Tariefsverhoging zal y5.o±5 opbrengen Kosten bijstand Schrijfavond Amnesty Raadsvergadering Overweldigende belangstelling jazz-ballet noopt s.v. Bato tot uitbreiding lesuren Personeelsvereniging Enkco" vijftien jaar KOFFIECONCERT Voorstel van B. en W.: Plein dorpskern moet Smidsbelt heten r n Fonrls voor vorkabeling bovengronds net i oir i° Voorziening vacatures commissies Ere-tentoonstelling van Sam Le Poole Uit de raads- portefeuille Boilerhuren n Sportvelden complex „De Haar" noemen dragen per gemeenteraad van Holten komt maandag 29 september In inbare vergadering bijeen ten gemeentehuize (aanvang 19.30 agenda ziet er als volgt uit: ieèdiging van het nieuwe raadslid, de heer M.F. Spijker, lotulen vergadering 25 augustus 1980. lededelingen en ingekomen stukken. (Voorstel tot aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden in energiebedrijf, bestaande uit l wordt dspersone salaris, velke and zal jaar won jdsjaar v??r dle8jBehandeling beroepschrift van de heer G W Hogenkamp, Bur- ekKmg vej^pgg^j. vd Borchstraat9. alhier, tegen de afwijzende beslissing g gedeeliup b en W op diens verzoek om vergunning voor de herbouw >r neventygn een Schuur een de4an(jefing van de volgende voorstellen: Zoals bekend zijn het electrici- teitsbedrijf en het gasbedrijf administratief opgegaan in één Idviescommissies en organen (Voorstel tot verkoop hulppostkantoor en dienstwoning aan de W&* s met ^Naamgeving sportveldencomplex aan de Larenseweg. een afdeling electriciteit en gas. De begroting 1981 sluit met een saldo van f209.897,17 op de post „te verwachten kapitaallasten ten behoeve van nieuwe inves- teringen en onvoorziene uitga ven". De begroting 1980 ver meldde een som van f 117.676,55. Er is rekening gehouden met 8traatnaamgeving In de bestemmingsplannen „de Haar" en in een uitkering aan de gemeente •\a& t J^om Ho,ten wegens batig saldo groot I g Konj Instemmen met de aanleg van een passantenhaventje te Wijhe. ie Particu Wijziging kosten verdeelsleutel betreffende aanleg en onderhoud jie datuiigjj fietspaden. 'ike vooj verlenen van een éénmalige subsidie t.bv koffieconcerten. >1980 rAanlM>op gyntnasttekmateriaal t.b.v. openbare kleuterschool de is in dj vervanging afrastering bij de o l. Dorpsschool, e ang dé Vernieuwing verlichting en de elektrische installatie van de o.l. van depQjpsscfiQQi sung, i wijziging bezoldigingsverordening. Aangaan rekening-courant overeenkomst met de N V. Bank voor schrijft het college in de aan biedingsnota bij de begroting 1981. Bij de raming van de heeft di iui ndse Zajtfederiandse Gemeenten te 's Gravenhage. stemt Beantwoording van eventueel ingekomen schriftelijke vragen, e wyker van di wegens f35.000. De stroomlnkoop zal ten op zichte van de raming 1980 plm. vier procent minder worden. Er wordt uitgegaan van een netver lies, inclusief de transformator- verliezen. van 4.78 procent van de inkoop. Dit netverlies kan normaal worden genoemd, erde v: ïen van ider van narensa- i toege- rbonden Dorzovei ilbetrek- i gekort in ver-I g naast|elastingen en rechten van de maand (mecnt® Holten moeten regel- per j'iatig worden bijgesteld, con- :ai d* richtlijnen van Binnen- sverho-| peSkwchrijding van dit percen- veria-ke is vo,&ens de minister al- Ibedra-F1 *°eSestaan als aangetoond latum. indse Zaken. De toelaatbare riefsverhoging Is vijf procent. worden dat er financiële tingopbrengst terzake van be drijfsgebouwen is begrepen De minimale heffing per woning moet gesteld worden op f215 - per woning per jaar Wegens prijsstijgingen dient het bedrag per woning te worden verhoogd met 6% en worden afgerond op f4,65 en f3,35 per f3000 waarde (eigenaren en gebruikers) Ra- staan'(korten ontstaan, die later niet ming meeropbrengst is f64.000. zoals Ieer kunnen worden ingehaald. oorge-en W komen nu met tariefs- loon- krtWKinsen» die, als de raad ze „J de Iccepteert, in totaal f 95.315 - 2^ allen opbrengen. iet zijn de volgende: Jnroerend goed-belastingen: to- nuari 'ale waarde der eigendommen n in- Vordt geraamd (per 1 jan. 1981) laroD ,p circa f432 "^Uoen. De tarie- ve£ ren in 1980 waren resp f4,40 en Ipgg, (3.15 per f3000 waarde, resp. roor eigenaren en gebruikers fan eigendommen. Totale op- De rioolrechten willen B en W verhogen met 4 3% en stellen op f42.36 of f3,53 per maand Ge raamde meeropbrengst f 3740. Ten opzichte van 1980 geldt voor 1981 een verhoging van f5.-, per aansluiting. Reinigingsrechten. Deze dienen volgens het college te worden verhoogd met 4 3% en te wor den gesteld op f55,20 per aan sluiting per jaar. hetgeen een meeropbrengst geeft van f4650-, .De dekking is 77 7 procent. n6^ brengst 1981 wordt geraamd op Tenminste 75% van de kosten ege- iplo- 11.074000, waarin ook de belas- I Het algemeen bestuur van het 1 recreatieschap Salland heeft het besluit genomen een passanten haventje by wyhe aan te leggen en de exploitatiekosten over de deelnemende gemeenten te ver delen De kosten komen neer op 10 cent per inwoner, derhalve voor de gemeente Holten op f900.-. per jaar, schryven B en W tn de toelichting op het voorstel om dat bedrag te vote ren De commissie financièn ad viseert niet in te stemmen met het besluit B en W achten dit :0ryulst, aangezien het een uit- gave betreft die voortvloeit uit deelneming aan een gemeen- schappeiyke regeling De daaruit voortspruitende kosten worden nu eenmaal over de deelne mende gemeenten verdeeld Het ware oryuisl van de overeenge komen gedragsiyn af te wyken, zegt het college Een ander voorstel van B en W Dat maandag 29 september aan de orde komt. betreft de wyzlglng van de kostenverdeels- leutel voor aanleg en onderhoud van fietspaden met een meng- functie Het besluit van het algemeen bestuur van het recreatieschap Salland inzake aanpak van de uitvoering van het raamplan fietspaden voor Overyssel heeft de raad aanvaard biykens be sluit van 19 maart 1979 Voor de openbare Kolkkleuter- school is een krediet nodig van f 700 - voor de aankoop van tumhoepels, sponsrubberballen en een springkastdeksel De afrastering van de openbare lagere Dorpsschool in de Tuin straat moet vervangen worden Daarvoor is een krediet nodig van f 6 300 - De werkzaamheden willen B en W opdragen aan Arfman b v., Kelzersweg 72 te Holten. Een krediet van f 11 000 - is no dig voor het vernieuwen van de verlichting en het wyzigen van de elektrische installatie in ge noemde Dorpsschool Aan de firma Broekmaat, Larenseweg te Holten, wil het college het werk gunnen Met de N V Bank voor Nederlandse Gemeenten dient een rekening courant overeenkomst te worden aange gaan. moet worden gedekt, maar 4 3' is nodig om de prijsstijgingen te dekken. Woonforensenbelasting. Een on derzoek naar de herziening is nog niet afgerond, schrijft het college Desondanks dienen de tarieven te worden verhoogd met 5%, waardoor een meerop brengst van f6000.- wordt ver kregen. Toeristenbelasting: Het voorstel van B en W luidt deze met 5% te verhogen Geraamde meerop brengst f3500.-. Secretarieleges en rechten bur gerlijke stand: verhoging met 5Meeropbrengst geraamd op f7900. Marktgelden: Op basis van de concept begroting 1981 worden de uitgaven voor ca 35% gedekt door inkomsten Voor 1980 be droeg de dekking circa 33 pro- Bad- en zweminrichtingen: Van de sportcommissie is nog geen advies ontvangen Ook deze ta rieven dienen te worden ver hoogd, aldus B en W., en wel met vijf procent. Meeropbrengst geraamd op f4000.-. B en W stellen voor over te gaan tot benoeming van een lid, plaatsvervangend lid van ver schillende commissies en orga nen In verband met het vertrek van de heer De Waard is er een vacature ontstaan in verschil lende commissies en organen. Met betrekking tot de vacature in de raadscommissies voor ad vies en bystand heeft de V V D - fraktie het volgende voorstel ge daan: (lid resp plv lid) com missie algemene- en bestuurlyke zaken H.J Robers, M.F Spijker; commissie gemeentewerken H.J Robers, M.F Spyker, financiële commissie M.F Sypeker, H.J. Robers, commissie ruimteiyke ordening H.J Robers, M.F Spy- ker; onderwyscommissie M.F Spyker, H.J Robers, energie- commissie H.J Robers, M.F. Spyker; commissie vleeskeu ringsdienst H.J Robers. M.F. Spyker; commissie woningbouw zaken M F Spyker, H.J Robers; commissie georganiseerd overleg M.F Spyker, H.J Robers, com missie A.R.O.B. H.J. Robers, M F Spyker. Voorts was de heer De Waard lid van het bestuur van de mu ziekschool Ryssen-Holten en plaatsvervangend lid van de Re creatiegemeenschap Salland en van de Gewestraad Ook in deze vakatures dient te worden voor zien De vertegenwoordiging van stroomverkoop is al rekening gehouden met de te verwachten hogere verkoop door perceel saansluitingen in het Jaar van 1981 Daardoor zullen de kapi taallasten. voortvloeiende uit de investeringen voor deze perceel saansluitingen, nog gedekt moe ten worden uit het geraamde bedrag van f45.240,42 op de post „te verwachten kapitaallas ten voor nieuwe investeringen en onvoorziene uitgaven" Daar het gemiddelde investeringsbed rag voor de stroomvoorziening in het verzorgingsgebied per jaar f450.000 bedraagt zal het bedrag van f45 240,42 niet toereikend zijn ter dekking van de te ver wachten kapitaallasten. De be groting 1981 is nog gebaseerd op de thans van kracht zijnde ta rieven. Eerst na tariefswijziging zal blijken welk bedrag exact disponibel is ter dekking van genoemde kapitaallasten en on voorziene uitgaven Binnenkort komen voorstellen tot verkabe- ling van het bovengrondse dis tributienet. Het verkabelingsplan zou in plm tien jaar kunnen worden uitgeveord, waarvoor de jaarlijkse investering ongeveer f200.000 zal bedragen. Voor de financiering ervan is het nodig een fonds verkabeling bovengrondse netten in te stel len Dit fonds kan gevoed wor den uit de exploitatie van het electriciteitsbedrijf 1977, het energiebedrijf over 1978/1979/1980, en gasopbrengs ten Totaal fondsbedrag f 1.003.243.-. Ingaande 1981 zou per jaar f50 000 uit de exploitatie aan dit fonds moeten worden toege voegd Gedurende de eerste vijf jaar van het verkabelingsplan zal van de investering van f200 000 per jaar meer dan de helft gedekt kunnen worden uit de jaarlijkse rentebyschryving en donatie aan het fonds. „Het is gewoon fantastisch te zien hoe in korte tyd de belang stelling van onze afdeling Jazz- ballet is gegroeid In de korte tijd dat we hier nu bezig zijn is het aantal deelnemers dermate toegenomen dat we deze groep moeten splitsen door uitbreiding van het aantal lesuren" Aldus begon Mevr. Eggink-Ten Velde, secretaresse van de sv. Bato, haar enthousiaste verhaal over de afdeling Jazz-ballet waarmee Bato pas eind augustus is be gonnen Zij deed dit in een ge sprek met onze redactionele medewerker, waarbij ze zei dat een sterke ledenaanwas voor Bato overigens geen doel op zich vormt. „Maar we zien daarin een bevestiging dat we met een goede zaak bezig zijn dat mensen aanspreekt en ken nelijk in een behoefte voorziet" aldus mevr. Eggink. „De snelle Het college acht het gewenst de boilerhuren aan het te ver wachten prijspeil aan te passen, zodat in deze huurprijzen geen achterstanden ontstaan, of in één keer een forse huurverho ging moet worden doorgevoerd. Krachtens een circulaire uit „Den Haag" heeft de regering besloten voor 1981 het maxi mum, waarmee overheidstarie- ven mogen worden verhoogd, te stellen op vijf procent Tegen die verhoging is geen bezwaar, schrijven B. en W. In de nota van aanbieding wor den enige objecten genoemd, in casu stichting, trafohuisje en netverbeteringen en enige nor male uitbreidingen Daartoe be horen ontsluiting nieuwbouw- plan De Haar. partieel plan en De Beuseberg, randbebouwing. uitgroei van onze Jazz- balletgroep bevestigt bovendien dat we met het aantrekken van Joke Clemenkwoff uit Twello als leidster van deze groep een goede greep hebben gedaan", aldus mevr. Eggink. De lessen Jazz-ballet worden gegeven op maandagavond in het gymlokaal aan de Lageweg en wel 20 tot 21 uur en van 21 tot 22 uur In beide groepen is thans nog plaats voor nieuwe damesleden vanaf 16 jaar De contributie bedraagt f 15.- per maand. Ver dere inlichtingen Mevr. Eggink, tel. 2000 cent Het voorstel luidt verho- Holten in deze organen ziet er ging met 5 procent en te bren gen op resp fl - en f0.85 per thans als volgt uit: Recreatiegemeenschap Salland: strekkende merer Geraamde (B&W) Mr W L.F C ridder van meeropbrengst f375.-. Begrafenisrechten: Het dek kingspercentage op basis van de begroting 1981 is ruim 10 pro cent Het ls gewenst de rechten opnieuw met 10 procent te ver hogen en daarvoor toestemming te vragen van Binnenlandse Za ken Meeropbrengst f1150.-. Rappard, plv H Stegeman, (raad) J Wiggers. plv vacature. Gewestraad „Midden IJssel": (B&W) Mr W L.F C ridder van Rappard, plv H Stegeman, (raad) H.J Westerik, plv J. Wiggers, A. Moeliker, plv. vaca ture Muziekschool Ryssen-Holten: (raad) vacature. Het was dezer dagen 15 jaar ge leden dat de personeelsvereni ging „Enkco" werd opgericht een feit om even pas op de plaats te maken en de bloeme tjes buiten te zetten op een ge zellige feestavond die onder leiding stond van voorzitter Heijda die zich in zijn wel komstwoord in 't bijzonder richtte tot de directie van het bedrijf. Het deed hem byzonder deugd dat de belangstelling zo groot was en wenste alleen een plezie rige avond Heyda schonk ver der nog aandacht aan de aktlvi- telten die de vereniging In de afgelopen 15 Jaar ontwikkelde en noemae de belangstelling voor deze avond een duidelijk bewijs van levensvatbaarheid Het feestprogramma werd hiema ge presenteerd door de enige tyd geleden opgerichte toneelclub uit de leden en de heer en mevr de Bock die gul applaus kregen voor het „Alphabet". Tussen de bedrijven door was er ruimschoots gelegenheid om te „smikkelen" van hartige hapjes en een drankje „Gezelligheid kent geen tyd" gold ook deze avond want ongemerkt was de nieuwe dag al begonnen De heer Henk Meyer dankte allen die aan het welslagen van de avond meewerkten en wenste leder wel thuis. Voor het in de kom van het dorp Holten te creeren plein wil het college de naam Smids belt vaststellen en voor de ge projecteerde wegen in het be stemmingsplan De Haar, par tieel plan 1976, voormalig in dustrieterrein, de straatnamen Beatrixstraat en Julianastraat. Gewijzigd dienen te worden de omschrijving van de Binnen straat in het raadsbesluit van 30 juli 1951 en die van de Rei- linksweg in het raadsbesluit van 21 maart 1972. Ingetrokken dienen te worden het raadsbesluit van 30 juli 1951, uitsluitend voor zover be treft de vaststelling van de naam Smidsstraat, en dat van 31 maart 1952 ter vaststelling van de naam Reilinksteeg Voor de realisering van het be stemmingsplan Kom Holten zul len de door de gemeente aange kochte panden Brands en Van de Maat binnenkort worden af gebroken. De daardoor verkre gen ruimte wordt aangewend voor het creeren van een dorp splein. De Smidsstraat en een gedeelte van de Binnenstraat zullen hierdoor het karakter van weg verliezen Door de plaatse lijke bevolking wordt voor dit gedeelte van het centrum van het dorp nog vaak de naam Smidsbelt gebruikt. Het woord „belt" in deze samenhang bete kent kleine hoogte Wij achten het wenselijk deze historische en in feite ingeburgerde naam te handhaven Aan deze naam ge ven B en W de voorkeur boven Smidsplein, omdat by een plein veelal wordt gedacht aan een open ruimte die over het alge meen groter van opzet is dan hetgeen hier wordt gemaakt. Zoals hiervoren reeds vermeld zullen de Smidsstraat en een gedeelte van de Binnenstraat als zodanig komen te vervallen, zodra hel plein is gerealiseerd Het raadsbesluit, waarbij straat namen in het dorp Holten zijn vastgesteld zal daarom, voorzo ver het betrekking heeft op de vaststelling en omschrijving van de Smidsstraat, moeten worden ingetrokken Het gedeelte van de Binnenstraat, gelegen tussen de huidige Smidsstraat en de Kerkstraat zal. zolang de hui dige situatie aldaar voortduurt, kunnen worden gehandhaafd Het is echter wel noodzakelijk de omschrijving van de Binnen straat aan te passen, schrijven B en W Nu met het bouwrijp maken van het bestemmingsplan De Haar, partieel plan 1976 (voormalig in dustrieterrein) naar verwachting binnenkort een begin zal worden gemaakt dienen aan de in dit plan geprojecteerde wegen na men te worden gegeven Het be treft hier de geplande wegen, ge legen ten zuiden van het poli tiebureau en ten zuiden van de Keizersweg tussen de woningen van de families Stegeman en Haan. Met de vaststelling van twee straatnamen kan worden volstaan Aangezien bij de vast stelling van straatnamen in het aansluitende gedeelte van het gerealiseerde bestemmingsplan De Haar straatnamen zijn vastr gesteld, ontleend aan het verzet en het koningshuis (Kon. Wil- helminastraat) en mede met het oog op de dit jaar plaatsgevon den troonwisseling achten B en W het gewenst aan de in het onderhavige plan geprojecteerde wegen straatnamen vast te stel len, welke eveneens zijn ont leend aan het koningshuis. Zij denken hierbij aan: Beatrixstraat, voor de weg, lo pende vanaf de Keizersweg in noordelijke richting. Julianastraat, voor de weg, lo pende vanaf de Keizersweg in zuidelijke richting. Blijkens het bestemmingsplan De Haar, partieel plan 1976, sal de Reilinksweg worden doorge trokken. Het is gewenst voor het nieuw aan te leggen wegge deelte tevens de naam Rei linksweg vast te stellen. Voor het weggedeelte, lopende vanaf de Denneboomstraat tot aan de huidige Reilinksweg (nabij het mortuarium), is krachtens raadsbesluit d.d. 31 maart 1952, de naam Reilinksteeg vastges teld. Deze straatnaam wordt momenteel nog gebezigd, zodat thans twee straatnamen voor komen, die klankverwantschap hebben. Van de zijde van de P.T.T. (af deling posterijen) Is er op ge wezen, dat dit aanleiding kan geven tot misverstand. Het ver dient daarom aanbeveling hierin wijziging te brengen. In verband biermede stellen B en W voor de naam Reilinksteeg te wijzigen in Reilinksweg Het gedeelte weg. lopende vanaf het mortuarium tot aan de Denne boomstraat, zal zodoende als een zijtak van de Reilinksweg kunnen worden aangemerkt. Ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag zal van 27 septem ber tot en met 26 oktober een ere-tentoonstelling worden ge houden van de werken van de beeldende kunstenaar Sam le Poole. Het is vooral ook van wege de bijzondere plaats die Le Poole in de regio inneemt. De feestelijke opening zal wor den verricht door Gorssels bur gemeester, Mr W.J.P Notten, op zaterdag 27 september om 15.30 uur in Galerij „Lenten in Epse. De openingstyden zyn: Woens dag t/m zaterdag van 10.00-17 00 uur en zondags van 14.00-17.00 uur. Ter zelfde tyd zyn sieraden te bezichtigen van de edelsmid Ton Postma. De openingstyden zijn dezelfde als van de werken van Le Poole Ton Postma, ge boren in Amsterdam in 1927 studeerde aan de Gerrit Riet veldacademie. Werkt bij voor keur in goud, zilver en brons en voert opdrachten uit voor het ontwerpen en vervaardigen van sieraden. Is leraar aan de vak school voor edelsmeden te Schoonhoven, lid van de Haagse Kunstkring „De Haag" en „De Ploegh" te Amersfoort. Het koffieconcert van zondag 21 september in de aula van de scholengemeenschap heeft de toehoorders ervan niet teleurges teld. Dit ondanks het feit dat 24 uur eerder de fluitiste Marianne Smit door ziekte geplaagd moest alzeggen en Daan Dekker in allerijl naar een vervangster moest zoeken. Deze werd ge vonden in Adriefine du Clou, docente aan het conservatorium in Zwolle Zij en Daan Dekker hebben met welslagen van dit concert een geweldige prestatie geleverd. Vooral in de werken na de pauze viel van hun musi ceren de twijfel over het welsla gen volledig weg en kwamen de Fantasie voor Blokfluit van Teieman, dat in de plaats kwam voor Pavane en Burlesca alla Rumba van G. Jacob, en delen uit de zesde suite voor Klave cimbel van Francois Couperin, volledig tot hun recht zy zou- Het aan te leggen sportvelden complex aan de Larense weg willen B. en W. de naam van „De Haar" geven. In de toelich ting schrijft het college dat naar verwachting op zeer korte termijn kan worden begonnen met de realisering van de eer ste fase van het complex. Hoewel het nog geruime tyd zal duren voordat de eerste velden in gebruik genomen kunnen worden, komt het de sportcom missie gewenst voor dat nu ai wordt besloten welke naam dit sportve-ldencomplex zal gaan krijgen. Al sinds jaar en dag wordt dit complex aangeduid als „2e sportveldencomplex" of „sportveldencomplex Larense weg" Het „gevaar" bestaat dat deze benamingen niet meer „uit te bannen" zijn, wanneer niet ruim voor de ingebruikneming de „echte" naam wordt geïntro duceerd en consequent wordt gebruikt tijdens de verdere voorbereidingen In Verband hiermede heeft de sportcommis sie de toekomstige gebruikers, te weten z.v v Blauw Wit'66 en hockeyclub Holten, in de gele genheid gesteld om suggesties te doen voor de definitieve naam geving De hockeyclub noemde „De Weilanden", „Doelbewust", „Maarlanden", „Haarkamp", „Haarhoek" en „Larensbroek" als mogelijke namen Blauw-Wit deed de volgende suggesties: „Vletgaarsmaten", 'n Vlergaom" en „Grintweg" ais namen met historische betekenis en „Larenseweg". „Holterbroek" en „de Haar" als vrije namen De ledenvergadering van Blauw Wit gaf met grote meer derheid de voorkeur aan „De Haar" Ook de sportcommissie sprak deze naam het meest aan. omdat „De Haar" voor iedereen aJ een begrip is en er geen mis verstanden kunnen ontstaan over het deel van de gemeente waar dit complex gevonden moet worden, hetgeen vooral voor bezoekers uit andere plaat sen, vragend naar „De Haar", een voordeel is, schryven B en W. den tenslotte dit concert beslui ten met een bewerking voor blokfluit en klavecimbel van een vioolsolo van Corelli In heel mu zikale uitvoering. Zij oogstten daarvoor een enthousiast ap plaus. Uitgevoerde werken wa ren: Sonate v Blokfluit in G groot van Locatelli, 2 Prelu diums in F en D uit Het Wohl- temperierte, bijgenaamd Le Cucu (koekoek) van Schmelzer, 3 delen uit Twelve Pieces for Clavichord, H. ftowels (1892). Na de pauze de reeds besproken werken. Wellicht moet aan het prachtige zomerweer worden toegeschreven dat het aantal bezoekers (55) bij dit eerste con cert beneden de maat bleef. In 1979 werd in 55 gevallen pe riodieke bijstand verleend, zo blijkt uit de nota van aanbie ding bij de gemeentebegroting 1981 Tot en met 31 augustus 1980 zijn 50 gevallen geregi streerd. 18 kostwinners; negen ongehuwde mannen en 13 onge huwde vrouwen. In 1979 werd in 45 gevallen een uitkering verstrekt krachtens de rijksgroepsregeling werkloze werknemers Het aantal van hen, die tot en met 31 augustus 1980 een uitkering genieten, is 20 In 1979 heeft eéri persoon een uitkering ontvangen op grond van de rijksgroepsregeling oorlogsslachtoffers 1940-1945. In de dertig gevallen (tot en met 31 augustus 1980) werd bystand verleend aan niet- thuiswonenden Deze bystand heeft in belangrijke mate be trekking op verzorging van be jaarden in bejaardentehuizen en andere personen, die in ver pleegtehuizen verblijven. In dit jaar (tot en met 31 au gustus 1980) werd in 46 gevallen een uitkering gegeven krachtens de wet werkloosheidsvoorziening. Het aantal jeugdigen beneden de 20 jaar. dat in 1979 een uit kering ontving, bedroeg 4 en de groep van 58 tot 65 jaar 7 Bij het sociaal werkvoorziening schap Overijssel zyn 31 perso nen geplaatst. Voor 1981 wordt uitgegaan van een uurtarief van f. 12,30 De gemeenteiyke bU- drage voor 1981 wordt geraamd op f.61 585,- inclusief b t.w. De Werkgroep Holten van Am nesty International opent het seizoen met een schrijfavond op maandag. 6 oktober a s in Hotel Vosman Vanaf acht uur 's avonds kan men daar terecht om een steentje by te dragen in haar streven iets te doen voor het lot van de politieke gevan genen in de wereld De werk groep hoopt, dat velen zullen deelnemen aan deze actie, om- dal die hulp dringend noodzake- lijk ls Er zyn schrijfgerei en voorbeeldbrieven tn het Frans. Engels en Spaans aanwezig In ons volgend nummer hopen wy op deze actie terug te komen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 11