CONFLICT CO .HOLTEN"I sonde te iAAE RUSSEN Benrtvereniging Moolkriog Dijkerhoek maakte uitstapje Vrijwilligers gevraagd voor Hel Paalhuis Usschop Colin Winter: Plattelandsvrouwen Dijkerhoek waren avond kunstenaars Prinses Beatrixfonds Programma Radio Oost Wie helpt IJsclub „De Noordpool" uit de nood H0LTENS NIEUWSBLAD BURGERLIJKE STAND Zomer 1980 was vierde slechte zomer NIEUWSBLAD Vrijdag 12 september 1980 32e Jaargang - nr. 37 Hoofdredacteur J Wlggers Kolweg 14. te! 05483 1356 Red medewerker D J Mondeel Verzetatraat 70. tel 05483-2699 Stichtingsbestuur: W H Beijers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7. Almelo, tel. 05490-16688 lbonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent n 1966 werd de Coöp. Slachtploeg „Holten" U.A. opgericht ls doelstelling: het gezamenlijk slachten en verder ver kerken van varkens en ander slachtvee in het Gemeente- ijk slachthuis of elders te Holten, voor rekening van der- len, zodanig dat het geleverde produkt aan hoge kwaliteit- :isen voldoet. Gedrukte oplage 3075 leze groep slachters en slagers be taal momenteel uit plm 45 leden. grootste opdrachtgever was I-vlees B V te Holten. Van boven- jermelde plm. 45 mensen hebben r|jdag 5 september j.l onder aan dring van 2 bestuursleden plm. fi mensen hun verdere slachtopd- pchten neergelegd reden hiervoor werd aange- >erd dat er niet te overleggen viel Iver een garantie met betrekking pteen minimaal aantal te slachten irkens per week. Nadat deze groep besloten had het werk neer te leggen, hebben er on der leiding van de heer T Zeissing, 'districtsbestuurder van de voe dingsbond FNV onderhandelin gen plaats gehad met de directie van U-Vlees B V inzake de finan ciële consequenties tengevolge van de matige aanvoer van varkens in de desbetreffende week. Door snel wisselende marktsitua ties ontstaat een schommelende aanvoer van slachtvarkens. Udema was bereid een extra bijbe taling te doen, zodat hun forse weekloon niet werd aangetast. De onderhandelingen liepen stuk omdat Udema weigerde terstond een kontrakt te ondertekenen, dat eerst nog uit Deventer gehaald moest worden. Udema kreeg niet het gevraagde uitstel tot 26 september a.s. Acht 10 leden van de „slachtploeg" waaronder de voorzitter, hebben zich niet by de groep van plm. 35 aangesloten, gezien hun vertrou wen in Udema. Ervaringen uit het verleden heb ben bewezen dat de financiële af wikkeling van dergelijke proble men steeds tot volle tevredenheid werd opgelost. Het is met de zwarten in Zuid Afrika als met de gekooide seuw in een dierentuin. Op het oog ziet hij er gezond en 'elvarend uit maar als je de deur van zijn kooi open zet an loopt hij wel weg, want zonder vrijheid is het leven iet de moeite waard". heid tegen het apartheidsregime en hun geloof in God Tenslotte gaf hy de aanwezigen na de pauze gele genheid tot het stellen van infor matieve vragen De bijeenkomst van a.s maandag zal derhalve meer in het teken staan van de menings vorming en discussie betreffende het verschijnsel van het'racisme dat overal in de wereld vrij vaste voet heeft gezet. Tijdens die bijeen komst zou het best wel eens kun nen zyn dat Colin Winter, gezien de groeiende weerstand tegen b v vestiging van Surinamers. Vietr namezen. buitenlandse gastarbei ders en de problemen rond decen tralisatie van woonwagenbewo ners. een griezelig stuk racistisch denken, ook in Nederland, zal bloot leggen Boodschap Sprekend over bevrydingsliederen, muziek en dans bracht Colin Win ter in herinnering wat het Wilhel mus voor de Nederlandse bete kende tydens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog Evenzo zei hy dat ook in Afrika de bevry dingsliederen het symbool vormen van het verlangen naar vrijheid van de mensen daar ..Naar Gods be doelingen zullen wy als vrye men sen in de wereld staan en nooit meer slaven zyn Dat schreef Pau- lus aan de onderdrukte Christenen in Gala tie aan bezet Nederland ty dens de Tweede Wereldoorlog en het moet ook de boodschap van de kerk zyn aan de onderdrukten in Namibië De boodschap van een God die vlees geworden is. hetgeen betekent dat Hy dus in en onder mensen woont. Deze boodschap betekent dat geen mens als een stuk afval of tweede rangs burger behandeld mag worden En voor dat begrip sterft de kerk in Zuid Afrika en zyn ook de mensen in Namibië bereid te sterven", aldus Colin Winter Hiermee legde hy uit dat elke vorm van partydig denken strydig is met Gods bedoelingen. Derhalve wees hy racisme dan ook aan als regelrechte zonde tegen God en als de grote zonde van Zuid Afrika, hetgeen alleen maar kan leiden tot wapengeweld, dood en verderf Hy zei dat geen Christen iets met apartheid of racistisch denken te maken mag hebben Als By bels voorbeeld wees hy om op de droom van Petrus die een laken uit de hemel zag neerdalen met al lerlei onreine dieren, waarvan hy moest eten omdat God deze dieren rein genoemd had. „Wie racisme steunt of toe laat en niet bestrydt ondersteunt daarmee haat en ge weld", "was o.m. zyn stelling. jitzei de Anglicaanse bisschop Co- n Winter tydens een j.l maanda- ivond in gebouw „Irene" gehou- m byeenkomst tegen een veertig- u genodigden over de rassen-poli- pk van Zuid-Afrika. Zoals we in ns blad van vorige week reeds fhreven werd Colin Winter, van- Izyn houding tegen het apar- sregime in 1978 uit Zuid Af- 'erbannen. Als eerste van een al byeenkomsten sprak hy j.l. dagavond in gebouw „Irene" tnodiging van de Hervormde male Commissie en de Werk Werelddiaconaat in de pro- Overyssel Voor deze byeen- t waren een veertigtal geno- n, allen werkzaam binnen de of op het gebied van opvoe- ;n voorlichting in de provincie Holten gekomen voor een oeting met Colin Winter. er jeenkomst van j.l maandaga- stond in een kader met drie ïyke elementen. Allereerst de Colin Winter hoe de men- i Namibië in zang, dans en ;k uiting geven aan hun ver- n naar vryheid en bracht ook itukje van deze Afrikaanse over op de aanwezigen door (i met hen, onder handgeklap, vryheidsliederen ten gehore ngen. Als tweede element gaf ormatle over de naar zyn me- absoluut onchristeiyke ras- ilitiek van de Zuid Afrikaanse ng, hetwelk hy toespitste op Jbelse boodschap en waarby jpaalde figuren uit Namibië oorbeeld stelde Mensen die f had vanwege hun weerbaar- Advertentie-adviseur: W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nljverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen jkunt u in Holten opgeven bij 6.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 j tot '9 woensdags 15.00 uur In Bathmen by: N. V00GSGEERD I Deventerweg 34 - tel. 1665 tot 's woensdags 12.00 uur Gift Wereldraad van Ker ken Vanuit de Bijbelse boodschap be greep Colin Winter de beroering binnen de kerken dan ook niet over de steun van de Wereldraad van Kerken aan bevrijdingsbewegin gen in Zimbabwe (Rhodesië) „Het zyn niet de zwarten die met deze steun problemen hebben maar de rijken. Wellicht moet men zelf on derdrukt zijn om te kunnen begrij pen wat de Wereldraad probeert te doen aan deze vernederende on derdrukking en vrijheidsberoving van mensen die nu al meer dan honderd jaar heeft geduurd. Alleen wanneer uzelf, ondanks alle onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog, elk gewa pend verzet tegen de Nazi's hebt afgewezen, alleen dan heeft u het recht om tegen de zwarten in Zuid Afrika te zeggen dat zij niet naar de wapens mogen grijpen. Maar als u dat niet hebt gedaan dan hebben de zwarten het recht om u hypocriet te noemen. En dus vra gen de zwarten aan allen die kri tiek hebben op de Wereldraad: Hoe kan dat nou? In Nederland wist u onder de Nazi's heel goed wie de onderdrukten wa ren en wie de onderdrukkers en zo is het ook in Zuidelyk Afrika", al dus Colin Winter, die verklaarde dat men in Zuidelyk Afrika dan ook beslist niet onder de indruk is van Europese kritiek op de Wereldraad van Kerken Zyn boeiend betoog werd in het Nederlands vertaald door David de Beer. een van zyn eveneens verbannen vroegere me dewerkers. Laatstgenoemde gaf na de pauze o m een overzicht van de politieke ontwikkelingen in Zuid Afrikaanse regering het voeren van een vertragings-politiek. waardoor in feite niets verandert in de on houdbare situatie van de zwarte bewoners van dat land Geboren: Theophilus Wilfred Jan zv G Koerse en J E Duncan (geb. te Deventer); Chantal dv J Schol ten en E Jansen (geb te Deventer); Marcel zv J W Lammertink en A. H Jansen, (geb te Deventer). Overleden: A. Pelle, oud 66 jaar, Herwijnen. Gehuwd: G Nijland, oud 26 jaar. Diepenveen en H Vincent, oud 22 jaar. Holten, H Bruggink. oud 26 jaar, Ryssen en W Redeker, oud 23 jaar, Holten. J Zand voort, oud 24 jaar, Deventer en I G J Keuter man, oud 20 jaar, Holten, J Har- bers, oud 22 jaar, Ryssen en H. Potman, oud 23 Jaar, Holten; Jonk heer G A H van Coevorden, oud 24 jaar, Markelo en A E P Marseille, oud 20 Jaar, 's-Gravenhage. Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" (Van onze weerkundige medewer ker) Uit een voorlopig overzicht van de klimatologische zomer „berekend over de maanden juni, juli en au gustus. is wel komen vast te staan, dat de zomer van 1980 de vierde opeenvolgende te koele, natte en sombere zomer is geworden. De eerste helft van juni en de pe riode tussen 22 juli en 20 augustus zyn nog de beste geweest. Daaren tegen waren de ruim vyf weken tus sen 15 juni en 22 juli byzonder slecht. Alle drie zomermaanden gaven minder zon dan normaal. Neerslag is er meer gevallen dan ons lief was, al deed augustus daar in een groot deel van het land niet aan mee. Den Helder kreeg in begin augustus nog wel twee keer een zware bui met resp. 66 en 55 mm. regen en dat was voldoende om Den Helder vanaf 1843 een record natte zomer te geven met totaal 393 mm regen. Dit record stond tot dusver op naam van 1956. Ook Vlis- singen had met iets meer dan 310 mm regen een opvallend natte zo mer. De statistiek laat ons zien dat zel den vier te slechte zomers na elkaar voorkomen. Een te lange periode hebben de hogedrukgebieden ons in de steek gelaten en trok de ene depressie na de andere van de oceaan het vasteland binnen. Ook de Britse eilenden, het hele Bene- luxgebied, Duitsland, Noord Frankrijk en de Alpenlanden had den tot de 22ste juli een natte, wis selvallige zomer Vele vakantie gangers hebben daar tot genoemde datum ook over geklaagd en af en toe was het tot in Zuid Frankrijk mis. Scandinavië maakte daarop een gunstige uitzondering. Daar ging het pas vanaf 20 augustus he lemaal mis toen een herfstdepres sie met veel wind en regen daar binnen trok. De solidariteit onder de medewer kers van U-Vlees B.V en derden in samenwerking met de 8 10 slach ters en slagers, heeft geleid tot een produktie van een kleine 400 var kens per dag (ca. 60%). Vorige week hebben de platte landsvrouwen uit Dijkerhoek hun eerste bijeenkomst in dit seizoen gehad. Voor deze avond was uitge nodigd de bekende glazenier- mozaïst Willem Timmermans uit Assel (Veluwe). Na een korte inlei ding vertoonde de heer Timmer mans dia's over zijn werk als glaze nier Dat met glas werken een pret- tig werk is. dat hebben de dames ondervonden toen ze zelf mee aan het werk mochten. De presidente kon deze avond vier nieuwe leden hartelijk welkom heten en ze deed nog enkele mededelingen o.a. be treffende het nieuwe seizoen. Stichting voor Sociaal Kultureel Werk is sinds enkele weken gestart met het nieuwe seizoen '80/'81 Er staan weer tal van aktivtteiten op het programma die niet alleen ge daan kunnen worden door de staf. Vandaar dat wij een dringend ver zoek willen richten aan vrijwilligers die ons een handje mee willen hel pen met. het organiseren en bege leiden van kinderklubs en instuif- middagen en misschien zijn er ook typevaardige mensen onder u die ons wat typewerk uit handen kun nen nemen (de administratieve kracht gaat ons n.l. binnenkort ver laten). Ankie van Vilsteren, „Paalhuus", Beusebergerweg 27, tel. 2755. ilt- Hoop doet kruipen. Twintig kratten bier en vijf en veertig gulden kon Dick Wessels (26), Verzetstraat 51 verdienen als de afstand van 7 kilometer naar Rijssen kruipend werd afgelegd. Varkensslachter Dick die een wed denschap aanging met z'n collega's van de Coöp-Slachtploeg U-vlees vertrok vrijdagmiddag om 4.00 uur vanaf „Dikkie Down" met de knieën ingepakt in stukken auto band die „bekleed" waren met schuimrubber en in elke hand een klein plankje met handvat. Vol goede moed, dat wel. maar zich toch ook wel ten volle bewust van het zeer zware karwei. Via de Sta tionsstraat, Waagweg, de zandweg langs de spoorbaan. Valken weg (langs „Meermanskamp") kroop Dick tot aan de Parallelweg langs de Rijssenseweg waar het tijd werd om even uit te blazen. Na een rust pauze van plm. 10 minuten werd de moeilijke reis voortgezet tot even voorbij de zandopslagplaats van Krekel B.V, Holten-Rijssen waar weer gerust werd. De moedige Dick maakte toen al een vermoeide in druk en op onze vraag of hij het dacht te halen antwoorde hij „ik doe m'n best en ik hoop het". Dat bleef hij doen tot dat het beslist niet meer ging en dat was aan het eind van de Parallelweg bij de overweg, plm. 1000 meter van de fi nish bij „Otje van Potje". Hij kreeg van de vele volgers waaronder mevr. Wessels een hartelijk ap plaus voor z'n prestatie en van de slachtploeg een paar kratjes bier en een gedeelte van het toegezegde bedrag dat inmiddels was opgelo pen tot meer dan tweehonderd gulden. Onder ideale weersomstandighe den werd zaterdag 6 september het jaarlijks reisje gemaakt en wel naar het bloemencorso te Aalsmeer Ge start werd om 7 30 uur met 2 bussen met in totaal 75 personen. Er werd koffie gedronken in Oud Loosd- recht, waarna de tocht ging via Aalsmeer - Amstelveen waar het corso werd opgewacht. Na de vele (COLLECTE 15 T/M 20 SEPT.I WIJ WILLEN VOORUIT! Het Prinses Beatrix Fonds hoopt in 1981 het 25-jarig jubileum te vieren, dat wil zeggen dat het dit jaar 24 jaar bezig is geweest om de onder haar doelstelling vallende gehandicapten en alles wat daarmee samen hangt te helpen. U weet dat dit multiple sclerose-, spina bifida-. spierdystrofie-Chorea van Huntington- en poliopa tiënten betreffen. In 1980 werd wederom een groep gehandicapten onder de doelstelling van het Prinses Beatrix Fonds opgenomen, te weten de Parkinson pa tiënten. Het Fonds geeft niet alleen individuele steun maar werkt ook stimulerend bij het wetenschappelijk onderzoek, welk onderzoek nodig is om een oplossing te zoeken voor die ziektenbeelden waar medicijnen nog niet helpen. 24 Jaar heeft u het Prinses Beatrix Fonds in staat gesteld dit alles te kunnen doen, maar wij willen voor uit. Wij willen nog meer de helpende hand bieden bij individuele en groepsvacanties voor gehandicapten alsmede bij aanpassingen en voorzieningen waar el ders geen middelen te vinden zijn. Laat ook in het 24ste jaar van het bestaan van het Prinses Beatrix Fonds ons niet in de kou staan. Gaat u de collectebus dus niet uit de weg en mocht u die bewuste oranje bus niet tegenkomen, u kunt ook gireren op rekening 9 6 9 te name van het Prinses Bea trix Fonds te 's-Gravenhage. praalwagens te hebben gezien (hetgeen geweldig in de smaak viel) ging het verder via Haarlem naar Zandvoort. Daar werd de middag pauze gehouden met een wande ling langs het strand. Daarna werd de reis voortgezet richting Amster dam. Hier lag de rondvaartvoot klaar voor een rondvaart door de grachten. Hoogst voldaan keerde men huiswaarts om de reis te be sluiten met een diner in het ,3 on te Paard" te Dijkerhoek. Voorzitter Veneklaas dankte de aanwezigen voor de gezellige dag. Hy hoopte dat het een volgend jaar weer netzo gezellig zou zyn. Vrijdag 12 september: 12-12.30 uur ANP plus nieuws uit Overyssel en Gelderland. 17-18 uur Nieuws met Radio Oost het weekend in. Tips voor uitgaan ders en thuisbiy vers. Tuintips van Rob Herwich. Zaterdag 13 september 17-18 uur nieuws, daarna sportprogramma Zondag 14 september 11-12 uur Nieus. Muziek op verzoek, gelu kwensen van luisteraars. Sport nieuws. Natuurpraatje van Rien Snyders. Maandag 8 september 12-12.30 uur. nieuws. Tips over groenten- en fruitpryzen. 17-18 uur nieuws Boerenpro- gramma en Radio Oost sociaal nsdag 16 september 12-12.30 urn- nieuws 17-18 uur nieuws. Mensen maken nieuws. Woensdag 17 september: 12-12.30 uur nieuws. 17-18 uur idem Mid weekprogramma. Donderdag 18 september 12-12.30 uur nieuws 17-18 uur eveneens. Knelpunten in de regio. Ondanks de tegenslag van het niet doorgaan van een subsidie of renteloze lening is het bestuur van de ijsclub de mening toegedaan dat de voorgenomen bouw van een bergruimte en vernieuwing van letten, gezien de enorme belangstelling gedurende een ijspe- riode, door moet gaan. Welke bouwvakkers zijn ge negen hier één of meer zaterdagen aan mee te wer ken? U gelieve zich in verbinding te stellen of telefonisch op te geven bij G.J. Aaftink, Larenseweg 76, tel. 1600 voor woensdag 17 september, waarna een vergader ing word belegd op vrijdagavond 19 september in café Jansen voor eventuele taakverdeling. Namens het bestuur G.J. Aaftink, secr.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1