerde bedrag van de woning weliswaar te laag, doch gaan akkoord met het eindbedrag voor het hulppostkantoor en de woning Andere commissieleden wensen huns standpunt voor te behouden. Het college meent dat verkoop van het hulppostkantoor met woning moet worden gezien als een complex dat aan de P.T.T. wordt verkocht. Het eindbedrag is bepalend als verkoopsom. Er is een splitsing in het taxatie- rapport ontstaan, doordat de opdracht tot taxatie van de woning anders luidde dan die van het hulppostkantoor. Subsidie koffieconcerten. Voor het organiseren van kof fieconcerten in het seizoen 1980/-« stellen B. en W. voor een eenmalig subsidie beschik baar te stellen en deze aan te merken als een garantie subsidie met een maximum van f. 3000,-. De Stichting Sociaal en Cultureel Werk heeft een aantal mensen bereid gevonden de concerten te organiseren, maar het bezoek is matig, waarschijnlijk door de geringe publiciteit, zeggen B. en W. in de toelichting. Als gevolg daarvan moest de exploitatie van het geheel wor den afgestoten met een nadelig saldo, dat de initiatiefnemers uit eigen zak hebben bijgepast. De organisatie kan op deze wijze niet worden bestendigd; vandaar het verzoek van de groep aan de gemeente om financiële steun. B. en W. menen dat het verzoek niet zonder meer moet worden afgewezen, aangezien culturele activiteiten als deze spaarzaam zijn in Holten. Het college meent dat een goede publiciteitscampagne het bezoe kersaantal kan doen toenemen. Een aantal bezoekers van 125 is voldoende voor een sluitende exploitatie Daarom komt het college met het voorstel om bij wijze van proef voor het seizoen 1980/— een eenmalige garantie subsidie in de exploitatie dispo nibel te stellen, onder voor waarde dat aan de concerten ruime publiciteit zal worden ge geven. Mocht na het seizoen blijken dat de interesse toch onvoldoende is, dan zou volgens het college moeten worden overwogen of, en zo ja hoe, de concerten dienen te worden voortgezet. Voor de viering van 30 april en 5 mei was een krediet beschik baar gesteld van f. 10.000, van welk bedrag f.4.000 zal overblij ven. De garantie-subsidie kan worden gedekt uit het bedrag van f. 4.000,-. De meerderheid van de commissie financiën is het eens met B. en W's voor stel. Een lid meent dat de aan vrage om subsidie had moeten worden ingediend door boven vermelde stichting Een commis sielid vindt een garantiebedrag van f 3.000 voor 5 a'6 concerten te hoog. TUINMACHINES Van Kollaan 11 Goor - Tel 05470-33 32 LAAT ER GEEN GRAS OVER GROEIEN HUUR EEN MOTORZEIS - -frets'»" (Ó3W SWU' wen"lsrnaK1°9 ,50 00^eAsQe^0,wanaa>OPa,,aa, vvv. UITTREKSEL UIT DE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN B. EN W. D.D. 19-9-1980 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: - aan de heer H. Simmelink voor de bouw van een garage bij het perceel Postweg 61 - aan O.A.D. b.v. te Holten voor het plaatsen van een hekwerk bii het perceel Burg. v.d. Borchstraat 2 - aan de heer A. v.d. Brink voor het vergroten van do veestal bij het perceel Oude Stationsweg 2 - aan de heer E.M. van Schooten voor de wederop bouw van een kalverschuur met tanklokaal bij het perceel Oude Deventerweg 45 - aan de heer W. Paalman voor het veranderen van de woning Weustenweg 5 - aan de heer D. Aaftink voor het vergroten van een wagenloods bij het perceel Oranjestraat 43 2. Het verzoek van de hotelexploitatie mij „de Holterberg" (D.J. Mekkering) om bouwvergunning voor het plaatsen van een houten woonbungalow bij het perceel Forthaarsweg 1 afgewezen 3. TIJDELIJKE STANDPLAATSEN WOONWAGENS: Van vestiging locatie woonwagens aan de Markeloseweg wordt afgezien. Vooruitlopend op aanwijzing definitieve locaties elders in de gemeente worden tijdelijk 6 standplaatsen gecreëerd aan de Markeloseweg 4. aan Jonge Poerink b.v. te Hengelo vergunning verleend voor het aanbrengen van een lichtreclame aan het pand Dorpsstraat 14, i.o.v. juwelier Bazuin 5. aan het Leger des Heils vergunning verleend voor het houden van een kledinginzamelingsaktie van 17 tot 29 november 1980 6. Benoemd tot leden van de commissie woonruimtezaken: Mevr. M.G. Eggink-ten Velde en de heren W. ten Berge, J. Calkhoven en J. Beldman U KUNT ZICH VOOR HET INWINNEN VAN INFORMATIE OVER DE ZAAK ZELF, DAN WEL OVER EVENTUELE MOGELIJKHE DEN TOT HET INDIENEN VAN EEN BEZWAAR OF BEROEP SCHRIFT IN VERBINDING STELLEN MET DE AFDELING AL GEMENE ZAKEN TER GEMEENTESECRETARIE RAADSVERGADERING De eerstvolgende raadsvergadering zal worden gehouden op maan dag 29 september 1980, 's avonds om 19.30 uur ten gemeentehuize De te behandelen voorstellen liggen voor een ieder ter inzage in de bibliotheek, Rörikstraat 3 INWERKING TREDING WET ALGEMENE BEPALINGEN MILIEUHYGIËNE Per 1 september 1980 is in werking getreden de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne. Op grond van deze wet is de vergun ningsprocedure ingevolge de Hinderwet aanzienlijk gewijzigd. Voor een nadere toelichting op bedoelde wet wordt verwezen naar de publikatie. Volgende week d.d. 3/10-'80 in het Holtens Nieuwsblad Op zaterdag 4 oktober a.s. zullen in de Beusberg te Holten, bij de fam. G. Landeweerd (erve Rietberg) samengestelde wedstrijden (dressuur, wegparcours, cross-country en springen) voor pony's worden gehouden. Het bestuur van de Bergruiters te Holten kreeg van de Provinciale bond de vererende uitnodiging van hun jaar lijkse wedstrijd een zodanige te maken dat die kan dienen als selectie-wedstrijd voor de provinciale kampioenschappen. Dit betekent dat alle Overijsselse pony-clubs naar Holten zullen komen met hun beste combinaties (minimaal L met winstpunten) om zich in Holten te plaatsen, zodat ongeveer 160 ruitertjes en pony's in Holten worden verwacht, waarvan er 80 geplaatst worden. Naast de Nederlandse kampioen Deltaruitertjes uit Kampen zullen zich dus nog plm. 25 verenigingen melden w.o. Lonxieker, de N.O.F. en de Bergruitertjes zelf. De start van deze unieke ponydag is voor de dressuur om 8.30 uur, de cross 10 uur en het springen om plm. 11 uur alles in de directe omgeving van de boerderij op het erve Rietberg. (O.a. in „Bolder- janskoele") Het bestuur van de Bergruitertjes is zeer content ever deze wedstrijd en is al druk in de weer om de „oxers", stijlspron gen, keuzesprongen etc. te plaatsen. Bij gunstig weer zal het wel weer een gezellige drukte zijn en de „Delle van Reetbarg" is dan ook voor deze gelegenheid ingericht om de inwendige mens te ver sterken. De toegang is gratis en alleen vanaf de Beusebergerweg! Op het zaterdag j.l. gehouden pony-concours te Almelo, kwa men de Bergruitertjes uit Holten weer goed voor de dag. Wisten ze onlangs op de provinciale kampioenschappen te Delden zich in de Klasse L. al een fraaie derde plaats met het achttal te veroveren, zaterdag in Almelo plaatsten ze zich als eer ste vóór o.a. de Looleeruiters en de Esruiters uit resp. Almelo en Wierden. De verdere uitslagen: Dressuur Klasse B. 2e Barbara Boode met Amourette 131 pnt.; LI le Jacob de KofF met Gom pie 124 pnt.; 2e Jacqueline Smit met Mistella 128 pnt. (andere ring); 4e Jan Aaltink met Rosell 122 pnt.; 5e Arie Beldman met Yvonne 121 pnt.; L2 le Sandra Dieperink met Sunny Girl 133 pnt. Springen Klasse L. 2e Kitty Bos - Silverstar; 4e Jacq. Smit - Mistella. Klasse Z. 2e Erik Vin cent met Mark. Zaterdag 27 september zullen de Bergruitertjes nog deelnemen aan het C.H. te Hellendoom, waarna het winterseizoen begint met de samengestelde wedstrij den (zie elders in dit blad) Het tekort van het lager on derwijs is ten opzichte van 1980 met ongeveer f117.000 toegeno men. De stijging is voor een derde veroorzaakt door het voor het eerst in de begroting opnemen van de salariskosten van de vakleerkracht lichame lijke opvoeding. De inkomsten bij de post kosten lager onder wijs bedroegen f886.758; de uit gaven f 1.051.045,47. Er heeft een verhoging van f8000 plaats ge had van de raming der exploi tatiekosten van de gymnastie klokalen. De raming der kapitaallasten is verhoogd met plm. f 15000 we gens aanpassing van het oor spronkelijk bedrag der kapitaal uitgaven (stichtingskosten) van het gymnastieklokaal Vrijheids laan. Door de daling van het aantal leerlingen/leerkrachten is de uitkering uit het gemeente fonds t.o.v. 1980 verminderd. Het bedrag per leerling voor aan schaf en onderhoud van school- Olympia-Holten jeugd Afgelopen zaterdag ging ook de tafeltenniscompetitie voor de jeugd van start. Het Holtense jeugdteam, Robert Klein Was- sink, Jan Vrugteveen en Henk Westerik vertrokken naar Goor om aan te treden tegen Olym- pia. Jan Vrugteveen had erg veel pech in zijn wedstrijden en dat kwam waarschijnlijk ook doordat hij nog met voluit heeft kunnen trainen, en bleef dan ook op nul punten steken. Henk Westerik was evenmin op dreef tegen de jeugd uit Goor en wist helaas geen partij op zijn naam te schrijven. Alleen Robert Klein Wassink wist de eer voor het Holtens team te redden en won één partij. Ook met het anders zo sterke dubbel wilde het die middag niet vlotten en gmg kansloos verloren. Uitslag 9-1 voor Olympia. komende week: goede moed beginnen aan deze strijd. Willem startte met een overwinning in twee games, waarna Fred niet onder wilde doen voor zijn teamgenoot en ook zijn eerste set in winst om zette. Rien wist ook een over winning op zijn naam te bren gen. Wilde het dubbelspel vorige keer nog niet zo lukken, deze maal werd de tegenstander ge nadeloos door Rien en Fred van tafel gespeeld, zoals dat in vak termen heet. Direkt hierna speelde Fred wederom een partij en ook deze werd aan zijn n ze gekar gebonden, terwijl Rien op zijn gemak het vijfde punt veilig stelde. Willem daarentegen ging duidelijk de boot in door zijn wedstrijd iets te licht op te vat ten, waarna ook Rien een steekje liet vallen, zodat de spe lers van KLM nog enige hoop koesterden op een gelijkspel maar deze hoop werd onverbid- dijk de grond in geboord door Fred die deze avond ongeslagen zijn partij wist te volbrengen en de overwinning veilig was ge steld Rien herstelde zich in zijn laatste set goed en won deze in twee games met ruim verschil, waarna ook Willem zich duide lijk wilde revancheren en zijn derde set in winst omzette, zo dat de eindstand 8-2 was ge worden voor het Holtens team. Za. 27-9 Holten jeugd Vjentac (Vriezenveen) aanvang 14.00 uur Ma. 29-9 Holten 2-Blauw Wit (Almelo) aanvang 19 30 uur Vr.: 26-9 Trefpunt (Bentelo>-Hol- ten 1 aanvang 19.30 uur. Holten 2-KLM Het 2e team trad in eigen zaal aan tegen KLM uit Haaksbergen en wilde men een woordje mee gaan spreken in de race om het kampioenschap, dan diende deze weestrtjd in winst omgezet te worden Dus gingen de spelers Fred Hulleman, Rien Lammer- tink en Willem Gütlich vol teweerd broedt nieuw strijdplan uit. Verder slechts een grote en geoaste stilte. Liever geen bloe men. Volgende keer herrijzenis en wedergeboorte van een hoogst vermakelijk Blauw Wit 5. Hiervan akte!!! Zes invallers. Gestreden. Ten onder gegaan. Uitslag 6-2. Voor uitgang! Vorige week 7-2. Dus geen grappen meer Saai, oer saai verslag Kwam Jaap Thalen maar terug Riekus Kremer was weer jarig Rinus Bekkemens staat in schaduw van jongere broer Gerrit Jan Aanstoot krijgt de zwoegprijs Scoorde miracu leus. Johan Stam krijgt motor- prijs. Scoorde ongelooflijk be heerst Eversberg was sportief. Blijft dus over kommer, kwel, el lende. geknars en geween. Du- S. BAKKER ERKEND TANDTECHNIKER Reparaties kunstgebitten, klaar terwijl a wocbt Uitsluitend na tel afspraak Zwaluwstraat 31, Goor Tel 05470-4113 boeken, leermiddelen e.d. is ge handhaafd op f76.50 voor de grote scholen en f78.50 voor de kleine (niveau 1980). De o.l. Dorpsschool moest we gens daling van het aantal leer lingen per 1 augustus 1980 een leerkracht ontslaan. Waarschijn lijk zal ingaande 1 augustus 1981 opnieuw een leerkracht moeten worden ontslagen. Ook aan de o.l. Kolschool zal 1 augustus 1981 ontslag van een leerkracht volgen wegens daling van het aantal leerlingen. Aan de o.l. Haarschool zullen in ver band met het gemiddeld aantal leerlingen de negen onderwijs krachten gehandhaafd kunnen blijven. Datzelfde geldt ook voor de drie leerkrachten aan de o.Ls. in Dijkerhoek. Opnieuw zal de raad in 1982 moeten besluiten of de instandhouding van de o.l.s. Espelo al dan niet wordt gevor derd. Eveneens per 1 augustus 1981 moet een leerkracht aan de bij zondere lagere school Het Kom pas worden ontslagen. Aan De Schakel mogen vijf leerkrachten verbonden blijven. Over deelname aan de Stichting onderwijsbegeleidingsdienst za^ met de onderwijswereld en de onderwijscommissie worden be sproken wanneer de OH.D. met voorstellen komt over de sa menstelling van het dienstverle ningspakket voor de komende jaren. De werkgroep klein beraad heeft bij de beoordeling van het ont werpplan voor een crossterrein in Espelo de suggestie gedaan om in regionaal verband te zoe ken naar mogelijkheden voor deze tak van sport. Op verzoek van Ged. Staten heeft de re creatiegemeenschap Sail and een onderzoek gestart naar de be hoefte aan recreatievormen, die geluidshinder of ander overlast kunnen veroorzaken voor de omgeving. Bij dit onderzoek worden zowel de gemeentebestu ren betrokken als de verenigin gen, die de genoemde recreatie beoefenen. Klein Beraad had een negatieve reactie t.a.v het crossterrein in Espelo Daarom is gezocht naar een terrein waar het crossen tij delijk kan worden toegestaan. Er is gedacht aan een terrein, dat een deel is van het sport veldencomplex aan de Larense- weg en dat met direct nodig is voor de aanleg van de eerste fase van het complex (toekom stige hoofdvoetbalveld) Zeer binnenkort wordt op dit terrein proef gecrossed en zullen ge luidsmetingen worden verricht, aldus B en W in de nota van aanbieding bi) de begroting 1981.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 13