Nationale kampioenschapen Trekker Trek 5 ÊL Minder gasinkoop, hogere geyserhuur Sociaal culturele planning wordt ter discussie gesteld Handige regenmantel Nieuwe regeling voor salarissen ambtenaren Plattelandsvrouwen Espelo 27 september op Flevohof H0LTENS NIEUWSBLAD l P ljimcd mc,u WcxoLAi_> - zo on.r i CiiviöErt iyou - ir a-± fa 1976 werden op Flevohof de trekker trek wedstrijden geor- ganiseerd. Deze spektakulaire sport, die in Amerika al een grote bekendheid genoot, vond in dat jaar voor het eerst in Europa plaats. Sindsdien heeft dit spektakel een zeer snel groeiende belangstelling gekend. Zwaar opgevoerde traktoren tot 1200 PK gaan tegen elkaar in de strijd om de sleepwagen over een zo groot mogelijke af stand over de speciaal daarvoor aangelegde baan de verslepen. Jaarlijks worden er in den lande een groot aantal regionale voor wedstrijden gehouden De natio nale kampioenschappen vinden altijd op Flevohof plaats; dit jaar op zaterdag 27 september. De aanvang is om 10.00 uur 's ochtends Men verwacht, dat de wedstrijden omstreeks 17.00 uur beëindigd zullen zijn Gezien de ervaring in voorgaande jaren worden er voor het evenement ongeveer 20.000 bezoekers ver wacht De organisatie van de wedstrijden is in handen van de NTTO (Nederlandse Trekker Trek Organisatie) Er wordt in de volgende klassen gestreden: De vrije klasse tot 3,2. 4,2 en 5,5 ton In totaal zullen er in deze klasse, die het meest spektak ul air is, omdat de trekkers geheel door de deel nemers zelf gebouwd zijn, 50 traktoren aan de start ver schijnen De standaard klasse tot 3.2, 4.2 ën 5.5 ton Dit zijn normale landbouwtraktoren, waarvan er 20 zullen deelnemen. In de super standaard klassen, alleen tot 4,2 ton, zijn er 5 deelnemers Hier gaat het om landbouwtraktoren, die op een of andere wijze zijn opgevoerd. De open klassen, oftewel import klasse Dit zijn traktoren, die niet in Nederland gebouwd zijn, maar uit het buitenland zijn geïmporteerd In dit geval uit Amerika, het land waar men deze sport al veel langer kent. Het betreft hier de „Foxy Lady", die al enkele ja ren geleden werd geimpor teerd; de „Silver Fox" met 1200 PK en opvolger van de „Foxy Lady" en een opge voerde Deutz 8006 traktor, op gevoerd tot 1000 PK, daardoor behorend tot de super stand aard klasse. HOOOODe Nederlandse vrije klasse traktoren zullen het dit jaar op Flevohof gaan opne men tegen deze importtrakto- ren In totaal zullen er dus ongeveer 80 traktoren aan de start verschijnen. Het zal op 27 september een non-stop spektakel worden, want er wordt de hele dag gesleept met twee sleepwagens. Het wedstrijdterrein met de spe ciale baan (of arena, zoals de enthousiaste deelnemers het noemen) en de totale akkom- modatie voor de bezoekers is geheel vernieuwd De perma nente tribunes kunnen een veel groter aantal bezoekers herbergen dan in voorgaande jaren Dit was noodzakelijk vanwege de geweldig toege nomen belagstelling voor deze sport. Vervolgens noemen wij een aantal spektakulaire deel nemers die op 27 september aan de start zullen verschij nen; „Smoky Bear" van Piet Boer uit Meerkerk. Hoort thuis in de vrije klasse tot 3.2 ton. In Nederland gebouwd, maar kan de Amerikaanse import trek ker „Silver Fox" evenaren- Heeft 12 - 1300 PK met twee 8 cilinder Chevrolet motoren. „Tricky Power" van Adrie Din- gemans uit Brielle met twee Ford V— motoren en 8 - 900 PK behorend tot de vrije klasse tot 4,2 ton. „Dombo" van Jan van Dijk uit Emnes. Van deze vrije klasse trekker tot 3,2 ton met zijn Rolls Roys vliegtuigmotor goed voor 1600 PK worden dit jaar zeer goede resultaten verwacht. In voorgaande wed strijden was de kombinatie motor-koppeling niet geheel in orde, maar na veel sleutelwerk kon dit euvel verholpen wor den. „Renosaurus" van Epke Dijk stra uit Nagele (NO P een bijzonder bouwwerk: op het onderstel van een Renault- trekker 4 Renault 16 motoren en 12 renault 30 TS motor, die 750 PK leveren. Behoort tot de vrije klasse tot 3,2 ton. „Meko" van de Gebr Kogelman uit Lemelerveld. Valt in de vrije klasse tot 5,5 ton. Een prachtig gestroomlijnde trek ker met het uiterlijk van een Formule 1-wagen. De Mercgdes V 10 Turbo-motor levert 600 PK In iedere klasse is een groot aantal bokalen en geldprijzen te verdelen. Maar misschien nog belangrijker is, dat de eerste twee geklasseerde vrije klasse traktoren op 18 oktober naast de Europese kampioenschappen in Manchester (Engeland) afge vaardigd worden. Voor de jonge ren wordt er weer een mini- trekker bouwwedstrijd gehouden, waarvoor leuke prijzen beschik baar worden gesteld, Deze bouwwerkjes worden ook op 27 september op Flevohof tentoon gesteld. De bezoldigingsverordening 1979 zal moeten worden gewijzigd, schrijven B. en W. aan de raad. In de uitvoerige toelichting wij zen B. en W. op de salarismaat regelen per 1 januari 1980, waarover overeenstemming is bereikt met de centrale van overheidspersoneel. De plaatse lijke commissie kan instemmen met de wijze waarop de sala rismaatregelen zijn verwerkt in de ontwerp- wijzigingsverorde ning. In de omstandige toelichting wordt tevens verwezen naar de salarismaatregelen per 1 juli 1980 krachtens mededelingen van de minister van Binnen landse Zaken. De totstandko ming van een A.M.V.B. (alge mene maatregel van bestuur) is door de minister bevorderd. In het belang van de nationale economie zijn maatregelen ge nomen tot matiging van de loonkosten van het overheid spersoneel. De A.M.V.B is ook van toepassing op het gemeen- tepersoneel. De laatstelijk van toepassing zijnde salarissen en andere op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden zullen gedu rende werking van de maatregel, in casu tot 1 januari 1981, niet mogen worden gewijzigd, behou dens enkele uitzonderingen. Doorgang mogen vinden: Indivi duele salarisverhogingen; bevor deringen en herwaardering van functies; aanpassingen onkos tenvergoedingen en kortingsbed ragen wegens opgetreden prijs wijzigingen. Eveneens vindt doorgang een voorgenomen kor- Ten opzichte van de raming 1980 zal de gasinkoop voor 1981, gelet op de dalende in koop over het eerste halfjaar 1980, tien procent minder zijn. Hij wordt geraamd op 12.500.000 m3. Bij de raming van de gasver- koop is al rekening gehouden met de te verwachten meerdere verkoop door perceel aansluitingen in de loop van 1981 Daardoor zullen de kapi taallasten. voortvloeiende uit de investeringen voor de perceel- aansluitingen. nog gedekt moe ten worden uit het geraamde bedrag van f164 656. 75 op de Sften* tehTvf »a"n kn£™fZ vleeskeuringsdienst De begroting van de vleeskeu- thans van kracht zijnde tarie ven. Of deze tarieven in 1981 zullen stijgen is nog niet be kend. Wel moeten de geiserhu- ren worden verhoogd. Het be grote tekort op deze huur is f5849,57. Tegelijk met een voor stel tot tariefswijzigingen komt een voorstel tot verhoging. En kele objecten die voor 1981 worden verwacht zijn: uitbrei ding Enkco b.v.; leggen hoofd en dienstleidingen nieuwbouw- plan De Haar. partieel plan; ontsluiting nieuwbouwplan „De Beuseberg". De reserves bedra gen in totaal f2.712.000. Advertentie-adviseur: W. FRIDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 0548&-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen by: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's woensdags 12.00 uur De procedure-verordening sociaal-culturele planning is in concept gereed. Ze wordt bin nenkort ter beoordeling voorge legd aan de locale sociaal- culturele verenigingen en instel lingen. Ook de bevolking wordt erbij betrokken, waarna de raad de verordening moet vast stellen. De algemene subsidie verordening welzijn zal naar verwachting tijdig in 1981 vast gesteld kunnen worden, schrij ven B. en W. in de aanbie dingsnota begroting 1981. De werkgroep welzijn heeft zich zeer uitvoerig bezig gehouden met de eigen organisatie en het college voorgesteld om voor het welzijnsbeleid een commissie in te stellen naar het voorbeeld van de sportcommissie. In prin cipe hebben B en W. daarmee ingestemd. Tot op heden is er nog geen personeelsuitbreiding als gevolg van de decentralisatie van het welzijnsbeleid Het werk wordt gedaan op de afdeling onderwijs Wel is het nodig het personeelsbestand met een me- dewerker(ster) uit te breiden. Dit is mogelijk, omdat B en W. hebben besloten vooruit te lo pen op de beslissing om de ai dan niet in de loop van dit jaar ontstane vacature van sociaal werker op de afdeling sociale zaken op te vullen De daardoor vrijgekomen middelen zullen worden aangewend voor de be noeming van een functionaris. Het takenpakket van de te vormen afdeling welzijnszaken zal vooralsnog bestaan uit de sectoren sport. cultuur en sociaal-cultureel werk, met inbe grip van het bibliotheekwerk en de muziekschool, die tot voor kort grotendeels werden behar tigd op de afdeling financiën. Het takenpakket zal in de loop der jaren nog wel wijziging/aan vulling ondergaan in verband met enkele te verwachten rijks bijdrageregelingen en de kader wet specifiek welzijn. Onder zocht wordt of van andere afde lingen bepaalde werkzaamheden kunnen of moeten worden over gebracht naar de nieuwe afde ling Binnen het gemeentehuis is het moeilijk geschikte huisves ting voor de nieuwe afdeling te creëren, aldus B. en Wdie ho pen tijdig voor 1 januari 1981 een oplossing te hebben gevon den. ting op de schaalbedragen peti juli 1980. gem inbar< Toeslag f- 3 agen Ingaande 1 juli 1980 wordt a»Pèd het gehele overheidspersone£0tu naast het „normale" salaris, eëjyjed< toeslag toegekend, welke vankfoor 21 jaar f. 26- per maand zal bljvles dragen Beneden 21 jaar wordy ooi een korting per leeftijdsjaar toU^j gepast. Voorts geldt voor diegijjeh: nen, die een deelbetrekking veumei vullen, een evenredig gedeel»^ i van de toeslag en voor nevenb^n trekkingen, niet zijnde een deefoanc betrekking, een toeslag va|jjaa 0,87 van het salaris met eeigyj maximum (uiteraard) van f. 26.1fcor per maand. De toeslag konfijt overeen met de aan de particiiyyy: liere werknemers per die daturjjan verleende toeslag, welke vooiyei hen in de plaats treedt van d^Aai prijscompensatie medio 1980. I*01. samenhang hiermede is in dTvel nettosfeer nog van belang déyei voorgenomen verlaging van d^n loon- en inkomstenbelasting. yy^ In bijzondere gevallen heeft d| &a Minister van Binnenlandse ZaWj ken de bevoegdheid toestem| ming te verlenen af te wijken van de bepalingen van dM A.M.V.B. Per l juli 1980 zal de vierde vai de halfjaarlijkse kortingen 0,3 tot 0,7 in het kader va) Bestek '81 op de ambtenarensa-LI larissen moeten worden toege-j past. De salarissen verbondei aan nevenfuncties, voorzover! niet te herleiden tot deelbetrek-l kingen, dienen te worden gekort met 0,5%. Aangezien er in ver-I band met de loonmatiging naastr de toeslag van f. 26.- per maand, "J.® zoals hiervoor genoemd, per 1 juli 1980 geen sprake zal zljn^? van een algemene salarisverho-Prs ging, betekent de toepassing^ van voornoemde kortingspercen tages per l juli 1980 een veria-J* ging van de s;.larisschaalbedra- gen per genoemde datum. F® Tegenover deze verlaging staan8 dan echter wel de toeslag zoals J®61 hiervoor vermeld en de voorge-e nomen verlaging van de loon- F en inkomstenverlaging, die in de nettosfeer tot uitdrukking zal komen. De schaalbedragen per 1 juli 1980 zullen echter, als ge- volg van toepassing van de kor- tingspercentages, lager zyn dan de schaalbedragen per 1 januari 1980. De commissie g.o. kan in- stemmen met de wijze waarop de salarismaatregelen zjjn ver werkt in de ontwerp wijzigings verordening. Uitvoerig wordt melding maakt van allerlei wijzigingen in de bezoldigingsverordening o.a. van de diploma-toeslagrege ling. Er zijn diverse diplo ma-vergoedingsmogelijkheden voor ambtenaren in de lagere rangen bij het behalen van vak diploma's. 'eva! ;lcc€ 'Uil ale vor 'P ren 13,1 roe ral bre Ui ten ten behoeve van nieuwe vesteringen en onvoorziene uitr gaven". Omdat het gemiddelde investe ringsbedrag voor de gasvoorzie- ning in ons verzorgingsgebied per jaar ongeveer f250 000 be draagt zal het bedrag van f 164 656, 75, door o.m kapitaal- lasten uit kredietaanvragen voor eerder genoemde perceelaanslui tingen. in 1981 afhemen met on geveer f33 000 Voor dekkings middelen ten behoeve van de algemene dienst uit het energie bedrijf voor 1981 mag worden gerekend op een totaalbedrag van f 166 656.75. waaronder tien mille uit de afdeling elektriciteit. De ramingen voor gasin- en verkoop zijn gebaseerd op de ringsdienst is opgesteld met in achtneming van de door „Land bouw en Visserij" gegeven voor schriften Organisatorisch ge sproken heeft het ministerie van Volksgezondheid de gemeente lijke organisatie ter uitvoering van de vleeskeuringswet als in strument aan „Landbouw" ter beschikking gesteld ter uitvoer ing van de veewet. Sinds eind 1979 is in de dienst de vacature van keuringsdierenarts gesteld en is begin 1980 een verzoek om toestemming ingediend bij „Landbouw" Er is nog geen be slissing gevallen, zodat in de begroting 1981 de post vacature keuringsdierenarts achterwege is gebleven. De dames van de afd. Espelo van de Bond van Plattelands vrouwen hielden maandagavond 22 sept. hun eerste maandelijkse bijeenkomst in de seizoen in het gebouw „Trefpunt". De presi denten mevr. Tuitert-Bronsvoort heette allen hartelijk welkom. Na enkele mededelingen werden door de 2e secr.-esse mevr. Ulfman-Boode de notulen gel# zen waarna nog enkele medede lingen werden gedaan door mevr. Slijkhui.'.- Dikkers van de „Woningcommissie" en vrijwillig-medewerkster mevr. Krikkink-Reijlink Daarna werd het woord gegeven aan mevr. SmitrNoteboom, discussieleidster uit Almelo die een korte inlei ding hield over het onderwerp „Ik en jij hoe leven wij?" Na de pauze ontspon zich over dit on derwerp een levendige discussie. De presidente sprak een woord van dank tot mevr. Smit en dankte tevens - na gehouden rondvraag - de dames voor hun aanwezigheid. „Het doet ons genoegewn U te kunnen berichten dat het be stuur van het Nationaal Fonds tot bevordering van de Revali datie heeft besloten maximaal f 10.000.— beschikbaar te stellen voor de inmiddels voltooide aanpassing voor gehandicapten van Uw manege". Deze verheu gende mededeling werd deze week ontvangen door het be stuur van de Stichting Paardrij den Gehandicapten Holten. Deze subsidie van het Nationaal Re- validatiefonds betekent voor de Holtense stichting een bijzonder welkome aanvulling in de finan ciering in de verbouwingskosten van manege Beldman die vorig jaar werd aangepast voor het gebruik door gehandicapte paardenliefhebbers. praktische tips voor fotografen in de vorm van een foto^dheuik He Moderne ontwerpers van dierentuinen hebben vast en zeker een zwak voor fotografen. In steeds meer diergaarden wordt gepro beerd om dat akelige gaas zoveel mogelijk te vermijden Da's leuker voor de dieren én voor de fotografen, die weten, dat zo'n dierentuin een ideaal oord is voor het maken van geslaagde foto's. In de afge lopen zomer hebben we op een vrije dag een paar uur doorgebracht in een diereniuin in hei noorden van ons land Allereerst, omdat we een zwak hebben voor dieren en óók, omdat we hadden gehoord, dat speciaal de dierentuin in Emmen door zijn prachtige aanleg, bij zonder fotogeniek is En - zoals blijkt uit de foto's hierboven - dat was beslist mei overdreven. Bijna geen gaas... dat valt op als je door dit mooie stuk natuur dwaalt. Helemaal te voorko men is het natuurlijk niet, maar de fotograaf krijgt er alle kansen. Ook voor het maken van aktie- foto's op het moment, dat de dieren worden ge voerd. De eerste foto brengt in beeld hoe een zee leeuw er voor zorgt, dat hij niet tekort komt. - Bij deze foto hadden we geluk, een steenbok was zo vriendelijk te poseren voor zijn donkere hok. Lang genoeg om er deze kontrastrijke foto van te ma ken. De derde foto laat wel heel duidelijk zien hoe mooi deze dierentuin is. Sierlijke flamingo's aan de wa terkant en op de voorgrond de al even fraai ge vormde grote bereklauw wie een kamera bij zich heeft kan zo'n plekje niet passeren zonder er een paar foto's te maken. Waarmee we maar wil len zeggen (en dat geldt eigenlijk voor iedere die rentuin): wie geslaagde foto's wil maken en op zoek is naar goede motieven: trek er eens een mid dag op uit in een dierentuin. Daar is veel voer voor uw kamera. Enige jaren geleden heeft de toenmalige minister van Ver keer en Waterstaat, de heer Westerterp een wedstrijd uitge schreven voor het ontwerpen van doelmatige regenkleding. Dit om het fietsgebruik te sti muleren. AGU-SPORT uit Alk maar won toen de eerste prijs en inmiddels zijn er van dat bekroonde regenpak vele hon derdduizenden over de toon bank gegaan. Nog niet zo lang geleden ontr vingen de Alkmaarse ontwerpers een brief, ondertekend door vij fendertig Naardense huisvrou wen. Ze prezen het bestaande regenpak, maar ze hadden toch ook een „gnefWaarom hou den jullie zo weinig rekening met vrouwen die op de fiets een rok dragen? Tenslotte loopt niet elke vrouw in een lange broek. Daar zat wat in Ook in de ver schillende vrouwenbladen kwa men regelmatig vragen naar vo ren. Waar blijft de fiets- regenmantel voor rokdragers. Goed luisteren naar de verlan gens van de consument was de volgende stap Er zijn namelijk een heleboel vrouwen, die hun kieine kinderen naar school moeten brengen of dien naar hun werk gaan of boodschappen doen of de middelbare school bezoeken. En dit gebeurt veelal op het nationale vervoermiddel: de fiets. In weer en wind. Prac- tische wenken werden gegeven en er kwam een hele waslijst van wensen waaraan tegemoet gekomen moest worden. De ontwerpers togen aan het werk en zo ontstond „de eerste fietsrage regenmantel voor rokd- ragend Nederland" De regenjas is verkrijgbaar bij iedere sport- en fietsenzaak in de kleuren marine-blauw en papaver-rood. Volgens de fabrikant heeft de mantel een afneembare capu chon met „venster", een opge zette kraag, die nauw om de hals sluit, een brede ventile rende rug, schouderstukken die de jas een trenchcoat idee mee geven, veilige reflecterende ba nen van Scochlite Voorts: een slank makende ceintuur, nylon ritsen en een overslag met drukkers, twee steekzakken, een verstelbare mouw die over de handschoen valt. De naden zijn zorgvuldig afgeplakt. Er zijn twee aparte ritssluitingen die tot onderaan de regenjas doorlopen. De jas sluit daardoor tot over de knie en wordt volledig wind- dicht en waterdicht genoemd. Door het klokmodel blijft tijdens het fietsen de rok droog. Als materiaal is gebruikt waterdicht nylon met speciale coating

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 10