Holten jeugd genoot sportcentrum KNVB Openluchtconcert met bekende formaties geIt IB 1F11II m HI I AS iü HOLTENS NIEUWSBLAD Geslaagd Honderden deelnemers bij Holtens fietsvierdaagse Concert Mannenkooi Actie Holtens fonds voor int. hulpverlening „Twenhaarsveld" grote trekpleister voor de vakantieganger HOLTENS NIEUWSBLAD lllrlllllr Hl M 1% 32cjaargang BB H m iS WmMmBm \*§mJ f'Mm Pi B Kolweeu tei. 05433-1356 Schuredag op 16 augustus Kerkdiensten in Dijkerhoek om 9.30 Abonnementsprijs f 23.- per jaar. Losse nummers 50 Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven by G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot 's woensdags 15.00 uur In Bathmen by: H. VOOGSGEERD Deventer weg 34 - tel. 1665 tot 's woensdags 12.00 uur Zoals de afgelopen jaren telkens het geval was. houdt het Holtens Mannenkoor ook dit jaar weer een concert. De „New Valleysingers" uit Nijverdal, o.l.v. Jan Woesthuis, zijn uitgenodigd om aan deze avond hun medewerking te v Tie nen. Het is een veel gevraagde en graag gehoorde vocalgroep, die door het hele land haar medewer king verleent aan kerkdiensten, concerten, enz. Het concert wordt gehouden op 26 september in het kerkelijk centrum „De Kandelaar" te Holten. Men houde deze avond alvast vrijNadere aankondigingen vol gen. M B B BH B W Bk BB Vrijdag 8 augustus 1980 1 M WgL n n B Bf ML BflB B BS B mM B Hoofdredacteur J. Wiggers BBBB| |B BH IH BH HMr TEbIb paPfL Effiff njflB HH HB Red. medewerker J Mondeel ül wSH H BB M J» IBff MÉ Bn BBKsL ï§ÊÉ%ËI w h- Beijers, secretaris Bi bM| B| wHBbV fMi [fflHMBw ||Smar EgSglH IH NB Kozakkenstraat 5, tel G5483-3022 BSW mm Advertentie» Schouwburgplein 7, Almelo, tel. 05490-16666 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" en uiteraard bij J.S. de Schure. Beuzebergerweg 27 te Holten (05483-2755). Er is een mogelijkheid vanaf het N.S.-station met een spe ciale buslijn van de O.A.D. de Schure te bereiken. Dit vervoer is geheel gratis, zodat" de bezoekers, die met het openbaar vervoer ko men, van en naar het popfestival worden vervoerd. In de week van 28 juli tot 2 augus tus namen 26 Holten C-junioren met 3 begeleiders deel aan een jeugdsportkamp op het K.N V.B- sportcentrum te Zeist. Onder lei ding van een K.N.V.B.-kampstaf werd een gevarieerd programma afgewerkt met o.a. voetbal-, volleybal-, en tafeltenniswedstrij- den. Tussen de wedstrijden door was er gelegenheid voor het afleg gen van de K.N.V.B.- vaardigheidsproeven. Aan het eind van de week ontvingen alle spelers een diploma met daarop vermeld het door hen gescoorde aantal pun ten. Iedere dag was er gelegenheid om te zwemmen in het nieuwe overdekte bad. waarvan volop ge- Even op de kiek in het sportcentrum van de KNVB, waarop volop is genoten. bruik werd gemaakt. Een van de hoogtepunten van de week was de ontmoeting met de spelers van Reai-Madrid, die in Zeist op train ingskamp waren. Er werden vaan tjes uitgewisseld, handtekeningen gevraagd en er werd een groepsfoto gemaakt met o.a. de vedetten Stie- like, Cunningham en trainer Bos- kov. De week werd besloten met een bonte avond, waar het optre den van de Hol tense hard-rock formatie Abnormaal een van de onbetwiste hoogtepunten was. Za- afsueen Naam Adres Woonplaats Geeft op als abonnee op het Holten» Nieuwsblad voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holten» Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. terdagmorgen werd een vermoeide, maar uiterst voldane spelersgroep door ouders afgehaald op Meer manskamp, waar de eerste sterke verhalen al meteen los kwamen Te Enschede is voor het examen „Praktijkdiploma Boekhouden" geslaagd Rita Aanstoot, Kolweg 36. U ontvangteer! fraaieParker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Hij/zij betaalt het abonnement»geld per half 1 jaer/per jaar J De actie Holtens fonds internatio nale hulpverlening is van 17 tot 24 augustus. Het tweede project, waarvoor de opbrengst van deze actie dit jaar gedeeltelijk bestemd is, speelt niet alléén in de derde wereld, maar helaas in de hele we reld. Want dit project is „Amnesty International". Op advies van de plaatselijke afdeling is het geld bestemd voor het landelijk werk van „Amnesty International". Zoals bekend is Amnesty Interna tional een wereldwijde organisatie, die overal waar onrecht geschiedt en mensen ontrecht, onderdrukt of gemarteld worden, voor hen op komt, henzelf en hun familie zoveel mogelijk helpt en steunt en protes teert tegen de aantasting van de mensenrechten bij rechtse zowel als bU linkse regeringen. Wij leven in een wereld, waarin mensen zozeer bezeten zijn door machtsbegeerte, dat er zelfs scho len bestaan waarin politiefunctio narissen kunnen opgeleid worden in de duivelse „kunst" van het mar telen, zodat zij iemand door een „vakkundige" behandeling aan het praten kunnen krijgen. Wanneer wij on» dat goed realise ren, dan kunnen wij ons goed voor stellen dat een aan het concentra tiekamp ontkomen Joodse vrouw bad: „Heer, maak van mij wat Gij wilt. maar laat mij geen mens wor den", omdat wij ons schamen mens te zijn. Ieder, die mét „Amnesty Interna tional" hartgrondig en duidelijk „neen" wil zeggen tegen alles wat de mens onteert en zijn rechten aantast, steune „Amnesty Interna tional", zoals óók wij doen in deze actie voor het Holtens Fonds voor Internationale Hulpverlening. Onze vaste bijdragers droegen reeds f 3000.- bij op giro 875587 van de Rabobank te Holten, ten gunste van reknr. 14489 ten name van Holtens Fonds Internationale Hulpverlening. Moest U eigenlijk ook niet bij die club behoren? Dat kan vandaag al! De trainingen van Bv Huiten. afde ling pupillen beginnen op dinsdag 12 augustus voor Dl. aur. ang 17 00-18.00 uur w.*-nsrtag 13 au gustus voor de vuig- nd«- groepen F-groep van 13.30-14 i uur E2 groep van 14.15-15.00 uur, tl gnwp van 15.00-15.45 uur, D2 en D3 van 15.45-16 30 uur E-spelers gelieve tn het kastje bij Beltman te kijken bij welke groep ze Ingedeeld zijn „Gezin de overweldigende belang stelling heeft het organiseren van de Holtense fietsvierdaagse door de Wielerclub Holten kennelijk in een behoefte voorzien en zal vol gend jaar zeker worden herhaald". Dit zei de heer J.W. Jacobs, yoorzitr ter van de Holtense Wielerclub, j.l. maandagavond als eerste reactie op het fiet. dat die avond niet min der dan 382 deelnemers bij sporthal ,,'t Mossink" bij goed weer op de fiets stapten voor en tocht richting Okkenbroek. Dat het aantal belangstellenden veel groter was dan de organisatie kennelijk had verwacht bleek ooi wel uit het feit dat reeds om 10 min. Dat de belangstelling voor open bad- en zweminrichtingen afhan kelijk is van het weer is algemeen bekend. Het badpersoneel van het zwembad Twenhaarsveld kan erover meepraten. Eind juli en be gin augustus zetten warm in en vooral op de broeierig hete zondag 3 augustus waren baden en lig- weide vol. Hei aantal bezoekers is toen op 1800 geschat. Nog altijd is Twenhaarsveld een aantrekkelijke trekpleister, niet al leen voor de Holtense jeugd, maar met minder voor de vakantiegan gers. Het vakantiebeeld van Holten tccat nog het beeld van alle jaren in juli en augustus. Toeristen die win kels kijken of tochtjes ondernemen - en veel Holtenaren die nog met vakantie zijn. Met de wisselende weersomstan digheden is Nederland vertrouwd. Desondanks Is er belangstelling voor het bad. Men weet dat Twen haarsveld verwarmd water heeft bij temeratuursdaling, maar tijdens de warme dagen was het de zon. die zorgde voor een goede tempera tuur. De aankoop van een afdekdeken met oprolinrichting ten behoeve van het nieuwe bassin, waartoe de raad ln zijn vergadering van 25 fe bruari var. dit jaar besloot, is in goede aarde gevallen, omdat zo'n deken een temperatuur bescher mende werking heeft en daardoor minder warmte verloren gaat. Het volleybal- en handbalveld, de zandbak en de klimtoren hebben bij goed weer niet over gebrek aan belangstelling te klagen gehad. In de zonnige periode voor de schoolvakantie, en voordat de re gentijd begon, kon men bij de con trole vooral na afloop van de schooluren een verheugende toe loop van zwemmertjes en zwems- tertjes waarnemen. Het diplomazwemmen begint op 16 augustsus en ook de zwemclub gaat straks weer aan de slag, na va kantie te hebben gehouden. Het is bekend dat in de schoolpe riode de leerlingen een keer per week zwemles krijgen en dat er ook een keer per week een bus gaat van Espelo naar het bad voor het schoolzwemmen. Hoe de weersomstandigheden in de komende weken in augustus zullen zijn moet worden afgewacht. In ie der geval zal blijkens het diens trooster het bad open blijven tot plusminus 20 september. Het hangt van het weer af. Niet alleen leden van de zwemclub trainen in de winter in het overdekte bad in Markelo, ook ouderen hebben er een ritje naar Markelo voor over om daar in het water de spieren te strekken. In de vorig^gemeenteraad is er een discussie geweest om te komen tot de bouw van een overdekt bad in Holten. De financiële konsekwen- ties waren echter van dien aard. dat de vroede vaderen er maar van af gezien hebben. Het ziet er ook niet naar uit dat een nieuw voorstel van dien aard ooit gelanceerd zal wor den. De win terzwemmers blijven op Markeio aangewezen. Heel wat fletsliefhebbers stonden bij 't Mossink klaar om te vertrekken. voor half acht de voorraad routebe schrijvingen was uitgeput. Overi gens leverde dit geen enkel pro bleem op want langs de gehele route waren tevoren pijlen uitgezet. Zodat de deelnemers ook zonder routebeschrijving de weg makke lijk konden vinden. Bovendien be vond zich op de route constant een soort pechploeg die de deelnemers met raad en daad konden bijstaan. De af te leggen afstanden lagen alle vijf avonden, inclusief de reserve avond (vanavond), rond de dertig kilometer en voerde de deelnemers o.m, richting Okkenbroek, Nijver dal via de Beuseberg naar Laren, de Borkeld, terwijl de tocht vanavond loopt naar de Friezenberg in Rijs- sen. De als een trein lopende organisa tie lag geheel in handen van acht van de dertig leden van de Wieler club Holten, welke vereniging thans anderhalf jaar bestaat. Het organiseren van dit tot nu toe zeer geslaagde evenement verdient vol gend jaar beslist herhaling. In afwijking van wat in het kerk blad staat vermeld, beginnen de kerkdiensten in Bethanié ook de komende weken nog om 9.00 uur en niet om 9.30 uur. Kerkeraad Herv. Gemeente Na Parklane is het de beurt aan de Meteors, de snel bekend geraakte jongens van Hugo Sinzheimer (ex. Alquin). Hun Europese toemee met Lena Lovich en de prima l.p. Teen age Heart doet veel verwachten. Zij zullen de Schuredag gebruiken om hun nieuwe langspeler, die eind augustus in de winkel zal liggen, aan het publiek te presenteren. Dit doen zij in hun nieuwe bezetting, dus met Freddy Cavalli (ex. Wild Romance) bas. Hugo Sinzheimer zang en brein achter de muziek van the Meteors, Ferdi Bakker gitaar. Ake Danielson keyboards en Kim Haworth drums. Het optreden van Parklane en the Meteors zullen het publiek wel hongerig en dorstig maken. Voor de inwendige mens is dit jaar ook weer uitstekend gezorgd. Korte pauzes tussen de optredens zullen ervoor zorgen dat het publiek zich geen moment kan gaan vervelen. Formatie Partner Tegen zevenen is het de beurt aan de Zuid-Limburgse formatie Part ner. Vier prima muzikanten, waar bij het succes eigenlijk begint bij de single Kayuta Hill. Met het daarop volgende optreden op Pinkpop '78 vestigde de groep met één klap haar naam bij het popminnende Nederlandse publiek. Het debuut album 'A man size job requires a mar. size meal' benadrukt op over tuigende wijze het geweldige ni veau waarop deze groep opereert. De muzikale groei van Partner re sulteerde in het tweede album 'On second thoughts'. De muziek kan hét best omschreven worden ais 'sophisticated rock'; uiterst ver zorgd klinkende rock, waarbij vooral de vierstemmige vocalen een sprankelende plaats innemen, met een swingende ritme-sectie als fundament. Om ongeveer negen (21.00) uur. al voor de derde keer in successie optredend op de Schure dag. zeker de populairste Bühne- groep van ons land sinds enkele ja ren: Bertus. Leon, Paul. Jons en Herman. Samen Sweet 'D Buster. Een groep die eigenlijk geen intro- duktie behoeft en zich optimaal zal inzetten de Schuredag een prima afsluiting te geven. De toegangsprijs voor de Schure '80 is f 15.-. Voorverkoop bij V.V.V .-kan toren in Holten, Rijssen, Nijverdal, Almelo, Lochem, Deven ter, Apeldoorn, Platent Deventer In het 11-jarig bestaan van Jeugd- sociëteit de Schure te Holten is dit al weer de derde keer, dat er een openluchtconcert op het terrein van De Schure wordt georgani seerd. De Schuredag heeft zo in de loop der jaren al een hele naam op gebouwd en geniet regionale be kendheid bij de vele liefhebbers van de Nederpopscene. Ook dit jaar is het neusje van de zalm uit genodigd om acte de présence te geven op de Schuredag. F.C. Parklane. The Meteors. Part ner en Sweet 'D Buster geven vanaf drie (15.00) uur volledigé optredens op het prima verzorgde terrein van de Schure en wel op 16 augustus. Het openluchtconcert wordt 's middags geopend door de in deze regio bekende roek-groep Parkla ne. Parklane op dit moment in een iets gewijzigde bezetting dan en kele jaren geleden, maar mét bij zonder veel ambities en een prima sound. Zij zullen de zware taak op zich nemen het publiek in de sfeer van het festival te brengen en me nigeen wakker te schudden. De groep Sweet D'Buster

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1