oninebouw in laren 980 t.m. 1983 Military Holten timmert langs de weg Grote ravage in Dijkerhoek door ontspoorde olietankwagon &5ET'. Kerkdiensten in lijkerboek om 9.00 nnr Zondags schoolnienws HOLTENS NIEUWSBLAD mÊW^mï Uitbreiding bij Kabo bank Huur loods Kolweg URGERLIJKE TAND HOLTENS NIEUWSBLAD aats voor ruim 49 auto's parkeerterrein aan e Tuinstraat Spoorbaan over 4 d 500 meier vernield j riOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 22 augustus 1980 32e jaargang - no. 34 Hoofdredacteur J Wiggen Kolweg 14 tel 05483 1356 Red medewerker D J Mondeel Vercetstraat 70 tel 05483-2699 Stichtingsbestuur: W H Beijers. secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7, Almelo, tel 05490-16666 nementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" liege van B. en W. vraagt de i te stemmen met de invul» 'an de vragenlijst nieuw en vernieuwbouw 1981 t/m Sik jaar wordt aan de ge- e gevraagd bovenvermelde ilijst in te vullen. Het doel m is inzicht te krijgen in de egelen waarmee tegemoet en wordt aan de woningbe- zowel kwattatief als itatief, en een inzicht in het op rijkssteun, dat voort- uit de gemeentelijke voor- is. igenljjsten rijn de basis voor riezen, die de Adviescommis- rdelini Rijkssteun Woning- IAVRW) uitbrengt. vragenlijsten wordt ver worden gezien als het uw- en het vemieuw- igramma. Sinds vorig Jaar ministerie het wenselijk de irea; Sander zv O.H. Brands jJ.H. Schöppers. jrtrouwd: H. Bruggink. oud 26 RïjssenenW Redeker. oud 23 iHolfcea, A. Broekhuis, oud 23 Markelo en M. Vincent, oud 21 Holten; G. Nijland, oud 26 Diepenveen en H. Vincent, jaar. Holten, vragenlijsten te doen vaststellen door deze te baseren op een raad- suitspraak Dit jaar moeten voor 1 september a.s. de vragenlijsten voor de periode 1981-1983 worden ingevuld, aldus B en W in de toe lichting, die omschrijft waaruit de vragenlijst bestaat. Uit de vragenlijst nieuwbouw blijkt, dat er van wordt uitgegaan, dat de volgens de vorige opgave door dit jaar in de herziening „de Haar" geplande woningbouw niet gerealiseerd kan worden. In ver band hiernjede zijn al deze bouw plannen, met uitzondering van de 34 apopartementen van de wo ningbouwvereniging „Onze Wo ning", waarmede dit.jaar een aan vang wordt gemaakt, een jaar op geschoven. Realisering van het plan „De Haar" (noodverband) in de jaren 1981 en 1982 achten wij reëeL Verwacht mag worden dat in 1983 een begin kan worden ge maakt met de bouw van woningen indeBeuseberg Op grond van deze Advertentie-adviseur: W. FREDfRIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 itics en abonnementen int u in Holten opgeven b|j G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 lot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen bij: H. V0QGSGEERD Jeventerweg 34 - tel. 1665 lot "s woensdags 12.00 uur Dag jongens en meisjes, De vakantie zit er weer op. Afgelo pen maandag moesten jullie weer naar school. We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad, veel hebben künnen spelen en ge nieten, zowel binnen als buiten Holten. Ook voor de Zondags school zit de vakantie er op. Zondag a.s. 24 augustus staan de deuren van de Dorpsschool in de Tuinstraat wagenwijd voor jullie open. We beginnen om kwart over tien. Naar Zondagsschool mag je ko men, je moet niet, maar wij vinden het heel fijn als de klassen weer vol zijn. Probeer maar of vriendjes en vriendinnetjes ook mee willen ko men Alle kinderen van 4-12 Jaar zijn van harte welkom. Tot zondag allemaal! Namens het Zondagsschoolpei s- oneei Mevr C.H. van Iperen-Esseboom verwachtingen kan de volgende prognose voor de jaren 1980 t/m 1983 worden opgesteld: 1980: 34 woningwetwoningen (ap partementen) De Haar (bouwver gunning d.d. 1 april 1980), 1981: 31 premie „B" woningen (F.G.H.), 11 vrije sector woningen (F.G.H.), 17 vrije sector woningen (gemeente). 1982: 22 premie „B" woningen (F.G.H.), 19 premie „A" woningen (gemeente), 4 vrije sector wonin gen (F.G.H.), 16 vrije sector wonin gen met gemeentegarantie (F.G.H.). 1983: 34 woningen, 8 premie „B" woningen en totaal 214 woningen, 18 vrije sector woningen, alle in de Beuseberg. Dit aantal komt aardig overeen met het gemeentelijk bouwpro gramma van 55 woningen per jaar. Doch niet vergeten dient te worden dat een inhaling van de achters tand in de woningbouw ons inziens gerechtvaardigd is. Met eventuele bouwmogelijkheden in Dijkerhoek is in het vorenstaande geen reke ning gehouden, omdat het hier zeer incidentele bouw betreft, die na uwelijks van invloed is op het bouwprogramma, schrijft het col lege. F.G.H. wil zeggen: Friesch Gro ningse Hypotheekbank, die de wo ningen wil bouwen. werkzaamheden voor het aan- en van een parkeergelegenheid de Tuinstraat- ihkampstraat willen b en w, en een voorstel aan de raad, agen aan de firma J W Klein stman en Zn te I-Iolten Daar- ts een krediet vereist van !25.-. Op de parkeerplaats nen 49 auto's staan lens het bestemmingsplan m Holten" is het gebied aan de nstraat, gelegen tussen de La- seweg en de Boschkampstraat, émd voor verkeersdoeleinden, igorie OE (openbaar erf) De iden, bestemd voor verkeers- letnden, mogen uitsluitend tien gebruikt voor openbaar erf e vorm van wegen voor bedie- verkeer, parkeerplaatsen, en en groenvoorzieingen met daarbij behorende gebouwen, ere bouwwerken, zoals straat- ubilalr en andere werken. Te- hde deze bestemming te realise- lis hiertoe een plan opgemaakt, plan omvat met alleen het ma- van een parkeergelegenheid, ook een wijziging van het aan- nde gedeelte van de Tuin- lat en de Boschkampstraat, steaatgedeeiten worden ge- opgenomen en gerecon strueerd, waarbij de tegeltrottoirs verdwijnen In het plan is rekening gehouden met de bereikbaarheid van het aannemersbedrijf Ter Hamrsel en het gymnastieklokaal aan de Tuinstraat, alsmede met het gebouw „Irene" aan de Bos chkampstraat. De parkeerplaats zal plaats bieden aan 49 auto's op de als zodanig in het plan aange duide plaatsen, terwijl er ook nog een aantal auto's op het wegge deelte een plaats kan krijgen De grond, benodigd voor de uitvoering van het plan, is geheel in eigendom bij de gemeente Holten Het be stemmingsplan „Kom Holten" is nog niet onherroepelijk Tegen het onderhavige planonderdeel zijn echter geen bezwaren ingediend Het door gemeentewerken opge zette plan past geheel in het be stemmingsplan „Kom Holten", schrijft het college aan de raad. Het werk vraagt een behoorlijke deskundigheid en vakmanschap. Er moet met diverse soorten mate rialen van verschillende afmetin gen worden gewerkt Daarom dient het werk door een stratenmakers- bedrijf te worden uitgevoerd, aldus b en w Vandaar het voorstel tot onderhandse opdracht aan Klein Horstman. Onder het vrolijke geclaxoneer van vrachtwagenchauffeurs en een woordje uit een politieauto zijn de borden van military Holten langs de snelweg A I (E8) met vlag en wimpel opgebouwd. Dankzij de medewerking van landbouwers en sponsor konden de vier borden van vijf meter breed op de 6 meter hoge palen stevig in de grond worden ge zet. Door leden van de M.A.C. „De Holterberg" worden plm. 200 kleinere borden door heel Overijs sel en een groot gedeelte van Gelderland geplaatst. Tevens zijn maar liefst 15.000 stickers op auto's etc. geplakt en zullen vliegtuigen met de uitnodiging om op zaterdag 13 september de 3de military in Holten te bezoeken de lucht in gaan. Zo wordt te land en in de lucht gewerkt om de military Hol ten '80 evenals voorgaande jaren weer tot een groot hippisch evene ment te maken. Het vorig jaar wa ren er plm. 2000 bezoekers maar de Land, Rijv. „De Bergruiters" re kent er op dat er deze keer min stens 5000 (waaronder een zeer groot aantal Holtenaren) naar de Zuurberg zullen komen. Een tachtig ton zware olietankwagon, de laatste van een trein van 24 wagons, die op weg was van Duitsland naar Rotterdam, is maandagmid dag bij de Doorloperdijk in Dijkerhoek.ontspoord en veroorzaakte een enorme ravage Persoonlijke ongelukken hebben zich gelukkig niet voor gedaan De wagon werd over een afstand van zeker vierhonderd meter meegesleurd, vernielde spoorstaven en biels en beschadigde de onder grond waarop de rails met biels liggen. Het mag een geluk bij een ongeluk worden genoemd, dat de tank, geladen met 50.000 liter ruwe aardolie, niet lek geslagen is. De Holtense brandweer, onder leiding van commandant T. Prak, was zeer vlug ter plaatse en waarschuwde de spoorwegen. Ook de Rijkspolitie was snel ter plekke Ook burgemeester mr W L.F C ridder van Rappard was in de namiddag plm een uur aanwezig op de plaats van het ongeval, waarbij gelkukkig niemand werd gewond. De Nederlandse Spoorwegen hebben maandagmiddag direkt 2 grote kranen uit Eindho ven en Utrecht naar Dijkerhoek gestuurd, teneinde het baanvak binnen de kortst mogelijke tijd weer vrij te maken. De kraan uit Utrecht met een hef vermogen van 50 ton, arriveerde rond half zes en eenzelfde kraan uit Eindhoven was rond half elf ter plaatse Het personeel van de kraam uit de Domstad had toen al les reeds klaar om te „takelen", zo dat al het personeel kon worden in gezet om de kraan uit Eindhoven voor het zware karwei in orde te brengen Hiermee was men om plm half twaalf klaar en werd het sein aan de beide kraanmachinis- De gekantelde wagon met het af gebroken onderstel. ten gegeven om het 80 000 kg we gende gevaarte, dat was omgesla gen, op te takelen en op de rails te zetten. Egn enorm spannen(j ge_ beuren, dat bij het licht van een groot aantal schijnwerpers door de vele honderdén belangstellenden vanuit het weiland langs de zuid kant van de spoorbaan van heel dichtbij kon worden bekeken De spannendste momenten waren die toen de kolos in de takels moest worden gedraaid om in de juiste stand te komen om op de rails te zetten. Hangend in de zware meta len kabels boven de niet bescha digde baan, werd het vierwielige onderstel, dat tijdens de ontspo ring onder de tankwagon was weg geslagen, er toen ondergereden en rond half één was het moeilijke en zware karwei zonder ongelukken geklaard en werd met man en macht begonnen aan het oprui- mingswerk en het treffen van maatregelen voor aanleg van een nieuwe spoorbaan over een afstand van plm. 400 a 500 meter Door een speciale werktrein werden in de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen zevenhonderd nieuwe bielzen en rails aangevoerd en was dinsdagmorgen op de baan die niet zo zwaar beschadigd was, s - weer treinverkeer mogelijk. Dins dagavond was men ook gereed ge komen met het aanleggen van het nieuwe gedeelte waarop treinver keer met zeer beperkte snelheid is toegestaan. Gedurende de „stremming" in Dijkerhoek werden de treinpassagiers tussen Deventer en Rijssen vervoerd met bussen van de O AD en de GTW Van de Rabobank aan de Gaar- denstraat willen B en W een strook grond onderhands kopen van 17 1/2 m2, omdat voor de leve ring van elektrische energie aan de nieuwbouw van de Rabobank een 10 kV transformatorhuisje moet worden gebouwd. Daarvoor heeft de gemeente de grond nodig, die de Rabobank aan de gemeente wil verkopen voor f200,-. De bijko mende kosten bedragen f 150,-. Van dezelfde bank wil het college onderhands twee stroken grond aankomen, groot 72 m2 en 71 m2, gelegen aan de Gaarde nstraat. Daarvoor is een krediet nodig van f4.850,- Op grond van de bouwver ordening moet de bank in verband met de uitbreiding van het gebouw een aantal perkeerplaatsen aan leggen. Aan de westkant van de bank komen op eigen terrein negen parkeerplaatsen, waarvan de aan leg door de bank wordt betaald en die bestemd zijn voor het person eel. Aan de voorkant van het bankge bouw worden 12 parkeerplaatsen aangelegd; ze krijgen een openbaar karakter. Voor de aanleg van een nieuw trottoir verkoopt de Rabo bank een strook grond van 97 m2 aan de gemeente. Prijs f 50,- per m2. Totaal f 4.850.-. De strook grond van 71 m2, nodig voor de parkeerplaatsen, draagt de bank om niet over aan de gemeente Holten. De gemeente voert de werkzaamheden uit. De kosten worden geraamd op f 13.000,- en komen voor rekening van de bank, voor wier rekening tevens op ge meentegrond een beplanting zal worden aangelegd. In afwijking van wat In het kerk blad staat vermeld, beginnen de kerkdiensten in Bethaniè ook de komende weken nog om 9.00 uur en niet om 9 30 uur Kerkeraad Herv. Gemeente Van de heren J.A.A. en A.H.H. Kienhuis te Losser kan de gemeé- nte een deel van de loods huren, die gelegen is aan de Kolweg 74. Huur prijs f900,- per kwartaal, exklusief b.t.w en inclusief verlichtings- en verwarmingskosten. Het betreft hier een deel, dat 90 m2 groot is van de garage van het voormalige ex peditiebedrijf Schipper De ruimte is zeer geschikt voor de stalling van de auto's van de voorcentralisatie- dienst en is gunstig gelegen De op stal perceel Waagweg 5, eigendom van Enkco te Holten, wordt ge bruikt als stallingscentrum voor de vrachtauto's van de Voorcentrali- satiedienst destruktiemateriaal. Enkco gaat het vleesverwerkings bedrijf uitbreiden. De opstal Waagweg 5 is als zodanig niet meer te gebruiken Vandaar het voorstel het deel van de loods aan de Kol weg te huren. U ontvangt een fraaie als u een voor het opgeven van een nieuwe abonnee. In/enden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr/mevr Adres: Woonplaats: iff Hi|/rij betaalt het abonnementsgeld per half W jaar/per jaar

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1