Uitstapje bejaardensociëteit Interkerkelijk Recreatlewerk ONS HUIS Wandeltocht IBS jongerenkoor „Helicon" HOLTENS NIEUWSBLAD Verbouwing Rabobank ligt voor op schema Holtense rijwielvierdaagse werd grandioos succes etie Holtens Fonds dternationale Hulpverlening Uitslag kluiven raden bsrnieummsprijs 23.- par jaar. Losse nummers 5D cent Gedrukte oplage 3075 Vrijdag jl. hoogste punt bereikt BURGERLIJKE STAND Jongerendienst HOLTENS NIEUWSBLAD OPBRENGST OLTENS NIEUWSBLAD Vrydag 13 augustus 1980 32e Jaargang - no. 33 Hoofdredacteur J Wigge rs Kolweg 14. tel 05483-1356 Red. medewerker D J Mondeel Verzetstraat 70. tel 05483-2699 Stichtingsbestuur: W H. Beljers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. G5483-3022 Advertenties Schouwburgplein 7. Almelo, tel 05490-16688 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad t doel ons niet alleen genoegen dB verbouwing van ons bank* aow voorspoedig verloopt, it dat we, ondanks de regena* ige zomer, zelfs voor liggen op bouwprogramma. Namens het tnnr en de Raad van Toezicht Hol tense Rabobank maak a hiervoor graag een compli- ntM. zei de heer H.J. Robers vorige >k vrijdagmiddag tijdens een ge lig onderonsje in hotel Vosman ;n de 27 in hoofdzaak jeugdige iwvakkers van aannemersbe- f Voordes, welk bedrijf met de bouwing van het bankgebouw is ast Bij deze ingrijpende ver- iwing werd vorige week vrijdag hoogste punt bereikt. Dit mar- ite feit vormde voor het bestuur de Rabobank reden om het iwvak personeel uit te nodigen dag hun hamer, zaag en duim- k wat vroeger op te bergen dan maal teneinde gezamenlijk het :ende glas te heffen op deze ge- trtenis. In aanwezigheid van ge bestuursleden van de Rabo- ïk, leden van de Raad van Toe- tit, direkteur J. van Wingerden afgevaardigden van het bank- rsoneel alsmede aannemer ordes en zijn personeel had voor ter Robers tevoren onder ap- ius de blauw-witte vlag van de bobank gehesen op het hoogste at van de bouwplaats. to date inneer het bankgebouw gereed is schikt de Rabobank in Holten er een hypermoderne accommo- tle waarbij aan letterlijk alles is lacht. De totale vloeropper- ikte op de begane grond wordt d omstreeks 400 m2 uitgebreid ruim 650 m2. BU deze verbou- og is met name ook gedacht aan handicapten. Er komt een spe- ile oprit voor invalidenwagens en komen twee automatisch wer- nde toegangsdeuren. In de ruime 1 zal het aantal loketten worden uitgebreid en komen alle tn de zelfde ruimte. Snelle dienstverlening. Verder zullen de loketten worden gespecialiseerd naar door de Ra bobank verleende soorten klan tenservice. Bovendien komt er een soort snelloket voor mensen die snel even geld komen halen of stor ten. Deze specialisatie en uitbrei ding in dienstverlening heeft een veel snellere afhandeling van de bezoekers tot gevolg en zal de wachttijden aanmerkelijk bekor ten. In de hal komt voorts een reis- buro waar tevens alle soorten vreemde valuta kunnen worden omgewisseld. Uiteraard is bij deze verbouwing grote aandacht besteed aan bevei liging tegen diefstal en roofoverval len. Zo zal de kasbox tegen een blinde muur achter in de werk ruimte worden geplaatst van waaruit alle loketten afzonderlijk, inclusief het reisburo, middels een ingenieus buizensysteem kunnen worden bediend zodat het binnen- bankgebouw niemand iets afhan dig kan worden gemaakt. Verder komt er uiteraard een volkomen afdoende beveiligingsinstallatie tegen inbraak. m - Het ligt in de bedoeling om ter ope ning van het nieuwe seizoen van de bejaardensociëteit op dinsdag 2 september a.s. met elkaar een mid dagje uit te gaan. Het reisdoel is Zutphen, waar de St. Walburgs- kerk met de beroemde Librije zal worden bekeken en een kop thee of koffie zal worden gedronken. Ver volgens wordt gereden naar Ruur- lo, waar een pannekoek klaar staat. De bus vertrekt om 13 uur van „ae Diessenplas" en Irene en zal u om streeks 19 uur daar weer terug brengen. De kosten bedragen f20,- per persoon. U kunt zich opgeven bij de heer G. Kerks, VW-kantoor, tel. 1533. Aanmelding dient vóór 28 augustus a.s. te geschieden. Ge hoopt Wordt, dat velen weer van de partij zullen zijn. mMÊmm Ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt ging de RABO-vlag in top. Zaterdag 16 aug.: 20 uur spelavond (gratis) Zondag 17 aug.: 10.15 uur kamp dienst, voorganger ds. C.C. Addink Maandag 18 aug.: 20 uur kreatieve avond voor iedereen. Dinsdag 19 aug.: 18.30 uur Twentse koffietafel. Opgeven voor maandag 18 uur. Woensdag 20 aug.: 14.30 uur speur tocht Donderdag 21 aug.: 14.30 uursport en spelmiddag Vrijdag 22 aug.: 20 uur kampvuur Zondag 23 aug.: 10.45 uu^ kamp dienst, voorganger ds. G.W.H. Peddemors Maandag t.m vrijdag: van 10-12 uur kindermorgen (kosten één kwartje). De kosten voor de andere aktivitei- ten bedragen een gulden voor vol wassenen en twee kwartjes voor de kinderen. Voor de koffietafel (deze keer op dinsdag!) f 6,- en f4,- voor kinderen. Graag tot ziens in de tent. Ab, Eline, Margriet en Mieke. D,e vorige week gehouden rijwiel- vierdaagse, welke dit jaar voor het eerst in Holten werd georganiseerd is een grandioos succes geworden. Met een boven verwachting groot aantal deelnemers, nl. 415, in leef tijd variërend van 6 tot 77 jaar kun nen de initiatiefnemers van de Wie lervereniging Holten uiterst tevre den terug zien op een bijzonder ge slaagd evenement. Geboren: Johanna Hendrika dv. A. T. Otten en B. M. J. Holleman (geb. te Deventer). Overleden: A. C. Cammeraat- Staal, oud 51 jaar, Holten. A. J. Leonhart, oud 63 jaar. Holten (overl. te Deventer). R. Noordber ger, oud 40 jaar, Holten (overl. te Deventer). Ondertrouwd: L. Lichtenberg, oud 23 jaar. Goor en G. H. Vincent, oud 20 jaar. Holten. Niet alleen bij de organisatie maar met name ook bij de deelnemers waren vrijdagavond bij de afslui ting in de kantine van Sporthal 't Mossink enthousiaste verhalen te beluisteren over zowel de perfekte organisatie, als over de prachtige routes welke voor dit doel waren uitgezet. Sómmige deelnemers hebben daarom zelfs alle vijf avon den meegefietst door ook op de vijfde dag, die ais inhaaldag was bestemd, aan de start te ver schijnen. Eén Brabantse vakantie ganger is hiervoor zelfs een dag langer voor in Holten gebleven dan aanvankelijk in de bedoeling lag. Na terugkeer ontvingen de deel nemers in de kantine van Sporthal 't Mossink j.l. vrijdagavond, uit handen van burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard een herinneringstegel welke speciaal voor dit evenement werd gemaakt. Samen met de uiterst tevreden wie lerclubvoorzitter J.W. Jacobs com plimenteerde hij jong en oud met het volbrengen van deze vierdaag se. Hierbij werd de oudste deelnemer, de 77-jarige W. Keizer uit de Aal- tinksweg, speciaal in het zonnetje gezet. Hij ontving naast het herin neringstegeltje ook nog een bou quet bloemen als extra onder scheiding voor zijn leeftijd. Tege lijkertijd werd de negenjarige Erik Dikkers van de Larenseweg onder scheiden als één van de jongere deelnemers. Bij deze rijwieivier daagse wisten alle 415 deelnemers de tocht zonder problemen te vol brengen. Zondag 24 augustus a^. Is de eerste Jongerendienst weer in dit nieuwe seizoen, 's Morgens om tien uur, tn een bovenzaal van gebouw „Irene", beginnen we met frisse moed aan een nieuwe serie Jongerendtens- ten. Jongeren van twaalf tot zeven tien jaar zijn van harte welkom om mee te doen. Wij zijn van plan om zeer binnenkort een „kampdag" te ♦organiseren. Wat en wanneer dat is, wordt in de Jongerendienst van 24 augustus bekend gemaakt. Wij ho pen dat ledereen, nu na de vakan tie, vol goede, nieuwe ideeën zit, en deze meebrengt naar de Jongeren dienst. Iedereen is van harte wel kom om zondag 24 augustus geheel vrijblijvend te komen. De Jongerendienstcommissie. Op de „Zomerfeestavonden" van de Holtense Handelsvereniging stond de Hollandse Herders Kring groep Oost met een koker met hondenkluiven, waarvan men de inhoud kon raden. Het juiste aantal (513) werd gera den door mej. A. van Borselen, Schapendijk 2 (Dijkerhoek), bij wie de prijs (tuinbónk). inmiddels is thuisbezorgd. De oudste deelnemer de heer Wil lem Keizer werd extra in het zonne tje gezet door burgemeester mr. van Rappard Na de vakantie, waarin ieder weer is verzadigd en verkwikt (en aan merkelijk aangedikt?) kunnen we weer met frisse moed de koorrepe tities hervatten. Onder deze „we" vallen niet alleen alle huidige koor leden, maar ook nieuwe leden zijn van harte welkom! De eerste repetitie-avond is op 13 augustus in gebouw „Irene". Tot dan! frika schreeuwt om hulp. Afrika op weg één groot rampgebied te irden", zo luiden de eerste zinnen n de laatste brief, die wij van de inerale Diaconale Raad van de >rvormde Kerk ontvingen, larom is het des te zinvoller dat nu op het punt staan de jaar- fcse aktie voor het Holtens Fonds \ot Internationale Hulpverlening er te starten, waarvan het groot- e deel van de opbrengst bestemd voor een landbouwprojekt in ïana, waardoor wij dus een blij- nde bijdrage aan de verbetering in de voedselvoorziening in dat el van Afrika kunnen leveren en aaraan, naar wij hopen, u allen in harte zult meewerken, p zondag 17 augustus a.s. zullen de belde morgendiensten ln de ervormde Kerk enkele Ghanese udenten over hun land vertellen, trwijl er direkt na elke kerkdienst het gebouw „Irene" gelegenheid om met deze Jonge Ghanezen on er het genot van een kopje koffie itvcerlger van gedachten te wisse- Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 NUverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt n In Holten opgeven bij G.W. RHAKN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 nar In Bathmen bi): H. V00GSGEEBD Deventer weg 34 - teL 1665 tot 's woensdags 12.00 uur Een kleiner gedeelte van de op brengst van deze aktie is bestemd voor een eveneens zeer belangrijk doel n.l. voor Amnesty Internatio nal, een organisatie, die wereldwijd voor de vaak aangetaste rechten en vrijheden van mensen en volkeren opkomt en zich overal inzet om de onderdrukten recht te verschaffen. Het Holtens Fonds voor Interna tionale Hulpverlening heeft vele vóste bijdragers. Deze vaste bij dragen variëren van f 10.- tot f 225.- per jaar. De meeste vaste bijdra gers hebben hun bijdrage reeds overgemaakt op giro 875587 van de Rabobank te Holten, ten gunste van rek.nr. 14489, ten name van Holtens Fonds Internationale Hulpverlening, met vermelding „vaste bijdrage". Deze vaste bij dragers brachten nu reeds f 3900.- bijeen. Wordt óók vaste bijdrager door het strookje in te vullen, dat u onder aan de folder treft, die u tussen 17 en 24 augustus a.s. wordt uitgereikt en dat ingevulde strookje in te slui ten in het offerzakje mét uw gave. Laat Alle verdienende gezinsleden bijdragen in dat offerzakje. Staat als één man voor Afrika en mèt Amnesty International voor het •recht en de vrijheid van mensen en volken. Holtens Fonds Int. Hulpverlening Dag huis waarvoor wij moesten sparen, maar waar we zo gelukkig wa ren. Dag huis waarin wij samen woonden, en dat we trots aan and'ren toonden. Dag huis van hout en mooie mu ren, waarop wij jaren, maanden, uren, niet uitgekeken raakten, en waar wij zoveel plannen maakten. Dag huis zo koud nu en verla ten, van alles wat wij saóm bezaten, vriendschap en vreugde, liefde en trouw oneindig eenzaam zonder Jou. Dag tuin met blauwe coniferen, zo deftig prijkend als hoge he ren. Je grasveld en je mooie dennen, 'k zal zonder alles moeten wen nen. Dag huls met je terras van glas, waar het zo heerlijk toeven was, waar ik genietend van de zon, stil soezend mooi bruin bakken kon. Dag huis dat mij zo kon beko ren, waarin ik alles heb verloren. Waar 'k liefde zaaide met heel mijn hart, en waar 'k nu oogst die bittere smart. Waar we ons geluk haast niet op konden, zijn nu geslagen diepe wonden. Holten, augustus '80B.C. de H.B. De Jaarlijkse inzameling van oud- papier en oude materialen voor de kerkvoogdij der Ned. Herv. Ge meente te Okkenbroek heeft f 1377.40 opgebracht. Op zaterdag 23 augustus organiseert de Almelose Wandel Kring ,AW.K." in Holten de Jaarlijkse „Heldetocht". Er zal rond Holten weer een mooi parcours worden uitgezet en de organisatoren reke-' nen evenals voorgaande Jaren weer op een grote deelname. Voor groepen is er een speciale beoordeling volgens ee reglementen van de N.U.W. De groepen moeten tenminste bestaan uit tien personen en 1 leider(ster>. Het startburo dat is gevestigd in gebouw „Irene", Boschkampstraat is vanaf tien uur geopend. Startttjd: voor individuelen 11.00 uur, voor groepen 14.00 uur. Zij dienen zich een half uur voor de start bU het startburo te melden. Inlichtingen worden verstrekt door de heer M. Hofstede, Braken- beltsweg 11, Nijverdal, teL 05490-12038. U ontvangt een fraaieParker- Jotter ballpoint ais u een f nieuwe abonnee opgeeft Gebruik deze Naam: g Adres: B Woonplaats: e l&BSlja hBbI Geeft op als abonnee M op het Holtens Nieuwsblad voor het opgeven Dhr./mevr vaneen Adres f nieuwe abonnee, ifi" Inzenden aan: Woonplaats. UI Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. JfL Enschede. VjP

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1